Quyết định số 1356/QĐ-TTg về việc tặng thưởng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chia sẻ: Luat Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
49
lượt xem
1
download

Quyết định số 1356/QĐ-TTg về việc tặng thưởng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1356/QĐ-TTg về việc tặng thưởng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1356/QĐ-TTg về việc tặng thưởng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ******* Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Số: 1356/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 8 tháng 10 năm 2007 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC TẶNG THƯỞNG BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005; Căn cứ nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng; Xét đề nghị của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Hậu Giang (Tờ trình số 09/TTr-UBND ngày 18 tháng 4 năm 2007) và Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương (Tờ trình số 1271/TTr-BTĐKT ngày 27 tháng 9 năm 2007), QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 3 tập thể và 8 cá nhân thuộc tỉnh Hậu Giang (có danh sách kèm theo), đã có thành tích trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa Xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Điều 2. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Hậu Giang, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen Trưởng, các tập thể, cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. KT. THỦ TƯỚNG Nơi nhận: PHÓ THỦ TƯỚNG - UBND tỉnh Hậu Giang; - Ban Thi đua-Khen thưởng TW; - VPCP: BTCN Nguyễn Xuân Phúc; - Website Chính phủ; - Lưu: Văn thư, TCCB (3b). 11 Nguyễn Sinh Hùng DANH SÁCH TẶNG BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ (Ban hành kèm theo Quyết định số 1356/QĐ-TTg, ngày 08/10/2007 của Thủ tướng Chính phủ) I. TẬP THỂ: 1. Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hậu Giang; 2. Công ty Xổ số Kiến thiết tỉnh Hậu Giang; 3. Nhân dân và cán bộ huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang; Đã có thành tích trong công tác từ năm 2004 đến năm 2006, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. II. CÁ NHÂN:
  2. 1. Ông Phạm Quang Vinh, Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Mía đường Cần Thơ, tỉnh Hậu Giang; 2. Ông Võ Doãn Dũng, Phó Giám đốc Xí nghiệp Đường Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang; 3. Bà Nguyễn Ngọc Điệp, Phó trưởng phòng Phòng Quản trị, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang; 4. Võ Thị Kim Dung, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Mía đường Cần Thơ, tỉnh Hậu Giang; 5. Ông Lê Công Nô, Phó Giám đốc Nhà máy đường Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang; 6. Ông Phạm Thanh Giang, Chánh Văn phòng kiêm Trưởng phòng Tổ chức - hành chính, Công ty Cổ phần Mía đường Cần Thơ, tỉnh Hậu Giang; 7. Ông Nguyễn Hoàng Ngoan, Phó Giám đốc Nhà máy đường Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang; 8. Ông Đoàn Phước Bình, Kế toán trưởng kiêm Giám đốc Tài chính, Công ty Cổ phần Mía đường Cần Thơ, tỉnh Hậu Giang; Đã có thành tích trong công tác từ năm 2002 đến năm 2006, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.
Đồng bộ tài khoản