intTypePromotion=3
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 140
      [banner_name] => KM1 - nhân đôi thời gian
      [banner_picture] => 964_1568020473.jpg
      [banner_picture2] => 839_1568020473.jpg
      [banner_picture3] => 620_1568020473.jpg
      [banner_picture4] => 994_1568779877.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 8
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:11:47
      [banner_startdate] => 2019-09-11 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-11 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => sonpham
    )

)

Quyết định số 1301/QĐ-UBND tỉnh Sơn La

Chia sẻ: So Huc Ninh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:106

0
2
lượt xem
0
download

Quyết định số 1301/QĐ-UBND tỉnh Sơn La

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1301/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy trình nội bộ trong việc giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của sở y tế tỉnh Sơn La. Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1301/QĐ-UBND tỉnh Sơn La

 1. ỦY BAN NHÂN DÂN  CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỈNH SƠN LA Độc lập ­ Tự do ­ Hạnh phúc  ­­­­­­­­ ­­­­­­­­­­­­­­­ Số: 1301/QĐ­UBND Sơn La, ngày 07 tháng 6 năm 2019   QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG VIỆC GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH  CHÍNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ Y TẾ TỈNH SƠN LA CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ­CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ  chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT­VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Văn phòng Chính phủ  hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ­CP ngày 23 tháng 4 năm 2018   của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành  chính; Xét đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại Tờ trình số 128/TTr­SYT ngày 23 tháng 5 năm 2019, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính  thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Y tế gồm 99 quy trình, trong đó: 97 quy trình  thuộc phạm vi giải quyết của cấp tỉnh và 02 quy trình thuộc phạm vi giải quyết của cấp xã. (Có Quy trình kèm theo) Điều 2. Sở Y tế có trách nhiệm lập Danh sách đăng ký tài khoản cho cán bộ, công chức, viên  chức được phân công thực hiện các bước xử lý công việc quy định tại các quy trình nội bộ ban  hành kèm theo Quyết định này, gửi Sở Thông tin và Truyền thông để thiết lập cấu hình điện tử;  đồng thời tổ chức thực hiện việc cập nhật thông tin, dữ liệu về tình hình tiếp nhận, giải quyết  hồ sơ, trả kết quả thủ tục hành chính lên Hệ thống thông tin một cửa điện tử theo quy định tại  Nghị định số 61/2018/NĐ­CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ.  UBND các xã, phường, thị trấn có trách nhiệm tổ chức, triển khai thực hiện 02 quy trình thủ tục  hành chính thuộc phạm vi giải quyết của cấp xã theo Quyết định này. Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám  đốc Sở Y tế, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, UBND các xã, phường, thị trấn; Giám  đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách  nhiệm thi hành Quyết định này./.     KT. CHỦ TỊCH Nơi nhận:  PHÓ CHỦ TỊCH ­ Cục KSTTHC, Văn phòng Chính phủ; ­ Thường trực Tỉnh ủy; ­ Thường trực HĐND tỉnh; ­ Chủ tịch UBND tỉnh; ­ Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; ­ Như Điều 3; ­ Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh; Nguyễn Quốc Khánh ­ Cổng Thông tin điện tử tỉnh; ­ Lưu: VT, KSTTHC.
 2.   DANH MỤC QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN QUẢN LÝ CỦA SỞ  Y TẾ (Kèm theo Quyết định số 1301/QĐ­UBND ngày 07 tháng 6 năm 2019 của Chủ tịch UBND tỉnh   Sơn La) A. CẤP TỈNH: 97 Thủ tục hành chính I. Lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh 22 thủ tục hành chính 1. Cấp lần đầu chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam thuộc  thẩm quyền của Sở Y tế. ­ Thời gian giải quyết theo quy định của pháp luật: 30 ngày ­ Thời gian cắt giảm: 05 ngày ­ Thời gian thực tế giải quyết: 25 ngày * Quy trình nội bộ Sản phẩm  Thời gian  STT Trình tự thực hiện Trách nhiệm thực hiện thực hiện thực hiện Tiếp nhận và bàn giao  hồ sơ về phòng  Bộ phận một cửa tại Trung tâm Kèm Scan hồ  B1 ½ ngày chuyên môn (Scan hồ  Hành chính công tỉnh sơ sơ) Phòng chuyên môn:  Lãnh đạo phòng chuyên môn  Ý kiến phân  B2 03 ngày Nghiệp vụ Y Dược phân công thụ lý công thụ lý Chuyên viên thụ lý, xử Cán bộ, chuyên viên phụ trách  Các văn bản  B3 10 ngày lý hồ sơ được phân công đầu ra Lãnh đạo phòng xem  xét, thẩm định, trình  Ý kiến thẩm  B4 Lãnh đạo Sở 4,5 ngày Lãnh đạo Sở phê  định duyệt Lãnh đạo Sở xem xét,  phê duyệt. Giao văn  Ý kiến phê  B5 Lãnh đạo sở 05 ngày thư lấy số, vào sổ,  duyệt phát hành Chuyên viên được  phân công in chứng chỉ  hành nghề, trình Lãnh  ­Chuyên viên được phân công đạo Sở Y tế ký, ban  ­ Cán bộ được giao nhiệm vụ  Chứng chỉ  B6 01 ngày hành và bàn giao cho  bàn giao hồ sơ ra bộ phận 1  hành nghề cán bộ được phân  cửa công giao cho bộ phận  1 cửa B7 Bộ phận một cửa tiếp  Bộ phận một cửa tại Trung tâm Đính kèm kết  01 ngày nhận, trả kết quả cho  Hành chính công quả là văn  khách hàng bản do Sở Y 
 3. tế phát hành Tổng  thời gian  thực  hiệnTổn   Tổng thời gian thực hiện g thời  gian thực  hiện25  ngày 2. Cấp bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn trong chứng chỉ hành nghề thuộc thẩm quyền  của Sở Y tế. ­ Thời gian giải quyết theo quy định của pháp luật: 30 ngày ­ Thời gian cắt giảm: 05 ngày ­ Thời gian thực tế giải quyết: 25 ngày * Quy trình nội bộ Sản phẩm  Thời gian  STT Trình tự thực hiện Trách nhiệm thực hiện thực hiện thực hiện Tiếp nhận và bàn giao  hồ sơ về phòng  Bộ phận một cửa tại Trung tâm Kèm Scan hồ  B1 ½ ngày chuyên môn (Scan hồ  Hành chính công tỉnh sơ sơ) Phòng chuyên môn:  Lãnh đạo phòng chuyên môn  Ý kiến phân  B2 03 ngày Nghiệp vụ Y Dược phân công thụ lý công thụ lý Chuyên viên thụ lý, xử Cán bộ, chuyên viên phụ trách  Các văn bản  B3 10 ngày lý hồ sơ được phân công đầu ra Lãnh đạo phòng xem  xét, thẩm định, trình  Ý kiến thẩm  B4 Lãnh đạo Sở 4,5 ngày Lãnh đạo Sở phê  định duyệt Lãnh đạo Sở xem xét,  phê duyệt. Giao văn  Ý kiến phê  B5 Lãnh đạo sở 05 ngày thư lấy số, vào sổ,  duyệt phát hành Chuyên viên được  phân công in chứng chỉ  hành nghề, trình Lãnh  ­ Chuyên viên được phân công đạo Sở Y tế ký, ban  ­ Cán bộ được giao nhiệm vụ  Chứng chỉ  B6 01 ngày hành và bàn giao cho  bàn giao hồ sơ ra bộ phận 1  hành nghề cán bộ được phân  cửa công giao cho bộ phận  1 cửa B7 Bộ phận một cửa tiếp  Bộ phận một cửa tại Trung tâm Đính kèm kết  01 ngày nhận, trả kết quả cho  Hành chính công quả là văn  khách hàng bản do Sở Y 
 4. tế phát hành Tổng  thời gian  thực  hiệnTổn   Tổng thời gian thực hiện g thời  gian thực  hiện25  ngày 3. Cấp thay đổi phạm vi hoạt động chuyên môn trong chứng chứng chỉ hành nghề khám bệnh,  chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế. ­ Thời gian giải quyết theo quy định của pháp luật: 30 ngày ­ Thời gian cắt giảm: 05 ngày ­ Thời gian thực tế giải quyết: 25 ngày * Quy trình nội bộ Sản phẩm  Thời gian  STT Trình tự thực hiện Trách nhiệm thực hiện thực hiện thực hiện Tiếp nhận và bàn giao  hồ sơ về phòng  Bộ phận một cửa tại Trung tâm Kèm Scan hồ  B1 ½ ngày chuyên môn (Scan hồ  Hành chính công tỉnh sơ sơ) Phòng chuyên môn:  Lãnh đạo phòng chuyên môn  Ý kiến phân  B2 03 ngày Nghiệp vụ Y Dược phân công thụ lý công thụ lý Chuyên viên thụ lý, xử Cán bộ, chuyên viên phụ trách  Các văn bản  B3 10 ngày lý hồ sơ được phân công đầu ra Lãnh đạo phòng xem  xét, thẩm định, trình  Ý kiến thẩm  B4 Lãnh đạo Sở 4,5 ngày Lãnh đạo Sở phê  định duyệt Lãnh đạo Sở xem xét,  phê duyệt. Giao văn  Ý kiến phê  B5 Lãnh đạo sở 05 ngày thư lấy số, vào sổ,  duyệt phát hành Chuyên viên được  phân công in chứng chỉ  hành nghề, trình Lãnh  ­ Chuyên viên được phân công đạo Sở Y tế ký, ban  ­ Cán bộ được giao nhiệm vụ  Chứng chỉ  B6 01 ngày hành và bàn giao cho  bàn giao hồ sơ ra bộ phận 1  hành nghề cán bộ được phân  cửa công giao cho bộ phận  1 cửa B7 Bộ phận một cửa tiếp  Bộ phận một cửa tại Trung tâm Đính kèm kết  01 ngày nhận, trả kết quả cho  Hành chính công quả là văn  khách hàng bản do Sở Y 
 5. tế phát hành Tổng  thời gian  thực  hiệnTổn   Tổng thời gian thực hiện g thời  gian thực  hiện25  ngày 4. Cấp lại chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam bị mất hoặc hư  hỏng hoặc bị thu hồi chứng chỉ hành nghề theo quy định tại Điểm a, b Khoản 1 Điều 29 Luật  Khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế. ­ Thời gian giải quyết theo quy định của pháp luật: 30 ngày ­ Thời gian cắt giảm: 05 ngày ­ Thời gian thực tế giải quyết: 25 ngày * Quy trình nội bộ Sản phẩm  Thời gian  STT Trình tự thực hiện Trách nhiệm thực hiện thực hiện thực hiện Tiếp nhận và bàn giao  hồ sơ về phòng  Bộ phận một cửa tại Trung tâm Kèm Scan hồ  B1 ½ ngày chuyên môn (Scan hồ  Hành chính công tỉnh sơ sơ) Phòng chuyên môn:  Lãnh đạo phòng chuyên môn  Ý kiến phân  B2 03 ngày Nghiệp vụ Y Dược phân công thụ lý công thụ lý Chuyên viên thụ lý, xử Cán bộ, chuyên viên phụ trách  Các văn bản  B3 10 ngày lý hồ sơ được phân công đầu ra Lãnh đạo phòng xem  xét, thẩm định, trình  Ý kiến thẩm  B4 Lãnh đạo Sở 4,5 ngày Lãnh đạo Sở phê  định duyệt Lãnh đạo Sở xem xét,  phê duyệt. Giao văn  Ý kiến phê  B5 Lãnh đạo sở 05 ngày thư lấy số, vào sổ,  duyệt phát hành Chuyên viên được  phân công in chứng chỉ  hành nghề, trình Lãnh  ­ Chuyên viên được phân công đạo Sở Y tế ký, ban  ­ Cán bộ được giao nhiệm vụ  Chứng chỉ  B6 01 ngày hành và bàn giao cho  bàn giao hồ sơ ra bộ phận 1  hành nghề cán bộ được phân  cửa công giao cho bộ phận  1 cửa B7 Bộ phận một cửa tiếp  Bộ phận một cửa tại Trung tâm Đính kèm kết  01 ngày nhận, trả kết quả cho  Hành chính công quả là văn 
 6. bản do Sở Y  khách hàng tế phát hành Tổng  thời gian  thực  hiệnTổn   Tổng thời gian thực hiện g thời  gian thực  hiện25  ngày 5. Cấp lại chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt nam bị mất hoặc hư  hỏng hoặc bị thu hồi chứng chỉ hành nghề theo quy định tại Điểm c, d, e, g Khoản 1 Điều 29  Luật Khám Bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế. ­ Thời gian giải quyết theo quy định của pháp luật: 30 ngày ­ Thời gian cắt giảm: 05 ngày ­ Thời gian thực tế giải quyết: 25 ngày * Quy trình nội bộ Trách nhiệm thực  Sản phẩm  Thời gian  STT Trình tự thực hiện hiện thực hiện thực hiện Tiếp nhận và bàn giao hồ  Bộ phận một cửa tại  Kèm Scan hồ  B1 sơ về phòng chuyên môn  Trung tâm Hành chính  ½ ngày sơ (Scan hồ sơ) công tỉnh Phòng chuyên môn:  Lãnh đạo phòng chuyên  Ý kiến phân  B2 03 ngày Nghiệp vụ Y Dược môn phân công thụ lý công thụ lý Chuyên viên thụ lý, xử lý  Cán bộ, chuyên viên phụ Các văn bản  B3 10 ngày hồ sơ trách được phân công đầu ra Lãnh đạo phòng xem xét,  Ý kiến thẩm  B4 thẩm định, trình Lãnh đạo Lãnh đạo Sở 4,5 ngày định Sở phê duyệt Lãnh đạo Sở xem xét, phê  Ý kiến phê  B5 duyệt. Giao văn thư lấy  Lãnh đạo sở 05 ngày duyệt số, vào sổ, phát hành Chuyên viên được phân  công in chứng chỉ hành  ­ Chuyên viên được  nghề, trình Lãnh đạo Sở  phân công Chứng chỉ hành  B6 Y tế ký, ban hành và bàn  ­ Cán bộ được giao  01 ngày nghề giao cho cán bộ được  nhiệm vụ bàn giao hồ  phân công giao cho bộ  sơ ra bộ phận 1 cửa phận 1 cửa Đính kèm kết  Bộ phận một cửa tiếp  Bộ phận một cửa tại  quả là văn bản  B7 nhận, trả kết quả cho  Trung tâm Hành chính  01 ngày do Sở Y tế  khách hàng công phát hành   Tổng thời gian thực hiện Tổng thời 
 7. gian thực  hiệnTổng  thời gian  thực  hiện25  ngày 6. Cấp giấy phép hoạt động đối với bệnh viện thuộc Sở Y tế và áp dụng đối với trường hợp khi  thay đổi hình thức tổ chức, chia tách, hợp nhất, sáp nhập. ­ Thời gian giải quyết theo quy định của pháp luật: 60 ngày ­ Thời gian cắt giảm: 30 ngày ­ Thời gian thực tế giải quyết: 30 ngày * Quy trình nội bộ Thời  Trình tự thực  Sản phẩm thực  gian  STT Trách nhiệm thực hiện hiện hiện thực  hiện Tiếp nhận và bàn  giao hồ sơ về  Bộ phận một cửa tại Trung tâm  B1 Kèm Scan hồ sơ ½ ngày phòng chuyên môn Hành chính công tỉnh (Scan hồ sơ) Phòng chuyên  Lãnh đạo phòng chuyên môn  Ý kiến phân công  B2 môn: Nghiệp vụ Y  03 ngày phân công thụ lý thụ lý Dược Chuyên viên thụ  Cán bộ, chuyên viên phụ trách  Các văn bản đầu  B3 15 ngày lý, xử lý hồ sơ được phân công ra Lãnh đạo phòng  xem xét, thẩm  B4 Lãnh đạo Sở Ý kiến phê duyệt 4,5 ngày định, trình Lãnh  đạo Sở phê duyệt Lãnh đạo Sở xem  xét, phê duyệt.  B5 Giao văn thư lấy  Lãnh đạo sở Ý kiến phê duyệt 05 ngày số, vào sổ, phát  hành Chuyên viên được  phân công in giấy  phép hoạt động,  ­ Chuyên viên được phân công trình Lãnh đạo Sở  Giấy phép hoạt  B6 Y tế ký, ban hành  ­ Cán bộ được giao nhiệm vụ  01 ngày động và bàn giao cho  bàn giao hồ sơ ra bộ phận 1  cán bộ được phân  cửa công giao cho bộ  phận 1 cửa B7 Bộ phận một cửa  Bộ phận một cửa tại Trung tâm Đính kèm kết quả  01 ngày tiếp nhận, trả kết  Hành chính công là văn bản do Sở Y 
 8. quả cho khách  tế phát hành hàng Tổng  thời  gian  thực  hiệnTổ   Tổng thời gian thực hiện ng thời  gian  thực  hiện30  ngày 7. Cấp giấy phép hoạt động đối với Phòng khám đa khoa thuộc thẩm quyền của Sở Y tế. ­ Thời gian giải quyết theo quy định của pháp luật: 45 ngày ­ Thời gian cắt giảm: 15 ngày ­ Thời gian thực tế giải quyết: 30 ngày * Quy trình nội bộ Trách nhiệm thực Sản phẩm  Thời gian  STT Trình tự thực hiện hiện thực hiện thực hiện Bộ phận một cửa  Tiếp nhận và bàn giao hồ sơ về  Kèm Scan  B1 tại Trung tâm Hành  ½ ngày phòng chuyên môn (Scan hồ sơ) hồ sơ chính công tỉnh Lãnh đạo phòng  Ý kiến  Phòng chuyên môn: Nghiệp vụ  B2 chuyên môn phân  phân công  03 ngày Y Dược công thụ lý thụ lý Cán bộ, chuyên  Các văn  B3 Chuyên viên thụ lý, xử lý hồ sơ viên phụ trách  15 ngày bản đầu ra được phân công Lãnh đạo phòng xem xét, thẩm  Ý kiến phê  B4 định, trình Lãnh đạo Sở phê  Lãnh đạo Sở 4,5 ngày duyệt duyệt Lãnh đạo Sở xem xét, phê duyệt.  Ý kiến phê  B5 Giao văn thư lấy số, vào sổ, phát Lãnh đạo sở 05 ngày duyệt hành ­ Chuyên viên được  Chuyên viên được phân công in  phân công giấy phép hoạt động, trình Lãnh  Giấy phép  B6 đạo Sở Y tế ký, ban hành và bàn ­ Cán bộ được giao  01 ngày hoạt động giao cho cán bộ được phân công  nhiệm vụ bàn giao  giao cho bộ phận 1 cửa hồ sơ ra bộ phận 1  cửa B7 Bộ phận một cửa tiếp nhận, trả  Bộ phận một cửa  Đính kèm  01 ngày kết quả cho khách hàng tại Trung tâm Hành kết quả là  chính công văn bản do  Sở Y tế 
 9. phát hành Tổng thời  gian thực  hiệnTổng    Tổng thời gian thực hiện thời gian  thực hiện30  ngày 8. Cấp giấy phép hoạt động đối với Phòng khám chuyên khoa thuộc thẩm quyền của Sở Y tế. ­ Thời gian giải quyết theo quy định của pháp luật: 45 ngày ­ Thời gian cắt giảm: 15 ngày ­ Thời gian thực tế giải quyết: 30 ngày * Quy trình nội bộ Sản  Thời  phẩm  gian  STT Trình tự thực hiện Trách nhiệm thực hiện thực  thực  hiện hiện Tiếp nhận và bàn giao hồ sơ  Kèm  Bộ phận một cửa tại Trung  B1 về phòng chuyên môn (Scan hồ  Scan hồ ½ ngày tâm Hành chính công tỉnh sơ) sơ Ý kiến  Phòng chuyên môn: Nghiệp vụ Lãnh đạo phòng chuyên môn  phân  03  B2 Y Dược phân công thụ lý công  ngày thụ lý Các văn  Chuyên viên thụ lý, xử lý hồ  Cán bộ, chuyên viên phụ trách  15  B3 bản  sơ được phân công ngày đầu ra Lãnh đạo phòng xem xét, thẩm  Ý kiến  4,5  B4 định, trình Lãnh đạo Sở phê  Lãnh đạo Sở phê  ngày duyệt duyệt Lãnh đạo Sở xem xét, phê  Ý kiến  05  B5 duyệt. Giao văn thư lấy số,  Lãnh đạo sở phê  ngày vào sổ, phát hành duyệt Chuyên viên được phân công in  giấy phép hoạt động, trình  ­ Chuyên viên được phân công Giấy  Lãnh đạo Sở Y tế ký, ban hành ­ Cán bộ được giao nhiệm vụ  phép  01  B6 và bàn giao cho cán bộ được  bàn giao hồ sơ ra bộ phận 1  hoạt  ngày phân công giao cho bộ phận 1  cửa động cửa B7 Bộ phận một cửa tiếp nhận,  Bộ phận một cửa tại Trung  Đính  01  trả kết quả cho khách hàng tâm Hành chính công kèm kết  ngày quả là  văn bản  do Sở Y  tế phát 
 10. hành Tổng  thời  gian  thực  hiệnT   Tổng thời gian thực hiện ổng  thời  gian  thực  hiện30  ngày 9. Cấp giấy phép hoạt động đối với Nhà Hộ Sinh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế; TT 09) ­ Thời gian giải quyết theo quy định của pháp luật: 45 ngày ­ Thời gian cắt giảm: 15 ngày ­ Thời gian thực tế giải quyết: 30 ngày * Quy trình nội bộ Trách nhiệm thực Sản phẩm  Thời gian  STT Trình tự thực hiện hiện thực hiện thực hiện Bộ phận một cửa  Tiếp nhận và bàn giao hồ sơ về  Kèm Scan  B1 tại Trung tâm Hành  ½ ngày phòng chuyên môn (Scan hồ sơ) hồ sơ chính công tỉnh Lãnh đạo phòng  Ý kiến  Phòng chuyên môn: Nghiệp vụ  B2 chuyên môn phân  phân công  03 ngày Y Dược công thụ lý thụ lý Cán bộ, chuyên  Các văn  B3 Chuyên viên thụ lý, xử lý hồ sơ viên phụ trách  15 ngày bản đầu ra được phân công Lãnh đạo phòng xem xét, thẩm  Ý kiến phê  B4 định, trình Lãnh đạo Sở phê  Lãnh đạo Sở 4,5 ngày duyệt duyệt Lãnh đạo Sở xem xét, phê duyệt.  Ý kiến phê  B5 Giao văn thư lấy số, vào sổ, phát Lãnh đạo sở 05 ngày duyệt hành ­ Chuyên viên  Chuyên viên được phân công in  được phân công giấy phép hoạt động, trình Lãnh  Giấy phép  B6 đạo Sở Y tế ký, ban hành và bàn ­ Cán bộ được giao  01 ngày hoạt động giao cho cán bộ được phân công  nhiệm vụ bàn giao  giao cho bộ phận 1 cửa hồ sơ ra bộ phận 1  cửa B7 Bộ phận một cửa tiếp nhận, trả  Bộ phận một cửa  Đính kèm  01 ngày kết quả cho khách hàng tại Trung tâm Hành kết quả là  chính công văn bản do  Sở Y tế 
 11. phát hành Tổng thời  gian thực  hiệnTổng    Tổng thời gian thực hiện thời gian  thực hiện30  ngày 10. Cấp giấy phép hoạt động đối với trạm xá, trạm y tế cấp xã. ­ Thời gian giải quyết theo quy định của pháp luật: 45 ngày ­ Thời gian cắt giảm: 15 ngày ­ Thời gian thực tế giải quyết: 30 ngày * Quy trình nội bộ Sản  Thời  phẩm  gian  STT Trình tự thực hiện Trách nhiệm thực hiện thực  thực  hiện hiện Kèm  Tiếp nhận và bàn giao hồ sơ về Bộ phận một cửa tại Trung  B1 Scan hồ ½ ngày phòng chuyên môn (Scan hồ sơ) tâm Hành chính công tỉnh sơ Ý kiến  Phòng chuyên môn: Nghiệp vụ  Lãnh đạo phòng chuyên môn  phân  03  B2 Y Dược phân công thụ lý công  ngày thụ lý Các văn  Cán bộ, chuyên viên phụ trách  15  B3 Chuyên viên thụ lý, xử lý hồ sơ bản  được phân công ngày đầu ra Lãnh đạo phòng xem xét, thẩm  Ý kiến  4,5  B4 định, trình Lãnh đạo Sở phê  Lãnh đạo Sở phê  ngày duyệt duyệt Lãnh đạo Sở xem xét, phê  Ý kiến  05  B5 duyệt. Giao văn thư lấy số, vào Lãnh đạo sở phê  ngày sổ, phát hành duyệt Chuyên viên được phân công in  giấy phép hoạt động, trình  ­ Chuyên viên được phân công Giấy  Lãnh đạo Sở Y tế ký, ban hành  ­ Cán bộ được giao nhiệm vụ  phép  01  B6 và bàn giao cho cán bộ được  bàn giao hồ sơ ra bộ phận 1  hoạt  ngày phân công giao cho bộ phận 1  cửa động cửa B7 Bộ phận một cửa tiếp nhận,  Bộ phận một cửa tại Trung  Đính  01  trả kết quả cho khách hàng tâm Hành chính công kèm kết  ngày quả là  văn bản  do Sở Y  tế phát 
 12. hành Tổng  thời  gian  thực  hiệnT   Tổng thời gian thực hiện ổng  thời  gian  thực  hiện30  ngày 11. Công bố đủ điều kiện thực hiện khám sức khỏe cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm  quyền của Sở Y tế. ­ Thời gian giải quyết theo quy định của pháp luật: 15 ngày ­ Thời gian cắt giảm: 05 ngày ­ Thời gian thực tế giải quyết: 10 ngày * Quy trình nội bộ Trách nhiệm thực  Sản phẩm  Thời gian  STT Trình tự thực hiện hiện thực hiện thực hiện Bộ phận một cửa tại  Tiếp nhận và bàn giao hồ sơ về  Kèm Scan  B1 Trung tâm Hành  ½ ngày phòng chuyên môn (Scan hồ sơ) hồ sơ chính công tỉnh Lãnh đạo phòng  Phòng chuyên môn: Nghiệp vụ  Ý kiến phân  B2 chuyên môn phân  2 ngày Y Dược công thụ lý công thụ lý Cán bộ, chuyên viên  Các văn bản  B3 Chuyên viên thụ lý, xử lý hồ sơ phụ trách được phân  2 ngày đầu ra công Lãnh đạo phòng xem xét, thẩm  Ý kiến phê  B4 định, trình Lãnh đạo Sở phê  Lãnh đạo Sở 1,5 ngày duyệt duyệt Lãnh đạo Sở xem xét, phê duyệt.  Ý kiến phê  B5 Giao văn thư lấy số, vào sổ, phát Lãnh đạo sở 3 ngày duyệt hành Công bố  Chuyên viên được phân công  Cán bộ phụ trách  thông tin trên  B6 chuyển cho Cán bộ phụ trách  1 ngày CNTT trang thông  CNTT tin điện tử   Tổng thời gian thực hiện Tổng thời  gian thực  hiệnTổng  thời gian 
 13. thực  hiện10  ngày 12. Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y  tế khi thay đổi địa điểm. ­ Thời gian giải quyết theo quy định của pháp luật: 45 ngày ­ Thời gian cắt giảm: 15 ngày ­ Thời gian thực tế giải quyết: 30 ngày * Quy trình nội bộ Sản  Thời  phẩm  gian  STT Trình tự thực hiện Trách nhiệm thực hiện thực  thực  hiện hiện Kèm  Tiếp nhận và bàn giao hồ sơ về Bộ phận một cửa tại Trung  B1 Scan hồ ½ ngày phòng chuyên môn (Scan hồ sơ) tâm Hành chính công tỉnh sơ Ý kiến  Phòng chuyên môn: Nghiệp vụ  Lãnh đạo phòng chuyên môn  phân  03  B2 Y Dược phân công thụ lý công  ngày thụ lý Các văn  Cán bộ, chuyên viên phụ trách  15  B3 Chuyên viên thụ lý, xử lý hồ sơ bản  được phân công ngày đầu ra Lãnh đạo phòng xem xét, thẩm  Ý kiến  4,5  B4 định, trình Lãnh đạo Sở phê  Lãnh đạo Sở phê  ngày duyệt duyệt Lãnh đạo Sở xem xét, phê  Ý kiến  05  B5 duyệt. Giao văn thư lấy số, vào Lãnh đạo sở phê  ngày sổ, phát hành duyệt Chuyên viên được phân công in  ­ Chuyên viên được phân công Giấy  giấy phép hoạt động, trình Lãnh  phép  01  B6 đạo Sở Y tế ký, ban hành và  ­ Cán bộ được giao nhiệm vụ  hoạt  ngày bàn giao cho cán bộ được phân  bàn giao hồ sơ ra bộ phận 1  động công giao cho bộ phận 1 cửa cửa Đính  kèm kết  quả là  Bộ phận một cửa tiếp nhận,  Bộ phận một cửa tại Trung  01  B7 văn bản  trả kết quả cho khách hàng tâm Hành chính công ngày do Sở Y  tế phát  hành   Tổng thời gian thực hiện Tổng  thời  gian 
 14. thực  hiệnT ổng  thời  gian  thực  hiện30  ngày 13. Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khi thay đổi tên cơ sở khám  bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế. ­ Thời gian giải quyết theo quy định của pháp luật: 45 ngày ­ Thời gian cắt giảm: 15 ngày ­ Thời gian thực tế giải quyết: 30 ngày * Quy trình nội bộ Sản  Thời  phẩm  gian  STT Trình tự thực hiện Trách nhiệm thực hiện thực  thực  hiện hiện Kèm  Tiếp nhận và bàn giao hồ sơ về Bộ phận một cửa tại Trung  B1 Scan hồ ½ ngày phòng chuyên môn (Scan hồ sơ) tâm Hành chính công tỉnh sơ Ý kiến  Phòng chuyên môn: Nghiệp vụ  Lãnh đạo phòng chuyên môn  phân  03  B2 Y Dược phân công thụ lý công  ngày thụ lý Các văn  Cán bộ, chuyên viên phụ trách  15  B3 Chuyên viên thụ lý, xử lý hồ sơ bản  được phân công ngày đầu ra Lãnh đạo phòng xem xét, thẩm  Ý kiến  4,5  B4 định, trình Lãnh đạo Sở phê  Lãnh đạo Sở phê  ngày duyệt duyệt Lãnh đạo Sở xem xét, phê  Ý kiến  05  B5 duyệt. Giao văn thư lấy số, vào Lãnh đạo sở phê  ngày sổ, phát hành duyệt Chuyên viên được phân công in  giấy phép hoạt động, trình  ­Chuyên viên được phân công Giấy  Lãnh đạo Sở Y tế ký, ban hành  ­ Cán bộ được giao nhiệm vụ  phép  01  B6 và bàn giao cho cán bộ được  bàn giao hồ sơ ra bộ phận 1  hoạt  ngày phân công giao cho bộ phận 1  cửa động cửa B7 Bộ phận một cửa tiếp nhận,  Bộ phận một cửa tại Trung  Đính  01  trả kết quả cho khách hàng tâm Hành chính công kèm kết  ngày quả là  văn bản 
 15. do Sở Y  tế phát  hành Tổng  thời  gian  thực  hiệnT   Tổng thời gian thực hiện ổng  thời  gian  thực  hiện30  ngày 14. Điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khi thay đổi quy mô  giường bệnh hoặc cơ cấu tổ chức, nhân sự hoặc phạm vi hoạt động chuyên môn thuộc thẩm  quyền của Sở Y tế. ­ Thời gian giải quyết theo quy định của pháp luật: 45 ngày ­ Thời gian cắt giảm: 15 ngày ­ Thời gian thực tế giải quyết: 30 ngày * Quy trình nội bộ Trách nhiệm  Sản phẩm  Thời gian  STT Trình tự thực hiện thực hiện thực hiện thực hiện Bộ phận một cửa  Tiếp nhận và bàn giao hồ sơ về  Kèm Scan  B1 tại Trung tâm Hành  ½ ngày phòng chuyên môn (Scan hồ sơ) hồ sơ chính công tỉnh Lãnh đạo phòng  Ý kiến  Phòng chuyên môn: Nghiệp vụ  B2 chuyên môn phân  phân công  03 ngày Y Dược công thụ lý thụ lý Cán bộ, chuyên  Các văn  B3 Chuyên viên thụ lý, xử lý hồ sơ viên phụ trách  15 ngày bản đầu ra được phân công Lãnh đạo phòng xem xét, thẩm  Ý kiến phê  B4 định, trình Lãnh đạo Sở phê  Lãnh đạo Sở 4,5 ngày duyệt duyệt Lãnh đạo Sở xem xét, phê duyệt.  Ý kiến phê  B5 Giao văn thư lấy số, vào sổ, phát Lãnh đạo sở 05 ngày duyệt hành ­ Chuyên viên  Chuyên viên được phân công in  được phân công giấy phép hoạt động, trình Lãnh  Giấy phép  B6 đạo Sở Y tế ký, ban hành và bàn ­ Cán bộ được giao  01 ngày hoạt động giao cho cán bộ được phân công  nhiệm vụ bàn giao  giao cho bộ phận 1 cửa hồ sơ ra bộ phận 1  cửa
 16. Đính kèm  Bộ phận một cửa  kết quả là  Bộ phận một cửa tiếp nhận, trả  B7 tại Trung tâm Hành văn bản do  01 ngày kết quả cho khách hàng chính công Sở Y tế  phát hành Tổng thời  gian thực  hiệnTổng    Tổng thời gian thực hiện thời gian  thực hiện30  ngày 15. Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khi thay đổi người chịu trách  nhiệm chuyên môn của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế. ­ Thời gian giải quyết theo quy định của pháp luật: 45 ngày ­ Thời gian cắt giảm: 15 ngày ­ Thời gian thực tế giải quyết: 30 ngày * Quy trình nội bộ Sản  Thời  phẩm  gian  STT Trình tự thực hiện Trách nhiệm thực hiện thực  thực  hiện hiện Kèm  Tiếp nhận và bàn giao hồ sơ về Bộ phận một cửa tại Trung  B1 Scan hồ ½ ngày phòng chuyên môn (Scan hồ sơ) tâm Hành chính công tỉnh sơ Ý kiến  Phòng chuyên môn: Nghiệp vụ  Lãnh đạo phòng chuyên môn  phân  03  B2 Y Dược phân công thụ lý công  ngày thụ lý Các văn  Cán bộ, chuyên viên phụ trách  15  B3 Chuyên viên thụ lý, xử lý hồ sơ bản  được phân công ngày đầu ra Lãnh đạo phòng xem xét, thẩm  Ý kiến  4,5  B4 định, trình Lãnh đạo Sở phê  Lãnh đạo Sở phê  ngày duyệt duyệt Lãnh đạo Sở xem xét, phê  Ý kiến  05  B5 duyệt. Giao văn thư lấy số, vào Lãnh đạo sở phê  ngày sổ, phát hành duyệt Chuyên viên được phân công in  giấy phép hoạt động, trình  ­Chuyên viên được phân công Giấy  Lãnh đạo Sở Y tế ký, ban hành  ­ Cán bộ được giao nhiệm vụ  phép  01  B6 và bàn giao cho cán bộ được  bàn giao hồ sơ ra bộ phận 1  hoạt  ngày phân công giao cho bộ phận 1  cửa động cửa B7 Bộ phận một cửa tiếp nhận,  Bộ phận một cửa tại Trung  Đính  01 
 17. kèm kết  quả là  văn bản  trả kết quả cho khách hàng tâm Hành chính công ngày do Sở Y  tế phát  hành Tổng  thời  gian  thực  hiệnT   Tổng thời gian thực hiện ổng  thời  gian  thực  hiện30  ngày 16. Cấp lại giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở  Y tế do bị mất, hoặc hư hỏng hoặc bị thu hồi do cấp không đúng thẩm quyền. ­ Thời gian giải quyết theo quy định của pháp luật: 45 ngày ­ Thời gian cắt giảm: 15 ngày ­ Thời gian thực tế giải quyết: 30 ngày * Quy trình nội bộ Thời  Trách nhiệm  Sản phẩm thực  gian  STT Trình tự thực hiện thực hiện hiện thực  hiện Bộ phận một  Tiếp nhận và bàn giao hồ sơ về  cửa tại Trung  B1 Kèm Scan hồ sơ ½ ngày phòng chuyên môn (Scan hồ sơ) tâm Hành chính  công tỉnh Lãnh đạo phòng  Phòng chuyên môn: Nghiệp vụ Y  Ý kiến phân công  B2 chuyên môn phân  03 ngày Dược thụ lý công thụ lý Cán bộ, chuyên  Các văn bản đầu  B3 Chuyên viên thụ lý, xử lý hồ sơ viên phụ trách  15 ngày ra được phân công Lãnh đạo phòng xem xét, thẩm  4,5  B4 định, trình Lãnh đạo Sở phê  Lãnh đạo Sở Ý kiến phê duyệt ngày duyệt Lãnh đạo Sở xem xét, phê duyệt.  B5 Giao văn thư lấy số, vào sổ, phát  Lãnh đạo sở Ý kiến phê duyệt 05 ngày hành B6 Chuyên viên được phân công in  ­ Chuyên viên  Giấy phép hoạt  01 ngày
 18. được phân công giấy phép hoạt động, trình Lãnh  đạo Sở Y tế ký, ban hành và bàn  ­ Cán bộ được  động giao cho cán bộ được phân công  giao nhiệm vụ  giao cho bộ phận 1 cửa bàn giao hồ sơ ra  bộ phận 1 cửa Bộ phận một  Đính kèm kết quả  Bộ phận một cửa tiếp nhận, trả  cửa tại Trung  B7 là văn bản do Sở Y 01 ngày kết quả cho khách hàng tâm Hành chính  tế phát hành công Tổng  thời  gian  thực  hiệnTổ   Tổng thời gian thực hiện ng thời  gian  thực  hiện30  ngày 17. Phê duyệt danh mục kỹ thuật lần đầu, phê duyệt danh mục kỹ thuật bổ sung. ­ Thời gian giải quyết theo quy định của pháp luật: 20 ngày ­ Thời gian cắt giảm: 05 ngày ­ Thời gian thực tế giải quyết: 15 ngày * Quy trình nội bộ Trình tự  Sản phẩm thực  Thời gian  STT Trách nhiệm thực hiện thực hiện hiện thực hiện Tiếp nhận  và bàn giao  hồ sơ về  Bộ phận một cửa tại Trung tâm  B1 Kèm Scan hồ sơ ½ ngày phòng  Hành chính công tỉnh chuyên môn  (Scan hồ sơ) Phòng  chuyên môn: Lãnh đạo phòng chuyên môn  Ý kiến phân công  B2 2 ngày Nghiệp vụ  phân công thụ lý thụ lý Y Dược Chuyên viên  Cán bộ, chuyên viên phụ trách  Các văn bản đầu  B3 thụ lý, xử lý  4.5 ngày được phân công ra hồ sơ B4 Lãnh đạo  Lãnh đạo Sở Ý kiến phê duyệt 2 ngày phòng xem  xét, thẩm  định, trình  Lãnh đạo 
 19. Sở phê  duyệt Lãnh đạo  Sở xem xét,  phê duyệt.  B5 Giao văn thư Lãnh đạo sở Ý kiến phê duyệt 4 ngày lấy số, vào  sổ để phát  hành Chuyên viên  được phân  công in  Quyết định,  danh mục  kỹ thuật  được phê  ­ Chuyên viên được phân công Quyết định, danh  duyệt, trình  ­ Cán bộ được giao nhiệm vụ  B6 mục Kỹ thuật  1 ngày Lãnh đạo  bàn giao hồ sơ ra bộ phận 1  được phê duyệt Sở Y tế ký,  cửa ban hành và  bàn giao cho  cán bộ được  phân công  giao cho bộ  phận 1 cửa Bộ phận  một cửa  Đính kèm kết quả  tiếp nhận,  Bộ phận một cửa tại Trung tâm  B7 là văn bản do Sở Y  1 ngày trả kết quả  Hành chính công tế phát hành cho khách  hàng Tổng thời  gian thực  hiệnTổng    Tổng thời gian thực hiện thời gian  thực hiện15  ngày 18. Công bố đủ điều kiện điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện. ­ Thời gian giải quyết theo quy định của pháp luật: 05 ngày ­ Thời gian cắt giảm: 02 ngày ­ Thời gian thực tế giải quyết: 03 ngày * Quy trình nội bộ Sản phẩm  Thời gian  STT Trình tự thực hiện Trách nhiệm thực hiện thực hiện thực hiện B1 Tiếp nhận và bàn giao hồ Bộ phận một cửa tại  Kèm Scan hồ  1/2 ngày
 20. sơ về phòng chuyên môn  Trung tâm Hành chính  sơ (Scan hồ sơ) công tỉnh Phòng chuyên môn:  Lãnh đạo phòng chuyên  Ý kiến phân  B2 1/2 ngày Nghiệp vụ Y Dược môn phân công thụ lý công thụ lý Chuyên viên thụ lý, xử lý Cán bộ, chuyên viên phụ Các văn bản  B3 1/2 ngày hồ sơ trách được phân công đầu ra Lãnh đạo phòng xem xét,  Ý kiến phê  B4 thẩm định, trình Lãnh  Lãnh đạo Sở 1/2 ngày duyệt đạo Sở phê duyệt Lãnh đạo Sở xem xét,  Ý kiến phê  B5 phê duyệt. Giao văn thư  Lãnh đạo sở 1/2 ngày duyệt lấy số, vào sổ, phát hành Công bố thông  Chuyên viên được phân  tin trên trang  B6 công chuyển cho Cán bộ  Cán bộ phụ trách CNTT 1/2 ngày thông tin điện  phụ trách CNTT tử Tổng thời  gian thực  hiệnTổng    Tổng thời gian thực hiện thời gian  thực  hiện03  ngày 19. Cấp giấy phép hoạt động đối với bệnh xá thuộc lực lượng công an nhân dân. ­ Thời gian giải quyết theo quy định của pháp luật: 45 ngày ­ Thời gian cắt giảm: 15 ngày ­ Thời gian thực tế giải quyết: 30 ngày * Quy trình nội bộ Trình tự  Sản phẩm thực  Thời gian  STT Trách nhiệm thực hiện thực hiện hiện thực hiện Tiếp nhận  và bàn giao  hồ sơ về  Bộ phận một cửa tại Trung tâm  B1 Kèm Scan hồ sơ ½ ngày phòng  Hành chính công tỉnh chuyên môn  (Scan hồ sơ) Phòng  chuyên môn: Lãnh đạo phòng chuyên môn  Ý kiến phân công  B2 03 ngày Nghiệp vụ  phân công thụ lý thụ lý Y Dược Chuyên viên  Cán bộ, chuyên viên phụ trách  Các văn bản đầu  B3 thụ lý, xử lý  15 ngày được phân công ra hồ sơ B4 Lãnh đạo  Lãnh đạo Sở Ý kiến phê duyệt 4,5 ngày

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

AMBIENT
Đồng bộ tài khoản