Quyết định số 1338/2001/QĐ-BTM

Chia sẻ: Quang Linh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
37
lượt xem
1
download

Quyết định số 1338/2001/QĐ-BTM

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1338/2001/QĐ-BTM về việc thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Quyết định 112/2001/QĐ-TTg ngày 25/7/2001 của Thủ tướng Chính phủ do Bộ trưởng Bộ Thương mại ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1338/2001/QĐ-BTM

  1. BỘ THƯƠNG MẠI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ****** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 1338/2001/QĐ-BTM Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2001 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH 112/2001/QĐ- TTG NGÀY 25/7/2001 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI Căn cứ Nghị định số 95/CP ngày 4/12/1993 của Chính phủ quy định chứcnăng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Thương mại; Căn cứ Quyết định số 112/2001/QĐ-TTg ngày 25/7/2001 của Thủ tướng Chínhphủ phê duyệt Đề án tin học hóa quản lý hành chính nhà nước giai đoạn2001-2005; Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Đề án tin học hóa quản lý hành chính nhà nước giai đoạn 2001-2005 theo Quyết định số 112/2001/QĐ-TTg ngày 25/7/2001 của Thủ tướng Chính phủ thuộc Bộ Thương mại gồm các thành viên sau: 1. Ông Phan Thế Ruệ, Thứ trưởng Bộ Thương mại, Trưởng Ban, 2. Ông Nguyễn Văn Thụ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Thống kê, Phó Ban; 3. Ông Nguyễn Đắc Chuyên, Phó vụ trưởng Vụ Kế hoạch Thống kê, ủyviên thường trực; 4. Ông Bùi Hữu Đạo, Vụ trưởng Vụ Khoa học, ủy viên; 5. Ông Nguyễn Duy Nghĩa, Phó Văn phòng Bộ, ủy viên; 6. Ông Phạm Ngọc Thúy, Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin Thương mại, ủy viên; 7. Bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt, Phó vụ trưởng phụ trách Vụ Tài chính Kế toán, ủy viên; 8. Ông Nguyễn Huy Phi, Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ, ủy viên. Điều 2. Ban chỉ đạo có nhiệm vụ:
  2. - Xây dựng Đề án tin học hóa quản lý hành chính nhà nước theo Quyết định số 112/2001/QĐ-TTg nói trên và theo hướng dẫn của Văn phòng Chính phủđể trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; - Tổ chức thực hiện Đề án sau khi được phê duyệt. Điều 3. Giao cho Trung tâm Tin học và Thống kê thuộc Vụ Kế hoạch Thống kênhiệm vụ thường trực giúp việc cho Ban chỉ đạo chủ trì xây dựng và triểnkhai thực hiện Đề án tin học hóa quản lý hành chính nhà nước của BộThương mại phục vụ quản lý, điều hành của Bộ trưởng. Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành. Điều 5. Các Ông: Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ, cácủy viên của Ban có tên ở Điều 1 trên đây và Thủ trưởng các đơn vị liênquan thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI Nơi nhận: - Như Điều 5 "để thi hành" - Lưu: VT, TCCB Vũ Khoan
Đồng bộ tài khoản