Quyết định số 139/2001/QĐ-BTC

Chia sẻ: Nguyen Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
41
lượt xem
2
download

Quyết định số 139/2001/QĐ-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 139/2001/QĐ-BTC về việc ban hành Quy chế thu và sử dụng phí duy tu, bảo dưỡng cơ sở hạ tầng khu chế xuất Tân Thuận do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 139/2001/QĐ-BTC

  1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 139/2001/Q -BTC Hà N i, ngày 19 tháng 12 năm 2001 QUY T NNH C A B TRƯ NG B TÀI CHÍNH S 139/2001/Q -BTC NGÀY 19 THÁNG 12 NĂM 2001 BAN HÀNH QUY CH THU VÀ S D NG PHÍ DUY TU, B O DƯ NG CƠ S H T NG KHU CH XU T TÂN THU N B TRƯ NG B TÀI CHÍNH Căn c Ngh nh s 15/CP ngày 2/3/1993 c a Chính Ph quy nh v nhi m v , quy n h n và trách nhi m qu n lý nhà nư c c a B , cơ quan ngang B ; Căn c Ngh nh 178/CP ngày 28/10/1994 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v và t ch c b máy B Tài chính; Căn c i u l Khu ch xu t Tân Thu n Thành ph H Chí Mnh ban hành kèm theo Quy t nh s 1588/HT T-PC ngày 5/11/1992 c a B trư ng, Ch nhi m U ban Nhà nư c v H p tác và u tư; Căn c Công văn s 633/CV-KTTH ngày 12/7/2001 c a Th tư ng Chính ph cho phép ti p t c th c hi n ch t m b o kinh phí ho t ng c a Ban qu n lý Khu công nghi p, Khu ch xu t Thành ph H Chí Minh; Theo ngh c a V trư ng V Chính sách Tài chính; QUY T NNH: i u 1: Ban hành "Quy ch thu và s d ng phí duy tu, b o dư ng cơ s h t ng Khu ch xu t Tân Thu n" kèm theo Quy t nh này. i u 2: Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày 1 tháng 1 năm 2002. Bãi b các quy nh v thu, phân chia và s d ng phí duy tu; b o dư ng cơ s h t ng quy nh t i Công văn s 1039/TC-CSTC ngày 4/4/1998 và Quy t nh s 45/1999/Q -BTC ngày 6/5/1999 c a B trư ng B Tài chính. Riêng năm 2001, vi c thu, phân chia và s d ng phí duy tu, b o dư ng cơ s h t ng t i Khu ch xu t Tân Thu n v n th c hi n theo các quy nh hi n hành. i u 3: Th trư ng các ơn v thu c và tr c thu c B Tài chính, Công ty liên doanh xây d ng và kinh doanh Khu ch xu t Tân Thu n, Ban qu n lý các khu ch xu t và công nghi p thành ph H Chí Minh có trách nhi m thi hành Quy t nh này.
  2. Tr n Văn Tá ( ã ký) QUY CH THU VÀ S D NG PHÍ DUY TU, B O DƯ NG CƠ S H T NG KHU CH XU T TÂN THU N (Ban hành kèm theo Quy t nh s 139/2001/TC-Q ngày 19 tháng 12 năm 2001 c a B trư ng B Tài chính) Chương 1 NH NG QUY NNH CHUNG i u 1: Công ty liên doanh xây d ng và kinh doanh khu ch xu t Tân Thu n (sau ây g i t t là Công ty Tân Thu n) ư c thu phí duy tu, b o dư ng cơ s h t ng (sau ây g i t t là phí) t các doanh nghi p trong khu ch xu t Tân Thu n theo quy nh t i i u 100, i u l khu Ch xu t Tân Thu n ban hành kèm theo Quy t nh s 1588/HT T-PC ngày 5 tháng 11 năm 1992 c a B trư ng, Ch nhi m U ban Nhà nư c v h p tác và u tư (nay là B K ho ch và u tư). i u 2: 1. Vi c thu phí c a Công ty Tân Thu n th c hi n các m c ích sau: - T o ngu n tài chính th c hi n vi c duy tu, b o dư ng cơ s h t ng trong khu ch xu t Tân Thu n nh m m b o cho ho t ng c a các doanh nghi p trong khu ư c thu n ti n trong su t th i gian t n t i. - T o ngu n kinh phí cho các ho t ng c a Ban qu n lý các khu ch xu t và công nghi p thành ph H Chí Minh (sau ây g i t t là Ban Qu n lý) nh m nâng cao ch t lư ng ph c v các nhà u tư trong ph m vi qu n lý c a Ban Qu n lý. 2. N i dung các công vi c duy tu, b o dư ng cơ s h t ng c a công ty Tân Thu n ư c s d ng t ngu n thu phí quy nh t i Quy ch này ph i ư c s th ng nh t v i Ban Qu n lý. i u 3: 1. S phí mà doanh nghi p trong khu ã th c n p theo thông báo ư c coi là chi phí kinh doanh h p l và ư c kh u tr khi xác nh thu nh p ch u thu thu nh p doanh nghi p.
  3. 2. Phí duy tu, b o dư ng cơ s h t ng do Công ty Tân Thu n thu không ph i ch u thu . Công ty Tân Thu n không h ch toán s phí này vào doanh thu kinh doanh trong năm c a Công ty. i u 4: 1. Công ty Tân Thu n m s k toán riêng ph n ánh vi c thu, phân chia và s d ng phí. 2. ơn v ti n t s d ng cho các ho t ng phân chia và s d ng phí là ng Vi t Nam. N u phát sinh b ng ngo i t thì quy i ra ng Vi t Nam theo t giá bình quân liên ngân hàng gi a ng Vi t Nam và ngo i t do Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam công b t i th i i m phát sinh ngo i t . 3. Năm Tài chính b t u t 1/1 n h t 31/12 năm dương l ch. Chương 2 THU PHÍ DUY TU, B O DƯ NG CƠ S H T NG i u 5: 1. Phí duy tu, b o dư ng cơ s h t ng ư c xác nh b ng cách nhân doanh thu xu t khNu và/ho c doanh thu d ch v (sau ây g i chung là doanh thu xu t khNu) c a doanh nghi p trong khu v i t l ph n trăm tương ng trong bi u quy nh v t l thu phí lu thoái. 2. M c phí duy tu, b o dư ng cơ s h t ng cao nh t (tính theo giá tr tuy t i) m t doanh nghi p trong khu ph i óng trong m t năm không vư t quá 10% t ng s phí mà các doanh nghi p trong khu ph i óng trong năm ó. i u 6: Bi u t l thu phí lu thoái ư c xác nh theo nguyên t c: - Lu thoái t ng ph n; - T l thu phí t i a trong bi u t l thu phí lu thoái không vư t quá 0,3% doanh thu xu t khNu; - ư c i u ch nh gi m khi doanh thu xu t khNu toàn khu tăng trên 30% so v i doanh thu xu t khNu s d ng làm căn c xác nh bi u t l thu phí lu thoái hi n hành. i u 7: 1. Công ty Tân Thu n có trách nhi m t ch c thu phí t các doanh nghi p trong khu. Trình t và th t c thu n p phí do Công ty Tân Thu n tho thu n và th ng nh t v i Ban qu n lý. Vi c thu n p phí ph i ư c thông báo công khai t i m i nhà u tư.
  4. 2. Các doanh nghi p có nghĩa v n p y s phí theo thông báo c a Công ty Tân Thu n. Trư ng h p có vư ng m c, doanh nghi p có quy n ph n ánh v i Ban qu n lý nghiên c u gi i quy t. 3. Khi thu phí, Công ty Tân Thu n ph i c p phi u thu cho các doanh nghi p theo m u s 01-TT ban hành kèm theo Quy t nh s 1141 TC/Q /C KT ngày 1/11/1995 c a B trư ng B Tài chính. Phi u thu này là ch ng t h p l xác nh vi c óng phí c a các doanh nghi p trong khu. i u 8: Hàng năm, Công ty Tân Thu n l p k ho ch thu phí (chi ti t theo quý, 6 tháng và c năm) g i Ban qu n lý ư c xem xét, ch p thu n trư c khi th c hi n. Trong quá trình th c hi n, n u phát sinh yêu c u ph i i u ch nh k ho ch thu thì Công ty Tân Thu n l p k ho ch i u ch nh và g i t i ban qu n lý xem xét, ch p thu n. Chương 3 PHÂN CHIA VÀ S D NG PHÍ DUY TU, B O DƯ NG CƠ S H T NG i u 9: 1. Công ty Tân Thu n th c hi n vi c phân chia s phí thu ư c như sau: - Không quá m t ph n ba (1/3) s phí chuy n v cho Ban qu n lý s d ng cho các ho t ng c a Ban; - Không dư i hai ph n ba (2/3) s phí l i t i Công ty Tân Thu n s d ng cho vi c duy tu, b o dư ng cơ s h t ng Khu ch xu t Tân Thu n. 2. T l phân chia phí c th do Ban qu n lý và Công ty Tân Thu n th ng nh t tho thu n tuỳ theo tình hình thu và s d ng phí th c t và ph i thông báo v i B Tài chính trư c khi áp d ng. 3. Trên cơ s s phí duy tu, b o dư ng cơ s h t ng thu ư c hàng tháng, trong vòng 10 ngày u c a tháng sau Công ty Tân Thu n t m chuy n v tài kho n c a Ban qu n lý m t i Kho B c Nhà nư c thành ph H Chí Minh s phí Ban qu n lý ư c hư ng theo t l phân chia ã th ng nh t. 4. K t thúc năm tài chính, Công ty Tân Thu n và Ban qu n lý quy t toán vi c thu, phân chia phí. i u 10: 1. Công ty Tân Thu n s d ng s phí ư c phân chia duy tu, b o dư ng cơ s h t ng trong khu ch xu t Tân Thu n theo các n i dung công vi c ã ư c trao i, th ng nh t v i Ban qu n lý nh m duy trì tình tr ng ho t ng bình thư ng c a cơ s h t ng trong khu ph c v các doanh nghi p.
  5. 2. Vi c qu n lý và s d ng s phí ư c phân chia c a Ban qu n lý th c hi n theo quy nh riêng c a B Tài chính. i u 11: 1. Hàng năm, Công ty Tân Thu n l p và g i t i Ban qu n lý th c hi n xem xét, ch p thu n k ho ch s d ng phí cho các công vi c duy tu, b o dư ng cơ s h t ng khu Ch xu t Tân Thu n theo úng các n i dung công vi c quy nh t i i u 2, Quy ch này. 2. Trong quá trình th c hi n k ho ch, n u phát sinh các nhu c u duy tu, b o dư ng cơ s h t ng t xu t (ngoài k ho ch ã l p), ho c có nh ng thay i l n trong vi c th c hi n k ho ch, Công ty có trách nhi m l p k ho ch b sung ho c k ho ch i u ch nh và thông báo ban qu n lý xem xét, ch p thu n. i u 12: 1. Công ty Tân Thu n s d ng s phí ã thu cho vi c duy tu, b o dư ng cơ s h t ng theo k ho ch ã ư c Ban qu n lý ch p thu n. nh kỳ 6 tháng và m t năm, Công ty Tân Thu n báo cáo Ban qu n lý tình hình th c hi n k ho ch s d ng phí. 2. Công ty Tân Thu n h ch toán chi ti t các chi phí duy tu, b o dư ng cơ s h t ng trong năm vào s k toán theo quy nh t i i u 4, Quy ch này. i u 13: 1. Công ty Tân Thu n m m t tài kho n riêng t i m t Ngân hàng Thương m i trong nư c ang ho t ng trên a bàn thành ph (g i là tài kho n tích lu phí) theo dõi, qu n lý s chênh l ch thu và s d ng phí hàng năm. 2. Chênh l ch gi a s thu và s d ng phí hàng năm c a Công ty Tân Thu n ư c g i vào tài kho n tích lu phí. 3. S dư ti n g i trong tài kho n tích lu phí ch ư c s d ng cho ho t ng duy tu, b o dư ng cơ s h t ng Khu ch xu t Tân Thu n sau khi có s ch p thu n b ng văn b n c a Ban qu n lý. 4. Ban qu n lý có trách nhi m cùng Công ty Tân Thu n xác nh ph n chênh l ch g i vào tài kho n tích lu phí theo quy nh t i Kho n 2 i u này và giám sát vi c s d ng s dư tài kho n tích lu phí c a Công ty Tân Thu n. Chương 4 CH CÔNG KHAI THU VÀ S D NG PHÍ DUY TU, B O DƯ NG CƠ S H T NG C A CÔNG TY TÂN THU N i u 14: Vi c thu và s d ng phí t i Công ty Tân Thu n ph i ư c ki m toán hàng năm và ư c công khai cho các nhà u tư bi t theo các quy nh dư i ây:
  6. 1. N i dung công khai: Ch m nh t không quá 90 ngày sau khi k t thúc năm tài chính, Công ty Tân Thu n có trách nhi m thông báo v i Ban qu n lý (n p kèm báo cáo tài chính ã ư c ki m toán) v các n i dung: + Tình hình và k t qu th c hi n k ho ch thu phí trong năm tài chính; + Tình hình và k t qu th c hi n k ho ch duy tu, b o dư ng cơ s h t ng trong năm tài chính; + S dư tài kho n tích lu phí t i th i i m 31/12. 2. Hình th c công khai: Ch m nh t không quá 15 ngày sau khi nh n ư c thông báo c a Công ty Tân Thu n, Ban qu n lý ki m tra tính xác th c c a s li u và công b công khai v i các nhà u tư trong khu v các n i dung nêu trên; ng g i B Tài chính. Các n i dung công khai ư c niêm y t t i tr s Công ty Tân Thu n, tr s Ban qu n lý và g i t i t ng doanh nghi p trong khu. Chương 5 I U KHO N THI HÀNH i u 15: Ban qu n lý có trách nhi m: - Th ng nh t v i Công ty Tân Thu n bi u t l thu phí lu thoái và thông báo công khai cho các doanh nghi p trong khu bi t; ng th i báo cáo B Tài chính. - Ph i h p v i Công ty Tân Thu n trong vi c t ch c thu phí và phân chia s phí thu ư c. - Xem xét, ch p thu n và giám sát vi c th c hi n k ho ch s d ng phí cho vi c duy tu, b o dư ng cơ s h t ng c a Công ty Tân Thu n. - Hư ng d n Công ty Tân Thu n th c hi n y và úng th i h n nh ng n i dung công khai nêu t i Kho n 1, i u 13, Quy ch này. - Tuyên truy n nhà u tư hi u rõ m c ích, ích l i c a vi c thu, s d ng phí. Ti p nh n, gi i quy t các yêu c u, th c m c c a nhà u tư; - K p th i phát hi n nh ng t n t i, vư ng m c phát sinh trong quá trình th c hi n và xu t v i B Tài chính hư ng x lý; - Th c hi n ch báo cáo theo yêu c u c a B Tài chính. i u 16: Công ty Tân Thu n có trách nhi m:
  7. - T ch c vi c thu, phân chia và s d ng phí theo các quy nh t i Quy ch ; - Tuyên truy n nhà u tư hi u rõ m c ích, ích l i c a vi c thu, s d ng phí. Ti p nh n, gi i quy t các yêu c u, th c m c c a nhà u tư. - Trao i, th ng nh t v i Ban qu n lý nh ng v n thu, phân chia và s d ng phí nêu trong Quy ch ; - K p th i phát hi n nh ng t n t i, vư ng m c phát sinh trong quá trình th c hi n và xu t v i Ban qu n lý, B Tài chính hư ng x lý. - Th c hi n ch báo cáo theo yêu c u c a B Tài chính. i u 17: 1. Trư c khi chuy n sang áp d ng Quy ch này, Công ty Tân Thu n quy t toán v i Ban qu n lý toàn b ho t ng thu, phân chia và s d ng phí t i Công ty Tân Thu n k t khi th c hi n ch thu phí n th i i m 31/12/2001. 2. S chênh l ch phí theo quy t toán, Công ty Tân Thu n g i vào tài kho n tích lu phí nêu t i i u 12, Quy ch này. i u 18: Trong quá trình th c hi n, n u phát sinh vư ng m c vư t quá thNm quy n x lý thì Ban qu n lý và Công ty Tân Thu n ph n ánh v B Tài chính xem xét, gi i quy t.
Đồng bộ tài khoản