Quyết định số: 1384/QĐ-BXD năm 2016

Chia sẻ: Lavie Lavie | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
16
lượt xem
0
download

Quyết định số: 1384/QĐ-BXD năm 2016

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số: 1384/QĐ-BXD năm 2016 ban hành kế hoạch thực hiện pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật đối với đề mục quy hoạch đô thị trong chủ đề xây dựng, nhà ở, đô thị (đề mục số 3 thuộc chủ đề số 43).

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số: 1384/QĐ-BXD năm 2016

BỘ XÂY DỰNG<br /> -------<br /> <br /> CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM<br /> Độc lập - Tự do - Hạnh phúc<br /> --------------Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2016<br /> <br /> Số: 1384/QĐ-BXD<br /> <br /> QUYẾT ĐỊNH<br /> BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN PHÁP ĐIỂN HỆ THỐNG QUY PHẠM PHÁP LUẬT<br /> ĐỐI VỚI ĐỀ MỤC QUY HOẠCH ĐÔ THỊ TRONG CHỦ ĐỀ XÂY DỰNG, NHÀ Ở, ĐÔ THỊ<br /> (ĐỀ MỤC SỐ 3 THUỘC CHỦ ĐỀ SỐ 43)<br /> BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG<br /> Căn cứ Pháp lệnh Pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật số 03/2012/UBTVQH13 ngày<br /> 16/4/2012;<br /> Căn cứ Nghị định số 62/2013/NĐ-CP ngày 25/6/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm<br /> vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;<br /> Căn cứ Nghị định số 63/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành<br /> Pháp lệnh Pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật;<br /> Căn cứ Quyết định số 843/QĐ-TTg ngày 06/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Danh<br /> mục các đề mục trong mỗi chủ đề và phân công cơ quan thực hiện pháp điển theo các đề mục;<br /> Căn cứ Quyết định số 1267/QĐ-TTg ngày 29/7/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án<br /> xây dựng Bộ pháp điển;<br /> Căn cứ Thông tư số 13/2014/TT-BTP ngày 29/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn việc<br /> thực hiện pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật;<br /> Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,<br /> QUYẾT ĐỊNH:<br /> Điều 1. Ban hành “Kế hoạch pháp điển đề mục Quy hoạch đô thị trong Chủ đề Xây dựng, nhà ở,<br /> đô thị (Đề mục số 3 thuộc Chủ đề số 43)” (có Phụ lục kèm theo).<br /> Điều 2. Kinh phí cho công tác pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật được bố trí từ nguồn kinh<br /> phí chi thường xuyên và chi sự nghiệp khoa học công nghệ.<br /> Điều 3. Giao Vụ Pháp chế chủ trì, phối hợp với Vụ Quy hoạch - Kiến trúc, các cơ quan, đơn vị<br /> liên quan tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch này bảo đảm kịp thời, chất lượng và hiệu quả.<br /> <br /> Vụ Quy hoạch - Kiến trúc, các đơn vị thuộc Bộ căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao có trách<br /> nhiệm phối hợp với Vụ Pháp chế thực hiện việc pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật theo đề<br /> mục.<br /> Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.<br /> Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Vụ trưởng Vụ Quy hoạch - Kiến trúc, Thủ<br /> trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.<br /> <br /> KT. BỘ TRƯỞNG<br /> THỨ TRƯỞNG<br /> <br /> Nơi nhận:<br /> - Như Điều 3;<br /> - Bộ Tư pháp;<br /> - Bộ trưởng Phạm Hồng Hà (để b/c);<br /> - Các Thứ trưởng Bộ Xây dựng;<br /> - Lưu VT, PC.<br /> <br /> Đỗ Đức Duy<br /> <br /> PHỤ LỤC<br /> KẾ HOẠCH THỰC HIỆN PHÁP ĐIỂN HỆ THỐNG QUY PHẠM PHÁP LUẬT ĐỐI VỚI ĐỀ<br /> MỤC QUY HOẠCH ĐÔ THỊ THUỘC CHỦ ĐỀ XÂY DỰNG, NHÀ Ở, ĐÔ THỊ (ĐỀ MỤC SỐ<br /> 3 THUỘC CHỦ ĐỀ SỐ 43)<br /> (Ban hành kèm theo Quyết định số 1384/QĐ-BXD ngày 29 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ<br /> Xây dựng)<br /> <br /> STT<br /> <br /> Nội dung<br /> Xây dựng cấu trúc đề<br /> mục<br /> <br /> 1<br /> <br /> 2<br /> <br /> Đơn vị chủ Cơ quan, đơn vị<br /> trì<br /> phối hợp<br /> <br /> Thời gian<br /> hoàn thành<br /> <br /> Vụ Pháp chế - Vụ Quy hoạch - Quý I/2017<br /> Kiến trúc;<br /> <br /> Kết quả<br /> Cấu trúc đề<br /> mục Quy<br /> hoạch đô thị<br /> <br /> - Các đơn vị có<br /> liên quan thuộc<br /> Bộ Xây dựng<br /> Tập hợp, thu thập, rà<br /> Vụ Pháp chế - Vụ Quy hoạch - Quý I/2017<br /> soát danh mục văn bản<br /> Kiến trúc;<br /> pháp điển thuộc Đề mục<br /> - Các đơn vị có<br /> liên quan thuộc<br /> Bộ Xây dựng<br /> <br /> Dự thảo danh<br /> mục văn bản<br /> đưa vào pháp<br /> điển thuộc đề<br /> mục Quy<br /> hoạch đô thị<br /> <br /> 3<br /> <br /> Rà soát những nội dung<br /> Vụ Quy - Vụ Pháp chế;<br /> mâu thuẫn, chồng chéo<br /> hoạch Kiến<br /> hoặc không còn phù hợp<br /> trúc<br /> - Các đơn vị có<br /> với thực tiễn<br /> liên quan thuộc<br /> Bộ Xây dựng<br /> Thực hiện pháp điển<br /> theo đề mục<br /> <br /> Quý I/2017<br /> <br /> Vụ Pháp chế - Các Bộ, ngành; Quý II/2017<br /> - Vụ Quy hoạch Kiến trúc;<br /> <br /> 4<br /> <br /> Báo cáo<br /> <br /> Dự thảo Kết<br /> quả pháp điển<br /> theo đề mục<br /> <br /> - Các đơn vị có<br /> liên quan thuộc<br /> Bộ Xây dựng<br /> <br /> 5<br /> <br /> Tổ chức lấy ý kiến đối<br /> với danh mục văn bản<br /> pháp điển, dự thảo Kết<br /> quả pháp điển theo đề<br /> mục<br /> <br /> Vụ Pháp chế - Các Bộ, ngành; Quý II/2017<br /> - Vụ Quy hoạch Kiến trúc;<br /> - Các đơn vị có<br /> liên quan thuộc<br /> Bộ Xây dựng<br /> <br /> Xây dựng báo cáo tiếp<br /> thu, giải trình; báo cáo<br /> kiểm tra kết quả pháp<br /> điển theo đề mục<br /> <br /> Vụ Pháp chế - Vụ Quy hoạch - Quý II/2017<br /> Kiến trúc;<br /> <br /> 7<br /> <br /> Xây dựng báo cáo kiến<br /> nghị xử lý quy phạm<br /> pháp luật mâu thuẫn,<br /> chồng chéo, không còn<br /> phù hợp với thực tiễn<br /> <br /> Vụ Quy - Vụ Pháp chế;<br /> hoạch Kiến<br /> trúc<br /> - Các đơn vị có<br /> liên quan thuộc<br /> Bộ Xây dựng<br /> <br /> Hồ sơ kết quả<br /> pháp điển<br /> <br /> 8<br /> <br /> Xây dựng Hồ sơ kết quả Vụ Pháp chế - - Vụ Quy hoạch - Quý III/2017<br /> pháp điển theo đề mục Bộ Xây dựng Kiến trúc;<br /> gửi Bộ Tư pháp thẩm<br /> định<br /> - Các đơn vị có<br /> liên quan thuộc<br /> Bộ Xây dựng<br /> <br /> Kết quả pháp<br /> điển<br /> <br /> 9<br /> <br /> Hoàn thiện kết quả pháp Vụ Pháp chế - - Vụ Quy hoạch - Quý IV/2017<br /> điển sau thẩm định của Bộ Xây dựng Kiến trúc;<br /> Bộ Tư pháp, trình ký xác<br /> thực kết quả pháp điển<br /> - Các đơn vị có<br /> liên quan thuộc<br /> <br /> 6<br /> <br /> Báo cáo<br /> <br /> - Các đơn vị có<br /> liên quan thuộc<br /> Bộ Xây dựng<br /> Quý II/2017<br /> <br /> Báo cáo<br /> <br /> Bộ Xây dựng<br /> <br /> 10<br /> <br /> Cập nhật kết quả pháp Vụ Pháp chế - - Các Bộ, ngành; Khi ban hành Kết quả pháp<br /> điển quy phạm pháp luật Bộ Xây dựng<br /> quy phạm pháp điển quy phạm<br /> mới ban hành vào đề<br /> pháp luật mới<br /> Vụ Quy hoạch - luật mới<br /> mục<br /> Kiến trúc;<br /> - Các đơn vị có<br /> liên quan thuộc<br /> Bộ Xây dựng<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản