Quyết định số 14/1999/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
68
lượt xem
3
download

Quyết định số 14/1999/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 14/1999/QĐ-TTg về việc thành lập Cục Quản lý chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm thuộc Bộ Y tế do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 14/1999/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 14/1999/Q -TTg Hà N i, ngày 04 tháng 2 năm 1999 QUY T NNH C A TH TƯ NG CHÍNH PH S 14/1999/Q -TTG NGÀY 04 THÁNG 02 NĂM 1999 V VI C THÀNH L P C C QU N LÝ CH T LƯ NG V SINH AN TOÀN TH C PH M THU C B Y T TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; tăng cư ng công tác qu n lý ch t lư ng, v sinh an toàn th c ph m; Theo ngh c a B trư ng B Y t và B trư ng, Trư ng Ban T ch c - Cán b Chính ph , QUY T NNH: i u 1. Thành l p C c Qu n lý ch t lư ng v sinh an toàn th c phNm thu c B Y t giúp B trư ng B Y t th c hi n ch c năng qu n lý Nhà nư c v ch t lư ng, v sinh an toàn th c phNm trong ph m vi c nư c. C c Qu n lý ch t lư ng v sinh an toàn th c phNm có tư cách pháp nhân, có con d u và tài kho n riêng, kinh phí ho t ng do Ngân sách Nhà nư c c p. Tr s c a C c t t i thành ph Hà N i. i u 2. C c Qu n lý ch t lư ng v sinh an toàn th c phNm có các nhi m v và quy n h n ch y u sau ây: 1. So n th o ho c tham gia so n th o các văn b n quy ph m pháp lu t v ch t lư ng, v sinh an toàn th c phNm giúp B trư ng B Y t ban hành theo thNm quy n ho c trình Chính ph , Th tư ng Chính ph xem xét, quy t nh. 2. Xây d ng ho c tham gia xây d ng các tiêu chuNn ch t lư ng th c phNm, các quy trình, quy ph m k thu t b o m ch t lư ng, v sinh an toàn th c phNm B trư ng B Y t ban hành ho c góp ý ki n v i cơ quan có thNm quy n ban hành. Ban hành theo thNm quy n các văn b n hư ng d n th c hi n các tiêu chuNn, quy trình, quy ph m k thu t, nghi p v v ch t lư ng, v sinh an toàn th c phNm, ch ng nh n các cơ s i u ki n m b o v sinh an toàn th c phNm. 3. