Quyết định số 131/2000/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
55
lượt xem
5
download

Quyết định số 131/2000/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 131/2000/QĐ-TTg về việc thành lập Hội đồng nghiệm thu Nhà nước các công trình đường Hồ Chí Minh, hầm qua đèo Hải Vân, cảng Cái Lân, cầu Bãi Cháy, cầu Thanh Trì, cầu Cần Thơ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 131/2000/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 131/2000/Q -TTG Hà N i, ngày 21 tháng 11 năm 2000 QUY T NNH V VI C THÀNH L P H I Đ NG NGHI M THU NHÀ NƯ C CÁC CÔNG TRÌNH ĐƯ NG H CHÍ MINH, H M QUA ĐÈO H I VÂN, C NG CÁI LÂN, C U BÃI CHÁY, C U THANH TRÌ, C U C N THƠ TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Căn c Ngh nh s 52/1999/N -CP ngày 08 tháng 7 năm 1999 c a Chính ph ban hành kèm theo Quy ch qu n lý u tư và xây d ng và Ngh nh s 12/2000/N -CP ngày 05 tháng 5 năm 2000 c a Chính ph v vi c s a i, b sung m t s i u c a Quy ch qu n lý u tư và xây d ng ban hành kèm theo Ngh nh s 52/1999/N - CP; Xét ngh c a B trư ng B Xây d ng v vi c thành l p H i ng nghi m thu Nhà nư c các công trình nêu trên (công văn s 1370/BXD-GD ngày 31 tháng 7 năm 2000; s 2037/BXD-GD ngày 01 tháng 11 năm 2000), ý ki n c a B K ho ch và u tư (công văn s 5100 BKH/CSHT ngày 17 tháng 8 năm 2000), B Giao thông v n t i (công văn s 2746/BGTVT ngày 17 tháng 8 năm 2000; s 3683/BGTVT ngày 31 tháng 10 năm 2000), B Tài chính (công văn s 3635 TC/ T ngày 05 tháng 9 năm 2000), B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng (công văn s 2338/BKHCNMT-CN ngày 11 tháng 8 năm 2000), QUY T NNH: i u 1. Thành l p H i ng nghi m thu Nhà nư c các công trình : ư ng H Chí Minh, h m ư ng b qua èo H i Vân, c ng Cái Lân, c u C n Thơ, c u Bãi Cháy, c u Thanh Trì. Các thành viên c a H i ng : 1. Ch t ch H i ng : Giáo sư, Vi n s ng H u; 2. Các Phó Ch t ch H i ng : Th trư ng các B : Xây d ng, Giao thông v n t i, Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng; 3. Các y viên H i ng : C c trư ng C c Giám nh Nhà nư c v ch t lư ng công trình xây d ng B Xây d ng, C c trư ng C c Giám nh và qu n lý ch t lư ng các công trình giao thông B Giao thông v n t i; 4. C c Giám nh Nhà nư c v ch t lư ng công trình xây d ng B Xây d ng là cơ quan thư ng tr c c a H i ng.
  2. i u 2. H i ng nghi m thu Nhà nư c các công trình nêu trên có nhi m v : 1. T ng nghi m thu Nhà nư c v ch t lư ng các công trình xây d ng nêu trên theo các quy nh c a Nhà nư c; 2. Ki m tra ho t ng c a H i ng nghi m thu cơ s do các ch u tư thành l p, ho t ng nghi m thu ch t lư ng s n phNm c a các nhà th u và các nhà tư v n theo úng quy nh c a Quy ch qu n lý u tư và xây d ng và các quy chuNn, tiêu chuNn k thu t chuyên ngành; 3. Ki m tra nh kỳ và t xu t các h ng m c ho c các i m d ng k thu t c a công trình, khi phát hi n các sai ph m làm nh hư ng n ch t lư ng công trình thì ư c phép yêu c u ơn v th c hi n ph i s a i theo úng quy nh; n u sai ph m l n ho c ơn v th c hi n không ch u s a sai thì ư c phép yêu c u ơn v th c hi n t m ng ng công vi c ng th i báo cáo Th tư ng Chính ph xin ý ki n x lý; các thi t h i v kinh t u do ơn v m c sai ph m ph i n bù; 4. Th ng nh t v i B Giao thông v n t i ban hành Quy ch làm vi c c a H i ng nghi m thu Nhà nư c v i các công trình nêu trên; 5. Báo cáo Th tư ng Chính ph v k t qu công vi c c a H i ng nghi m thu Nhà nư c theo nh kỳ, sau khi nghi m thu xong m t công trình và báo cáo k t thúc nhi m v H i ng nghi m thu Nhà nư c i v i t ng công trình. i u 3. Kinh phí ho t ng c a H i ng nghi m thu Nhà nư c ư c tính trong t ng m c u tư c a t ng công trình. Hàng năm B Giao thông v n t i có trách nhi m b trí kinh phí cho H i ng nghi m thu Nhà nư c theo d toán hàng năm và H i ng nghi m thu Nhà nư c có trách nhi m quy t toán kinh phí theo úng quy nh B Giao thông v n t i thanh toán khi quy t toán t ng công trình. i u 4. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ký ban hành và h t hi u l c khi H i ng nghi m thu Nhà nư c hoàn thành nhi m v nghi m thu ư c giao i v i các công trình nêu trên. B trư ng các B : Xây d ng, Giao thông v n t i, K ho ch và u tư, Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng, Tài chính và các B , ngành, a phương có liên quan và Ch t ch H i ng nghi m thu Nhà nư c ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. KT. TH TƯ NG CHÍNH PH Nơi nh n: PHÓ TH TƯ NG - Thư ng v B Chính tr ( b/c), - Th tư ng, các Phó Th tư ng CP, - Các B : Xây d ng, Giao thông v n t i, K ho ch và u tư, Tài chính, Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng, - UBND các t nh có công trình, - Ch t ch H i ng nghi m thu Nhà nư c, - Văn phòng Trung ương và các Ban c a ng, Nguy n T n Dũng - Văn phòng Qu c h i, - Văn phòng Ch t ch nư c, - Toà án nhân dân t i cao, - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao, - VPCP : BTCN, các PCN, các V , - Lưu : CN (3b), VT.
Đồng bộ tài khoản