Quyết định số 139/2002/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
53
lượt xem
3
download

Quyết định số 139/2002/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'quyết định số 139/2002/qđ-ub', văn bản luật, thể thao - y tế phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 139/2002/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** S : 139/2002/Q -UB TP.H Chí Minh, ngày 29 tháng 11 năm 2002 QUY T NNH C A Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH V PHÊ DUY T QUY HO CH T NG TH PHÁT TRI N KINH T -XÃ H I QU N TH C, THÀNH PH H CHÍ MINH N NĂM 2010 Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t t ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ; Căn c Quy t nh s 532/TTg ngày 12 tháng 7 năm 1997 c a Th tư ng Chính ph v phê duy t Quy ho ch t ng th kinh t -xã h i thành ph H Chí Minh th i kỳ 1996- 2010 và Quy t nh s 123/1998/Q -TTg ngày 10 tháng 7 năm 1998 c a Th tư ng Chính ph v phê duy t i u ch nh quy ho ch chung thành ph H Chí Minh n năm 2010 ; Căn c Ch th s 32/1998/CT-TTg ngày 23 tháng 9 năm 1998 c a Th tư ng Chính ph v Công tác quy ho ch t ng th phát tri n kinh t -xã h i th i kỳ n năm 2010 ; Theo Quy t nh s 1946/Q -UB-KT ngày 05 tháng 4 năm 1999 c a y ban nhân dân thành ph v T ch c tri n khai án : i u ch nh, b sung quy ho ch t ng th kinh t -xã h i ngày 23 tháng 9 năm 1998 c a Th tư ng Chính ph và Quy t nh s 3815/Q -UB-QL T ngày 14 tháng 9 năm 1999 c a y ban nhân dân thành ph v Phê duy t quy ho ch chung qu n Th c, thành ph H Chí Minh n năm 2020 ; Xét ngh c a Thư ng tr c Ban ch o H u quy ho ch t i T trình s 136/HQH ngày 21 tháng 10 năm 2002 ; QUY T NNH i u 1.- Phê duy t quy ho ch t ng th phát tri n kinh t -xã h i qu n Th c, thành ph H Chí Minh n năm 2010, v i nh ng n i dung nh hư ng sau : 1- V trí, ch c năng : Qu n Th c là m t khu ô th m i, là c a ngõ phía ông B c c a thành ph , có v trí a lý, giao thông thu n l i c v ư ng b , ư ng s t và ư ng th y ; là m t trong nh ng trung tâm công nghi p quan tr ng c a thành ph . Ngoài ra, qu n Th c còn là m t trung tâm giáo d c i h c, cao ng l n c a phía Nam. Cơ c u kinh t -xã h i trong tương lai c a qu n là công nghi p - d ch v - nông nghi p. 2- M c tiêu phát tri n chung : M c tiêu phát tri n c a qu n là : Ny m nh t c tăng trư ng kinh t trên cơ s khai thác t t nh t th m nh c a a bàn ; th c hi n chuy n d ch cơ c u kinh t theo hư ng công nghi p - d ch v - nông nghi p ; phát tri n giáo d c nh m nâng cao trình dân trí và góp ph n gi i quy t vi c làm ; u tư phát tri n cơ s h t ng áp ng nhu c u
  2. phát tri n kinh t -xã h i ; b o m an ninh, chính tr , tr t t an toàn xã h i, lành m nh hóa môi trư ng s ng. 3- M c tiêu c th và các ch tiêu ch y u : 3.1- Dân s và lao ng : 3.1.1- Giai o n 2002-2005 : T l tăng dân s t nhiên t 1%/năm, t l tăng cơ h c 4,4%. Giai o n 2006-2010 : T l tăng dân s t nhiên t 1%/năm và t l tăng cơ h c 1,7%. 3.1.2- Gi m t l lao ng chưa có vi c làm t 5,6% năm 2001 xu ng còn 2,9% năm 2005 và 2,4% năm 2010. 3.2- Phát tri n kinh t : 3.2.1- T c tăng trư ng : + Giai o n 2002-2005 : T c tăng trư ng c a khu v c II (công nghi p và xây d ng) tăng bình quân 19%/năm ; khu v c III (các ngành thương m i-d ch v ) tăng bình quân 24,7%/năm ; khu v c I (các ngành nông, lâm, th y s n) tăng bình quân 0,4%/năm. + Giai o n 2006-2010 : Khu v c II tăng bình quân 18,6%/năm ; khu v c III bình quân tăng 28,9%/năm ; khu v c I gi m bình quân 6,5%/năm. 3.2.2- Cơ c u kinh t : T tr ng khu v c II t 81,8% năm 2005 và 74,9% năm 2010. T tr ng khu v c III t 18% năm 2005 và 25% năm 2010. T tr ng khu v c I t 0,3% năm 2005 và 0,1% năm 2010. * Ngành công nghi p : Ưu tiên phát tri n các ngành công nghi p : Thi t b i n t , s n xu t th c phNm và u ng ; s n xu t trang ph c, thu c da ; s n xu t gi y bao bì ; v t li u xây d ng ; s n phNm khoáng phi kim lo i. * Thương m i - d ch v - du l ch : Chú ý phát tri n d ch v thương m i, xu t-nh p khNu, các d ch v tài chính-ngân hàng, v n t i hàng hóa trên cơ s khai thác nh ng th m nh v h th ng khu công nghi p, khu ch xu t trên a bàn qu n. Phát tri n các lo i hình vui chơi gi i trí, các d ch v khoa h c-k thu t trên cơ s phát tri n m r ng khu i h c phía Nam. 3.3- Các lĩnh v c xã h i : 3.3.1- Giáo d c : a) H m m non : T ng bư c nâng cao t l tr em trong tu i n trư ng trên cơ s áp ng nhu c u v cơ s v t ch t như trư ng l p, phương ti n h c t p. b) H ph thông :
  3. + C p ti u h c : Ph n u n năm 2005, tr em 6 tu i vào l p 1 t 95% và n năm 2010 t 98% ; xây d ng thêm 244 phòng h c n năm 2005 và 101 phòng h c n năm 2010. + C p trung h c cơ s : T l h c sinh trong tu i n trư ng t 95% vào năm 2005 và t 97% vào năm 2010 ; xây d ng thêm 244 phòng h c n năm 2005 và 101 phòng h c n năm 2010. + Ph thông trung h c : T l h c sinh trong tu i n trư ng t 75% vào năm 2005 và t 85% vào năm 2010 ; xây d ng thêm 145 phòng h c cho th i kỳ t 2002 - 2005 và 93 phòng h c cho th i kỳ t 2006-2010. 3.3.2- Y t : Ph n u n năm 2005 thanh toán b nh b i li t, u n ván, h n ch t i a các b nh s t xu t huy t, s t rét ; n năm 2010 t t l 10 bác sĩ/1 v n dân và t l tiêm ch ng m r ng t 95%. Nâng c p b nh vi n a Khoa hi n nay lên 350 giư ng vào năm 2005 và lên 500 giư ng vào năm 2010 ; xây d ng 1 Trung tâm y t qu n, phòng khám a khoa 50 giư ng. 3.3.3- Văn hóa, Th d c-th thao : a) Văn hóa : Trong giai o n 2002-2005, nâng c p c i t o nhà truy n th ng qu n, nâng c p m r ng khu tư ng ài phía B c qu n ; xây d ng m i 01 thư vi n và nhà tri n lãm qu n. b) Th d c-th thao : Trong giai o n 2002-2005, nâng c p trung tâm th d c-th thao qu n theo tiêu chuNn qu c gia ; xây d ng m i m t trung tâm th d c-th thao, k t h p v i khu công viên trung tâm khu v c phía B c qu n t i phư ng Linh Trung. Ngoài ra, k t h p xây d ng các cơ s luy n t p th d c-th thao trong công viên, trong các trư ng i h c, trư ng ph thông, nâng di n tích t dành cho th d c-th thao toàn qu n lên trên 35 ha n năm 2010 (tăng kho ng 40% so di n tích t cho th d c-th thao hi n nay). 3.4- Phát tri n cơ s h t ng ô th : 3.4.1- Giao thông : T nay n năm 2010, phát tri n hoàn ch nh m ng lư i giao thông khu v c và các tuy n ư ng vành ai trong, ư ng Xuyên á, các tuy n giao thông chính c p thành ph ( ư ng ô th c p 1 theo quy ho ch t ng m t b ng ư c duy t), ph n i qua a bàn qu n m b o n i k t giao thông các tuy n ư ng vành ai trong và vành ai ngoài v i giao thông trên a bàn qu n cùng v i toàn thành ph . 3.4.2- C p nư c :
  4. T nay n năm 2005, ti p t c c i t o, nâng c p và phát tri n m i h th ng c p nư c toàn qu n. B o m n năm 2010, nư c sinh ho t cho dân cư và nư c cho s n xu t-kinh doanh trên a bàn qu n, trong ó có khu dân cư t p trung m i phát tri n và các khu công nghi p trên a bàn qu n. 3.4.3- Thoát nư c và v sinh ô th : T nay n năm 2010, t p trung u tư n o vét các kinh r ch trên a bàn qu n, k t h p c ng c nâng c p hoàn ch nh h th ng kè sông Sàigòn và m t s kinh r ch chính, c ng c nâng c p hoàn ch nh h th ng b bao ven sông r ch ph c v th y l i, ch ng úng ng p và ch ng ô nhi m môi trư ng. Xây d ng h th ng mương, c ng thoát nư c, riêng các khu công nghi p và khu i h c Qu c gia xây d ng h th ng các c p tiêu thoát nư c t các sư n i n i k t các mương và h th ng c ng thoát nư c v i chi u dài kho ng 68 km g n v i h th ng x lý nư c công nghi p, nư c sinh ho t ; hoàn thi n h th ng thu gom rác th i và các gi i pháp ng b ki m tra và h n ch ô nhi m môi trư ng trên a bàn qu n và vùng lân c n c a các a phương b n. 3.4.4- C p i n : Ph n u phát tri n m ng lư i i n theo hư ng hi n i hóa, xây d ng các tr m cung c p i n, tr m bi n th , c i t o m ng lư i i n h th , m b o an toàn, m quan, phù h p v i ki n trúc ô th và giao thông trên a bàn. 3.4.5- Thông tin liên l c : Ti p t c hoàn thi n và nâng cao ch t lư ng các nghi p v truy n th ng hi n có, phát tri n các nghi p v m i ; nâng c p t ng ài i n t thành t ng ài a d ch v ; m t i n tho i là 15 máy/100 dân vào năm 2005 và 30 máy/100 dân vào năm 2010. 3.4.6- Nhà : Tri n khai các chương trình xây d ng nhà cho nh ng ngư i có thu nh p th p, nhà cho sinh viên, cho công nhân các khu công nghi p t p trung. Các khu ô th phát tri n m i ph i m b o yêu c u ng b v quy ho ch ki n trúc và các d ch v công c ng văn minh, chuNn b i u ki n ti p t c phát tri n hi n i ; các khu ô th ch nh trang ư c tri n khai ng th i v i chương trình phát tri n các khu ô th m i. C g ng t m c di n tích nhà bình quân 12m2 /ngư i t năm 2005. Ph n u xây d ng các khu chung cư t p trung các vùng phát tri n ô th m i 3 phư ng phía B c qu n. 3.4.7- B o v môi trư ng : Qu n k t h p v i các ngành ch c năng c a thành ph xây d ng k ho ch theo dõi, qu n lý t t và có các gi i pháp x lý nghiêm ng t t t c các ngu n ch t th i t s n xu t-kinh doanh và sinh ho t nh m b o m môi trư ng s ng lành m nh và b o v s c kh e c a nhân dân. Qu n dành thêm 341 ha t xây d ng các công viên, cây xanh trên a bàn qu n. 4- Các gi i pháp và chính sách th c hi n m c tiêu quy ho ch :
  5. Qu n c n ph i h p ch t ch v i Vi n Kinh t , S Xây d ng, Ki n trúc sư Trư ng thành ph , Vi n Quy ho ch, S K ho ch và u tư, S Tài chánh-V t giá và các s - ngành thành ph có liên quan xây d ng các gi i pháp và chính sách c th , nh m th c hi n thành công các m c tiêu ra cho t ng giai o n trong án quy ho ch t ng th phát tri n kinh t -xã h i và quy ho ch chung c a qu n ư c phê duy t. 4.1- Nh ng i m c n chú ý khi th c hi n quy ho ch : 4.1.1- C n ti n hành xây d ng k ho ch th c thi th ng nh t, ng b và có hi u qu trên cơ s k t h p c hai án : Quy ho ch t ng th phát tri n kinh t -xã h i qu n n năm 2010 và quy ho ch chung c a qu n n năm 2020 ã ư c phê duy t. 4.1.2- C n s m quy ho ch chi ti t, xác nh và qu n lý ch t ch ph n di n tích t dành cho vi c m ư ng, xây d ng giao l , b n xe, hành lang k thu t, công trình phúc l i công c ng, công viên cây xanh, v.v... 4.1.3- Qu n lý ch t ch các v n v x lý nư c th i, ch t khí và thu gom rác,... c a các ơn v s n xu t công nghi p trên a bàn qu n, nh m m b o môi trư ng s ng và áp ng nhu c u phát tri n b n v ng. 4.2- y ban nhân dân qu n có trách nhi m ph i h p v i các s -ngành thành ph có liên quan t p trung nghiên c u và trình y ban nhân dân thành ph danh m c các chương trình u tư, các d án phát tri n kinh t -xã h i theo th t ưu tiên nh m th c hi n có hi u qu quy ho ch t ng th phát tri n kinh t -xã h i và quy ho ch chung (m t b ng xây d ng) c a qu n ã ư c phê duy t và d a vào danh m c các chương trình, d án ã ư c lu n ch ng theo th t ưu tiên này l p k ho ch phát tri n kinh t -xã h i 5 năm và t ng năm c a qu n. Trong quá trình th c hi n quy ho ch, ph i c p nh t tình hình, n u phát sinh nh ng v n không phù h p, c n s m trình y ban nhân dân thành ph xem xét có quy t nh i u ch nh k p th i. i u 2.- y ban nhân dân qu n có k ho ch ki m tra, theo dõi vi c th c hi n quy ho ch m t cách ch t ch . Các s -ngành thành ph có trách nhi m ph i h p, h tr y ban nhân dân qu n trong quá trình th c hi n nh m m b o s th ng nh t gi a quy ho ch t ng th phát tri n kinh t -xã h i và quy ho ch chung c a qu n v i quy ho ch t ng th kinh t -xã h i và quy ho ch chung c a thành ph . i u 3.- Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký. i u 4.- Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Th trư ng các s -ngành thành ph , Ch t ch y ban nhân dân qu n Th c ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH Nơi nh n : PH - Như i u 4 - Th tư ng Chính ph CH TNCH - Thư ng tr c Thành y - Thư ng tr c H i ng nhân dân thành ph - y ban nhân dân thành ph - Ban ch o “Quy ho ch t ng th kinh t -xã h i c a TP th i kỳ 1996-2010” - y ban M t tr n T qu c Vi t Nam thành ph và các oàn th Lê Thanh H i
  6. - Văn phòng Thành y và các Ban TU - Các Ban c a H ND.TP - y ban nhân dân các qu n-huy n - VPH -UB : Các PVP, Các T NCTH - Lưu ( T-M)
Đồng bộ tài khoản