Quyết định số 132/2001/QĐ-TTg

Chia sẻ: Nguyen Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
62
lượt xem
4
download

Quyết định số 132/2001/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 132/2001/QĐ-TTg về cơ chế tài chính thực hiện chương trình phát triển đường giao thông nông thôn, cơ sở hạ tầng nuôi trồng thuỷ sản, cơ sở hạ tầng làng nghề ở nông thôn do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 132/2001/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 132/2001/Q -TTg Hà N i, ngày 07 tháng 9 năm 2001 QUY T NNH C A CHÍNH PH S 132/2001/Q -TTG NGÀY 07 THÁNG 9 NĂM 2001 V CƠ CH TÀI CHÍNH TH C HI N CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRI N Ư NG GIAO THÔNG NÔNG THÔN, CƠ S H T NG NUÔI TR NG TH Y S N, CƠ S H T NG LÀNG NGH NÔNG THÔN TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Căn c Ngh quy t s 05/2001/NQ-CP ngày 24 tháng 5 năm 2001 c a Chính ph ; Theo ngh c a B trư ng B Tài chính, QUY T NNH: i u 1. Nhà nư c khuy n khích các a phương huy ng m i ngu n l c và t ch c th c hi n có hi u qu chương trình phát tri n cơ s h t ng ư ng giao thông nông thôn, cơ s h t ng nuôi tr ng th y s n, cơ s h t ng làng ngh nông thôn. i u 2. Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thNm tra, xét duy t các d án u tư ư ng giao thông nông thôn, cơ s h t ng nuôi tr ng th y s n, cơ s h t ng làng ngh nông thôn theo các quy nh hi n hành. i u 3. V cơ ch tài chính: 1. Ngu n v n óng góp c a dân và h tr c a ngân sách Nhà nư c: Các d án u tư xây d ng ư ng giao thông nông thôn, cơ s h t ng nuôi tr ng th y s n, cơ s h t ng làng ngh nông thôn ph i ư c th c hi n b ng vi c huy ng óng góp c a nhân dân là ch y u ( b ng ti n, hi n v t, ngày công...), nhà nư c xem xét h tr m t ph n; y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có trách nhi m cân i ngân sách a phương hàng năm x lý ( t ngu n v n u tư xây d ng cơ b n t p trung, t các ngu n v n u tư tr l i theo Ngh quy t Qu c h i...); m c u tư c th do u ban nhân dân t nh, thành ph Trung ương trình H i ng nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương quy t nh. i v i các t nh mi n núi, các t nh có ngu n thu ngân sách và các ngu n thu ư c l i u tư không l n, ngân sách Trung ương h tr m t ph n thông qua k ho ch u tư xây d ng cơ b n hàng năm c a a phương. 2. V v n tín d ng:
  2. Ngoài ph n v n óng góp c a dân và h tr c a ngân sách Nhà nư c như quy nh t i kho n 1 i u 3, Nhà nư c dành m t kho n v n tín d ng ưu ãi v i lãi su t b ng không (0%) cho các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương vay th c hi n các d án v phát tri n ư ng giao thông nông thôn, cơ s h t ng nuôi tr ng th y s n, cơ s h t ng làng ngh nông thôn. Ngu n v n tín d ng ưu ãi này ư c cân i chung trong ngu n v n tín d ng u tư phát tri n c a Nhà nư c và ư c b trí theo k ho ch hàng năm. a) Cơ ch cho vay: Trong năm k ho ch, n u ngân sách a phương không m b o v n th c hi n các chương trình nêu trên thì ư c vay t ngu n v n tín d ng ưu ãi theo quy nh u tư. b) Th i gian hoàn tr v n vay: Sau 1 năm b t u tr n , th i gian hoàn tr v n là 4 năm; riêng i v i các t nh mi n núi, t nh có ngu n thu ngân sách khó khăn, th i gian hoàn tr n không quá 5 năm i v i t ng kho n vay. c) Ngu n tr n vay: T ngu n thu ư c l i u tư theo Ngh quy t c a Qu c h i, v n s nghi p kinh t cân i trong ngân sách a phương và ngu n v n u tư xây d ng cơ b n t p trung hàng năm ư c ghi k ho ch dùng tr n vay. U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có cam k t b ng văn b n b trí v n tr n vay vào d toán ngân sách hàng năm c a a phương. i u 4. T ch c th c hi n: 1. y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m: a) Phê duy t d án u tư ư ng giao thông nông thôn, cơ s h t ng nuôi tr ng th y s n, cơ s h t ng làng ngh nông thôn trên a bàn; cân i các ngu n v n u tư th c hi n; b) Xác nh t ng m c v n u tư và phân khai các ngu n v n c th cho t ng lĩnh v c v n u tư ư ng giao thông nông thôn, cơ s h t ng nuôi tr ng thu s n, cơ s h t ng làng ngh nông thôn. Trong ó: Cân i các ngu n v n do a phương t huy ng; s v n thi u ngh cho ngân sách a phương vay; l p k ho ch vay, tr n vay g i B K ho ch và u tư, B Tài chính và Qũy H tr phát tri n. 2. B K ho ch và u tư ch trì, ph i h p v i B Tài chính và các cơ quan liên quan cân i trình Th tư ng Chính ph quy t nh m c h tr ngu n v n u tư t ngân sách và m c v n tín d ng cho vay hàng năm cho các a phương th c hi n k ho ch làm ư ng giao thông nông thôn, cơ s h t ng nuôi tr ng th y s n, cơ s h t ng làng ngh nông thôn; 3. Hàng năm, B Tài chính căn c vào t ng m c v n u tư và v n vay cho ư ng giao thông nông thôn, cơ s h t ng nuôi tr ng th y s n, cơ s h t ng làng ngh nông thôn ư c phê duy t, căn c kh năng tr n c a ngân sách a phương, quy t nh m c v n tín d ng cho vay t ng t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; b trí ngu n v n bù kho n chênh l ch lãi su t và phí cho vay cho Qũy H tr phát tri n theo ch quy nh.
  3. 4.Qũy H tr phát tri n th c hi n vi c cho các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương vay v n (không tr c ti p cho vay t ng d án c th ), có trách nhi m thu h i v n vay khi n h n; tính toán nhu c u c n ư c c p bù lãi su t và phí theo ch quy nh g i B Tài chính. nh kỳ báo cáo Th tư ng Chính ph k t qu th c hi n và g i các B , ngành có liên quan. 5. Năm 2001, Nhà nư c dành 1000 t ng t ngu n v n tín d ng u tư (ngoài ch tiêu 500 t ng giao theo Quy t nh s 41/2001/Q -TTg ngày 26 tháng 3 năm 2001 c a Th tư ng Chính ph ) cho các a phương vay theo n i dung Quy t nh này và d án th c hi n chương trình kiên c hoá kênh mương theo Quy t nh s 66/2000/Q -TTg ngày 13 tháng 6 năm 2000 c a Th tư ng Chính ph . i u 5. B Giao thông v n t i, B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, B Th y s n ph i h p v i các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương hư ng d n vi c th c hi n xây d ng ư ng giao thông nông thôn, cơ s h t ng làng ngh nông thôn, cơ s h t ng nuôi tr ng th y s n i v i các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương theo ch c năng, nhi m v ư c giao. i u 6. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ký. i u 7. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Nguy n Công T n ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản