Quyết định số 1377/2004/QĐ-UBTDTT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
49
lượt xem
3
download

Quyết định số 1377/2004/QĐ-UBTDTT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1377/2004/QĐ-UBTDTT về việc ban hành “Quy chế quản lý đội tuyển thể thao quốc gia” do Ủy ban thể dục thể thao ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1377/2004/QĐ-UBTDTT

  1. Y BAN TH D C TH THAO C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******* c l p - T do - H nh phúc ******* S : 1377/2004/Q -UBTDTT Hà N i, ngày 16 tháng 9 năm 2004 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH “QUY CH QU N LÝ I TUY N TH THAO QU C GIA” B TRƯ NG, CH NHI M Y BAN TH D C TH THAO Căn c Pháp l nh Th d c, th thao ngày 25 tháng 9 năm 2000; Căn c Ngh nh s 22/2003/N -CP ngày 11 tháng 3 năm 2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a y ban Th d c th thao; Theo ngh c a V trư ng V Th thao thành tích cao I, QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này “Quy ch qu n lý i tuy n th thao qu c gia”. i u 2. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo và thay th Quy t nh s 78/Q -UBTDTT ngày 17 tháng 01 năm 1997 v vi c ban hành Quy ch qu n lý i tuy n th thao qu c gia. i u 3. Chánh văn phòng, V trư ng, Th trư ng các v , ơn v tr c thu c y ban Th d c th thao; giám c S Th d c th thao, S Văn hóa thông tin - th thao các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, Th trư ng các t ch c và cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. B TRƯ NG, CH NHI M Y BAN TH D C TH THAO Nguy n Danh Thái QUY CH
  2. QU N LÝ I TUY N TH THAO QU C GIA (ban hành kèm theo Quy t nh s 1377/2004/Q -UBTDTT ngày 16/9/2004 c a B trư ng, Ch nhi m y ban Th d c th thao) Chương 1: QUY NNH CHUNG i u 1. i tư ng và ph m vi i u ch nh: Quy ch này quy nh quy n h n, nghĩa v c a các thành viên i tuy n th thao qu c gia; các t ch c và cá nhân có liên quan trong vi c qu n lý i tuy n th thao qu c gia; trình t , th t c thành l p i tuy n qu c gia. i u 2. Trong quy ch này các t ng dư i ây ư c hi u như sau: 1. “ i tuy n th thao qu c gia” bao g m: i d tuy n, i tuy n qu c gia, id tuy n tr , i tuy n tr qu c gia t ng môn th thao. 2. “V n ng viên i tuy n th thao qu c gia” bao g m: nh ng v n ng viên ư c y ban Th d c th thao quy t nh tri u t p vào các i tuy n th thao qu c gia t p hu n, thi u các gi i th thao qu c t . 3. “Ban hu n luy n i tuy n th thao qu c gia” bao g m: hu n luy n viên trư ng, các hu n luy n viên, Chuyên gia, Bác s và các thành viên khác ư c y ban Th d c th thao tri u t p hu n luy n i tuy n th thao qu c gia. 4. “Cơ quan qu n lý th d c th thao các a phương, ngành” bao g m: S Th d c th thao, S Văn hóa thông tin - th thao t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, cơ quan qu n lý th d c th thao các ngành. 5. “Trung tâm hu n luy n th thao qu c gia” bao g m: Trung tâm hu n luy n th thao qu c gia I, II, III, Trung tâm ào t o v n ng viên các trư ng i h c th d c th thao, trư ng Cao ng th d c th thao, cơ s th d c th thao c p t nh, thành, ngành ư c y ban Th d c th thao y nhi m t ch c t p hu n v n ng viên các i tuy n th thao qu c gia. 6. “V th thao thành tích cao” bao g m: V Th thao thành tích cao I, V Th thao thành tích cao II. Chương 2: QUY NNH C TH i u 3. Trách nhi m c a V Th thao thành tích cao 1. Trình B trư ng, Ch nhi m y ban th d c th thao phê duy t: a) K ho ch t p hu n các i tuy n th thao qu c gia trong nhi u năm ho c t ng năm;
  3. b) Thành ph n ban hu n luy n và danh sách các v n ng viên trong i tuy n th thao qu c gia; c) Quy t nh tri u t p và quy t nh thôi t p hu n i tuy n th thao qu c gia; d) Ch , chính sách cho các thành viên i tuy n th thao qu c gia; ) Vi c khen thư ng, k lu t thành viên i tuy n th thao qu c gia. 2. Ch o, hư ng d n, t ch c ki m tra vi c tuy n ch n, hu n luy n, ào t o v n ng viên, ki m tra vi c th c hi n chính sách, ch i v i v n ng viên, hu n luy n viên các i tuy n th thao qu c gia. 3. Ph i h p t ch c thông qua k ho ch, chương trình hu n luy n, thi u và ch tiêu c a các i tuy n và c a t ng v n ng viên các i tuy n th thao qu c gia. 4. xu t k ho ch xây d ng cơ s v t ch t, trang thi t b t p luy n, thi u và kinh phí cho các i tuy n th thao qu c gia các môn th thao. 5. Quy nh th ng nh t các m u h sơ, th v n ng viên c a các i tuy n th thao qu c gia và tr c ti p qu n lý theo dõi quá trình phát tri n c a v n ng viên 6. Ch o, hư ng d n, ki m tra vi c th c hi n k ho ch hu n luy n và các ho t ng chuyên môn có liên quan n công tác hu n luy n, ch o ban hu n luy n các i tuy n th thao qu c gia t ng k t, ánh giá quá trình t p hu n và k t qu hu n luy n, thi u. i u 4. Trách nhi m c a Trung tâm hu n luy n th thao qu c gia 1. Ti n hành các th t c tri u t p các i tuy n th thao qu c gia theo quy t nh c a B trư ng, ch nhi m y ban Th d c th thao. 2. Tr c ti p qu n lý, giáo d c, chăm sóc và nuôi dư ng thành viên các i tuy n th thao qu c gia ang t p hu n. 3. Tham gia ch o vi c xây d ng k ho ch, thông qua chương trình hu n luy n t p hu n và thi u c a các i tuy n th thao qu c gia. 4. m b o các i u ki n h c t p văn hóa, vui chơi, gi i trí, sinh ho t oàn th c a các thành viên i tuy n th thao qu c gia ang t p hu n t i Trung tâm. 5. Trong ph m vi trách nhi m, quy n h n c a mình Trung tâm ph i b o qu n, lưu gi các tài li u chuyên môn và trang thi t b có liên quan n công vi c qu n lý, s d ng v n ng viên các i tuy n th thao qu c gia. 6. T ch c ki m tra sư ph m, y h c, tâm sinh lý ban u và theo nh kỳ t ng giai o n theo chu kỳ hu n luy n. Trư ng h p v n ng viên không s c kh e t p luy n thì báo cáo y ban Th d c th thao cho thôi t p hu n.
  4. 7. Ph i t ch c t ng k t, ánh giá k t qu , rút kinh nghi m, nh n xét ánh giá t ng v n ng viên khi k t thúc t p hu n và sau m i t t p hu n – thi u nư c ngoài ho c thi u trong nư c và g i báo cáo n các ơn v ch c năng có liên quan n vi c qu n lý v n ng viên. 8. Giám c Trung tâm hu n luy n th thao qu c gia giao ban v i hu n luy n viên các i tuy n th thao qu c gia hàng tu n gi i quy t các v n có liên quan n công tác t p hu n, thi u và các v n khác. 9. Thanh quy t toán úng th i h n các ch và quy n l i c a các v n ng viên theo quy t nh c a y ban Th d c th thao; quan tâm gi i quy t các ý ki n, ngh , ki n ngh h p lý c a các i, các v n ng viên t o i u ki n thu n l i hoàn thành nhi m v t p hu n, thi u. 10. Ph i h p v i chính quy n a phương xây d ng và th c hi n k ho ch mb o tr t t , an toàn xã h i trên a bàn cư trú. 11. Khen thư ng nh ng v n ng viên t thành tích xu t s c trong t p luy n, thi u, x lý k lu t i v i nh ng v n ng viên vi ph m n i quy, quy ch theo s phân c p c a y ban Th d c th thao. Trư ng h p c bi t liên quan n vi c m b o an toàn cho v n ng viên và gi nghiêm k lu t, căn c vào báo cáo c a hu n luy n viên trư ng, các phòng ch c năng, Giám c Trung tâm hu n luy n th thao qu c gia ký quy t nh t m d ng t p hu n và th ng nh t ý ki n v i V trư ng V Th thao thành tích cao trình B trư ng, Ch nhi m y ban Th d c th thao ra quy t nh k lu t, quy t nh thôi t p hu n. i u 5. Trách nhi m c a các cơ quan qu n lý th d c th thao a phương, ngành 1. Th c hi n nghiêm ch nh quy t nh tri u t p các thành viên i tuy n qu c gia c a y ban Th d c th thao có liên quan n nhân s do a phương, ngành qu n lý. 2. T o i u ki n hu n luy n viên, v n ng viên c a a phương, ngành ư c tham gia vào các i tuy n th thao qu c gia theo quy t nh tri u t p các thành viên i tuy n qu c gia c a y ban Th d c th thao. 3. Trư ng h p v n ng viên c a a phương, ngành không th t p trung úng h n, Th trư ng cơ quan ph i có văn b n báo cáo y ban Th d c th thao; ng th i có văn b n thông báo cho trung tâm hu n luy n th thao qu c gia ư c bi t. 4. Các a phương, ngành có trách nhi m óng góp m t ph n kinh phí cho v n ng viên c a mình trong i tuy n th thao qu c gia khi t p hu n, thi u trong nư c và nư c ngoài trong nh ng trư ng h p c n thi t. 5. Khi c n v n ng viên, hu n luy n viên v thi u cho a phương, ngành trong các gi i thi u th thao quan tr ng: Th trư ng cơ quan ph i có văn b n ngh v i Ban hu n luy n, Trung tâm hu n luy n th thao qu c gia, V Th thao thành tích cao. Căn c vào k ho ch hu n luy n, Ban hu n luy n i tuy n th thao qu c gia xem xét ngh Trung tâm hu n luy n th thao qu c gia cho hu n luy n viên, v n ng viên tr
  5. v thi u cho a phương, ngành. Toàn b kinh phí i l i, ăn, cho v n ng viên và hu n luy n viên trong th i gian ó do a phương chi tr . i u 6. Trách nhi m c a y ban Olympic Vi t Nam, các Liên oàn, Hi p h i th thao qu c gia 1. Ph i h p ch t ch v i các cơ quan qu n lý nhà nư c v th d c th thao xây d ng k ho ch qu n lý và s d ng các i tuy n th thao qu c gia. 2. xu t vi c tuy n ch n v n ng viên, hu n luy n viên các i tuy n th thao qu c gia tham d các i h i th thao khu v c, châu l c, Th v n h i Olympic và các gi i th thao qu c t khác. Ti n hành các th t c ăng ký thi u cho v n ng viên các i tuy n th thao qu c gia theo úng quy nh c a qu c t . 3. Ki n ngh v i các t ch c th thao qu c t , khu v c, châu l c v nh ng v n có liên quan n công tác t ch c, qu n lý, s d ng ào t o v n ng viên các i tuy n th thao qu c gia c a Vi t Nam. 4. Ph i h p, tham gia ch o H i ng hu n luy n viên trong các m t: công tác tuy n ch n v n ng viên; xây d ng k ho ch hu n luy n, chương trình thi u, t p hu n t i các trung tâm hu n luy n th thao qu c gia. 5. Khai thác m i ngu n l c trong nư c và ngoài nư c; thi t l p các m i quan h qu c t v i các t ch c th thao ã ư c nhà nư c cho phép; tìm nh ng bi n pháp u tư có tr ng i m tài tr cho các i tuy n th thao qu c gia góp ph n phát tri n và nâng cao thành tích, k l c c a các v n ng viên. 6. ngh các cơ quan có thNm quy n c a Nhà nư c và qu c t khen thư ng và x lý k lu t v n ng viên theo quy nh c a pháp lu t và các i u ư c qu c t v th d c th thao mà Vi t Nam ã ký k t ho c tham gia ký k t. i u 7. Trình t , th t c tri u t p, cho thôi t p hu n các i tuy n qu c gia. 1. Trình t , th t c tri u t p t p hu n i tuy n th thao qu c gia: a) B môn ph i h p v i Liên oàn, Hi p h i th thao qu c gia l p danh sách d ki n i tuy n th thao qu c gia; so n th o T trình kèm theo danh sách các thành viên i tuy n qu c gia, ý ki n c a H i ng chuyên môn, ý ki n c a các ơn v có liên quan trình các V ch c năng trư c khi trình B trư ng, Ch nhi m y ban Th d c th thao ký quy t nh; b) V Th thao thành tích cao thông báo t i các Trung tâm hu n luy n th thao qu c gia và a phương, ngành có thành viên i tuy n qu c gia; c) V Th thao thành tích cao ki m tra vi c thi hành quy t nh c a B trư ng, Ch nhi m y ban Th d c th thao. 2. Trình t , th t c cho thôi t p hu n i tuy n th thao qu c gia:
  6. a) V Th thao thành tích cao căn c vào ngh c a Ban hu n luy n i tuy n qu c gia, B môn, Giám c Trung tâm hu n luy n th thao qu c gia và các ơn v ch c năng trình B trư ng, Ch nhi m y ban Th d c th thao quy t nh cho thôi t p hu n i tuy n th thao qu c gia. b) V Th thao thành tích cao g i quy t nh và ki m tra vi c th c hi n quy t nh t i các t ch c và cá nhân có liên quan. i u 8. Trách nhi m c a c a Ban hu n luy n i tuy n th thao qu c gia 1. Hu n luy n viên trư ng: a) Hu n luy n viên trư ng là ngư i ch u trách nhi m chính v qu n lý, ch o, giáo d c và hu n luy n v n ng viên các i tuy n qu c gia trư c các c p lãnh o; ch u trách nhi m vi c nâng cao thành tích th thao c a i mình ph trách; ch u s qu n lý tr c ti p c a lãnh o Trung tâm hu n luy n th thao qu c gia; b) Hu n luy n viên trư ng cùng các thành viên khác c a Ban hu n luy n xây d ng k ho ch, chương trình hu n luy n, thi u và ch tiêu thành tích thông qua H i ng chuyên môn, b môn, V Th thao thành tích cao và Trung tâm hu n luy n th thao qu c gia trong vòng 15 ngày sau khi t p trung i tuy n th thao qu c gia; c) Hu n luy n viên trư ng t ch c th c hi n nghiêm túc k ho ch, chương trình hu n luy n, thi u và ch tiêu thành tích ã ư c duy t; ph i báo cáo v i H i ng chuyên môn, B môn, Trung tâm hu n luy n th thao qu c gia, V th thao thành tích cao v nh ng thay i trong k ho ch, chương trình hu n luy n. d) Hu n luy n viên trư ng cùng Ban hu n luy n th ng nh t v i các B môn k ho ch tham gia các gi i thi u qu c t . 2. Các thành viên khác c a Ban hu n luy n: a) Th c hi n nhi m v và ch u trách nhi m theo s phân công c a hu n luy n viên trư ng; b) Trư ng h p hu n luy n viên trư ng v ng m t ph i ch nh m t trong các thành viên khác c a Ban hu n luy n thay m t ch o, qu n lý i tuy n th thao qu c gia; c) Cùng ch u trách nhi m v i hu n luy n viên trư ng v m i m t c a i tuy n th thao qu c gia. i u 9. Quy n l i c a v n ng viên các i tuy n th thao qu c gia 1. ư c t p hu n ng n h n ho c dài h n t i các Trung tâm hu n luy n th thao qu c gia ho c nư c ngoài theo quy t nh c a y ban Th d c th thao. 2. ư c phép tr v tham gia thi u các gi i vô ch qu c gia và qu c t cho a phương, ngành theo quy t nh c a Trung tâm hu n luy n th thao qu c gia.
  7. 3. ư c tham gia ý ki n v chương trình t p luy n, thi u v i Ban hu n luy n. 4. ư c cung c p các trang thi t b , d ng c cho t p luy n, thi u. 5. ư c nuôi dư ng và hư ng các ch theo quy nh hi n hành. 6. ư c chăm sóc s c kh e, ki m tra y h c, ch a tr ch n thương và b o hi m (bao g m b o hi m y t và b o hi m xã h i) trong t p luy n và thi u. 7. ư c chăm lo i s ng tinh th n và t o m i i u ki n h c t p chính tr , chuyên môn, văn hóa. 8. ư c t nguy n v ng và khi u n i lên hu n luy n viên và ngư i ph trách gi i quy t các v n có liên quan n cá nhân và t p th trong t p luy n và sinh ho t. 9. ư c quy n tham gia các t ch c xã h i v th d c th thao và tham gia các ho t ng xã h i Trung tâm hu n luy n th thao qu c gia. 10. ư c xét khen thư ng theo quy nh c a pháp lu t. i u 10. Nghĩa v c a v n ng viên các i tuy n th thao qu c gia 1. Nghiêm ch nh ch p hành ch trương, chính sách, pháp lu t c a ng và Nhà nư c, các quy ch , quy nh, n i quy hi n hành c a ngành và c a Trung tâm hu n luy n th thao qu c gia. 2. Trung thành v i T qu c, su t i ph n u cho s nghi p th d c th thao, luôn t l i ích qu c gia, nhi m v qu c gia lên trên l i ích cá nhân, l i ích a phương, ơn v . 3. Nghiêm ch nh ch p hành quy t nh tri u t p c a y ban Th d c th thao. N u v n ng viên không ch p hành theo gi y tri u t p vì lý do b t kh kháng thì ph i báo cáo v i cơ quan th d c th thao c a c p mình và y ban Th d c th thao. Trư ng h p vì lý do s c kh e mà không th c hi n ư c quy t nh tri u t p thì v n ng viên ph i có gi y ch ng nh n c a cơ quan y t c p t nh, thành. 4. Nghiêm túc, rèn luy n, ph n u kh c ph c khó khăn gian kh , th c hi n y chương trình, k ho ch, giáo án t p luy n và thi u. 5. Ph i oàn k t, trung th c, có ý th c t ch c k lu t, luôn luôn giúp ng i trong vi c gi gìn s c kh e, t p luy n, thi u và sinh ho t. Thư ng xuyên h c t p, tu dư ng rèn luy n v m i m t, yêu ngành, yêu ngh , ch p hành nghiêm túc, t giác th c hi n nh ng quy nh c a y ban Th d c th thao, n i quy và nh ng quy nh c a Trung tâm hu n luy n th thao qu c gia nơi mình t p hu n. 6. Trong thi u ph i trung th c, b ng th c l c c a mình, khiêm t n h c t p oàn k t v i ng i và i th , luôn luôn gi b n s c, văn hóa dân t c l i n tư ng t t trong lòng b n bè qu c t .
  8. 7. Sau khi hoàn thành nhi m v t p hu n, v n ng viên các i tuy n th thao qu c gia ph i tr v a phương, ơn v , ngành mình nơi ã ăng ký. Chương 3: KHEN THƯ NG VÀ K LU T i u 11. Khen thư ng 1. Trung tâm hu n luy n th thao qu c gia, các a phương, ngành ư c y ban Th d c th thao giao ăng cai t ch c t p hu n: ti n hành khen thư ng các thành viên i tuy n qu c gia v m t ch p hành t t n i quy sinh ho t và rèn luy n, h c t p t k t qu t t trong th i gian t p hu n. 2. y ban Th d c th thao khen thư ng các thành viên i tuy n th thao qu c gia t thành tích cao trong t p hu n và thi u qu c t và ngh Nhà nư c khen thư ng các v n ng viên, hu n luy n viên t thành tích c bi t xu t s c trong thi u qu c t . 3. y ban Th d c th thao xét khen thư ng và ngh Nhà nư c khen thư ng các ơn v , các a phương, ngành có óng góp nhi u v n ng viên, hu n luy n viên t thành tích cao trong t p hu n và thi u qu c t . 4. y ban Olympic qu c gia, các Liên oàn, Hi p h i th thao qu c gia xét khen thư ng ho c ngh y ban Olympic qu c t , các t ch c th thao qu c t khen thư ng v n ng viên, hu n luy n viên t thành tích cao trong thi u qu c t . 5. Vi c khen thư ng các thành viên i tuy n th thao qu c gia và các ơn v , a phương, ngành ph i căn c vào vi c ánh giá c a các t ch c có thNm quy n t cơ s tr lên. 6. Vi c khen thư ng nh ng v n ng viên xu t s c ph i ư c ti n hành công khai m b o tính công b ng dân ch và có tác d ng ng viên khích l . i u 12. K lu t 1. Nh ng thành viên i tuy n th thao qu c gia có hành vi vi ph m Quy ch này, tùy theo tính ch t và m c s b x lý theo các hình th c sau: a) Khi n trách; b) C nh cáo; c) ình ch t p hu n và thi u có th i h n; d) Bu c thôi t p hu n và thi u, có b i thư ng kinh phí t p hu n. 2. Vi c xét k lu t các thành viên i tuy n th thao qu c gia ph i ư c ti n hành t cơ s , công khai, dân ch và theo trình t , th t c nh t nh.
  9. 3. Vi c thi hành k lu t t p th , thành viên i tuy n th thao qu c gia ph i ư c th c hi n úng và y các th t c, quy trình quy nh. a) Trung tâm hu n luy n th thao qu c gia xét và x lý k lu t các thành viên i tuy n vi ph m n i quy sinh ho t và rèn luy n, h c t p trong th i gian t p hu n; b) y ban Th d c th thao xét và x lý k lu t các thành viên i tuy n th thao qu c gia vi ph m nghiêm tr ng các quy nh n i quy sinh ho t và k ho ch, chương trình t p luy n, thi u; các thành viên i tuy n th thao qu c gia có gi y tri u t p không lên t p trung mà không có lý do chính áng; c) y ban Olympic qu c gia, các Liên oàn, Hi p h i th thao qu c gia căn c nhi m v , quy n h n trình y ban th d c th thao x lý k lu t v n ng viên các i tuy n th thao qu c gia vi ph m các i u l , lu t thi u, quy ư c, i u ư c qu c t có liên quan theo quy nh; d) Trư ng h p vi ph m pháp lu t tùy theo tính ch t và m c s b x lý hành chính ho c truy c u trách nhi m hình s theo quy nh c a pháp lu t. Chương 4: I U KHO N THI HÀNH i u 13. T ch c th c hi n V th thao thành tích cao có trách nhi m t ch c th c hi n và theo dõi vi c th c hi n Quy ch này c a các i tuy n th thao qu c gia, các ơn v có liên quan c a y ban Th d c th thao, các a phương, ngành và báo cáo lãnh o y ban Th d c th thao. Căn c ch c năng, nhi m v , quy n h n ư c giao các V , ơn v liên quan có trách nhi m th c hi n các quy nh trong Quy ch này. Trong quá trình th c hi n, n u có vư ng m c, các V , ơn v và cá nhân ph n ánh v y ban Th d c th thao xu t b sung, s a i cho phù h p th c t ./.
Đồng bộ tài khoản