Quyết định số 1362/1998/QĐ-UBTDTT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
42
lượt xem
2
download

Quyết định số 1362/1998/QĐ-UBTDTT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1362/1998/QĐ-UBTDTT Thể dục Thể thao về chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm huấn luyện thể thao Quốc gia I do Ủy ban Thể dục Thể thao ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1362/1998/QĐ-UBTDTT

  1. U BAN TH D C TH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THAO c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 1362/1998/Q -UBTDTT Hà N i, ngày 05 tháng 12 năm 1998 QUY T NNH V CH C NĂNG NHI M V , QUY N H N VÀ CƠ C U T CH C C A TRUNG TÂM HU N LUY N TH THAO QU C GIA I B TRƯ NG, CH NHI M U BAN TH D C TH THAO Căn c Ngh nh15/CP ngày 2/3/1993 c a Chính ph v nhi m v , quy n h n và trách nhi m qu n lý Nhà nư c c a B ,cơ quan ngang B : Căn c ngh nh s 03/1998/N -CP ngày6/1/1998 c a Chính ph v ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a U ban Th d c th thao" Theo ngh c a Giám c Trung tâm hu n luy n th thao Qu c gia I và V trư ng V t ch c Cán b và ào t o" QUY T NNH: i u 1: Trung tâm Hu n luy nTh thao Qu c gia I là ơn v s nghi p tr c thu c U ban Th d c th thao, có ch c năng t ch c, th c hi n k ho ch do U ban Th d c th thao giao v t p hu n và ào t o v n ng viên i tuy n Qu c gia. i u 2: Trung tâm Hu n luy n Th thao Qu c gia I có nhi m v và quy n h n: 2.1 Xây d ng k ho ch , chương trình ho t ng dài h n vàt ng n h n c a Trung tâm phù h p yêu c u phát tri n s nghi p th d c th thao trình U ban Th d c th thao phê duy t và t ch c th c hi n sau khi ư c phê duy t. 2.2Theo dõi, giám sát vi c th c hi n chương trình, k ho ch chuyên môn c a các i d tuy n, i tuy n Qu c gia ư c U ban Th d c th thao 2.3 T ch c ào t o v n ng viên tr c a m t s môn th thao b sung cho i tuy n Qu c gia theo chương trình, k ho ch ư c U ban Th d c th thao giao. 2.4 Qu n lý toàn di n i v i các v n ng viên t p hu n t i Trung tâm; là thông báo tri u t p t p hu n ho c tr v c s các v n ng viên, hu n luy n viên sau khi có quy t nh c a U ban th d c th thao và luôn n m ch c s ngư i v t p hu n; ti n hành công tác giáo d c chính tr - tư tư ng t ch c h c t p chuyên môn, văn hoá ngo i ng , m b o sinh ho t văn hoá, nghĩ ngơi viu chơi, gi i trí th c hi n các ch , chính sách cho ngư i v t p hu n. 2.5 Cung c p các i u ki n cho ngư i v t p hu n sinh s ng, t p luy n, thi u t i Trung tâm, m b o cơ s v t ch t- k thu t trang thi t b d ng c và có k ho ch b o
  2. dư ng, nâng c p c n thi t ph c v ăn, , t p luy n, thi u, b o m ki m tra y h c và ph c h i ch c năng v n ng viên, chăm lo vi c ăn, , nuôi dư ng, sinh ho t t i Trung tâm. 2.6 m b o i u ki n cho các chuyên gia làm vi c theo h p ng t i Trung tâm cho các oàn th thao nư c ngoài n Trung tâm t p hu n thi u theo k ho ch c a U ban th d c th thao. 27 Giúp các a phương, ngành t p hu n nâng cao thành tích cho v n ng viên các môn th thao t i Trung tâm khi có yêu c u và tho thu n. 2.8 Ph i h p v i các ơn v ch c năng thu c U ban th d c th thao và các ơn v liên quan t ch c các l p b i dư ng cán b , hu n luy n viên, tr ng tài,g n li n quá trình t p hu n, ào t o,b i dư ng v n ng viên, hu n luy n viên vào nghiên c u, ng d ng khoa h c - k thu t. i u 3: Cơ c u t ch c c a Trung tâm Hu n luy n th thao Qu c gia I. 3.1 Trung tâm có giám c, các Phó giám c, các Phòng ch c năng. 3.2 Giám c Trung tâm ch u trách nhi m trư c B trư ng, CH nhi m U ban Th d c th thao v toàn b ho t ng c a Trung tâm. - Các Phó Giám c giúp vi c Gíam c và ch u trách nhi m trư c Giám c v lĩnh v c công tác do Giám c phân công. - Các Trư ng phòng ch u trách nhi m trư c Giám c v th c hi n toàn b nhi m v c a Phòng. - Cán b - Công ch c ch u trách nhi m trư c các Trư ng phòng và lãnh o Trung tâm v công vi c ư c giao. 3.Trong trung tâm có: - Phòng T ch c - Hành chính - Qu n tr ; - Phòng Qu n lý Hu n luy n viên; - Phòng Y h c th thao; - Phòng Nuôi dư ng; - Phòng Tài chính - K toán; -Phòng Qu n lý Công trình, Thi t b Th thao; 3.4 Trung tâm Hu n luy n Th thao Qu c gia I có tr s chính t xã Xuân Phương - Huy n T Liêm - Hà N , có con d u và tài kho n t i Kho B c Nhà nư c
  3. 3. 5 Giám c Trung tâm b i dư ng nâng cao trình cán b - công ch c,qu n lý h sơ tài s n, s d ng ngân sách ư c c p và các ngu n thu khácc a trung tâm theo quy nh hi n hànhc a Nhà nư c. 3.6 Giám ôc strung tâm Hu n luy n Th thoa Qu c gia I có trach snhi m xây d ng Quy ch là vi c c a Trung tâm trình B trư ng, Ch nhi m U ban Th d c th thao duy t và i u hành công vi c cu Trung tâm theo Quy ch ư c duy t. i u 4: Quy t nh này có hi u l c t ngày ký. i u 5: Giám c Trung tâm Hu n luy n Th thao Qu c gia I , Chánh Văn phòng, V trư ng V t ch c Cán b - ào t o, Th trư ng các V , ơn v thu c U ban Th d c th thao ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. B TRƯ NG, CH NHI M U BAN Nơi nh n: TH D C TH THAO - Như i u 5 - Các ng chí lãnh o u ban - Lưu VT, TC, TK B trư ng. Hà Quang D
Đồng bộ tài khoản