Quyết định số 135/2003/QĐ-UB

Chia sẻ: Hoang Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
55
lượt xem
3
download

Quyết định số 135/2003/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 135/2003/QĐ-UB về việc ban hành định mức phân bổ dự toán chi ngân sách Thành phố Hà Nội năm 2004 do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 135/2003/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH HÀ N I c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 135/2003/Q -UB Hà N i, ngày 24 tháng 10 năm 2003 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH NNH M C PHÂN B D TOÁN CHI NGÂN SÁCH THÀNH PH HÀ N I NĂM 2004 U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Căn c Lu t t ch c H i ng nhân dân và U ban nhân dân (s a i); Căn c Lu t Ngân sách nhà nư c s 01/2002/QH ngày 16/12/2002; Căn c Pháp l nh Th ô; Căn c Ngh nh s 60/2003/N -CP ngày 26/06/2003 c a Chính ph v vi c quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành Lu t Ngân sách Nhà nư c; Căn c Quy t nh s 139/2003/Q -TTg ngày 11/07/2003 c a Th tư ng Chính ph v vi c ban hành nh m c phân b d toán chi ngân sách Nhà nư c năm 2004; Căn c Thông tư s 59/2003/TT-BTC ngày 23/06/2003 c a B Tài chính hư ng d n th c hi n Ngh nh 60/2003/N -CP c a Chính ph ; Căn c Ngh quy t s 43/2003/NQ-H ngày 28/06/2003 c a H i ng nhân dân Thành ph Hà N i khoá XII, kỳ h p th 10 t ngày 26 n 28/06/2003, v phân c p qu n lý ngân sách và nh m c phân b ngân sách, ch chi ngân sách Thành ph Hà N i; Căn c ý ki n c a Thư ng tr c H i ng nhân dân Thành ph t i công văn s 150/H -KTNS ngày 26/09/2003; Xét ngh c a S Tài chính-V t giá Hà N i t i T trình s 2297/TTr STCVG-HCSN ngày 04/08/2003, QUY T NNH: i u 1: Ban hành kèm theo Quy t nh này nh m c phân b d toán chi ngân sách Thành ph Hà N i năm 2004. i u 2: nh m c phân b d toán chi ngân sách quy nh t i i u 1 c a Quy t nh này ã bao g m ti n lương và các kho n có tính ch t lương theo quy nh t i Ngh nh s 03/2003/N -CP ngày 14/01/2003 c a Chính ph (sau khi tr ph n lương t ngu n thu ư c l i theo ch - n u có), chi nghi p v , chi mua s m, s a ch a nh thư ng xuyên; nh m c nêu trên là cơ s xây d ng và phân b d toán chi ngân sách c a t ng S , Ban, Ngành, oàn th , d toán chi ngân sách c a c p qu n, huy n, xã, phư ng, th tr n thu c Thành ph ; Không áp d ng cho các ơn v th c hi n khoán biên ch và kinh phí qu n lý hành chính;
  2. Các ơn v s nghi p có thu ư c giao n nh theo cơ ch c a Ngh nh s 10/2002/N -CP ngày 16/01/2002 c a Chính ph căn c nh m c trên áp d ng và xác nh m c c p b sung t Ngân sách Thành ph (ho c Ngân sách qu n, huy n); i u 3: Quy t nh này có hi u l c thi hành t năm ngân sách 2004 và áp d ng trong th i kỳ n nh ngân sách theo Lu t Ngân sách Nhà nư c t năm 2004 n năm 2006. Các quy t nh trư c ây c a UBND Thành ph trái v i Quy t nh này b bãi b . i u 4: Chánh Văn phòng H ND và UBND Thành ph , Giám c S K ho ch và u tư, Giám c S Tài chính V t giá; Giám c Kho b c Nhà nư c Thành ph ; Th trư ng các S , Ban, Ngành, oàn th thu c Thành ph và Ch t ch UBND các qu n, huy n, xã, phư ng, th tr n ch u trách nhi m thi hành quy t nh này./. TM. U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I K/T CH TNCH PHÓ CH TNCH Vũ Văn Ninh NNH M C PHÂN B D TOÁN CHI NGÂN SÁCH THÀNH PH NĂM 2004 CHO CÁC S , BAN, NGÀNH, OÀN TH THU C THÀNH PH VÀ CÁC QU N, HUY N, XÃ, PHƯ NG, THN TR N (Ban hành kèm theo Quy t nh s 135 /2003/Q -UB ngày 24 / 10 /2003 c a UBND Thành ph Hà N i) I- NNH M C PHÂN B D TOÁN CHI NGÂN SÁCH CÁC S , BAN, NGÀNH, OÀN TH TR C THU C THÀNH PH . 1- nh m c phân b ngân sách chi s nghi p giáo d c: ơn v : ng/h c sinh/năm STT N i dung nh m c phân b 1 Trung h c ph thông 1.150.000 2 Trư ng chuyên trung h c ph thông 2.500.000 3 Trung tâm giáo d c k thu t t ng h p 180.000
  3. - nh m c phân b nêu trên tính theo s h c sinh ư c Thành ph giao ch tiêu hàng năm trong các cơ s công l p và m b o t l chi lương, các kho n có tính ch t lương và các kho n (b o hi m xã h i, b o hi m y t , kinh phí công oàn,...) t i a là 80%, chi khác (chi ho t ng nghi p v ngoài lương) t i thi u là 20%, n u m c chi khác (chi ho t ng nghi p v ngoài lương) th p hơn 20% so v i t ng chi thư ng xuyên s nghi p giáo d c s ư c b sung 20%. - i v i các ngành h c khác tr c thu c Thành ph không có trong nh m c trên như: m m non, ti u h c, trung h c cơ s , trư ng d y tr em khuy t t t áp d ng nh m c phân b như các ngành h c tương ương c a kh i qu n, huy n qu n lý. 2- nh m c phân b ngân sách chi s nghi p ào t o: ơn v : ng/h c sinh/năm STT N i dung nh m c phân b 1 Cao ng Sư ph m 7.100.000 2 Cao ng Ngh thu t 8.000.000 3 Trung h c chuyên nghi p - Trung h c ngh thu t 6.500.000 - Trung h c sư ph m 4.700.000 - Trung h c kinh t 3.400.000 - Trung h c nông nghi p 4.000.000 STT N i dung nh m c phân b - Trung h c xây d ng 3.900.000 - Trung h c thương m i 3.500.000 - Trung h c y t 4.100.000 4 D y ngh - Xây d ng, m ngh 4.300.000 - i n t , tin h c, c t may 3.900.000 - Cơ khí, giao thông 4.300.000 - Ăn u ng, ph c v 3.100.000 5 ào t o b i dư ng (tính cho 10 tháng h c) 3.600.000 nh m c phân b nêu trên tính theo ch tiêu s h c sinh Thành ph giao hàng năm trong các cơ s công l p c a Thành ph qu n lý. 3- nh m c phân b ngân sách chi s nghi p y t : STT N i dung ơn v tính nh m c phân b
  4. 1 Ch a b nh ng/giư ng b nh/năm - B nh vi n Xanh Pôn nt 24.000.000 - B nh vi n Hai Bà Trưng nt 23.000.000 - B nh vi n Ph s n nt 22.000.000 - B nh vi n Tâm th n nt 23.000.000 - B nh vi n ng a nt 21.000.000 - Bênh vi n Vi t Nam-Cu Ba nt 21.000.000 - B nh vi n Y h c dân t c nt 21.000.000 - B nh vi n B c Thăng Long nt 22.000.000 - B nh vi n Lao và Ph i (bao nt 24.000.000 g m c lư t khám phát hi n lao) - B nh vi n U bư u nt 22.000.000 - B nh vi n tâm th n ban ngày nt 18.000.000 Mai Hương - B nh vi n m t nt 22.000.000 (bao g m c ca m ) 2 Phòng b nh ng/ngư i dân/năm 5.000 3 Trung tâm th n và l c máu ng/ca ch y th n 165.000 4 Trung tâm VCCC 115 ng/lư t VCCC 160.000 5 Dân s k ho ch hoá gia ình ng/ngư i dân/năm 1.700 - nh m c phân b nêu trên tính theo ch tiêu Thành ph giao v s giư ng b nh, ca ch y th n, lư t v n chuy n c p c u. i v i B nh vi n Tim ư c áp d ng theo án phê duy t riêng c a UBND Thành ph . - nh m c phân b d toán chi cho công tác phòng b nh ư c tính theo ch tiêu dân s c a Thành ph và chi cho các n i dung sau: + Chi ho t ng c a các ơn v có ch c năng phòng b nh như: Trung tâm y t d phòng; B nh viên tâm th n ban ngày Mai Hương; B nh vi n Tâm th n; B nh vi n Lao; Trung tâm Da li u ... + Chi cho các chương trình y t ; chi v n i ng các d án có n i dung ho t ng ph c v công tác khám ch a b nh, phòng b nh; chi n lư c qu c gia; chuyên khoa u ngành .v.v... - nh m c phân b cho công tác dân s k ho ch hoá gia ình tính theo ch tiêu s dân c a Thành ph .
  5. 4- nh m c phân b ngân sách chi qu n lý hành chính, ng, oàn th ơn v : ng/biên ch /năm STT N i dung nh m c phân b 1 - ơn v d toán c p 1 22.000.000 2 - ơn v d toán c p II 19.000.000 - i v i các t ch c chính tr xã h i - ngh nghi p, t ch c xã h i, t ch c xã h i ngh nghi p ư c ngân sách nhà nư c h tr theo quy nh c a Lu t Ngân sách Nhà nư c và Quy t nh s 21/2003/Q -TTg ngày 29/01/2003 c a Th tư ng Chính ph . - i v i chi m b o ho t ng c a cơ quan Thành u , Văn phòng H ND và UBND Thành ph ư c tính thêm 30% nh m c trên và m t s nhi m v chi c thù khác. 5- nh m c phân b ngân sách chi ho t ng s nghi p văn hoá, thông tin c p Thành ph . - nh m c phân b : 5.500 ng/ngư i dân/năm - nh m c trên tính theo s dân c a thành ph bao g m c chi ph c v nhi m v chính tr , các ngày l l n - i v i các oàn ngh thu t truy n th ng c a Thành ph ư c xem xét h tr b sung vào d toán hàng năm thêm m t kho n kinh phí. M c h tr c th do UBND Thành ph quy t nh theo n i dung ho t ng. 6- nh m c phân b ngân sách chi s nghi p phát thanh truy n hình ài PTTH Hà N i áp d ng cơ ch tài chính ơn v s nghi p có thu theo Ngh nh s 10/2002/N -CP ngày 16/01/2002 c a Chính ph . 7- nh m c phân b ngân sách chi ho t ng s nghi p th d c, th thao c p Thành ph : - nh m c phân b : 500 ng/ngư i dân/năm - nh m c trên tính theo s dân c a thành ph : ch bao g m các ho t ng nghi p v h tr các phong trào th thao qu n chúng. - i v i th thao thành tích cao d toán ư c xây d ng trên cơ s ch chi hi n hành và s lư ng v n ng viên, hu n luy n viên c n ào t o, luy n t p ư c Thành ph th ng nh t ch tiêu. Chi cho các n i dung ph c v cho v n ng viên, hu n luy n viên (thuê sân bãi, t ch c thi u....) căn c vào t ng nhi m v , ho t ng c th xác nh m c chi. II- NNH M C PHÂN B NGÂN SÁCH C P QU N, HUY N 1- nh m c phân b ngân sách chi s nghi p giáo d c:
  6. ơn v : ng/h c sinh/năm STT N i dung nh m c phân b 1 M m non công l p 1.240.000 2 Ti u h c 780.000 3 Trung h c cơ s 1.060.000 4 Khuy t t t: H c sinh mù, câm i c, thi u năng 2.600.000 5 Trung tâm giáo d c thư ng xuyên 410.000 nh m c phân b nêu trên m b o t l chi lương, các kho n có tính ch t lương và các kho n óng góp (b o hi m xã h i, b o hi m y t , kinh phí công oàn,...) t i a là 80%, chi khác (chi ho t ng nghi p v ngoài lương) t i thi u là 20%, n u m c chi khác (chi ho t ng nghi p v ngoài lương) th p hơn 20% so v i t ng chi thư ng xuyên s nghi p giáo d c s ư c b sung 20%. 2- nh m c phân b ngân sách chi s nghi p y t STT N i dung ơn v tính nh m c phân b 1 Giư ng h sinh qu n ng/giư ng b nh/năm 13.000.000 2 Giư ng b nh tuy n huy n nt 17.000.000 3 Phòng b nh ng/ngư i dân/năm 1.550 4 Phòng khám a khoa ng/biên ch /năm 19.000.000 5 Chương trình dân s k ng/ngư i dân/năm 800 ho ch hoá gia ình nh m c chi phòng b nh, chương trình dân s k ho ch hoá gia ình ư c tính theo s dân c a qu n, huy n (Riêng i v i c p qu n kinh phí phòng b nh ư c tính theo m c 3.100 ng/ngư i dân/năm, không phân b cho c p phư ng). 3- nh m c phân b ngân sách chi qu n lý hành chính, ng, oàn th ơn v : ng/biên ch /năm STT N i dung nh m c phân b 1 Qu n, huy n có t 7 n 11 xã, phư ng, th tr n 21.000.000 2 Qu n, huy n có t 12 n 16 xã, phư ng, th tr n 21.600.000 3 Qu n, huy n có t 17 n 25 xã, phư ng, th tr n 22.200.000 4 Qu n, huy n có t 26 xã, phư ng, th tr n tr lên 22.800.000 - i v i các t ch c chính tr xã h i - ngh nghi p, t ch c xã h i, t ch c xã h i ngh nghi p ư c ngân sách nhà nư c h tr theo quy nh c a Lu t Ngân sách Nhà nư c và Quy t nh s 21/2003/Q -TTg ngày 29/01/2003 c a Th tư ng Chính ph .
  7. - i v i chi m b o ho t ng c a cơ quan Qu n, Huy n u , Văn phòng H ND và UBND ư c tính thêm 30% nh m c trên và m t s nhi m v chi c thù khác. 4- nh m c phân b ngân sách chi ho t ng s nghi p văn hoá thông tin - nh m c phân b : 3.000 ng/ngư i dân/năm - nh m c trên tính theo s dân c a qu n, huy n bao g m chi ph c v nhi m v chính tr , các ngày l l n. 5- nh m c phân b ngân sách chi s nghi p phát thanh truy n hình - ài truy n thanh c p huy n: 250.000.000 / ài/năm 6- nh m c phân b ngân sách chi ho t ng s nghi p th d c, th thao - nh m c phân b : 2.000 ng/ngư i dân/năm tính theo s dân c a qu n, huy n. III- NNH M C PHÂN B CHI NGÂN SÁCH XÃ, PHƯ NG, THN TR N: ơn v : ng/xã, phư ng, th tr n/năm STT Xã, phư ng, th tr n nh m c phân b 1 Xã, phư ng, th tr n có s dân dư i 10.000 ngư i - Xã, th tr n 730.000.000 - Phư ng 670.000.000 2 Xã, phư ng, th tr n có s dân t 10.000 n dư i 12.000 dân - Xã, th tr n 803.000.000 - Phư ng 737.000.000 3 Xã, phư ng, th tr n có s dân t 12.000 n dư i 15.000 dân - Xã, th tr n 876.000.000 STT Xã, phư ng, th tr n nh m c phân b - Phư ng 804.000.000 4 Xã, phư ng, th tr n có s dân t 15.000 dân tr lên - Xã, th tr n 949.000.000 - Phư ng 871.000.000 nh m c phân b trên tính t ng m c chi thư ng xuyên 1 năm c a ngân sách xã, phư ng, th tr n bao g m: chi qu n lý hành chính, ng, oàn th , m b o xã h i, s nghi p văn hoá thông tin, th d c th thao, y t , s nghi p kinh t , chi dân quân, t v , tr t t an toàn xã h i và các kho n chi khác theo Quy t nh c a UBND Thành ph v
  8. vi c phân c p qu n lý ngân sách các c p chính quy n a phương thu c Thành ph Hà N i. GHI CHÚ: nh m c phân b d toán chi ngân sách t i M c I, II, III n u trên không bao g m các kho n chi nghi p v t xu t ư c UBND Thành ph giao b sung, chi v mua s m l n tài s n c nh, s a ch a l n cơ s v t ch t theo các d án, u tư thi t b l n ư c c p có thNm quy n phê duy t (các kho n chi này ư c tính trên cơ s xem xét nhi m v c th , nhu c u mua s m s a ch a t ng ơn v và kh năng ngân sách). IV-M T S LĨNH V C CHI CÒN L I 1- Chi s nghi p b o m xã h i: - N i dung chi bao g m: ho t ng c a tr i xã h i; ngư i già cô ơn không nơi nương t a, ngư i tàn t t, tr m côi ư c hư ng tr c p thư ng xuyên; h tr h và ngư i ói,nghèo; ngư i b nhi m ch t c màu da cam; H tr thành l p qu khám ch a b nh cho ngư i nghèo; thăm h i, ng viên các i tư ng chính sách (gia ình thương binh, b nh binh, ngư i có công...) vào ngày l , ngày t t..v..v. D toán chi ngân sách ư c căn c vào s i tư ng và ch chi cho t ng i tư ng theo các quy nh hi n hành c a Nhà nư c,Thành ph , theo phân c p qu n lý và kh năng ngân sách thành ph hàng năm xác nh các m c chi c th . 2- Chi an ninh qu c phòng Căn c vào nhi m v an ninh qu c phòng hàng năm và kh năng cân i c a ngân sách b trí m c chi c th . 3- Chi s nghi p kinh t - N i dung chi bao g m: chi cho công tác khuy n nông, khuy n lâm, khuy n ngư; tu b ê i u và công trình thu l i; chăm sóc b o v r ng; o c a chính; s a ch a, duy tu các tuy n hè ph , ư ng giao thông, chi u sáng ô th , công viên cây xanh; v sinh ô th .....t m th i v n th c hi n theo nh m c kinh t k thu t c a t ng lo i công vi c và ơn giá do nhà nư c quy nh xác nh d toán t ngân sách. - T năm 2004 và các năm ti p theo Thành ph s Ny m nh cơ ch xã h i hoá, khuy n khích m i thành ph n kinh t tham gia th c hi n các d ch v công ích, ban hành nh m c kinh t k thu t, ơn giá u th u theo hình th c t hàng s n phNm công ích. D toán phân b ngân sách cho n i dung này s tính theo a bàn dân cư thu c ph m vi các ngành, các c p ch u trách nhi m (tr m t s d ch v nhà nư c ph i th ng nh t qu n lý liên quan n ngu n cung c p: i n, nư c...) 4- Chi tr giá: Căn c vào chính sách c a nhà nư c v i tư ng tr giá, m c tr giá..., xác nh m c chi c th . 5- Chi s nghi p khoa h c công ngh :
  9. Phân b theo t tr ng trên t ng các kho n chi thư ng xuyên c a Ngân sách a phương hàng năm ư c b trí tăng t l % theo quy nh c a Chính ph . 6- Chi u tư xây d ng cơ b n: Trong phân b và i u hành ngân sách hàng năm s t p trung các ngu n l c u tư phát tri n theo quy ho ch ư c phê duy t và b trí tăng v n u tư phát tri n phù h p v i kh năng ngu n c a ngân sách a phương. 7- Chi thư ng xuyên khác: Vi c phân b ư c quy nh theo nguyên t c: căn c vào ch quy nh và kh năng cân i c a ngân sách và nhi m v c th ./. TM. U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I K/T CH TNCH PHÓ CH TNCH Vũ Văn Ninh
Đồng bộ tài khoản