Quyết định số 14/1998/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
32
lượt xem
3
download

Quyết định số 14/1998/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 14/1998/QĐ-TTg về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng duyên hải Nam Trung Bộ giai đoạn từ nay đến 2010 do Thủ tướng Chính phủ ban hành.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 14/1998/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 14/1998/Q -TTg Hà N i, ngày 24 tháng 01 năm 1998 QUY T NNH V VI C PHÊ DUY T QUY HO CH T NG TH PHÁT TRI N KINH T - XÃ H I VÙNG DUYÊN H I NAM TRUNG B GIAI O N T NAY N 2010 TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t t ch c Chính Ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Xét ngh c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn t i Công Văn s 4246-NN/KH/TTg ngày 22-11-1997 v ngh c a Ch t ch H i ng th m nh Nhà nư c v các d án u tư t i Công văn s 8530-H T ngày 31-12-1997, QUY T NNH : i u 1 : Phê duy t quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i vùng duyên h i Nam Trung b g m Thành ph à N ng và các t nh Qu ng Nam, Qu ng Ngãi, Bình nh, Phú Yên, Khánh Hòa giai o n t nay n năm 2010, v i nh ng n i dung chính như sau : I. NNH HƯ NG CHUNG : 1. L y công nghi p làm tr ng tâm t phá phát tri n kinh k vùng theo hư ng s p x p l i cơ c u ngành nh m phát tri n các nhóm ngành ch o, có l i th v ngu n nguyên li u g n v i tài nguyên các c ng nư c sâu, hình thành các khu công nghi p t p trung, trư c h t là dãi Liên Chi u – à N ng – Dung Qu t và Nha Trang – Diên Khánh – Cam Ranh. Hư ng m nh v công nghi p ch bi n s n phNm xu t khNu, coi tr ng u tư chi u sâu, ưu tiên quy mô v a và nh k t h p quy mô l n có tr ng i m thu hút nhi u lao ng. 2. T p trung phát tri n ngành kinh t bi n tr thành ngành kinh t mũi nh n. Phát tri n nhanh nuôi tr ng th y, h i s n, chú tr ng các c s n. Xây d ng và khai thác các c ng nư c sâu phát tri n v n t i, d ch v c ng g n v i xây d ng các khu công nghi p t p trung Liên Chi u – à N ng-Dung Qu t và Văn Phong – Nha Trang –Cam Ranh. 3. Phát tri n du l ch qu c t và n i a v i nhi u hình th c. 4. Phát tri n nông, lâm nghi p theo hư ng b o v sinh thái b n v ng, gi i quy t v ng ch c an toàn lương th c, t p trung phát tri n nhanh m t s cây công nghi p ng n và dài ngày; phát tri n chăn nuôi i gia súc làm nguyên li u cho công nghi p ch bi n;
  2. coi tr ng b o v và phát tri n v n r ng, g n v i gìn gi c nh quan và môi trư ng sinh thái. 5. i ôi v i phát tri n kinh t , chú ý phát tri n cơ s h t ng k thu t và cơ s xã h i, b o v s c kh e, ch ng ô nhi m môi trư ng, nh t là t i nh ng vùng tr ng i m phát tri n công nghi p, du l ch, d ch v , c i thi n i u ki n s ng và h t l tăng dân s v i m c 0,1% năm. Phát tri n kinh t - xã h i ph i g n v i c ng c qu c phòng, an ninh qu c gia. II. M C TIÊU CƠ B N : 1. Ph n u t c tăng trư ng kinh t vùng th i kỳ 1998-2000 t 11,5% năm t 12- 13,5% năm th i kỳ 2001-2010. GDP bình quân u ngư i kho ng 330-345 USD vào năm 2000 và 770-810 USD vào năm 2010, trong ó khu v c kinh t tr ng i m Liên Chi u – à N ng – Dung Qu t t t 400-450 USD năm 2000 và t t 920-1200 USD năm 2010. 2. Chuy n i cơ c u kinh t c a vùng theo hư ng công nghi p hóa, hi n i hóa : tăng t tr ng công nghi p t 25-27% năm 2000 và 35-39% năm 2010, d ch v du l ch chi m 45%-48% năm 2000 và tăng lên 45-49% năm 2010, nông nghi p 17-19% năm 2000 và 9-10% năm 2010. 3. Giá tr kim ng ch xu t khNu tăng v i nh p t 25-30%năm. 4. Phát tri n các lĩnh v c giáo d c - ào t o, y t , văn hóa, xã h i, b i dư ng và phát tri n ngu n nhân l c, nâng cao ch t lư ng theo yêu c u c a công nghi p hóa, hi n i hóa, t o ng l c cho tăng trư ng kinh t và c i thi n i s ng v t ch t và tinh th n c a nhân dân. III. NHI M V PHÁT TRI N NGÀNH : 1. V công nghi p : Phát tri n nhanh công nghi p, c bi t là công nghi p l c d u, khai thác tài nguyên khóang s n (sa khoáng n ng, á p lát, cát th y tinh, nư c khoáng… ), phát tri n công nghi p ch bi n nông, lâm s n…, thúc Ny nhanh quá trình chuy n d ch cơ c u kinh t vùng, nâng cao năng l c ánh b t h i s n và công nghi p ch bi n th y, h i s n, nh t là ch bi n xu t khNu, u tư cho ngành cơ khí, ch y u là s a ch a và óng tàu thuy n; phát tri n ngành công nghi p d t, da, may, …, ph c v i s ng và xu t khNu. T ng bư c u tư t p trung d t i m cho các khu công nghi p v i công nghi p tiên ti n nh m t hi u qu cao. Phát tri n các ngành công nghi p và các khu công nghi p nh m t o ng l c cho toàn vùng ti n k p nh p phát tri n chung c a c nư c. 2. V nông nghi p, lâm nghi p, th y, h i s n : - V nông nghi p : Ph n u gi m c tăng trư ng trên cơ s chuy n m nh cơ c u s n xu t theo hư ng thâm canh tăng v t o ra nhi u s n phNm hàng hóa; phát huy các
  3. công trình th y l i hi n có và xây d ng các công trình m i thâm canh, k t h p m r ng di n tích nh m t ng bư c th c hi n m c tiêu an tòan th c phNm và góp ph n tham gia xu t khNu; chú tr ng phòng ch ng thiên tai bão l t, phát tri n các cây công nghi p ng n ngày như mía, l c, thu c lá và cây công nghi p dài ngày như : i u, d a, cà phê, chè, cao su, ca cao, h tiêu, t o ngu n nguyên li u cho công nghi p ch bi n; phát tri n nông nghi p k t h p v i lâm nghi p, vư n i t o môi trư ng phát tri n b n v ng, chú tr ng tr ng cây ăn qu ph c v i s ng, t o c nh quan, môi trư ng cho du l ch. Phát tri n m nh và ưa chăn nuôi thành ngành s n xu t hàng hoá, ph n u t tr ng chăn nuôi trong giá tr s n lư ng nông nghi p n năm 2000 t trên 30% và t 40- 45% vào năm 2010, Ny m nh chăn nuôi bò th t, bò s a, àn l n và gia c m. - V lâm nghi p: B o v 897.000 ha r ng t nhiên hi n có, qu n lý và chăm sóc 71.700 ha r ng ã tr ng, i núi tr c và tr ng r ng ưa t s d ng trong lâm nghi p lên kho ng 2,1 tri u ha, trong ó: + H th ng r ng s n xu t kho ng 1,3 tri u ha. + H th ng r ng phòng h kho ng 0,71 tri u ha. + H th ng r ng c d ng kho ng 0,23 tri u ha. Nâng t l che ph lên 44-45% năm 2000 và 62-68% năm 2010. - V thu , h i s n : u tư và phát tri n ngành thu , h i s n theo hư ng hi n i hoá nh m nâng cao năng l c ánh b t xa b , chú tr ng nuôi tr ng thu s n, t o i u ki n cho ngành thu , h i s n gi vai trò là m t trong nh ng ngành kinh t mũi nh n c a vùng, ph n u m c tăng trư ng bình quân t 8,4% năm su t c giai o n t nay n năm 2000 và t 3% năm t 2000-2010; t ng bư c nâng cao giá tr s n phNm ch bi n góp ph n xu t khNu. 3. V phát tri n cơ s h t ng : - Xây d ng h th ng giao thông (b , s t, thu , hàng không) tho mãn nhu c u v n chuy n hàng, hành khách, t o môi trư ng thu n l i cho u tư, thúc Ny s n xu t hàng hoá phát tri n và ưa văn minh ô th vào nông thôn; - T p trung có tr ng i m xây d ng m t s c ng nư c sâu, phát huy th m nh v n t i bi n c a vùng, c bi t là nh ng c ng n i v i ư ng xuyên Á, ư ng hàng h i qu c t và có v trí quan tr ng i v i kinh t - an ninh, qu c phòng. - T ng bư c xây d ng và hoàn thi n h th ng thu l i ph c v s n xu t và dân sinh; - Ny nhanh vi c xây d ng cơ s h t ng ô th , trư c h t là các ô th h t nhân, nh t là c p thoát nư c, i n, giao thông v n t i n i th , cơ s h t ng v xã h i, v sinh môi trư ng và tăng cư ng công tác qu n lý ô th . 4. Phát tri n du l ch - d ch v :
  4. - Hình thành 3 trung tâm du l ch là : Thành ph à N ng và vùng ph c n, Quy nhơn và vùng ph c n, thành ph Nha Trang và vùng Văn Phong, ng th i xây d ng các khu du l ch khác như c m du l ch Quãng Ngãi và vùng ph c n, c m du l ch th xã Tuy Hoà – Sông C u - Su i Trai (Phú Yên); - Phát tri n ngành thương m i áp ng yêu c u c a c vùng và vùng Tây Nguyên; xây d ng các trung tâm thương m i c a vùng à N ng, Quy Nhơn, Nha Trang; phát tri n m nh các lo i hình d ch v khác như d ch v c ng bi n, hàng không, vi n thông qu c t , tài chính, ngân hàng… 5. V phát tri n các lĩnh v c xã h i : - Ti p t c i m i giáo d c, a d ng hoá các hình th c giáo d c, ưa giáo d c - ào t o thành s nghi p c a toàn dân; - Phát tri n m ng lư i phát thanh truy n hình; - Xây d ng và nâng c p h th ng tr m xá n t t c các xã, c bi t là các xã trung du, mi n núi, h i o; coi tr ng công tác chăm sóc s c kho , th c hi n t t các chương trình qu c gia như thanh toán b nh s t rét, b nh bư u c , b nh phong, th c hi n sinh có k ho ch. Ph n u gi m t l tăng dân s 0,1% năm t nay n năm 2000 và 0,05% sau năm 2000. Th c hi n vi c phòng ch ng các t n n xã h i; - Chú tr ng vi c b o v môi trư ng sinh thái trong quá trình phát tri n kinh t - xã h i; phát tri n công nghi p, du l ch, d ch v c n ph i có bi n pháp ch ng ô nhi m môi trư ng t nhiên, môi trư ng s ng; - Th c hi n có hi u qu chương trình nh canh nh cư, xoá ói gi m nghèo, h tr ng bào các dân t c ít ngư i, vùng sâu, vùng xa, biên gi i, h i o, kh c ph c tình tr ng chênh l ch gi a các vùng. 6. V an ninh qu c phòng : An ninh qu c phòng và tr t t an ninh xã h i ph i là ch d a v ng ch c cho phát tri n kinh t . Th c hi n cơ ch kinh t m nhưng ph i gi v ng ch quy n qu c gia, nh t là vùng có biên gi i, b bi n, h i o, vùng có v trí chi n lư c r t quan tr ng. IV. NH NG GI I PHÁP CH Y U : th c hi n Quy ho ch, U ban Nhân dân các t nh trong vùng c n th c hi n và v n d ng sáng t o các bi n pháp ng b v cơ ch chính sách nh m huy ng t i a m i ngu n l c t i a phương, ngu n l c trong nư c và ngoài nư c. Các bi n pháp ph i ư c c th hoá trong phương hư ng phát tri n kinh t - xã h i ch y u c a Quy ho ch, trong các k ho ch dài h n, trung h n và ng n h n. Th c hi n các bi n pháp h u hi u nh m chuy n d ch cơ c u kinh t vùng theo hư ng công nghi p hoá, hi n i hoá, l y ngành công nghi p, du l ch, d ch v và khai thác th y s n, h i s n là tr ng tâm.
  5. y ban nhân dân các t nh trong vùng cùng các B , ngành trung ương ch ng nghiên c u xu t v i Chính ph các cơ ch chính sách phù h p v i i u ki n c th c a a phương nh m phát tri n theo nh hư ng ã ra. C n c th hóa các gi i pháp v v n, ngu n nhân l c, khoa h c công ngh , b trí s d ng có hi u qu b o m tính kh thi c a Quy ho ch. i u 2. – Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph và y ban Nhân dân các t nh thu c vùng duyên h i Nam – Trung B ph i xây d ng k ho ch c th 5 năm và hàng năm t ch c ch o th c hi n các m c tiêu phát tri n kinh t - xã h i trên i bàn t ng t nh, ng th i theo dõi i u ch nh Quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i c a t nh cho phù h p v i Quy ho ch chung c a c nư c. Trong quá trình th c hi n Quy ho ch, B K ho ch và u tư ph i h p v i các B , ngành liên quan và y ban Nhân dân t nh trong vùng ti n hành theo dõi, t ng k t ánh giá rút kinh nghi m ki n ngh Th tư ng i u ch nh, b sung k p th i cho phù h p v i tình hình th c t . i u 3. – Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký. Các B trư ng, Th trư ng các cơ quan ngang B , Th trư ng các cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban Nhân dân Thành ph à N ng và các t nh Qu ng Nam, Qu ng Ngãi, Bình nh, Phú Yên, Khánh Hòa ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. TH TƯ NG CHÍNH PH Phan Văn Kh i
Đồng bộ tài khoản