intTypePromotion=3

Quyết định số 136/2008/QĐ-TTg

Chia sẻ: Dung Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
65
lượt xem
2
download

Quyết định số 136/2008/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 136/2008/QĐ-TTg về việc sửa đổi, bổ sung Điều 15 của Cơ chế quản lý và thực hiện Dự án thủy điện Sơn La ban hành kèm theo Quyết định số 207/2004/QĐ-TTg ngày 11 tháng 12 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 136/2008/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p – T do – H nh phúc -------------- S : 136/2008/Q -TTg Hà N i, ngày 09 tháng 10 năm 2008 QUY T NNH V VI C S A I, B SUNG I U 15 C A CƠ CH QU N LÝ VÀ TH C HI N D ÁN TH Y I N SƠN LA BAN HÀNH KÈM THEO QUY T NNH S 207/2004/Q -TTG NGÀY 11 THÁNG 12 NĂM 2004 C A TH TƯ NG CHÍNH PH TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t Xây d ng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Lu t u th u ngày 29 tháng 11 năm 2005; Căn c Ngh quy t s 44/2001/QH10 c a Qu c h i khóa 10 kỳ h p th 9 ngày 29 tháng 6 năm 2001 v ch trương u tư d án Nhà máy th y i n Sơn La; Ngh quy t s 13/2002/QH11 c a Qu c h i khóa 11 kỳ h p th 2 ngày 16 tháng 12 năm 2002 v Phương án xây d ng công trình th y i n Sơn La; Căn c Quy t nh s 92/Q -TTg ngày 15 tháng 01 năm 2004 c a Th tư ng Chính ph v vi c phê duy t u tư D án th y i n Sơn La; Căn c các Quy t nh c a Th tư ng Chính ph s 09/Q -TTg ngày 15 tháng 01 năm 2004 v vi c thành l p Ban Ch o Nhà nư c và s 677/Q -TTg ngày 18 tháng 6 năm 2004 ban hành Quy ch ho t ng c a Ban Ch o Nhà nư c D án th y i n Sơn La; Xét ngh c a B trư ng B Công Thương, QUY T NNH: i u 1. S a i, b sung i u 15 c a Cơ ch qu n lý và th c hi n D án th y i n Sơn La ban hành kèm theo Quy t nh s 207/2004/Q -TTg ngày 11 tháng 12 năm 2004 c a Th tư ng Chính ph như sau: “ i u 15. Phương th c l a ch n nhà th u th c hi n Tùy theo quy mô và tính ch t c a t ng h ng m c công trình ho c gói th u, vi c l a ch n nhà th u xây d ng các công trình thu c d án tái nh cư th c hi n như sau: 1. Ch t ch y ban nhân dân t nh ư c phép ch nh các nhà th u theo quy nh có gi m giá 5% giá tr d toán gói th u xây l p ư c duy t i v i các gói th u xây l p có giá tr n 10 t ng.
  2. 2. Giám c S chuyên ngành, Ch t ch y ban nhân dân huy n (ch u tư d án) ư c phép ch nh các nhà th u theo quy nh có gi m giá 5% giá tr d toán gói th u xây l p ư c duy t i v i các gói th u xây l p có giá tr n 3 t ng. 3. Các d án ho c các h ng m c công trình có giá tr gói th u trên 10 t ng ph i th c hi n u th u l a ch n nhà th u theo quy nh”. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký. i u 3. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân các t nh: Sơn La, i n Biên, Lai Châu, Ch t ch h i ng qu n tr và T ng giám c T p oàn i n l c Vi t Nam ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. KT. TH TƯ NG PHÓ TH TƯ NG Nơi nh n: - Ban Bí thư Trung ương ng; - Th tư ng và các PTT Chính ph ; - Các B : Công thương, KH& T, TC, XD; - H ND, UBND t nh: Sơn La, i n Biên, Lai Châu; - Tòa án nhân dân t i cao; - Ki m toán Nhà nư c; - Ban C NN D án th y i n Sơn La; Hoàng Trung H i - Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam - T p oàn i n l c Vi t Nam; - VPCP: BTCN, các PCN; Các V , C c, ơn v tr c thu c, Công báo; - Lưu: Văn thư, KTN (5b).

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản