Quyết định số 1365/1998/QĐ-UBTDTT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
35
lượt xem
2
download

Quyết định số 1365/1998/QĐ-UBTDTT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1365/1998/QĐ-UBTDTT về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Nhà xuất bản Thể dục thể thao do Ủy ban Thể dục Thể thao ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1365/1998/QĐ-UBTDTT

  1. U BAN TH D C TH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THAO c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 1365/1998/Q -UBTDTT Hà N i, ngày 05 tháng 12 năm 1998 QUY T NNH V CH C NĂNG, NHI M V , QUY N H N VÀ CƠ C U T CH C C A NHÀ XU T B N TH D C TH THAO B TRƯ NG, CH NHI M U BAN TH D C TH THAO Căn c Ngh nh s 15/CP ngày 2/3/1993 c a Chính ph v nhi m v , quy n h n và trách nhi m qu n lý Nhà nư c c a B , cơ quan ngang B ; Căn c Ngh nh s 03/1998/N -CP ngày 6/01/1998 c a Chính ph v ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a U ban Th d c th thao; Căn c Lu t Xu t b n c a nư c C ng hoà Xã h i Ch nghĩa Vi t Nam ban hành năm 1993 và Quy t nh s 1760/VHTT-Q ngày 12/12/1992 c a B Văn hoá Thông tin v hình thành m ng lư i các Nhà xu t b n Trung ương; Căn c Lu t Doanh nghi p Nhà nư c C ng hoà Xã h i Ch nghĩa Vi t Nam ban hành năm 1995 và Quy t nh s 225/Q -TCTDTT ngày 23/6/1993 c a T ng c c Th d c th thao (nay là U ban Th d c th thao) v vi c thành l p l i Doanh nghi p Nhà xu t b n Th d c th thao; Theo ngh c a Giám c Nhà xu t b n Th d c th thao và V trư ng V T ch c cán b - ào t o; QUY T NNH: i u 1: Nhà xu t b n Th d c th thao là Doanh nghi p Nhà nư c tr c thu c U ban Th d c th thao, có ch c năng t ch c th c hi n vi c xu t b n các lo i n phNm th d c th thao; tư v n cho B trư ng, Ch nhi m U ban Th d c th thao v qu n lý xu t b n và ph i h p v i các B , ngành, t ch c liên quan th c hi n nhi m v phát tri n s nghi p xu t b n th d c th thao. i u 2: Nhà xu t b n Th d c th thao có nhi m v và quy n h n: 2.1- Xây d ng k ho ch dài h n, ng n h n c a Nhà xu t b n Th d c th thao phù h p yêu c u phát tri n s nghi p th d c th thao và Lu t Xu t b n, Lu t Doanh nghi p Nhà nư c trình các cơ quan có thNm quy n phê duy t và t ch c th c hi n sau khi ư c phê duy t. 2.2- Xu t b n sách, văn hoá phNm v th d c th thao và có liên quan n th d c th thao nh m tuyên truy n, giáo d c v ch trương, ư ng l i c a ng và Nhà nư c v th d c th thao; b i dư ng ki n th c chuyên ngành cho i ngũ cán b , hu n luy n viên, v n ng viên và tr ng tài; trang b cho qu n chúng nh ng ki n th c khoa h c - k thu t -phương pháp t p luy n th d c th thao; xu t b n các sách giáo khoa, giáo
  2. trình ph c v cho vi c gi ng d y và h c t p c a giáo viên và h c sinh các trư ng Th d c th thao theo k ho ch c a Ngành Th d c th thao. 2.3- T ch c nghiên c u ng d ng ti n b khoa h c, công ngh phát tri n s nghi p xu t b n th d c th thao. 2.4- T ch c th c hi n k ho ch h p tác qu c t , các i u ư c qu c t v c ng tác xu t b n theo quy nh c a U ban Th d c th thao và lu t pháp hi n hành. 2.5- T ch c ho t ng c a Nhà xu t b n theo Lu t xu t b n, lu t Doanh nghi p Nhà nư c và nh ng quy nh chuyên ngành th d c th thao nh m ph c v s nghi p xu t b n th d c th thao. i u 3: Cơ c u t ch c c a Nhà xu t b n Th d c th thao: 3.1- Nhà xu t b n có Giám c, T ng biên t p, các Phó Giám c và các Ban, Phòng, Chi nhánh. - Giám c Nhà xu t b n ch u trách nhi m trư c B trư ng, Ch nhi m U ban Th d c th thao v toàn b ho t ng c a Nhà xu t b n. - T ng biên t p và các Phó Giám c ch u trách nhi m trư c Giám c v lĩnh v c công tác ư c Giám c phân công. - Các Trư ng ban, Phòng, Chi nhánh ch u trách nhi m trư c Giám c v vi c th c hi n toàn b nhi m v c a Ban, phòng, Chi nhánh. - Cán b - công ch c - biên t p viên ch u trách nhi m trư c Trư ng Ban, Phòng, Chi nhánh và lãnh o Nhà xu t b n v công vi c ư c giao. 3.2- Trong Nhà xu t b n có: - Ban Biên t p; - Phòng S n xu t - Kinh doanh; - Phòng Hành chính - T ch c - Tài v ; - Chi nhánh t i thành ph H Chí Minh. 3.3- Nhà xu t b n Th d c th thao có tr s t i s 7 Tr nh Hoài c- Hà N i. Nhà xu t b n Th d c th thao t i Hà N i và Chi nhánh Nhà xu t b n Th d c th thao t i TP H Chí Minh có tr s , con d u và tài kho n t i Ngân hàng và Kho b c Nhà nư c. 3.4- Giám c Nhà xu t b n Th d c th thao có trách nhi m xây d ng Quy ch làm vi c c a Nhà xu t b n trình B trư ng, Ch nhi m U ban Th d c th thao duy t và i u hành công vi c c a Nhà xu t b n theo Quy ch ư c duy t. i u 4: Quy t nh này có hi u l c t ngày ký .
  3. i u 5: Giám c Nhà xu t b n Th d c th thao, Chánh Văn phòng, V trư ng V T ch c cán b - ào t o, Th trư ng các V , ơn v tr c thu c U ban Th d c th thao ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. B TRƯ NG, CH NHI M Nơi nh n: U BAN TH D C TH - Như i u 5 - Các /c lãnh o U ban THAO - Lưu VT, TC, TK B trư ng Hà Quang D
Đồng bộ tài khoản