Quyết định số 1330/2003/QĐ-BGTVT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
40
lượt xem
1
download

Quyết định số 1330/2003/QĐ-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1330/2003/QĐ-BGTVT về vùng nước các cảng biển thuộc địa phận thành phố Đà Nẵng, tỉnh Quảng Nam và khu vực trách nhiệm của Cảng vụ Đà Nẵng do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1330/2003/QĐ-BGTVT

  1. B GIAO THÔNG V N C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM T I c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 1330/2003/Q -BGTVT Hà N i, ngày 12 tháng 05 năm 2003 QUY T Đ NH V VÙNG NƯ C CÁC C NG BI N THU C NA PH N THÀNH PH À N NG, T NH QU NG NAM VÀ KHU V C TRÁCH NHI M C A C NG V À N NG B TRƯ NG B GIAO THÔNG V N T I Căn c i u 58 B Lu t Hàng h i Vi t Nam ngày 30 tháng 6 năm 1990; Căn c Ngh nh s 22/CP ngày 22 tháng 3 năm 1994 c a Chính ph v nhi m v , quy n h n, trách nhi m qu n lý nhà nư c và cơ c u t ch c b máy c a B Giao thông v n t i; Căn c ý ki n c a U ban Nhân dân thành ph à N ng t i công văn s 2372/UB-VP ngày 21 tháng 8 năm 2002; Căn c ý ki n c a U ban Nhân dân t nh Qu ng Nam t i công văn s 1065/UB-KTN ngày 20 tháng 6 năm 2002; Xét ngh c a V trư ng V Pháp ch - V n t i và C c trư ng C c Hàng h i Vi t Nam, QUY T NNH: i u 1. Nay công b vùng nư c các c ng bi n thu c a ph n thành ph à N ng và t nh Qu ng Nam bao g m: 1. Vùng nư c trư c c u c ng à N ng, Liên Chi u, N i Hiên, K4D6, Nguy n Văn Tr i, c u c ng chuyên dùng c a Nhà máy Xi măng H i Vân, c u c ng chuyên dùng c a Công ty PETEC, c u c ng khu B thu c Xí nghi p s a ch a H i Sơn, c ng Kỳ Hà và vùng nư c c a b n phao M Khê; 2. Vùng nư c c a tuy n lu ng hàng h i, vùng ón tr hoa tiêu, ki m d ch, neo u, chuy n t i và tránh bão thu c các c ng bi n quy nh t i kho n 1 c a i u này; 3. Vùng nư c trư c c u c ng và khu v c neo u, chuy n t i, tránh bão khác s ư c công b theo quy nh c a pháp lu t. i u 2. Ph m vi vùng nư c các c ng bi n thu c a ph n thành ph à N ng và t nh Qu ng Nam tính theo m c nư c thu tri u l n nh t, ư c quy nh c th như sau: 1. Ph m vi vùng nư c các c ng bi n thu c a ph n thành ph à N ng:
  2. a. Khu v c à N ng g m c u c ng à N ng, Liên Chi u, N i Hiên, K4D6, Nguy n Văn Tr i, c u c ng chuyên dùng c a Nhà máy Xi măng H i Vân, c u c ng chuyên dùng c a Công ty PETEC, c u c ng khu B thu c Xí nghi p s a ch a H i Sơn: - Ranh gi i v phía bi n: ư c gi i h n b i o n th ng n i hai i m N1, N2, có t a sau ây: + N1. 160 12' 36'' N; 1080 12' 06'' E (mép b phía Nam hòn Sơn Chà). + N2. 160 09' 36'' N; 1080 14' 42'' E ( mép b phía Tây B c bán o Sơn Chà); - Ranh gi i v phía t li n: toàn b vùng nư c c a v nh à N ng, ư c gi i h n c th t i m N2 ch y d c theo ư ng b bi n c a v nh à N ng v phía Tây bán o Sơn Chà, qua c a sông Hàn, ti p t c ch y theo ư ng b bi n v phía Tây v nh à N ng qua mũi Nam ô lên phía B c v nh à N ng t i i m N3 có to : 16o 12’ 38” N; 108o 11’ 25” E (mép b phía ông èo H i Vân). Sau ó t i m N3 n i v i i m N4 có to : 16o 12’ 40” N; 108o 11’ 44” E (mép b phía Tây Nam hòn Sơn Chà) và ch y d c theo ư ng b bi n phía Tây Nam hòn Sơn Chà t i i m N1. - Ranh gi i trên sông Hàn: t hai i m mút c a c a sông Hàn (giáp v i vùng nư c v nh à N ng) ch y theo hai b sông v phía thư ng lưu, d c theo bên trái p B c - Nam n ư ng biên hành lang an toàn h lưu c u Nguy n Văn Tr i. b. Khu v c b n phao M Khê: - Ranh gi i v phía bi n : ư c gi i h n b i các o n th ng n i các i m MK1, MK2 và MK3 có t a sau ây: + MK1. 16o 03’ 00” N; 108o 14’ 40” E; + MK2. 160 03' 00'' N; 1080 18' 00'' E; + MK3. 160 05' 45'' N; 1080 18' 00'' E. - Ranh gi i v phía t li n: t i m MK3 ch y d c theo mép b bi n phía ông Nam bán o Sơn Chà t i i m MK1. 2. Ph m vi vùng nư c c ng bi n Kỳ Hà thu c a ph n t nh Qu ng Nam: - Ranh gi i v phía bi n: ư c gi i h n b i các o n th ng n i các i m KH1, KH2, KH3 và KH4 có t a sau ây: + KH1. 150 31’ 00'' N; 1080 40’ 00'' E; + KH2. 150 31’ 00'' N; 1080 42’ 18'' E; + KH3. 150 28’ 54'' N; 1080 42’ 18'' E; + KH4. 15o 28’ 54” N; 108o 41’ 12” E.
  3. - Ranh gi i v phía t li n: t i m KH4 ch y d c theo mép b bi n v phía Tây B c, qua c a sông Trư ng Giang ( c a Lô), ti p t c ch y theo ư ng b bi n qua mũi An Hoà v phía Tây t i i m KH1. - Ranh gi i trên sông Trư ng Giang: t hai i m mút c a c a sông Trư ng Giang (c a Lô), ch y d c theo hai b sông v phía thư ng lưu, qua c a l ch u Doi (Sâm Riêng) t i ư ng th ng c t ngang sông n i hai i m TG1 và TG2 có to sau ây: + TG1. 150 29' 24'' N; 1080 38' 42'' E. + TG2. 150 28' 30'' N; 1080 38' 42'' E. i u 3. Vùng ón tr hoa tiêu, ki m d ch, neo u, chuy n t i và tránh bão cho tàu thuy n vào các c ng bi n thu c a ph n thành ph à N ng và t nh Qu ng Nam, ư c quy nh như sau: 1. Khu v c à N ng: a. Vùng ón tr hoa tiêu và ki m d ch: là vùng nư c ư c gi i h n b i ư ng tròn có bán kính 01 h i lý, v i tâm t i to : 160 10' 00'' N; 1080 11' 00'' E. 2. b. Vùng neo u, chuy n t i, tránh bão và d ch v hàng h i khác cho tàu thuy n trong vùng nư c ư c quy nh t i i m a, kho n 1, i u 2 c a Quy t nh này. Khu v c b n phao M Khê: a. Vùng ón tr hoa tiêu và ki m d ch: là vùng nư c ư c gi i h n b i ư ng tròn có bán kính 01 h i lý, v i tâm t i t a : 160 04' 00'' N; 1080 17' 00'' E. b. Vùng neo u, chuy n t i, tránh bão và d ch v hàng h i khác cho tàu thuy n trong vùng nư c ư c quy nh t i i m b, kho n 1, i u 2 c a Quy t nh này. 3. Khu v c c ng Kỳ Hà: a. Vùng ón tr hoa tiêu và ki m d ch: là vùng nư c ư c gi i h n b i ư ng tròn có bán kính 0,5 h i lý, v i tâm t i to : 150 29' 30'' N; 1080 41' 42'' E. b. Vùng neo u, chuy n t i, tránh bão và d ch v hàng h i khác cho tàu thuy n trong vùng nư c c ng Kỳ Hà ư c quy nh t i kho n 2, i u 2 c a Quy t nh này. i u 4. 1. C ng v à N ng có trách nhi m th c hi n nhi m v và quy n h n c a mình theo quy nh c a B lu t hàng h i Vi t Nam và các văn b n pháp lu t có liên quan i v i
  4. m i ho t ng hàng h i t i vùng nư c các c ng bi n thu c a ph n thành ph à N ng và t nh Qu ng Nam. 2. C ng v à N ng căn c vào tình hình th c t v th i ti t, sóng gió, m n nư c và tr ng t i c a tàu thuy n, ch nh v trí c th cho tàu thuy n neo u, chuy n t i và tránh bão trong vùng nư c quy nh t i i m b c a kho n 1, 2, 3 i u 3 c a Quy t nh này, m b o an toàn hàng h i và v sinh môi trư ng. i u 5. Ngoài ph m vi vùng nư c quy nh t i i u 2 và i u 3 c a Quy t nh này, C ng v à N ng còn có trách nhi m qu n lý nhà nư c v tr t t , an toàn hàng h i trong vùng bi n thu c a ph n thành ph à N ng và t nh Qu ng Nam. i u 6. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ăng Công báo và thay th Quy t nh s 1600/PC-VT ngày 12/08/1993 c a B trư ng B Giao thông v n t i v vùng nư c c ng à N ng và khu v c trách nhi m c a C ng v à N ng và các quy nh trư c ây trái v i Quy t nh này. i u 7.Các ông Chánh Văn phòng B , V trư ng các V thu c B , C c trư ng C c Hàng h i Vi t Nam, C c trư ng C c ư ng sông Vi t Nam, Giám c S Giao thông v n t i thành ph à N ng, Giám c S Giao thông v n t i t nh Qu ng Nam, Giám c C ng v à N ng và Th trư ng các cơ quan, t ch c và cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Nơi nh n: KT. B TRƯ NG - Như i u 7; TH TRƯ NG - Th tư ng Chính ph ; - Văn phòng Qu c h i; - Văn phòng Ch t ch nư c; - Văn phòng Chính ph ; - Toà án Nhân dân t i cao; - Vi n KSND t i cao; - Các B , ngành; - UBND TP. à N ng; Ph m Th Minh - UBND t nh Qu ng Nam; - Công báo; - Lưu: VP, PCVT.
Đồng bộ tài khoản