intTypePromotion=3

Quyết định số 1328/QĐ-TTg

Chia sẻ: Dung Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
68
lượt xem
3
download

Quyết định số 1328/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1328/QĐ-TTg về việc giao cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp thực hiện đầu tư “dự án tàu điều tra tổng hợp, nghiên cứu khoa học công nghệ biển, đo vẽ bản đồ biển, hợp tác quốc tế” thuộc “đề án tổng thể điều tra cơ bản và quản lý tài nguyên – môi trường biển đến năm 2010, tầm nhìn đến năm 2020” do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1328/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM --------- c l p – T do – H nh phúc --------------- S : 1328/Q -TTg Hà N i, ngày 19 tháng 9 năm 2008 QUY T NNH V VI C GIAO CƠ QUAN CH TRÌ, CƠ QUAN PH I H P TH C HI N U TƯ “D ÁN TÀU I U TRA T NG H P, NGHIÊN C U KHOA H C CÔNG NGH BI N, O V B N BI N, H P TÁC QU C T ” THU C “ ÁN T NG TH I U TRA CƠ B N VÀ QU N LÝ TÀI NGUYÊN – MÔI TRƯ NG BI N N NĂM 2010, T M NHÌN N NĂM 2020” TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Quy t nh s 47/2006/Q -TTg ngày 01 tháng 3 năm 2006 c a Th tư ng Chính ph v vi c phê duy t “ án t ng th i u tra cơ b n và qu n lý tài nguyên – môi trư ng bi n n năm 2010, t m nhìn n năm 2020”; Xét ngh c a B trư ng B Qu c phòng, Ch t ch Vi n Khoa h c và Công ngh Vi t Nam; ý ki n c a các B : Tài nguyên và Môi trư ng, K ho ch và u tư, Tài chính, QUY T NNH: i u 1. 1. Giao B Qu c phòng là cơ quan ch trì và ch qu n u tư “D án tàu i u tra t ng h p, nghiên c u khoa h c công ngh bi n, o v b n bi n, h p tác qu c t ” thu c “ án t ng th i u tra cơ b n và qu n lý tài nguyên – môi trư ng bi n n năm 2010, t m nhìn n năm 2020”. B Qu c phòng ch u trách nhi m u tư óng m i con tàu; mua s m máy móc, thi t b ng b , tiên ti n và hi n i ph c v có hi u qu vi c nghiên c u khoa h c công ngh bi n, i u tra t ng h p và kh o sát tài nguyên – môi trư ng bi n, o v b n bi n và h p tác qu c t v bi n; tr c ti p qu n lý, s d ng con tàu sau khi ã hoàn thành u tư. Vi c u tư d án trên th c hi n theo úng quy nh hi n hành c a pháp lu t. 2. Vi n Khoa h c và Công ngh Vi t Nam là cơ quan ph i h p chính th c hi n d án trên. Vi n có trách nhi m tham gia xây d ng thi t k con tàu; nêu các yêu c u và l a ch n máy móc, thi t b ng b , tiên ti n và hi n i b o m ph c v có hi u qu vi c nghiên c u khoa h c công ngh bi n, i u tra t ng h p và kh o sát tài nguyên – môi trư ng bi n, o v b n bi n và h p tác qu c t v bi n; tham gia giám sát quá trình th c hi n d án u tư; ư c ưu tiên s d ng tàu và là cơ quan u m i t ng h p yêu c u c a các cơ quan liên quan xây d ng k ho ch s d ng tàu, thông báo v i ơn v qu n lý tàu tri n khai, th c hi n.
  2. 3. B Qu c phòng ch trì thành l p Ban xây d ng d án g m i di n B Qu c phòng, Vi n Khoa h c và Công ngh Vi t Nam, m t s cơ quan liên quan theo dõi, ôn c và giám sát u tư; xu t v i B Qu c phòng cơ ch qu n lý, khai thác và s d ng con tàu sau khi ã hoàn thành u tư ban hành, th c hi n. 4. Kinh phí th c hi n d án: B K ho ch và u tư, B Tài chính b trí kinh phí u tư d án trên căn c vào thi t k k thu t và t ng d toán ư c c p có thNm quy n phê duy t theo úng quy nh hi n hành c a pháp lu t. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký. i u 3. B trư ng B Qu c phòng, Ch t ch Vi n Khoa h c và Công ngh Vi t Nam, B trư ng các B ; Tài nguyên và Môi trư ng, K ho ch và u tư, Tài chính ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. KT. TH TƯ NG PHÓ TH TƯ NG Nơi nh n: - Ban Bí thư Trung ương ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c CP; - Văn phòng BC TW v phòng, ch ng tham nhũng; - H ND, UBND các t nh; thành ph tr c thu c Trung ương; - Văn phòng Trung ương và các Ban c a ng; Hoàng Trung H i - Văn phòng Ch t ch nư c; - H i ng Dân t c và các y ban c a Qu c h i; - Văn phòng Qu c h i; - Tòa án nhân dân t i cao; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Ki m toán Nhà nư c; - UB Giám sát tài chính QG; - BQL KKTCKQT B Y; - Ngân hàng Chính sách Xã h i; - Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam; - UBTW M t tr n T qu c Vi t Nam; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - VPCP: BTCN, các PCN, các V , C c, ơn v tr c thu c; - Lưu: Văn thư, KGVX (5b).

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản