Quyết định số 138/2000/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
44
lượt xem
2
download

Quyết định số 138/2000/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 138/2000/QĐ-TTg về việc hợp nhất dự án định canh định cư, dự án hỗ trợ dân tộc đặc biệt khoá khăn, Chương trình xây dựng trung tâm cụm xã miền núi, vùng cao và Chương trình phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn miền núi và vùng sâu, vùng xa do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 138/2000/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 138/2000/Q -TTg Hà N i, ngày 29 tháng 11 năm 2000 QUY T NNH C A TH TƯ NG CHÍNH PH S 138/2000/Q -TTG NGÀY 29 THÁNG 11 NĂM 2000 V VI C H P NH T D ÁN NNH CANH NNH CƯ, D ÁN H TR DÂN T C C BI T KHÓ KHĂN, CHƯƠNG TRÌNH XÂY D NG TRUNG TÂM C M XÃ MI N NÚI, VÙNG CAO, VÀO CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRI N KINH T - XÃ H I CÁC XÃ C BI T KHÓ KHĂN MI N NÚI VÀ VÙNG SÂU, VÙNG XA TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Căn c Ngh quy t s 31/1999/QH10 c a Qu c h i Khoá X, Kỳ h p th 6 v Nhi m v năm 2000; Căn c Quy t nh s 135/1998/Q -TTg ngày 31 tháng 7 năm 1998 c a Th tư ng Chính ph phê duy t Chương trình phát tri n kinh t - xã h i các xã c bi t khó khăn mi n núi và vùng sâu, vùng xa; Xét ngh c a B trư ng, Ch nhi m U ban Dân t c và Mi n núi, B trư ng các B : K ho ch và u tư, Tài chính, Lao ng - Thương binh và Xã h i, Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn, QUY T NNH: i u 1. H p nh t trên a bàn t nh d án nh canh nh cư, d án h tr dân t c c bi t khó khăn (quy nh t i Quy t nh s 133/1998/Q -TTg ngày 23 tháng 7 năm 1998 c a Th tư ng Chính ph v phê duy t Chương trình m c tiêu qu c gia xoá ói gi m nghèo trong giai o n 1998-2000), Chương trình xây d ng trung tâm c m xã mi n núi, vùng cao (quy nh t i Quy t nh s 35/TTg ngày 13 tháng 01 năm 1997 c a Th tư ng Chính ph ) vào Chương trình phát tri n kinh t - xã h i các xã c bi t khó khăn mi n núi và vùng sâu, vùng xa (Quy t nh s 135/1998/Q -TTg ngày 31 tháng 7 năm 1998), bao g m các n i dung sau: 1. Tên Chương trình: Chương trình phát tri n kinh t - xã h i các xã c bi t khó khăn, vùng ng bào dân t c mi n núi, biên gi i và vùng sâu, vùng xa (g i t t là Chương trình 135). 2. M c tiêu: M c tiêu t ng quát, m c tiêu c th , nguyên t c ch o, nhi m v , m t s chính sách ch y u, ngu n v n và s d ng v n c a Chương trình: Th c hi n theo quy nh t i các i u 1, 2, 3 Quy t nh s 135/1998/Q -TTg ngày 31 tháng 7 năm 1998 c a Th
  2. tư ng Chính ph v phê duy t Chương trình phát tri n kinh t - xã h i các xã c bi t khó khăn mi n núi và vùng sâu, vùng xa. 3. Ph m vi th c hi n Chương trình: Chương trình h tr u tư cho các xã th c hi n theo Quy t nh s 1232/Q -TTg ngày 24 tháng 12 năm 1999 c a Th tư ng Chính ph phê duy t danh sách các xã c bi t khó khăn và biên gi i thu c ph m vi Chương trình phát tri n kinh t - xã h i các xã c bi t khó khăn mi n núi và vùng sâu, vùng xa và các quy t nh c a Th tư ng Chính ph phê duy t danh sách các xã ư c th c hi n các nhi m v c a Chương trình 135. 4. Th i gian th c hi n Chương trình: Chương trình 135 sau khi h p nh t ư c th c hi n trong 5 năm (2001 - 2005). 5. Chương trình 135 g m các d án sau: a. D án xây d ng cơ s h t ng: Bao g m các n i dung quy nh t i Quy t nh s 135/1998/Q -TTg ngày 31 tháng 7 năm 1998 và ph n xây d ng cơ s h t ng c a d án nh canh nh cư quy nh t i Quy t nh s 133/1998/Q -TTg ngày 23 tháng 7 năm 1998 c a Th tư ng Chính ph . Ph n xây d ng cơ s h t ng c a d án nh canh nh cư ch th c hi n trong các xã tri n khai d án c a Quy t nh s 135/1998/Q -TTg ngày 31 tháng 7 năm 1998 và ph i i u ch nh cho phù h p v i n i dung quy ho ch ã ư c phê duy t và d án u tư cơ s h t ng c a xã theo Chương trình 135. b. D án xây d ng trung tâm c m xã mi n núi, vùng cao; c. D án quy ho ch b trí l i dân cư nh ng nơi c n thi t; d. D án n nh và phát tri n s n xu t nông, lâm nghi p g n v i ch bi n tiêu th s n phNm; e. D án ào t o cán b xã, b n, làng, phum, sóc. i u 2. Chuy n d án h tr dân t c c bi t khó khăn (quy nh t i Quy t nh s 133/1998/Q -TTg ngày 23 tháng 7 năm 1998 c a Th tư ng Chính ph ) thành chính sách h tr h dân t c c bi t khó khăn. Giao U ban Dân t c và Mi n núi ch trì, ph i h p v i các B , ngành liên quan xác nh tiêu chí, xây d ng chính sách h tr h dân t c c bi t khó khăn trình Th tư ng Chính ph quy t nh. i u 3. T ch c th c hi n: 1. Ban Ch o c a Chương trình 135 Trung ương (sau h p nh t) là Ban Ch o c a Chương trình phát tri n kinh t xã h i các xã c bi t khó khăn mi n núi và vùng sâu, vùng xa ư c thành l p và ho t ng theo ch c năng, nhi m v ã ư c quy nh t i Quy t nh s 13/1998/Q -TTg ngày 23 tháng 01 năm 1998 và Quy t nh s 01/1999/Q -TTg ngày 04 tháng 01 năm 1999 c a Th tư ng Chính ph , a phương th c hi n theo quy nh t i Quy t nh s 38/2000/Q -TTg ngày 24 tháng 3 năm 2000 c a Th tư ng Chính ph .
  3. 2. V t ch c qu n lý ch o: vi c t ch c qu n lý ch o Chương trình 135 th c hi n theo Quy t nh s 38/2000/Q -TTg ngày 24 tháng 3 năm 2000 c a Th tư ng Chính ph và phân công qu n lý ch o các d án thành ph n c a Chương trình như sau: - U ban Dân t c và Mi n núi: là Cơ quan Thư ng tr c giúp Chính ph ch o th c hi n Chương trình và tr c ti p ch trì, ph i h p v i các B , ngành, các a phương qu n lý ch o các d án: xây d ng cơ s h t ng, trung tâm c m xã , ào t o cán b xã, b n, làng, phum, sóc. - B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn: ch trì, ph i h p v i các B , ngành, a phương ch o vi c quy ho ch b trí l i dân cư nh ng nơi c n thi t, các d án phát tri n nông, lâm nghi p g n v i ch bi n, tiêu th s n phNm trên a bàn các xã thu c Chương trình. - B K ho ch và u tư: ch trì, ph i h p v i các B liên quan hoàn thi n Thông tư liên t ch s 416/1999/TTLT/BKH-UBDTMN-TC-XD ngày 29 tháng 4 năm 1999 v hư ng d n qu n lý u tư và xây d ng công trình h t ng các xã c bi t khó khăn mi n núi và vùng sâu, vùng xa sau khi ã h p nh t các chương trình, d án. - Nhi m v c a các B , ngành liên quan th c hi n theo quy ch ho t ng c a Ban Ch o Chương trình Trung ương ban hành kèm theo Quy t nh s 01/1999/Q - TTg ngày 04 tháng 01 năm 1999 c a Th tư ng Chính ph . - Ch t ch U ban nhân dân các t nh có chương trình này ch u trách nhi m ch o vi c h p nh t và t ch c ch o có hi u qu trên a bàn. i u 4. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký. Trư ng Ban Ch o Chương trình 135 Trung ương, các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph và Ch t ch U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Nguy n Công T n ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản