intTypePromotion=3

Quyết định số 134/2005/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
66
lượt xem
3
download

Quyết định số 134/2005/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 134/2005/QĐ-UBND về thành lập Ban quản lý Cụm Công nghiệp-Khu dân cư đô thị mới Nhị Xuân trực thuộc Lực lượng Thanh niên xung phong thành phố do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 134/2005/QĐ-UBND

  1. U BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** S : 134/2005/Q -UBND TP. H Chí Minh, ngày 29 tháng 07 năm 2005 QUY T Đ NH V THÀNH L P BAN QU N LÝ C M CÔNG NGHI P-KHU DÂN CƯ Ô THN M I NHN XUÂN TR C THU C L C LƯ NG THANH NIÊN XUNG PHONG THÀNH PH . Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t t ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c vào Ngh quy t s 16/2003/QH11 ngày 17 tháng 6 năm 2003 c a Qu c h i khóa 11 v vi c th c hi n thí i m án t ch c qu n lý d y ngh và gi i quy t vi c làm cho ngư i sau cai nghi n ma túy thành ph H Chí Minh và m t s t nh, thành ph khác tr c thu c Trung ương; Căn c Quy t nh s 205/2003/Q -TTg ngày 02 tháng 10 năm 2003 c a Th tư ng Chính ph v phê duy t án “T ch c qu n lý, d y ngh và gi i quy t vi c làm cho ngư i sau cai nghi n t i thành ph H Chí Minh”; Căn c Quy t nh s 246/2003/Q -UB ngày 06 tháng 11 năm 2003 c a y ban nhân dân thành ph v ban hành Quy ch qu n lý, d y ngh và gi i quy t vi c làm i v i ngư i sau cai nghi n ma túy trên a bàn thành ph H Chí Minh; Xét ngh c a Ch huy Trư ng L c lư ng Thanh niên xung phong thành ph Công văn s 07/CV-TNXP ngày 06 tháng 6 năm 2005 và Giám c S N i v t i T trình s 386/SNV ngày 08 tháng 7 năm 2005; QUY T NNH : i u 1. Nay thành l p Ban qu n lý C m Công nghi p-Khu dân cư ô th m i Nh Xuân tr c thu c L c lư ng Thanh niên xung phong thành ph (g i t t là Ban qu n lý C m công nghi p - Dân cư Nh Xuân). Ban qu n lý C m Công nghi p - Dân cư Nh Xuân là ơn v s nghi p có thu, t b o m m t ph n chi phí ho t ng thư ng xuyên, có tư cách pháp nhân, có con d u riêng, ư c c p m t ph n kinh phí ho t ng, ư c m tài kho n t i Ngân hàng và Kho b c Nhà nư c ho t ng theo quy nh. Tr s c a Ban qu n lý C m Công nghi p - Dân cư Nh Xuân t t i xã Xuân Th i Sơn, huy n Hóc Môn, thành ph H Chí Minh. i u 2. Ban qu n lý C m Công nghi p - Dân cư Nh Xuân có nhi m v :
  2. 2.1- V th c hi n d án u tư C m công nghi p - Dân cư Nh Xuân : 2.1.1- Ti p nh n, t ch c th c hi n các d án u tư xây d ng C m Công nghi p - Dân cư Nh Xuân theo quy t nh c a y ban nhân dân thành ph v duy t d án u tư C m Công nghi p - Dân cư Nh Xuân. 2.1.2- T ch c qu n lý k thu t và ch t lư ng công trình; ki m tra, t ch c nghi m thu, thanh toán kh i lư ng hoàn thành theo úng quy nh c a Nhà nư c. 2.1.3- Th c hi n công tác quy t toán, bàn giao công trình theo úng quy nh c a Nhà nư c. 2.2- V qu n lý và khai thác C m Công nghi p - Dân cư Nh Xuân : 2.2.1- Ti p nh n cơ s v t ch t k thu t ã hoàn thành và qu n lý i u hành ho t