intTypePromotion=3

Quyết định số 1392/QĐ-UBND

Chia sẻ: Dung Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
65
lượt xem
9
download

Quyết định số 1392/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1392/QĐ-UBND về việc phê duyệt nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư Dự án lát hè phố Tùng Thiện từ Km 0+00 đến Km 2+00, Thành phố Sơn Tây, Hà Nội - Phục vụ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1392/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH HÀ N I c l p – T do – H nh phúc ------- -------------- S : 1392/Q -UBND Hà N i, ngày 27 tháng 03 năm 2009 QUY T NNH PHÊ DUY T NHI M V CHU N BN U TƯ D ÁN LÁT HÈ PH TÙNG THI N T KM 0+00 N KM 2+00, THÀNH PH SƠN TÂY, HÀ N I – PH C V K NI M 1000 NĂM THĂNG LONG – HÀ N I Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Căn c Lu t T ch c H ND và UBND ngày 26/11/2003; Căn c Lu t xây d ng năm 2003; Ngh nh s 16/2005/N -CP ngày 07/02/2005 và Ngh nh s 112/2006/N -CP ngày 29/9/2006 c a Chính ph v Qu n lý d án u tư xây d ng công trình; Căn c Lu t u th u năm 2005; Ngh nh s 58/2008/N -CP ngày 05/05/2008 c a Chính ph hư ng d n thi hành Lu t u th u và l a ch n nhà th u xây d ng theo Lu t Xây d ng; Căn c Quy t nh s 214/2006/Q -UBND ngày 06/12/2006 c a UBND Thành ph Hà N i v vi c ban hành quy nh v qu n lý các d án u tư xây d ng công trình s d ng v n ngân sách nhà nư c c a UBND Thành ph Hà N i; Căn c K ho ch s 37/KH-UBND ngày 07/04/2008 c a UBND Thành ph Hà N i v vi c tri n khai th c hi n chương trình ch nh trang, nâng c p và tăng cư ng tr t t ô th ph c v k ni m 1000 năm Thăng Long – Hà N i; Căn c Văn b n s 4225/UBND-GT ngày 19/12/2008 c a y ban nhân dân Thành ph Hà N i v vi c b trí v n ch nh trang ô th ph c v k ni m 1000 năm Thăng Long – Hà N i, Thành ph Sơn Tây; Theo ngh c a UBND Thành ph Sơn Tây t i T trình s 55/TTr-UBND ngày 09/03/2009 v vi c xin phê duy t nhi m v chu n b u tư D án lát hè ph Tùng Thi n t Km 0+00 n Km 2+00, Thành ph Sơn Tây, Hà N i – Ph c v k ni m 1000 năm Thăng Long – Hà N i; Xét ngh c a S K ho ch và u tư t i T trình s 364/TTr-KH& T ngày 23/3/2009, QUY T NNH: i u 1. Phê duy t nhi m v chuNn b u tư D án lát hè ph Tùng Thi n t Km 0+00 n Km 2+00, Thành ph Sơn Tây, Hà N i - Ph c v k ni m 1000 năm Thăng Long – Hà N i theo các n i dung ch y u sau: 1. Tên d án: Lát hè ph Tùng Thi n t Km 0+00 n Km 2+00, Thành ph Sơn Tây, Hà N i. 2. a i m xây d ng: Thành ph Sơn Tây, Hà N i 3. Quy mô u tư (D ki n): C i t o, ch nh trang ng b các h ng m c hè ư ng, bó v a, và tr ng cây xanh hai bên ư ng c a o n tuy n ph Tùng Thi n t Km 0+00 n Km 2+00 thu c a ph n thành ph Sơn Tây, có chi u dài là 2000m, lát l i v a hè theo hi n tr ng hi n có c t xén GPMB mb o m quan ô th v i Bhè 3-6 m. 4. Ch u tư: UBND Thành ph Sơn Tây 5. N i dung công tác chuNn b u tư: i u tra thu th p s li u; o c t l 1/500; kh o sát ph c v l p d án và thi t k cơ s ; th a thu n các s li u k thu t; kh o sát a hình, i u tra h th ng công trình ng m ph c v l p d án u tư; L p d án u tư; ThNm nh d án u tư; chi phí cho qu n lý d án giai o n chuNn b u tư. 6. Kinh phí chuNn b u tư (T m tính): 130 tri u ng (M t trăm ba mươi tri u ng ch n)
  2. Kinh phí chuNn b u tư trên là t m tính và s ư c chuNn xác sau khi d toán kinh phí chuNn b u tư c a d án ư c c p có thNm quy n thNm nh và phê duy t. 7. Ngu n v n: Ngân sách Thành ph Hà N i c p (Riêng h ng m c gi i phóng m t b ng ư c th c hi n b ng ngu n v n c a Thành ph Sơn Tây). 8. Th i gian hoàn thành chuNn b u tư: Quý I-II/2009 i u 2. Trách nhi m c a UBND Thành ph Sơn Tây: Kh o sát c th hi n tr ng tuy n ư ng ph Tùng Thi n t Km 0+00 n Km 2+00 trư c khi trình phê duy t d án ( c bi t là h ng m c lát v a hè và công tác GPMB); Ph i h p ch t ch v i các S , Ngành Thành ph th a thu n các s li u v quy ho ch, k thu t, m b o tính th ng nh t, m quan ô th trong tri n khai th c hi n; T ch c tri n khai nhi m v chuNn b u tư m b o ti n , ch t lư ng và tuân th các quy nh hi n hành v qu n lý u tư xây d ng. i u 3. Chánh Văn phòng UBND thành ph ; Giám c các s : K ho ch và u tư, Tài chính, Xây d ng, Quy ho ch – Ki n trúc, Giao thông V n t i, Thông tin & Truy n thông, Văn hóa – Th thao – Du l ch, Công thương, Giám c Kho b c Nhà nư c Hà N i; Giám c Công an Thành ph Hà N i; UBND Thành ph Sơn Tây; Th trư ng các ơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành quy t nh này. TM. Y BAN NHÂN DÂN KT. CH TNCH Nơi nh n: PHÓ CH TNCH - Như i u 3; - Ch t ch UBND TP ( báo cáo); - /c Nguy n Văn Khôi – PCT UBND TP; - PVP Ph m Chí Công; - VPUB: TH, GT, GT (2 b n); - Lưu VT, KH& T (14 b n) Nguy n Văn Khôi

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản