Quyết định số 1344/2006/QĐ-UBND-QNg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
37
lượt xem
1
download

Quyết định số 1344/2006/QĐ-UBND-QNg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1344/2006/QĐ-UBND-QNg về việc phê duyệt điều chỉnh tổng dự toán Dự án: Đường Long Môn – Sơn Kỳ, huyện Minh Long và Sơn Hà do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1344/2006/QĐ-UBND-QNg

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM T NH QU NG NGÃI c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 1344/2006/Q -UBND- Qu ng Ngãi, ngày 08 tháng 06 năm 2006 QNg QUY T NNH V VI C PHÊ DUY T I U CH NH T NG D TOÁN D ÁN: Ư NG LONG MÔN – SƠN KỲ, HUY N MINH LONG VÀ SƠN HÀ CH TNCH U BAN NHÂN DÂN T NH QU NG NGÃI Căn c Lu t T ch c H ND và UBND ngày 26/11/2003; Căn c Ngh nh s 16/2005/N -CP ngày 07/02/2005 c a Chính ph v qu n lý d án u tư xây d ng; Căn c Ngh nh s 209/2004/N -CP ngày 16/12/2005 c a Chính ph v Qu n lý ch t lư ng công trình xây d ng; Căn c thông tư s 08/2005/TT-BXD ngày 06/5/2005 c a B Xây D ng v vi c hư ng d n m t s n i dung v l p, th m nh, phê duy t d án u tư xây d ng công trình và x lý chuy n ti p th c hi n Ngh nh s 16/2005/N -CP ngày 07/02/2005 c a Chính ph ; Căn c Quy t nh s 12/2006/Q -UBND ngày 10/02/2006 c a UBND t nh Qu ng Ngãi v vi c ban hành B n quy nh t m th i v m t s nhi m v qu n lý d án u tư xây d ng công trình trên a bàn t nh Qu ng Ngãi. Căn c Quy t nh s 2211/Q -CT ngày 27/8/2003; s 2947/Q -CT ngày 31/10/2003 c a Ch t ch UBND t nh Qu ng Ngãi v vi c phê duy t báo cáo nghiên c u kh thi; phê duy t thi t k k thu t thi công và t ng d toán, công trình N n ư ng và thoát nư c, tuy n Long Môn – Sơn Kỳ, lý trình Km0 – Km13+294; Căn c Quy t nh s 3183/Q -CT ngày 08/12/2004 c a Ch t ch UBND t nh Qu ng Ngãi v vi c phê duy t thi t k k thu t thi công và d toán Công trình: N n ư ng và thoát nư c, o n ch nh tuy n Km12+034 – Km13+465, tuy n Long Môn – Sơn Kỳ; Căn c Quy t nh s 299/Q -CT ngày 07/02/2005 c a Ch t ch UBND t nh Qu ng Ngãi v vi c phê duy t i u ch nh, b sung thi t k k thu t thi công và d toán, h ng m c x lý k thu t m c u Nư c Lát Km11+926 và n n ư ng o n Km6 – Km6+503, Km6+588 – Km6+633, Công trình N n ư ng và thoát nư c, tuy n Long Môn – Sơn Kỳ (Km0-Km13+294); Căn c Quy t nh s 1154/Q -CT ngày 11/5/2005 c a Ch t ch UBND t nh Qu ng Ngãi v vi c phê duy t thi t k k thu t thi công và d toán i u ch nh, b sung m t s h ng m c: X lý N n ư ng, b sung c ng thoát nư c và rãnh d c, Công trình ư ng Long Môn – Sơn Kỳ; Căn c Quy t nh s 3486/Q -UBND ngày 09/12/2005 c a Ch t ch UBND t nh Qu ng Ngãi v vi c phê duy t thi t k k thu t thi công và d toán b sung h ng m c: Gia c rãnh d c, mái taluy và t m an y rãnh d c D án: ư ng Long Môn – Sơn Kỳ, lý trình: Km0 ¸ Km13+465; Trên cơ s các Quy t nh s 531/Q -CT ngày 23/12/2004 c a Ch t ch UBND
  2. huy n Minh Long; Quy t nh s 1755/Q -UB ngày 31/12/2004 c a Ch t ch UBND huy n Sơn Hà; v vi c phê duy t phương án d toán n bù gi i phóng m t b ng xây d ng D án: ư ng Long Môn – Sơn Kỳ, lý trình: Km0-:-Km13+465 và K t qu th m nh t ng d toán i u ch nh: D án ư ng Long Môn – Sơn Kỳ, lý trình Km0- :-Km13+465 c a S Giao thông v n t i s : 427/SGTVT-KTT ngày 01/6/2006; Xét T trình s : 59/TTr-SGTVT ngày 02/6/2006 c a S Giao thông v n t i Qu ng Ngãi; QUY T NNH: i u 1. Phê duy t T ng d toán i u ch nh D án: ư ng Long Môn– Sơn Kỳ, lý trình Km0+00-:-Km13+465, v i các n i dung chính sau: 1.Ch u tư: S Giao thông v n t i Qu ng Ngãi. 2. ơn v Tư v n l p t ng d toán: Công ty Tư v n xây d ng Công trình Qu ng Ngãi. 3. a i m xây d ng: huy n Minh Long và huy n Sơn Hà. 4. Kinh phí T ng d toán i u ch nh: 26.348.082.114 ng Trong ó: - Xây l p: 24.001.751.789 ng - Chi khác: 1.782.923.765 ng - n bù GPMB: 343.539.184 ng - D phòng: 219.867.376 ng Giá tr T ng d toán i u ch nh này là giá c nh và là căn c qu n lý chi phí xây d ng (có t ng d toán i u ch nh chi ti t ư c S Giao thông v n t i thNm nh ngày 01/6/2006 kèm theo). i u 2. Quy t nh này là căn c c p phát, thanh quy t toán v n u tư cho giá tr hoàn thành c a công trình ghi t i i u 1 Quy t nh này. i u 3. Chánh Văn phòng UBND t nh; Giám c các S : K ho ch và u tư, Tài chính, Xây d ng, Giao thông v n t i, Giám c Kho b c Nhà nư c Qu ng Ngãi, Ch t ch UBND huy n Minh Long, Ch t ch UBND huy n Sơn Hà, Giám c Ban qu n lý các d án GTNT-MN Qu ng Ngãi và Th trư ng các S , Ngành có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này k t ngày ký./. CH TNCH Nguy n Xuân Hu
Đồng bộ tài khoản