intTypePromotion=1

Quyết định số 1337/2009/QĐ-UBND

Chia sẻ: Dung Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
49
lượt xem
2
download

Quyết định số 1337/2009/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1337/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành Quy định một số chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1337/2009/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T T NH TH A THIÊN HU NAM ------ c l p - T do - H nh phúc ------------- S : 337/2009/Q -UBND Hu , ngày 07 tháng 07 năm 2009 QUY T NNH BAN HÀNH QUY NNH M T S CHÍNH SÁCH ƯU ÃI VÀ H TR U TƯ TRÊN NA BÀN T NH TH A THIÊN HU Y BAN NHÂN DÂN T NH Căn c Lu t T ch c H i ng Nhân dân và U ban Nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Lu t u tư ngày 29 tháng 11 năm 2005; Căn c Lu t t ai ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Ngh nh s 108/2006/N -CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 c a Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s i u c a Lu t u tư năm 2005; Căn c Ngh nh s 197/2004/N -CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 c a Chính ph v b i thư ng, h tr và tái nh cư khi nhà nư c thu h i t; Căn c Ngh nh s 17/2006/N -CP ngày 27 tháng 01 năm 2006 c a Chính ph v s a i, b sung m t s i u c a các Ngh nh hư ng d n thi hành Lu t t ai và Ngh nh 187/2004/N -CP v vi c chuy n Công ty Nhà nư c thành Công ty C ph n; Căn c Ngh nh 142/2005/N -CP ngày 14 tháng 11 năm 2005 c a Chính ph v thu ti n thuê t, thuê m t nư c; Căn c Ngh nh s 69/2008/N -CP ngày 30 tháng 5 năm 2008 c a Chính ph v chính sách khuy n khích xã h i hóa i v i các ho t ng trong lĩnh v c giáo d c, d y ngh , y t , văn hóa, th thao, môi trư ng; Xét ngh c a Giám c S K ho ch và u tư t i Công văn s 773/SKH T-CN ngày 27 tháng 5 năm 2009, QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này “Quy nh m t s chính sách ưu ãi và h tr u tư trên a bàn t nh Th a Thiên Hu ”. i u 2. Quy t nh này có hi u l c k t ngày 15 tháng 7 năm 2009 và thay th Quy t nh s 1130/2008/Q -UBND ngày 13 tháng 5 năm 2008 c a U ban Nhân dân t nh Th a Thiên Hu v vi c ban hành m t s chính sách ưu ãi và h tr u tư trên a bàn t nh Th a Thiên Hu . i u 3. Chánh Văn phòng U ban Nhân dân t nh; Giám c các S , ban, ngành c p t nh; Trư ng ban qu n lý các Khu công nghi p t nh, Trư ng ban qu n lý Khu Kinh t Chân Mây - Lăng Cô; C c trư ng: C c Thu , C c H i quan t nh; Ch t ch U ban
  2. Nhân dân các huy n, thành ph Hu ; Th trư ng các cơ quan liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN CH TNCH Nguy n Ng c Thi n QUY NNH M T S CHÍNH SÁCH ƯU ÃI VÀ H TR U TƯ TRÊN NA BÀN T NH TH A THIÊN HU (Ban hành kèm theo Quy t nh s 1337/2009/Q -UBND ngày 07 tháng 7 năm 2009 c a U ban Nhân dân t nh Th a Thiên Hu ) Chương I. NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi i u ch nh Qui nh này ư c áp d ng i v i các d án u tư tr c ti p trên a bàn t nh Th a Thiên Hu th c hi n theo Lu t u tư năm 2005 (tr nh ng d án thu c ph m vi khu kinh t Chân Mây-Lăng Cô, khu kinh t c a kh u A t). i u 2. i tư ng áp d ng 1. D án u tư c a t ch c, cá nhân trong và ngoài nư c (sau ây g i t t là nhà u tư) ư c phép thành l p và ho t ng theo pháp lu t Vi t Nam. 2. Các hình th c u tư g m: u tư m i, u tư m r ng, u tư i m i công ngh nâng cao năng l c s n xu t. i u 3. Danh m c lĩnh v c, a bàn ưu ãi u tư 1. Danh m c lĩnh v c ưu ãi u tư: Th c hi n theo quy nh t i Ph l c I ban hành kèm theo Ngh nh s 108/2006/N - CP ngày 22/9/2006 c a Chính ph ; các ho t ng trong lĩnh v c xã h i hóa (áp d ng cho nhà u tư trong nư c) ư c quy nh t i Quy t nh 1466/Q -TTg ngày 10/10/2008 c a Th tư ng Chính ph .
  3. Riêng i v i các d án u tư nư c ngoài trong lĩnh v c xã h i hóa, vi c th c hi n chính sách ưu ãi do Th tư ng Chính ph quy t nh. 2. Danh m c a bàn ưu ãi u tư: a) a bàn có i u ki n kinh t - xã h i c bi t khó khăn: huy n Nam ông, huy n A Lư i. b) a bàn có i u ki n kinh t - xã h i khó khăn: các huy n Phong i n, Qu ng i n, Hương Trà, Phú L c, Phú Vang; các khu công nghi p ư c thành l p theo Quy t nh c a Th tư ng Chính ph . i u 4. Danh m c d án h tr u tư 1. Các d án tr ng i m, ưu tiên u tư ư c UBND t nh công b hàng năm; 2. Các d án u tư xây d ng và kinh doanh h t ng khu công nghi p, khu công ngh thông tin t p trung n m trong quy ho ch ã ư c Th tư ng phê duy t ho c ch p thu n ch trương u tư, c m công nghi p thu c Quy ho ch phát tri n công nghi p ã ư c UBND t nh phê duy t theo t ng th i kỳ; 3. D án s d ng thư ng xuyên t 500 lao ng tr lên; 4. Cơ s th c hi n xã h i hóa phù h p v i quy ho ch, k ho ch s d ng t. Chương II. ƯU ÃI, H TR U TƯ i u 5. Giá thuê t, thuê m t nư c 1. ơn giá thuê t m t năm t i thành ph Hu ư c tính b ng 0,65% giá t do U ban Nhân dân t nh ban hành hàng năm. 2. ơn giá thuê t m t năm t i huy n Hương Thu ư c tính b ng 0,50% giá t do U ban Nhân dân t nh ban hành hàng năm. 3. ơn giá thuê t m t năm thu c các huy n: Phong i n, Qu ng i n, Hương Trà, Phú Vang, Phú L c ư c tính b ng 0,35% ( i v i t t i các xã) và 0,50% ( i v i t t i các th tr n) giá t do U ban Nhân dân t nh ban hành hàng năm. 4. ơn giá thuê t m t năm thu c các huy n: Nam ông, A Lư i ư c tính b ng 0,25% ( i v i t t i các xã) và 0,35% ( i v i t t i các th tr n) giá t do U ban Nhân dân t nh ban hành hàng năm. 5. ơn giá thuê t m t năm c a các d án u tư vào các lĩnh v c ưu ãi, c bi t ưu ãi u tư thu c a bàn các huy n ư c tính b ng 0,25% giá t do U ban Nhân dân t nh ban hành hàng năm.
  4. 6. ơn giá thuê t m t năm c a các d án xây d ng khu du l ch sinh thái và du l ch m phá (theo quy ho ch chi ti t khu du l ch sinh thái ã phê duy t) ư c xác nh như sau: a) Ph n di n tích t công trình ph c v tr c ti p cho ho t ng s n xu t kinh doanh: tính theo t l % theo quy nh t i i u này trên giá t s n xu t kinh doanh phi nông nghi p do U ban Nhân dân t nh ban hành hàng năm; b) Ph n di n tích t ph c v cho m c ích t o c nh quan, b o t n, gi gìn và phát huy môi trư ng sinh thái t nhiên: tính theo t l % theo quy nh t i i u này trên giá t theo m c ích s d ng t do U ban Nhân dân t nh ban hành hàng năm. i u 6. Ưu ãi v t, thu thu nh p doanh nghi p, thu xu t-nh p kh u Th c hi n theo quy nh c a Lu t t ai, Lu t Thu thu nh p doanh nghi p, Lu t Thu xu t khNu, Thu nh p khNu và các Ngh nh hư ng d n thi hành các lu t trên. i u 7. H tr các công trình k t c u h t ng ngoài hàng rào 1. Nhà u tư có d án thu c danh m c h tr u tư ghi t i i u 4 Quy nh này ư c t nh h tr các công trình k t c u h t ng ngoài hàng rào như sau: a) V giao thông: H tr xây d ng công trình giao thông (quy mô n n ư ng 7,0m; m t ư ng 5,0m) và công trình trên tuy n, t tr c chính có trong quy ho ch xây d ng giao thông trên a bàn khu v c u tư n chân hàng rào d án, c th như sau: - D án u tư vào a bàn 02 huy n Nam ông và A Lư i: h tr 100% giá tr d toán. Kinh phí th c hi n do ngân sách t nh b trí. - D án u tư vào a bàn các huy n Hương Trà, Phú Vang, Qu ng i n, Phong i n, Phú L c: h tr 60% giá tr d toán. Kinh phí th c hi n do nhà u tư ng trư c 100% và ư c t nh hoàn tr 60% ngay sau khi d án tri n khai hoàn thành công tác xây l p trên th c a. Trư ng h p theo nhu c u s d ng c a nhà u tư, công trình giao thông c n có quy mô l n hơn quy mô h tr , n u ư c cơ quan nhà nư c có thNm quy n ch p thu n thì nhà u tư t ch u chi phí ph n tăng thêm quy mô ó. b) V i n, nư c, vi n thông: - H t ng công trình i n, nư c, vi n thông ph c v s n xu t: UBND t nh ch o các ngành u tư toàn b n chân hàng rào d án. - H t ng công trình i n ph c v trong giai o n thi công d án: Kinh phí th c hi n do nhà u tư ng trư c và ư c t nh hoàn tr 100% ngay sau khi d án tri n khai công tác xây l p trên th c a. 2. Th t c, quy trình th c hi n: ph l c kèm theo. i u 8. H tr b i thư ng, gi i phóng m t b ng, tái nh cư
  5. 1. Nhà u tư có d án thu c danh m c h tr u tư ghi t i i u 4 Quy nh này ư c t nh h tr v b i thư ng, gi i phóng m t b ng như sau: a) B i thư ng, h tr v t: Nhà u tư ng trư c kinh phí th c hi n và ư c tr vào ti n s d ng t, ti n thuê t ph i n p cho Nhà nư c. Ti n s d ng t, ti n thuê t mà nhà u tư ph i n p cho Nhà nư c là kho n ti n s d ng t, ti n thuê t c a toàn b th i gian s d ng t, thuê t ư c tính m t l n theo giá t t i th i i m h tr . Ph n chênh l ch (n u có) gi a s ti n ng trư c c a nhà u tư vư t quá so v i s ti n s d ng t, ti n thuê t ph i n p, ư c t nh h tr như sau: - D án u tư vào a bàn 02 huy n Nam ông và A Lư i: H tr 100% ph n chênh l ch. - D án u tư vào a bàn các huy n Hương Trà, Phú Vang, Qu ng i n, Phong i n, Phú L c: H tr 50% ph n chênh l ch. Riêng i v i các d án tr ng i m, ưu tiên u tư ư c UBND t nh công b hàng năm, UBND t nh có th xem xét, h tr thêm m t s công trình h t ng k thu t trong hàng rào d án. b) H t ng khu tái nh cư: T nh h tr u tư toàn b h t ng khu tái nh cư và th c hi n b trí tái nh cư cho các h thu c di n ph i di chuy n ch theo quy nh c a pháp lu t. Trư ng h p nhà u tư ã ng trư c kinh phí th c hi n xây d ng h t ng khu tái nh cư, thì ư c t nh hoàn tr ngay sau khi th c hi n xong công tác tái nh cư. c) Vi c b i thư ng, h tr , tái nh cư i v i các d án xã h i hóa th c hi n theo quy nh c a Ngh nh 69/2008/N -CP ngày 30/5/2008 c a Chính ph v chính sách khuy n khích xã h i hóa i v i các ho t ng trong lĩnh v c giáo d c, d y ngh , y t , văn hóa, th thao, môi trư ng; i v i t ch c, cá nhân nư c ngoài, ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài th c hi n theo quy nh c a Ngh nh 197/2004/N -CP ngày 03/12/2004 c a Chính ph v b i thư ng, h tr và tái nh cư khi nhà nư c thu h i t. 2. Th t c, quy trình th c hi n: ph l c kèm theo. i u 9. Áp d ng ưu ãi, h tr u tư 1. Các d án ã ư c hư ng h tr u tư theo các chính sách trư c ây c a t nh thì ti p t c ư c hư ng h tr u tư theo các chính sách ó. 2. i v i các d án ư c c p m i k t ngày Quy nh này ư c ban hành và có hi u l c thì ư c h tr u tư theo Quy nh này. 3. Nhà u tư ch ư c hư ng chính sách ưu ãi và h tr u tư c a t nh theo Quy nh này khi d án ư c th c hi n theo úng ti n ã cam k t.
  6. Chương III. T CH C TH C HI N i u 10. Trách nhi m c a các cơ quan nhà nư c 1. S K ho ch và u tư: a) Ch trì tham mưu UBND t nh qu n lý ho t ng u tư trên a bàn; có trách nhi m hư ng d n, h tr nhà u tư hình thành d án u tư; t ch c thNm tra các d án u tư theo quy nh; b) Ch trì, ph i h p v i các S , ngành, a phương có liên quan x lý ho c xu t x lý nh ng ki n ngh c a nhà u tư i v i các d án do nhà u tư ăng ký u tư trên a bàn t nh. c) Ch trì, ph i h p v i các S , ban ngành liên quan hàng năm l p, tham mưu UBND t nh công b Danh m c d án tr ng i m, ưu tiên u tư làm cơ s cho vi c xem xét h tr u tư trên a bàn t nh. d) Hư ng d n th c hi n và t ng h p các vư ng m c trong quá trình th c hi n Quy nh này; báo cáo UBND t nh xem xét, i u ch nh cho phù h p. 2. Ban qu n lý các Khu công nghi p t nh: a) Ch trì hư ng d n, h tr hình thành d án u tư; t ch c thNm tra các d án u tư theo quy nh, l p th t c c p gi y ch ng nh n u tư; b) Ch trì, ph i h p v i các S , ngành, a phương có liên quan x lý ho c xu t x lý nh ng ngh c a nhà u tư i v i các d án do nhà u tư ăng ký u tư vào khu công nghi p. 3. Văn phòng U ban Nhân dân t nh: Giúp U ban Nhân dân t nh, Ch t ch U ban Nhân dân t nh gi i quy t ki n ngh , vư ng m c c a nhà u tư trong quá trình tri n khai và th c hi n d án u tư trên a bàn. 4. Các S , ban ngành khác và UBND các huy n, thành ph Hu : Theo ch c năng c a mình, h tr gi i quy t các th t c c n thi t cho nhà u tư t ch c, th c hi n d án theo qui nh c a Nhà nư c. i u 11. Trách nhi m c a nhà u tư Nhà u tư ph i t ch c tri n khai úng ti n ã cam k t. Sau 01 năm k t ngày ư c c p gi y ch ng nh n u tư n u d án không tri n khai, ho c không có kh năng th c hi n theo ti n ã cam k t và không có lý do chính áng ư c U ban Nhân dân t nh ch p thu n, U ban Nhân dân t nh s thu h i d án, gi y ch ng nh n u tư theo quy nh c a pháp lu t.
  7. Trư ng h p d án có lý do chính áng v vi c tri n khai ch m ti n ã cam k t, nhà u tư ph i báo cáo gi i trình, cam k t l i ti n th c hi n v i U ban Nhân dân t nh ư c xem xét vi c gia h n ti n . Th i gian gia h n ti n t i a cũng không quá 01 năm./. TM. Y BAN NHÂN DÂN CH TNCH Nguy n Ng c Thi n PH L C HƯ NG D N TH T C, QUY TRÌNH TH C HI N CHÍNH SÁCH H TR CÔNG TRÌNH H T NG, B I THƯ NG GI I PHÓNG M T B NG, TÁI NNH CƯ TRÊN NA BÀN T NH TH A THIÊN HU (Ban hành kèm theo Quy t nh s 1337/2009/Q -UBND ngày 07 tháng 7 năm 2009 c a U ban Nhân dân t nh Th a Thiên Hu ) I. H SƠ, TH T C: 1. Công văn ngh h tr chi phí c a nhà u tư (theo m u); 2. Gi y ch ng nh n u tư; 3. H sơ d án, d toán c a h ng m c h tr ư c cơ quan nhà nư c có thNm quy n phê duy t; 4. H sơ nghi m thu, quy t toán theo úng quy nh hi n hành c a Nhà nư c ( i v i công trình h t ng); Quy t nh phê duy t giá tr b i thư ng, gi i phóng m t b ng và tái nh cư c a c p có thNm quy n và h sơ xác nh n hoàn thành vi c chi tr 100% ti n b i thư ng, gi i phóng m t b ng, tái nh cư cho các t ch c, cá nhân ( i v i h ng m c b i thư ng, gi i phóng m t b ng và tái nh cư); 5. Các h sơ ch ng t h p pháp, h p l liên quan khác; Các h sơ, ch ng t do các i tư ng ư c hư ng chính sách h tr u tư (g i t t là nhà u tư) g i n các cơ quan thNm nh ph i là b n g c ho c b n sao ư c công ch ng. i v i các Nhà u tư n m trong Khu Công nghi p, Ban qu n lý các Khu Công nghi p t nh là cơ quan u m i ti p nh n h sơ và làm các th t c xác nh n liên quan chuy n cho các cơ quan ch u trách nhi m thNm nh.
  8. II. QUY TRÌNH TH C HI N: 1. Cơ quan ti p nh n và thNm nh h sơ: - i v i các công trình k t c u h t ng: S K ho ch và u tư. - i v i h ng m c b i thư ng, gi i phóng m t b ng, tái nh cư: S Tài nguyên và Môi trư ng. 2. S lư ng h sơ ph i n p: 02 b (trong ó có 01 b b n chính). 3. Th i gian thNm nh h sơ: t i a không quá 10 ngày làm vi c k t ngày nh n h sơ h p l c a nhà u tư. Ghi chú: Riêng các h ng m c: ư ng giao thông t i 02 huy n Nam ông và A Lư i; h t ng khu tái nh cư; i n s n xu t, nư c, vi n thông, nhà u tư ch c n g i Công văn ngh h tr chi phí c a nhà u tư; Gi y ch ng nh n u tư; tên d án, a i m xây d ng, ngày kh i công, hoàn thành; tên công trình h t ng ngh h tr , ngày kh i công, hoàn thành. M U1 CÔNG VĂN NGHN H TR CÔNG TRÌNH H T NG NHÀ U TƯ C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------ NAM c l p - T do - H nh phúc ------------- S : ………/……. ........, ngày tháng năm V/v ngh h tr ... Kính g i: - UBND t nh Th a Thiên Hu ; - S K ho ch và u tư; - Ban Qu n lý các Khu Công nghi p t nh. ( i v i các d án n m trong Khu Công nghi p) Qua nghiên c u chính sách ưu ãi và h tr u tư c a t nh, xét th y d án... thu c di n ư c hư ng chính sách h tr u tư c a t nh, nhà u tư ngh UBND t nh h tr chi phí u tư xây d ng công trình... v i m t s n i dung ch y u sau: 1. Tên d án; a i m xây d ng; Ngày kh i công, hoàn thành; 2. Tên công trình h t ng ngh h tr ; Ngày kh i công, hoàn thành;
  9. 3. Chi phí u tư công trình h t ng theo d toán ư c duy t; 4. Chi phí u tư công trình h t ng ã th c hi n; 5. S ti n ngh ư c h tr ; 6. Tên, s tài kho n ngân hàng nơi ơn v m tài kho n giao d ch chuy n ti n; 7. Cam k t ch u trách nhi m trư c pháp lu t v s y , chính xác, tính pháp lý c a nh ng h sơ, ch ng t cung c p./. NHÀ U TƯ M U2 CÔNG VĂN NGHN H TR B I THƯ NG, GI I PHÓNG M T B NG, TÁI NNH CƯ NHÀ U TƯ C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------ NAM c l p - T do - H nh phúc ------------- S : ………/……. ........, ngày tháng năm V/v ngh h tr ... Kính g i: - UBND t nh Th a Thiên Hu ; - S Tài chính; - Ban Qu n lý các Khu Công nghi p t nh. ( i v i các d án n m trong Khu Công nghi p) Qua nghiên c u chính sách ưu ãi và h tr u tư c a t nh, xét th y d án... thu c di n ư c hư ng chính sách h tr u tư c a t nh, nhà u tư ngh UBND t nh h tr chi phí b i thư ng, gi i phóng m t b ng, tái nh cư v i m t s n i dung ch y u sau: 1. Tên d án; a i m xây d ng; Ngày kh i công, hoàn thành; 2. T ng chi phí theo phương án t ng th v b i thư ng, gi i phóng m t b ng, tái nh cư ư c duy t; 3. T ng chi phí b i thư ng, gi i phóng m t b ng, tái nh cư theo d toán ư c duy t; 4. T ng chi phí b i thư ng, gi i phóng m t b ng, tái nh cư ã th c hi n;
  10. Trong ó: + B i thư ng, h tr v t; 5. S ti n ngh ư c h tr ; Trong ó: + B i thư ng, h tr v t; 6. Tên, s tài kho n ngân hàng nơi ơn v m tài kho n giao d ch chuy n ti n; 7. Cam k t ch u trách nhi m trư c pháp lu t v s y , chính xác, tính pháp lý c a nh ng h sơ, ch ng t cung c p./. NHÀ U TƯ

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản