Quyết định số 1318/2001/QĐ-TTg

Chia sẻ: Nguyen Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
62
lượt xem
1
download

Quyết định số 1318/2001/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1318/2001/QĐ-TTg về việc phê duyệt tổng mức đầu tư dự án xây dựng cầu Cần Thơ trên Quốc lộ 1A do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1318/2001/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 1318/2001/Q -TTg Hà N i, ngày 03 tháng 10 năm 2001 QUY T NNH C A TH TƯ NG CHÍNH PH S 1318/Q -TTG NGÀY 03 THÁNG 10 NĂM 2001 V VI C PHÊ DUY T T NG M C U TƯ D ÁN XÂY D NG C U C N THƠ TRÊN QU C L 1A TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Xét ngh c a B Giao thông v n t i (văn b n s 596/GTVT-KH T ngày 05 tháng 3 năm 2001, và s 2410/GTVT-KH T ngày 25 tháng 7 năm 2001), ý ki n th m nh c a B K ho ch và u tư (văn b n s 4631 BKH/VPT ngày 11 tháng 7 năm 2001), QUY T NNH: Đi u 1. Phê duy t t ng m c đ u tư d án xây d ng c u C n Thơ trên qu c l 1A như sau: T ng m c u tư 37.006 tri u Yên Nh t B n (tương ương 4.832 t VN , theo t giá: 1 USD = 108 Yên = 14.100 VN ). i u 2. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , các ngành có liên quan, Ch t ch y ban nhân dân t nh Vĩnh Long và Ch t ch y ban nhân dân t nh C n Thơ ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Nguy n T n Dũng ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản