Quyết định số 1338/2004/QĐ-BYT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
118
lượt xem
20
download

Quyết định số 1338/2004/QĐ-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1338/2004/QĐ-BYT về việc ban hành "Hướng dẫn quy trình kỹ thuật rửa và sử dụng lại quả lọc thận" do Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1338/2004/QĐ-BYT

  1. B YT C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc **** ****** S : 1338/2004/Q -BYT Hà N i, ngày 14 tháng 4 năm 2004 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH "HƯ NG D N QUY TRÌNH K THU T R A VÀ S D NG L I QU L C TH N" B TRƯ NG B YT Căn c Ngh nh s 49/2003/N -CP ngày 15/05/2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c B Y t ; Xét Biên b n h p ngày 24/3/2004 c a H i ng th m nh ư c thành l p theo Quy t nh s 4868/Q -BYT ngày 17/9/2003 nghi m thu Quy trình k thu t R a màng l c máu s d ng l i trong th n nhân t o; Theo ngh c a V trư ng V i u tr - B Y t , QUY T NNH i u 1. Nay ban hành kèm theo Quy t nh này “Hư ng d n quy trình k thu t r a và s d ng l i qu l c th n" . i u 2. “Hư ng d n quy trình k thu t r a và s d ng l i qu l c th n” là tài li u hư ng d n v th c hành chuyên môn k thu t ư c áp d ng trong t t c các cơ s khám ch a b nh c a Nhà nư c, bán công và tư nhân . i u 3. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ăng công báo. i u 4. Các ông, bà: Chánh Văn phòng, V trư ng V i u tr , Chánh Thanh tra và các V trư ng, C c trư ng c a B Y t , Giám c S Y t t nh, thành ph tr c thu c trung ương, Giám c vi n, b nh vi n tr c thu c B Y t , Th trư ng Y t ngành, ngư i ng u các cơ s khám, ch a b nh ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. KT. B TRƯ NG B Y T TH TRƯ NG Lê Ng c Tr ng QUY TRÌNH K THU T R A, S D NG L I QU L C TH N (Ban hành theo Quy t nh s : 1338/2004/Q -BYT ngày 14 tháng 4 năm 2004) I. I CƯƠNG
  2. Th n nhân t o (Hemodialysis) là phương pháp i u tr c n thi t cho các trư ng h p suy th n c p và m n, ng c c p và m t s nguyên nhân khác khi có ch nh. Th n nhân t o là s trao i các ch t hoà tan trong nư c gi a máu và d ch l c qua màng bán th m v i nguyên lý khuy ch tán và siêu l c di n ra trong qu l c. Qu l c th n là v t li u tiêu hao quan tr ng nh t cho m i l n ch y th n nhân t o. nhi u nư c k c các nư c tiên ti n u s d ng l i qu l c. Vi t Nam cũng ã có nhi u ơn v th n nhân t o nghiên c u và s d ng l i qu l c th n. Vi c s d ng l i qu l c là c n thi t nhưng ph i m b o an toàn và hi u qu cho ngư i b nh. II. CH NNH - Qu l c s d ng l i ch dùng cho chính ngư i ó và ch ư c s d ng l i không quá 15 l n. - B nh nhân có h i ch ng s d ng qu l c l n u. III. CH NG CH NNH - Không có ch ng ch nh tuy t i - B nh nhân nhi m HIV/AIDS IV. CHU N BN 1. Cán b chuyên khoa: Nhân viên th c hi n k thu t r a qu l c th n nhân t o dùng l i c n ư c ào t o y v k thu t, ph i ư c trang b b o h lao ng: Kính m t, khNu trang, qu n áo, găng tay... 2. Phương ti n: 2.1. Ch n màng s d ng l i: - Màng có tính th m trung bình ho c cao - Màng làm b ng nguyên li u t ng h p ho c bán t ng h p 2.2. Nư c r a: - Nư c RO t tiêu chuNn 2.3. Ch t làm s ch và ti t trùng: - Formaldehyde: 2% - 4% (nhi t phòng) - Hydrogen peroxyd: 4% - Acid acetic: 4% (thư ng k t h p v i hydrogen peroxid) - Acid citric: 1,5%, k t h p v i nhi t 900C - Glutaraldehyde: 0,8% - 4%, không k t h p v i sodium hypochlorit 2.4. H th ng x lý qu l c: - V n hành úng. - Ki m tra, b o hành và hi u ch nh thư ng xuyên. 3. Ngư i b nh và ngư i nhà ngư i b nh: - Ngư i b nh và ngư i nhà ngư i b nh ư c thông báo, gi i thích và t nguy n dùng l i qu l c.
  3. V. CÁC BƯ C TI N HÀNH Bư c 1: T i phòng ch y th n nhân t o: Quan sát và ánh d u sau khi k t thúc ch y th n nhân t o. - M t ngoài qu l c ư c lau s ch máu và các ch t khác b ng nư c Javel 1%. - Nh n xét sơ b tình tr ng qu l c và dây d n máu, ghi chính xác vào nhãn ho c băng dính tên b nh nhân, ngày l c, l n l c v i s ch ng ki n c a ít nh t 2 ngư i: Nhân viên Y t , b nh nhân ho c ngư i nhà b nh nhân r i chuy n n phòng r a qu l c. Bư c 2: T i phòng r a qu l c. B t bu c ph i dùng nư c l c qua màng th m th u ngư c (RO) vô trùng. 2.1. R a xuôi: R a trong lòng m ch và trong lòng s i mao d n. 2.2. R a ngư c: R a ngư c b ng nư c RO. R a ư ng d ch v i áp su t 1 atm - nư c RO s i t ư ng d ch vào ư ng máu làm thông các l l c r t nh . 2.3. R a s ch t t c dây d n máu: - Th i gian r a 5 - 10 phút - Qu l c th n sau khi r a t các yêu c u: - Các s i mao d n u s ch, tr ng. - Hai u qu l c không dính b t c ch t gì. - Dây d n máu hoàn toàn s ch. - Các u vào và u ra khoang máu, khoang d ch u có n p y. - Ghi nhãn úng và nhãn không b bong. - Dung d ch ti t trùng s d ng n ng t i a là 4%; không ư c s d ng dung d ch m c; không s d ng k t h p sodium hypochlorid và fomaldehyde ho c sodium hypochlorid và peracetic acid. Bư c 3: Ti t trùng - Ngâm qu l c g m u vào và u ra, khoang d ch và khoang máu ng p toàn b trong dung d ch ti t trùng. - Th i gian ngâm qu l c trong dung d ch thu c ti t trùng t 24 - 48 gi . Bư c 4: R a s ch ch t ti t trùng trư c khi s d ng b ng nư c RO: - R a s ch t t c các khoang nh ; r a c ư ng máu và ư ng d ch. - Th i gian r a: 10 - 15 phút. - Sau khi r a s ch, qu l c ư c y kín c ư ng máu và ư ng d ch; n u chưa s d ng l i ngay c n b o qu n trong t l nh 10oC (t mát) không quá 4 gi , không ư c trong ngăn á gây ông các s i qu l c. 5. Trư c khi ưa ra s d ng l i: 5.1. R a l i qu l c b ng dung d ch mu i NaCl 0,9% t 1000 - 2000 ml - R a ư ng d ch trư c. - R a ư ng máu. 5.2. Làm test ki m tra ch t ti t khuNn t n dư .
  4. 5.3. L p vào vòng tu n hoàn ngoài cơ th như quy trình l c máu. VI. THEO DÕI VÀ X LÝ 1. Theo dõi ch t ch phát hi n các bi u hi n b t thư ng c a quá trình l c máu và các ph n ng ph c a qu l c s d ng l i n u có và x trí k p th i: 1.1. Rách màng: Thay qu l c m i. 1. 2. Ph n ng ch t ti t trùng còn t n dư: - Ng ng l c máu- d n máu v b nh nhân - R a l i qu l c và dây máu ho c thay qu l c, dây máu m i n u dùng l i c dây máu. 1.3. Tai bi n tim m ch, hô h p và các tai bi n khác: Tuỳ theo nguyên nhân x trí. 2. Theo dõi và ghi h sơ b nh án: - Theo quy ch b nh vi n, ghi y , c bi t các test, các ph n ng s t và rét run. - Các lo i qu l c dùng l i ph i ghi nhãn cNn th n và rõ ràng tên b nh nhân, s l n s d ng, tên nhân viên th c hi n.
Đồng bộ tài khoản