Quyết định số 136/2007/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
89
lượt xem
6
download

Quyết định số 136/2007/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 136/2007/QĐ-UBND về việc chế độ bồi dưỡng và tiền thưởng đối với huấn luyện viên, vận động viên, trọng tài và lực lượng phục vụ ngành thể dục thể thao thành phố do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 136/2007/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T THÀNH PH H CHÍ MINH NAM ***** c l p – T do – H nh phúc ******* S : 136/2007/Q -UBND TP. H Chí Minh, ngày 10 tháng 12 năm 2007 QUY T NNH V CH B I DƯ NG VÀ TI N THƯ NG I V I HU N LUY N VIÊN, V N NG VIÊN, TR NG TÀI VÀ L C LƯ NG PH C V NGÀNH TH D C TH THAO THÀNH PH Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Ngh nh s 93/2001/N -CP ngày 12 tháng 12 năm 2001 c a Chính ph v phân c p qu n lý m t s lĩnh v c cho thành ph H Chí Minh; Căn c Quy t nh s 234/2006/Q -TTg ngày 18 tháng 10 năm 2006 c a Th tư ng Chính ph v m t s ch i v i hu n luy n viên, v n ng viên th thao; Căn c Thông tư liên t ch s 34/2007/TTLT/BTC-BL TBXH-UBTDTT ngày 09 tháng 4 năm 2007 c a Liên B Tài chính - B Lao ng - Thương binh và Xã h i - y ban Th d c th thao hư ng d n th c hi n Quy t nh s 234/2006/Q -TTg ngày 18 tháng 10 năm 2006 c a Th tư ng Chính ph v m t s ch i v i hu n luy n viên, v n ng viên th thao; Căn c Ngh quy t s 20/2004/NQ-H ngày 10 tháng 12 năm 2004 c a H i ng nhân dân thành ph v nhi m v kinh t - xã h i năm 2005; Xét T trình s 11822/LS/STC-TDTT ngày 15 tháng 11 năm 2007 c a Liên S Tài chính - S Th d c - Th thao v ch b i dư ng và ti n thư ng i v i hu n luy n viên, v n ng viên ngành Th d c th thao thành ph , QUY T NNH: i u 1. Nay ban hành kèm theo Quy t nh này B n quy nh v ch b i dư ng và m c chi gi i thư ng cho các hu n luy n viên, v n ng viên, tr ng tài, l c lư ng ph c v t i các gi i th thao c a thành ph ; m c khen thư ng v n ng viên bình thư ng và v n ng viên khuy t t t t thành tích t i các gi i Thành ph , Qu c gia, Qu c t cho ngành Th d c th thao. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 10 ngày, k t ngày ký và thay th Quy t nh s 26/2005/Q -UB ngày 02 tháng 02 năm 2005 c a y ban nhân dân thành ph v ch b i dư ng và ti n thư ng i v i hu n luy n viên, v n ng viên, tr ng tài ngành Th d c th thao thành ph . i u 3. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Giám c S N i v , Giám c S Tài chính, Trư ng Ban Thi ua - Khen thư ng thành ph , Giám c Kho b c Nhà nư c thành ph , Giám c S Th d c - Th thao và Th trư ng các ơn v liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./.
