Quyết định số 1326/QĐ-BNV

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
66
lượt xem
2
download

Quyết định số 1326/QĐ-BNV

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1326/QĐ-BNV về việc cho phép thành lập Hiệp hội Golf Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1326/QĐ-BNV

  1. B N IV C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------ c l p - T do - H nh phúc ------------- S : 1326/Q -BNV Hà N i, ngày 12 tháng 10 năm 2006 QUY T NNH V VI C CHO PHÉP THÀNH L P HI P H I GOLF VI T NAM B TRƯ NG B N IV Căn c S c l nh s 102/SL-L004 ngày 20/5/1957 quy nh v quy n l p H i; Căn c Ngh nh s 45/2003/N -CP ngày 9 tháng 5 năm 2003 c a Chính ph , quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B N i v ; Căn c Ngh nh s 88/2003/N -CP ngày 30 tháng 7 năm 2003 c a Chính ph quy nh v t ch c, ho t ng và qu n lý h i; Xét ngh c a Ban v n ng thành l p Hi p h i Golf Vi t Nam và V T ch c phi Chính ph , QUY T NNH: i u 1. Cho phép thành l p Hi p h i Golf Vi t Nam. i u 2. Hi p h i Golf Vi t Nam t ch c, ho t ng theo i u l H i ư c B trư ng B N i v phê duy t và ch u s qu n lý Nhà nư c c a U ban Th d c th thao. Hi p h i Golf Vi t Nam t lo kinh phí và phương ti n ho t ng. i u 3. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký. i u 4. Ch t ch Hi p h i Golf Vi t Nam, V trư ng V T ch c phi Chính ph và Chánh Văn phòng B ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. B TRƯ NG Nơi nh n: - Như trên; - U ban TDTT; - B Công an; Quang Trung - Lưu: VP.TCPCP.
Đồng bộ tài khoản