Quyết định số 138/1999/QĐ-BTC

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
43
lượt xem
2
download

Quyết định số 138/1999/QĐ-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 138/1999/QĐ-BTC về việc ban hành biểu mức thu phí qua phà Mây, Quốc lộ 37, tỉnh Thái Nguyên do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 138/1999/QĐ-BTC

  1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 138/1999/Q -BTC Hà N i, ngày 10 tháng 11 năm 1999 QUY T NNH C A B TRƯ NG B TÀI CHÍNH S 138/1999/Q -BTC NGÀY 10 THÁNG 11 NĂM 1999 BAN HÀNH BI U M C THU PHÍ QUA PHÀ MÂY - QU C L 37 - T NH THÁI NGUYÊN B TRƯ NG B TÀI CHÍNH Căn c Ngh nh s 15/CP ngày 2/3/1993 c a Chính ph v nhi m v quy n h n và trách nhi m qu n lý Nhà nư c c a B , Cơ quan ngang B ; Căn c Ngh nh s 178/CP ngày 28/10/1994 c a Chính ph v nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a B Tài chính; Căn c Ngh nh s 04/1999/N -CP ngày 30/1/1999 c a Chính ph v phí, l phí thu c ngân sách Nhà nư c; Sau khi có ý ki n c a B Giao thông v n t i (công văn s 3610/BGTVT - TCKT ngày 18/10/1999); Theo ngh c a T ng c c trư ng T ng c c Thu . QUY T NNH i u 1 Ban hành kèm theo Quy t nh này Bi u m c thu phí qua phà Mây - Qu c l 37 - T nh Thái Nguyên. i u 2: Các t ch c, cá nhân s d ng phương ti n giao thông cơ gi i ư ng b , th c t qua phà Mây - Qu c l 37 - T nh Thái Nguyên ph i n p phí theo m c thu quy nh t i Quy t nh này, tr các i tư ng không ph i n p sau ây. Xe chuyên dùng vào m c ích an ninh, qu c phòng. Xe i làm nhi m v t xu t, khNn c p theo l nh c a cơ quan Nhà nư c có thNm quy n như: xe h ê, xe phòng ch ng l t bão, ch ng d ch b nh. i u 3: ơn v ư c giao nhi m v thu phí qua phà Mây th c hi n ăng ký kê khai thu, n p phí v i cơ quan thu a phương nơi thu phí theo qui nh t i Thông tư s 54/1999/TT/BTC ngày 10/5/1999 c a B Tài chính hư ng d n th c hi n Ngh nh s 04/1999/N -CP ngày 30/1/1999 c a Chính ph v phí, l phí thu c ngân sách Nhà nư c. i u 4: Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký.
  2. i u 5: T ch c, cá nhân thu c i tư ng n p phí qua phà Mây, ơn v ư c giao nhi m v t ch c thu phí qua phà Mây và các cơ quan liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Ph m Văn Tr ng ( ã ký) BI U M C THU PHÍ QUA PHÀ MÂY-QU C L 37 T NH THÁI NGUYÊN (Ban hành kèm theo Quy t nh s 138/1999/Q /BTC ngày 10 tháng 11 năm 1999 c a B trư ng B Tài chính) S th Lo i xe ơn v M c thu t tính Xe ca 1 Xe t 12 n 30 ch ng i ng/xe 12.000 2 Xe t 31 ch ng i tr lên ng/xe 15.000 Xe t i 1 Xe có tr ng t i dư i 5 t n ng/xe 12.000 2 Xe có tr ng t i t 5 t n n dư i 10 t n ng/xe 15.000 3 Xe có tr ng t i t 10 t n tr lên ng/xe 18.000
Đồng bộ tài khoản