  2. TM. Y BAN NHÂN DÂN KT. CH TNCH Nơi nh n: PHÓ CH TNCH - Như i u 3; - Thư ng tr c Thành y; - Thư ng tr c H ND. TP; - TTUB: CT, các PCT; - C c Ki m tra văn b n-B Tư pháp; - y ban M t tr n T qu c Vi t Nam TP; - Các oàn th thành ph ; - VP Thành y và các Ban Thành y; Nguy n Th Thu Hà - Các Ban H i ng nhân dân thành ph ; - S Giáo d c và ào t o; - S Lao ng - Thương binh và Xã h i; - y ban nhân dân các qu n - huy n; - VPH -UB: PVP/VX, KT; - Phòng VX, THKH, TCTMDV; - Lưu:VT, (VX-P) H. B N QUY NNH V CH B I DƯ NG VÀ TI N THƯ NG I V I HU N LUY N VIÊN, V N NG VIÊN, TR NG TÀI NGÀNH TH D C TH THAO (Ban hành kèm theo Quy t nh s 136/2007/Q -UBND ngày 10 tháng 12 năm 2007 c a y ban nhân dân thành ph ) STT N I DUNG M C CŨ M CM I Ghi chú 1. CH CHO TR NG TÀI VÀ L C LƯ NG PH C V : a. i v i tr ng tài: H ng A1, vô ch: * Tr ng tài chính: - Các môn bóng 20.000 /ngư i/tr n 30.000 /ngư i/tr n - Các môn cá nhân 25.000 /ngư i/bu i 35.000 /ngư i/bu i - K, BL, X trong sân 35.000 /ngư i/bu i 40.000 /ngư i/bu i -X ư ng trư ng 100.000 100.000 /ngư i/ngày /ngư i/ngày * Tr ng tài ph : - Các môn bóng 15.000 /ngư i/tr n 20.000 /ngư i/tr n - Các môn cá nhân 20.000 /ngư i/bu i 25.000 /ngư i/bu i - K, BL, X trong sân 30.000 /ngư i/bu i 30.000 /ngư i/bu i H ng B. H c sinh, năng khi u:
  3. * Tr ng tài chính: - Các môn bóng 15.000 /ngư i/tr n 25.000 /ngư i/tr n - Các môn cá nhân 20.000 /ngư i/bu i 30.000 /ngư i/bu i - K, BL, X trong sân 25.000 /ngư i/bu i 35.000 /ngư i/bu i * Tr ng tài ph : - Các môn bóng 12.000 /ngư i/tr n 20.000 /ngư i/tr n - Các môn cá nhân 15.000 /ngư i/bu i 20.000 /ngư i/bu i - K, BL, X trong sân 20.000 /ngư i/bu i 25.000 /ngư i/bu i b. i v i BTC, l c lư ng ph c v : H ng A1, i m nh: * Trư ng phó BTC 30.000 /ngư i/bu i 50.000 /ngư i/bu i * y viên BTC 25.000 /ngư i/bu i 40.000 /ngư i/bu i * Ph c v 20.000 /ngư i/bu i 20.000 /ngư i/bu i H ng A2: * Trư ng phó BTC 30.000 /ngư i/bu i 40.000 /ngư i/bu i * y viên BTC 25.000 /ngư i/bu i 30.000 /ngư i/bu i * Ph c v 20.000 /ngư i/bu i 20.000 /ngư i/bu i H ng B. H c sinh, năng khi u: * Trư ng phó BTC 25.000 /ngư i/bu i 30.000 /ngư i/bu i * y viên BTC 20.000 /ngư i/bu i 25.000 /ngư i/bu i * Ph c v 18.000 /ngư i/bu i 18.000 /ngư i/bu i 2. CH TI N CÔNG TRONG T P LUY N VÀ THI U: a. Ti n công thư ng xuyên c a v n ng viên: 1. i d tuy n TP. 20.000 /ngư i/ngày 50.000 /ngư i/ngày 2. T p hu n thi u gi i 20.000 /ngư i/ngày 50.000 /ngư i/ngày V QG 3. T p hu n thi u gi i tr QG 10.000 /ngư i/ngày 25.000 /ngư i/ngày 4. Năng khi u t p trung 7.000 /ngư i/ngày 25.000 /ngư i/ngày 5. Năng khi u d b t p trung 15.000 /ngư i/ngày 6. Năng khi u tr ng i m 7. V n ng viên khuy t t t 10.000 /ngư i/ngày 25.000 /ngư i/ngày
  4. b. Ti n công thư ng xuyên c a hu n luy n viên: 1. i d tuy n TP. 75.000 /ngư i/ngày 2. T p hu n thi u gi i 75.000 /ngư i/ngày V QG 3. T p hu n thi u gi i tr QG 55.000 /ngư i/ngày 4. Năng khi u t p trung 55.000 /ngư i/ngày 5. Năng khi u d b t p trung 50.000 /ngư i/ngày 6. Năng khi u tr ng i m 45.000 /ngư i/ngày 3. GI I THƯ NG: a. Thư ng thành tích t i các gi i thành ph : A. Môn cá nhân: 1. Gi i cá nhân: * H ng V -A1: HC vàng 300.000 /HC/ngư i 300.000 /HC/ngư i HC b c 200.000 /HC/ngư i 200.000 /HC/ngư i HC ng 100.000 /HC/ngư i 100.000 /HC/ngư i * H ng A2: HC vàng 150.000 /HC/ngư i 150.000 /HC/ngư i HC b c 100.000 /HC/ngư i 100.000 /HC/ngư i HC ng 60.000 /HC/ngư i 60.000 /HC/ngư i * H ng B, HS, NK: HC vàng 120.000 /HC/ngư i 120.000 /HC/ngư i HC b c 60.000 /HC/ngư i 60.000 /HC/ngư i HC ng 40.000 /HC/ngư i 40.000 /HC/ngư i 2. Gi i ng i, ti p s c: * H ng V -A1: HC vàng 600.000 /HC/ i 600.000 /HC/ i HC b c 300.000 /HC/ i 300.000 /HC/ i HC ng 200.000 /HC/ i 200.000 /HC/ i * H ng A2: HC vàng 300.000 /HC/ i 300.000 /HC/ i HC b c 200.000 /HC/ i 200.000 /HC/ i HC ng 100.000 /HC/ i 100.000 /HC/ i
  5. * H ng B, HS, NK: HC vàng 250.000 /HC/ i 250.000 /HC/ i HC b c 150.000 /HC/ i 150.000 /HC/ i HC ng 80.000 /HC/ i 80.000 /HC/ i 3. Gi i ôi: ch b ng 70% gi i ng i, ti p s c 70% gi i ng i, ti p s c 4. Gi i toàn oàn: * H ng V -A1: Gi i nh t + 1 c 400.000 ng/gi i 400.000 ng/gi i Gi i nhì + 1 c 300.000 ng/gi i 300.000 ng/gi i Gi i ba + 1 c 200.000 ng/gi i 200.000 ng/gi i * H ng A2: Gi i nh t + 1 c 300.000 ng/gi i 300.000 ng/gi i Gi i nhì + 1 c 200.000 ng/gi i 200.000 ng/gi i Gi i ba + 1 c 150.000 ng/gi i 150.000 ng/gi i * H ng B, HS, NK: Gi i nh t + 1 c 250.000 ng/gi i 250.000 ng/gi i Gi i nhì + 1 c 150.000 ng/gi i 150.000 ng/gi i Gi i ba + 1 c 100.000 ng/gi i 100.000 ng/gi i B. Môn t p th (B , BC, BR, BN) * H ng V -A1: HC vàng 3.000.000 /HC/ i 3.000.000 /HC/ i HC b c 1.500.000 /HC/ i 1.500.000 /HC/ i HC ng 1.000.000 /HC/ i 1.000.000 /HC/ i * H ng A2: HC vàng 1.500.000 /HC/ i 1.500.000 /HC/ i HC b c 1.000.000 /HC/ i 1.000.000 /HC/ i HC ng 600.000 /HC/ i 600.000 /HC/ i * H ng B, HS, NK: HC vàng 1.000.000 /HC/ i 1.000.000 /HC/ i HC b c 800.000 /HC/ i 800.000 /HC/ i HC ng 500.000 /HC/ i 500.000 /HC/ i b. Thư ng thành tích t i các gi i qu c gia và qu c t :
  6. I. GI I QU C GIA: A. Môn cá nhân: 1. Gi i cá nhân: * Gi i V -A1: HC vàng 3.000.000 5.000.000 /HC/ngư i /HC/ngư i HC b c 2.000.000 3.000.000 /HC/ngư i /HC/ngư i HC ng 1.000.000 1.000.000 /HC/ngư i /HC/ngư i * Gi i tr : (18-21 tu i) HC vàng 1.500.000 2.500.000 /HC/ngư i /HC/ngư i HC b c 1.000.000 1.500.000 /HC/ngư i /HC/ngư i HC ng 500.000 /HC/ngư i 1.000.000 /HC/ngư i * Gi i tr : (16 – dư i 18 tu i) HC vàng 1.500.000 2.000.000 /HC/ngư i /HC/ngư i HC b c 1.000.000 1.200.000 /HC/ngư i /HC/ngư i HC ng 500.000 /HC/ngư i 800.000 /HC/ngư i * Gi i thi u niên: (12 – dư i 16 tu i) HC vàng 750.000 /HC/ngư i 1.500.000 /HC/ngư i HC b c 500.000 /HC/ngư i 900.000 /HC/ngư i HC ng 250.000 /HC/ngư i 600.000 /HC/ngư i * Gi i thi u nhi: (dư i 12 tu i) HC vàng 750.000 /HC/ngư i 1.000.000 /HC/ngư i HC b c 500.000 /HC/ngư i 600.000 /HC/ngư i HC ng 250.000 /HC/ngư i 400.000 /HC/ngư i 2. Gi i ng i, ti p s c: M c thư ng chung b ng s V V (theo quy nh c a i u l
  7. gi i)*50% m c thư ng tương ng * Gi i V -A1: HC vàng 1.500.000 2.500.000 /HC/ngư i /HC/ngư i HC b c 1.000.000 1.500.000 /HC/ngư i /HC/ngư i HC ng 500.000 /HC/ngư i 1.000.000 /HC/ngư i * Gi i tr : (18 – 21 tu i) HC vàng 750.000 /HC/ngư i 1.250.000 /HC/ngư i HC b c 500.000 /HC/ngư i 750.000 /HC/ngư i HC ng 250.000 /HC/ngư i 500.000 /HC/ngư i * Gi i tr : (16 – dư i 18 tu i) HC vàng 1.000.000 /HC/ngư i HC b c 600.000 /HC/ngư i HC ng 400.000 /HC/ngư i * Gi i thi u niên: (12 – dư i 16 tu i) HC vàng 750.000 /HC/ngư i 750.000 /HC/ngư i HC b c 500.000 /HC/ngư i 450.000 /HC/ngư i HC ng 250.000 /HC/ngư i 300.000 /HC/ngư i * Gi i thi u nhi: (dư i 12 tu i) HC vàng 500.000 /HC/ngư i HC b c 300.000 /HC/ngư i HC ng 200.000 /HC/ngư i B. Môn t p th : M c thư ng chung b ng s V V (theo quy nh c a i u l gi i)* m c thư ng tương ng * Gi i V -A1: HC vàng 3.000.000 5.000.000 /HC/ngư i /HC/ngư i HC b c 2.000.000 3.000.000
  8. /HC/ngư i /HC/ngư i HC ng 1.000.000 2.000.000 /HC/ngư i /HC/ngư i * Gi i tr : (18 – 21 tu i) HC vàng 1.500.000 2.500.000 /HC/ngư i /HC/ngư i HC b c 1.000.000 1.500.000 /HC/ngư i /HC/ngư i HC ng 500.000 /HC/ngư i 1.000.000 /HC/ngư i * Gi i tr : (16 – dư i 18 tu i) HC vàng 2.000.000 /HC/ngư i HC b c 1.200.000 /HC/ngư i HC ng 800.000 /HC/ngư i * Gi i thi u niên: HC vàng 750.000 /HC/ngư i 1.500.000 /HC/ngư i HC b c 500.000 /HC/ngư i 900.000 /HC/ngư i HC ng 250.000 /HC/ngư i 600.000 /HC/ngư i * Gi i thi u nhi: (dư i 12 tu i) HC vàng 1.000.000 /HC/ngư i HC b c 600.000 /HC/ngư i HC ng 400.000 /HC/ngư i II. GI I QU C T : * i h i Olympic: Phá k l c Huy chương vàng 30.000.000 80.000.000 ng/HC ư c ng/HC c ng Huy chương b c 25.000.000 50.000.000 ng/HC thêm 40 ng/HC tri u ng Huy chương ng 20.000.000 40.000.000 ng/HC ng/HC * Gi i vô ch th gi i t ng môn: 1. Môn nhóm 1 (thi u Phá k
  9. Olympic) l c Huy chương vàng 30.000.000 60.000.000 ng/HC ư c c ng ng/HC thêm 50 Huy chương b c 25.000.000 40.000.000 ng/HC tri u ng/HC ng Huy chương ng 20.000.000 30.000.000 ng/HC ng/HC 2. Môn nhóm II (các môn còn Phá k l i) l c ư c Huy chương vàng 30.000.000 50.000.000 ng/HC c ng ng/HC thêm 25 Huy chương b c 25.000.000 30.000.000 ng/HC tri u ng/HC ng Huy chương ng 20.000.000 25.000.000 ng/HC ng/HC * i h i th thao Châu Á (Asiad – IndoorGames): Phá k l c Huy chương vàng 25.000.000 45.000.000 ng/HC ư c ng/HC c ng Huy chương b c 20.000.000 25.000.000 ng/HC thêm 20 ng/HC tri u ng Huy chương ng 15.000.000 20.000.000 ng/HC ng/HC * Gi i vô ch Châu Á t ng môn: 1. Môn nhóm I (thi u Phá k Olympic) l c ư c Huy chương vàng 25.000.000 45.000.000 ng/HC c ng ng/HC thêm 20 Huy chương b c 20.000.000 25.000.000 ng/HC tri u ng/HC ng Huy chương ng 15.000.000 20.000.000 ng/HC ng/HC 2. Môn nhóm II (các môn còn Phá k l i) l c ư c Huy chương vàng 25.000.000 35.000.000 ng/HC c ng ng/HC thêm 15 Huy chương b c 20.000.000 20.000.000 ng/HC tri u ng/HC ng Huy chương ng 15.000.000 15.000.000 ng/HC ng/HC
  10. * Gi i vô ch ông Nam Á t ng môn: 1. Môn nhóm I (thi u Phá k Olympic) l c ư c Huy chương vàng 15.000.000 25.000.000 ng/HC c ng ng/HC thêm 10 Huy chương b c 10.000.000 15.000.000 ng/HC tri u ng/HC ng Huy chương ng 7.000.000 ng/HC 10.000.000 ng/HC 2. Môn nhóm II (các môn còn Phá k l i) l c ư c Huy chương vàng 15.000.000 15.000.000 ng/HC c ng ng/HC thêm 5 Huy chương b c 10.000.000 10.000.000 ng/HC tri u ng/HC ng Huy chương ng 7.000.000 ng/HC 7.000.000 ng/HC * i h i th thao NÁ (SEA Phá k Games): l c ư c Huy chương vàng 15.000.000 25.000.000 ng/HC c ng ng/HC thêm 10 Huy chương b c 10.000.000 15.000.000 ng/HC tri u ng/HC ng Huy chương ng 7.000.000 ng/HC 10.000.000 ng/HC * Các gi i tr : thư ng t i a b ng 50% m c thư ng tương ng quy nh trên 4. THƯ NG CHO CÁC V V KHUY T T T Thư ng thành tích thi u gi i B ng m c thư ng B ng m c thư ng thành ph V V bình thư ng V V bình thư ng Thư ng thành tích thi u gi i B ng m c thư ng B ng m c thư ng toàn qu c và qu c t V V bình thư ng V V bình thư ng Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH
Đồng bộ tài khoản