ng c a C m Công nghi p - Dân cư Nh Xuân; th c hi n các nhi m v có liên quan do L c lư ng Thanh niên xung phong thành ph giao; m b o hoàn thành các ch tiêu k ho ch kinh t -xã h i ư c giao. 2.2.2- Ti p nh n và s d ng ngu n v n duy tu, s a ch a công trình; ư c thu và s d ng úng m c ích các kho n phí t ho t ng d ch v , ph c v theo úng quy nh hi n hành. 2.2.3- V n ng, xúc ti n, ti p th , àm phán v i các i tác u tư vào C m Công nghi p - Dân cư Nh Xuân trên cơ s quy ho ch chi ti t ã ư c phê duy t. Hư ng d n v th t c u tư, ti p nh n h sơ và h tr th c hi n các th t c u tư vào C m Công nghi p - Dân cư Nh Xuân. Th c hi n vi c qu n lý t ai trong c m công nghi p theo úng các quy nh c a pháp lu t v t ai và qui ho ch ư c duy t. 2.2.4- Th c hi n các d ch v v qu n lý u tư xây d ng, qu n lý d án, thi t k k thu t, giám sát k thu t; thi công duy tu, s a ch a, b o dư ng các công trình k t c u h t ng C m Công nghi p - Dân cư Nh Xuân trên cơ s quy nh c a Lu t Xây d ng, Lu t t ai và các quy nh c a Nhà nư c v qu n lý u tư xây d ng, m b o v sinh môi trư ng, phòng cháy ch a cháy trong C m Công nghi p - Dân cư Nh Xuân. 2.2.5- T ch c và ph i h p v i Cơ quan qu n lý môi trư ng a phương qu n lý, ki m tra, ki m soát công tác b o v môi sinh, môi trư ng trong C m Công nghi p - Dân cư Nh Xuân theo quy nh và x lý các vi ph m theo thNm quy n ho c ki n ngh cơ quan có thNm quy n x lý theo quy nh c a pháp lu t. 2.2.6- Ki m tra, giám sát các ho t ng c a doanh nghi p trong C m Công nghi p - Dân cư Nh Xuân, n m b t tình hình và k p th i báo cáo v i L c lư ng Thanh niên xung phong thành ph xu t y ban nhân dân thành ph v chính sách, ch th c hi n u tư và ưu ãi u tư t i C m Công nghi p - Dân cư Nh Xuân. 2.3- V qu n lý Khu dân cư Nh Xuân : 2.3.1- T ch c qu n lý và khai thác các h ng m c chung cư, nhà cho ngư i sau cai nghi n và các công trình h t ng xã h i liên quan n vi c ph c v cho ngư i sau cai
  3. nghi n như : cơ s y t , cơ s d y ngh , trư ng h c, khu th d c th thao, công viên,… 2.3.2- Th c hi n qu n lý h th ng h t ng k thu t C m Công nghi p - Khu dân cư Nh Xuân theo quy nh; i v i các h ng m c khác còn l i trong Khu dân cư, th c hi n ch trương xã h i hóa c a Nhà nư c, L c lư ng Thanh niên xung phong thành ph s kêu g i u tư và chuy n giao l i cho ch u tư th c p tr c ti p qu n lý theo quy nh. 2.3.3- Ph i h p v i chính quy n a phương qu n lý khu dân cư trong các lĩnh v c : xây d ng, giao thông v n t i; giáo d c, y t , xã h i, văn hóa, th d c th thao, an ninh, tr t t , an toàn xã h i, qu n lý nhân h khNu và thi hành pháp lu t a phương trong Khu dân cư theo quy nh c a pháp lu t. 2.4-V qu n lý lao ng : 2.4.1- Ph i h p v i các Trư ng, Trung tâm và Doanh nghi p trong C m Công nghi p : Tuy n ch n, ào t o, b sung tay ngh cho lao ng là ngư i sau cai nghi n vào làm vi c t i các Doanh nghi p trong C m công nghi p; t ch c qu n lý lao ng là ngư i sau cai nghi n trong th i gian làm vi c và gi i quy t các v n phát sinh liên quan n lao ng và chính sách lao ng t i C m Công nghi p - Dân cư Nh Xuân. 2.4.2- T ch c qu n lý t p trung ngư i lao ng là ngư i sau cai nghi n ngoài gi làm vi c; t ch c các ho t ng chăm lo i s ng, sinh ho t ăn, , chăm sóc y t , vui chơi gi i trí cho lao ng là ngư i sau cai nghi n theo quy nh c a Nhà nư c và c a y ban nhân dân thành ph . 2.4.3- T ch c b máy, ào t o và b i dư ng nghi p v cho cán b , nhân viên; th c hi n chính sách i v i cán b , nhân viên, ngư i lao ng theo úng quy nh c a Nhà nư c và c a y ban nhân dân thành ph . 2.5- V tr t t tr an : Ph i h p v i chính quy n a phương trong công tác qu n lý tr t t tr an t i C m Công nghi p - Dân cư Nh Xuân, m b o an ninh tr t t , không x y ra hi n tư ng tiêu c c, ma túy xâm nh p. 2.6- Công tác khác : 2.6.1- Qu n lý ch t ch , s d ng có hi u qu tài s n và kinh phí ư c c p theo úng quy nh hi n hành c a Nhà nư c. 2.6.2- Th c hi n ch báo cáo nh kỳ và hàng năm cho cơ quan ch qu n. i u 3. Ban qu n lý C m Công nghi p - Dân cư Nh Xuân do Giám c ph trách và m t s Phó Giám c giúp vi c cho Giám c. Vi c b nhi m, mi n nhi m Giám c, Phó Giám c Ban qu n lý C m Công nghi p- Dân cư Nh Xuân do Ch t ch y ban nhân dân thành ph quy t nh trên cơ s ngh c a Ch huy trư ng L c lư ng Thanh niên xung phong thành ph và Giám c S N i v .
  4. Giao Ch huy trư ng L c lư ng Thanh niên xung phong thành ph có trách nhi m xây d ng b máy t ch c, b trí nhân s c a Ban qu n lý C m Công nghi p - Dân cư Nh Xuân, m b o ho t ng có hi u qu , áp ng yêu c u ư c giao; xây d ng quy ch t ch c và ho t ng c a Ban qu n lý C m Công nghi p - Dân cư Nh Xuân trình y ban nhân dân thành ph xem xét quy t nh. Biên ch c a Ban qu n lý C m Công nghi p - Dân cư Nh Xuân ư c y ban nhân dân thành ph giao trong t ng ch tiêu biên ch c a L c lư ng Thanh niên xung phong thành ph . i u 4. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 10 ngày k t ngày ký. i u 5. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Giám c S N i v , Giám c S K ho ch và u tư, Giám c S Tài chính, Chi nhánh Ngân hàng Nhà nư c, Chi nhánh Kho b c Nhà nư c thành ph , Giám c S Lao ng-Thương binh và Xã h i, Giám c S Y t , Giám c Công an thành ph , Ch t ch y ban nhân dân huy n Hóc Môn, Ch huy trư ng L c lư ng Thanh niên xung phong thành ph và Giám c Ban qu n lý C m công nghi p - Dân cư Nh Xuân có trách nhi m thi hành Quy t nh này./. Nơi nh n : TM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH - Như i u 5; - Thư ng tr c Thành y; PH - Thư ng tr c H ND. TP; KT. CH TNCH - Thư ng tr c UBND. TP; - y ban MTTQ Vi t Nam TP; PHÓ CH TNCH - Các oàn th thành ph ; - Công an TP (PC 13, PC 16, PC 17); - y ban nhân dân các qu n-huy n; - Tòa án nhân dân thành ph ; - Vi n Ki m sát nhân dân thành ph ; - Ban Qu n lý các KCX-KCN. TP; - S N i v (2b) Nguy n Thành Tài - VPH -UB : PVP/NC,VX, KT; - Các T NC,VX,CNN, t; - Lưu (VX/LC) H.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản