Quyết định số 136/2003/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
54
lượt xem
2
download

Quyết định số 136/2003/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 136/2003/QĐ-UB về việc : Phê duyệt Quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới Nghĩa Đô - Tỷ lệ 1/500 Địa điểm : Xã Cổ Nhuế - huyện Từ Liêm do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 136/2003/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH HÀ N I c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 136/2003/Q -UB Hà N i, ngày 27 tháng 10 năm 2003 QUY T NNH V VI C : PHÊ DUY T QUY HO CH CHI TI T KHU Ô THN M I NGHĨA Ô - T L 1/500 NA I M : XÃ C NHU - HUY N T LIÊM Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Căn c Lu t t ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân; Căn c Pháp l nh Th ô Hà N i; Căn c Ngh nh s 91/CP ngày 17/8/1994 c a Chính ph ban hành i u l qu n lý quy ho ch ô th ; Căn c Quy t nh s 108/1998 /Q -TTg ngày 20/6/1998 c a Th tư ng Chính ph phê duy t i u ch nh quy ho ch chung Th ô Hà N i n năm 2020; Căn c Quy t nh s 322/BXD- T ngày 28/12/1993 c a B trư ng B Xây d ng v vi c Ban hành qui nh l p các án quy ho ch xây d ng ô th ; Căn c Quy t nh s 14/2000/Q -UB ngày 14/2/2000 v vi c phê duy t quy ho ch chi ti t huy n T Liêm, t l 1/5000; Xét ngh c a S Quy ho ch Ki n trúc t i T trình s 1400/TTr - QHKT ngày 27 tháng 8 năm 2003, QUY T NNH i u 1 : Phê duy t quy ho ch chi ti t Khu ô th m i Nghĩa ô, t l 1/500, do Công ty Tư v n và thi t k xây d ng Hà N i l p và hoàn thành tháng 8 năm 2003 v i các n i dung chính như sau : 1.V trí, ranh gi i, và quy mô: 1.1 V trí: Khu ô th m i Nghĩa ô n m t i phía nam xã C nhu - Huy n T Liêm, Hà N i. 1.2 Ranh gi i: - Phía B c giáp ư ng quy ho ch c a Thành ph . - Phía Tây giáp tuy n mương hi n có. - Phía Tây Nam giáp Khu nhà c a Công ty Kinh doanh nhà Hà N i ( B Qu c phòng ). - Phía ông Nam giáp ranh gi i qu n C u Gi y.
  2. 1.3 Quy mô: Di n tích toàn khu ô th là: 8,15 ha. Qui mô dân s quy ho ch là : 3.020 ngư i . 2. M c tiêu: - C th hoá quy ho ch chi ti t huy n T Liêm t l 1/5000 ã ư c phê duy t xây d ng m t Khu ô th m i ng b v h t ng xã h i và h t ng k thu t, phù h p v i quy ho ch phát tri n kinh t xã h i c a Thành ph . - Xác nh t ch c không gian phát tri n ô th phù h p v i quy ho ch khu v c; Tuân th các quy nh hi n hành c a Nhà nư c và Thành ph v xây d ng Khu ô th m i trên a bàn Thành ph Hà N i. - Khai thác h p lý, hi u qu qu t hi n có. - Phân nh rõ ch c năng s d ng t, m t xây d ng, t ng cao công trình, h s s d ng t c a t ng ô t c th , làm cơ s pháp lý cho ch u tư th c hi n u tư xây d ng theo quy ho ch. 3. N i dung quy ho ch chi ti t: 3.1. Quy ho ch s d ng t: Trong t ng di n tích t 8,15 ha các ch tiêu quy ho ch ư c cân i như sau: Stt Ch c năng s d ng t Di n tích ( ha ) T l % 01 + ư ng quy ho ch và hành lang b o v 2,0849 25,54 mương (Ch tính ư ng có m t c t ³ 13,5 m) 02 + Công trình h t ng k thu t k t h p cây 0,0802 0,98 xanh 03 + Cây xanh vui chơi, th thao 0,5892 7,23 04 + Trư ng h c (g m THCS+Ti u h c) 1,2655 15,54 05 + Nhà tr 0,3137 3,84 06 + Di n tích t 3,8165 46,87 T ng 8,15 100 * Trong di n tích t , các ch tiêu quy ho ch là : Stt Ch c năng Di n T l DT xây Di n T ng M t H s s tích t d ng Tích cao xây d ng (m2) (%) (m2) sàn công d ng (m2) trình (l n) (%)
  3. 01 -Nhà cao 23.897 62,6 8.893 82.049 9-17 37,2 3,4 t ng 02 -Nhà bi t 14.268 37,4 4.890 14.670 3 34,3 1,03 th , nhà vư n T ng 38.165 100 13.783 96.719 3-17 36 2,99 Ghi chú : Trong di n tích sàn nhà cao t ng: 82.049 m2 ( di n tích này chưa tính 17.786 m2 làm d ch v công c ng và xe t ng 1 và 2 ) bao g m 29.016 m2 dành cho qu nhà c a Thành ph ( chi m kho ng 30% di n tích sàn nhà , ư c xác nh trong ô t CT1 và CT3 ). * t xây d ng nhà : g m 7 ô quy ho ch. STT CH C KÝ D.TÍCH D.TÍCH DI N M T H S T NG GHI NĂNG HI U T XÂY TÍCH S.D NG CAO CHÚ S Ô (M2) D NG SÀN XD T D NG T T ( M2 ) ( M2) (%) (L N) 1 NHÀ CT1 5.346 2.253 20.277 42,14 3,79 9 T ng 1và 2 CAO CT2 14.217 4.442 56.555 31,2 3,98 9-15 dành T NG cho CT3 4.334 2.198 23.003 50,49 5,28 13-17 d ch v công c ng, tr s UBND phư ng, yt , công an phư ng ph c v khu ô th . 2 NHÀ BT1 2.155 714 2.142 32,8 0,98 3 BI T BT2 7.159 1.938 5.814 27,0 0,81 3 TH 3 NHÀ NV1 2.463 1.112 3.336 45,1 1,35 3 VƯ- N NV2 2.491 1.126 3.378 45,2 1,35 3 * t xây d ng trư ng h c và nhà tr : STT CH C KÝ D.TÍCH D.TÍCH DI N M T H S T NG GHI NĂNG HI U T XÂY TÍCH S.D NG CAO CHÚ S Ô (M2) D NG SÀN XD T D NG
  4. T T ( M2 ) ( M2) ( % ) (L N) 1 TRƯ- TH1 6.277 1.118 3.354 17,8 0,53 3 NG THCS+ TH2 6.378 936 2.808 14,67 0,44 3 T.H C 2 NHÀ NT 3.137 794 1.588 25,3 0,5 2 TR , M U GIÁO * t cây xanh - công trình h t ng k thu t : - Ô CX1: Khu cây xanh k t h p công trình h t ng k thu t, b trí gi a các nhóm nhà cao và th p t ng. T ng di n tích t: 802 m2. M t xây d ng: 3 %. * Ô CX2: Khu cây xanh vui chơi và th thao: B trí phía Nam c a Khu ô th , là nơi ch y u tr ng cây xanh và vư n hoa t p trung nh m c i thi n vi khí h u c a khu v c. Ngoài ra còn t ch c sân chơi cho tr em, thư dãn cho ngư i già và sân th thao lo i nh ph c v nhu c u c a a phương. T ng di n tích t: 5.892 m2. M t xây d ng: 3 %. 3.2. Quy ho ch h th ng h t ng k thu t: 3.2.1. Quy ho ch giao thông: * Qui mô các tuy n ư ng quy ho ch theo nh hư ng quy ho ch chung c a Thành ph và quy ho ch c a huy n T Liêm. Bao g m : - ư ng tr c chính: m t c t 17,5m ( lòng ư ng 7,5m, v a hè m i bên 5m ). - ư ng m t c t 13,5m ( lòng ư ng 7,5m, hè m i bên 3m ). - ư ng m t c t 11,5m ( lòng ư ng 7,5m hè r ng 2m ). - ư ng m t c t 11,5m ( lòng ư ng 5,5m, hè m i bên 3m ). * Bãi xe: D ki n có 4 i m xe công c ng, di n tích 2.089m2 i v i các khu t xây d ng công trình công c ng, nhà cao t ng và khu bi t th ph i m b o nhu c u xe cho b n thân các công trình này.
  5. 3.2.2- Quy ho ch san n n - thoát nư c mưa: + San n n : Cao thi t k n n: Th p nh t + 6,65m Cao nh t + 7,38m V i d c n n t i thi u i = 0,004, hư ng d c n n t Tây sang ông. + Thoát nư c mưa : T ch c h th ng thoát nư c mưa riêng. Toàn b nư c mưa c a khu v c d n v mư- ơng Nghĩa ô phía ông khu ô th . Các tuy n chính b ng c ng bê tông có ư ng kính D1500, D1000, D800 và các tuy n nhánh có ư ng kính D600 và D400, trên các tr c ư ng c ng b trí gi ng thu và gi ng thăm ki m tra. 3.2.3- Quy ho ch h th ng c p nư c: - Ngu n nư c: Ngu n nư c theo quy ho ch ư c cung c p t tuy n ng truy n d n D400 phía ông khu ô th thông qua tuy n ng D160 mm xây d ng d c theo ư- ng quy ho ch phía B c. Trư c m t khi Thành ph chưa xây d ng các tuy n ng trên, dùng ngu n nư c t m th i ư c l y t ư ng ng D100 hi n có d n nư c t ư ng Hoàng Qu c Vi t vào khu ô th . Các công trình c p nư c t các tuy n ng phân ph i t theo các m ng ư ng c a khu v c. i v i các công trình cao t ng, nư c ư c c p qua h th ng b ch a và tr m bơm tăng áp c c b . * Gi i pháp c u h a: B trí các tr c u h a t i ngã ba, ngã tư và g n các công trình cao t ng t o i u ki n thu n l i cho xe c u h a l y nư c khi có cháy. Kho ng cách gi a các tr c c u h a 120 ¸150 m. 3.2.4. Quy ho ch h th ng thoát nư c bNn : * Nguyên t c và gi i pháp thi t k : T ch c h th ng thoát nư c th i sinh ho t theo ư ng c ng riêng v i thoát nư c mư- a. Theo quy ho ch nư c th i ư c x vào các tuy n c ng có kích thư c D300 mm ư c xây d ng d c theo các tuy n ư ng n i b trong khu ô th d n v tr m bơm chuy n b c TB7 t ó ra tr m x lý nư c th i C Nhu phía Tây B c khu ô th .
  6. - Trư c m t khi tr m x lý nư c th i C Nhu chưa ư c xây d ng thì nư c th i c a công trình x lý m b o v sinh môi trư ng thoát ra h th ng c ng riêng D300 r i theo h th ng thoát nư c ư c x t m vào h th ng thoát nư c mưa t i m t s i m. - V trí và quy mô tr m bơm nư c th i s ư c nghiên c u trong quá trình th c hi n d án xây d ng Khu ô th m b o v sinh môi trư ng. 3.2.5. Quy ho ch h th ng c p i n: - Ngu n i n: Trư c m t l y ngu n t tuy n cao th 10 KV phía ông B c khu ô th , d ki n c i t o nâng c p i n áp 22 KV. T ng công su t các tr m bi n áp khu quy ho ch: STT : 7920 KVA Trong ó: 3 tr m bi n áp là s 1, 2 và s 4 có STT = 2 x 750 KVA 1 tr m bi n áp s 3 : ST = 2 x 560 KVA 1 tr m bi n áp s 5 : ST = 2 x 1000 KVA 1 tr m bi n áp s 6 : ST = 300 KVA H th ng chi u sáng èn ư ng: c p i n b ng cáp i ng m trong rãnh cáp t i h th ng èn cao áp th y ngân. 3.2.6. Quy ho ch h th ng thông tin: Các thuê bao thu c khu ô th m i ư c ph c v t t ng ài Nghĩa Tân thông qua các t cáp. D ki n t 3 t cáp 500x2. 3.2.7. T ng h p ư ng dây ư ng ng: B trí t ng h p ư ng dây ư ng ng trong các tuynel ng m, tránh ch ng chéo nhau và ph i theo Qui chuNn xây d ng hi n hành. 4) Phân t xây d ng : D án Khu ô th m i Nghĩa ô chia làm 2 giai o n th c hi n : Giai o n I: Xây d ng hoàn ch nh h t ng k thu t tòan khu và xây d ng công trình ph n bi t th và nhà 13-17 t ng ( qu nhà c a Thành ph ) trong khu t 2,0 ha ( hi n là sàn c u ki n bê tông do Công ty xây d ng s 1 qu n lý ). Th i gian th c hi n : T năm 2004 n năm 2006. Giai o n 2: Xây d ng hoàn thi n toàn b Khu ô th (g m khu nhà cao t ng, nhà vư n, khu cây xanh vui chơi th thao, v.v ...) Th i gian th c hi n : 2005 n 2008.
  7. i u 2: 1- Giao giám c S Quy ho ch Ki n trúc ki m tra, xác nh n h sơ b n v thi t k theo quy ho ch chi ti t ư c phê duy t trong vòng 15 ngày k t ngày ký quy t nh này ; Ch trì ph i h p v i UBND huy n T Liêm và Ch u tư t ch c công b công khai qui ho ch chi ti t Khu ô th m i Nghĩa ô t l 1/500 ã ư c phê duy t cho các t ch c, cơ quan và nhân dân bi t và th c hi n ; Hư ng d n Ch u tư t ch c, nghiên c u l p Báo cáo ánh giá tác ng môi trư ng i v i án quy ho ch chi ti t này, trình các c p có thNm quy n xem xét, thNm nh và phê duy t theo qui nh c a Pháp lu t v b o v môi trư ng. 2- Ch t ch UBND huy n T Liêm ch u trách nhi m t ch c ki m tra, giám sát xây d ng theo quy ho ch ư c duy t và x lý vi c xây d ng sai quy ho ch theo thNm quy n và qui nh c a pháp lu t. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký. i u 3: Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và UBND thành ph , Giám c các S : Quy ho ch Ki n trúc, Xây d ng, Giao thông công chính, K ho ch và u tư, a chính - Nhà t, Tài chính V t giá, Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, Khoa h c công ngh và môi trư ng; Ch t ch UBND huy n T Liêm, Ch t ch UBND xã C Nhu , Giám c Công ty Xây d ng s 1, Giám c, Th trư ng các S , Ngành, các t ch c cơ quan và cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành quy t nh này. TM/ U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I CH TNCH Hoàng Văn Nghiên
Đồng bộ tài khoản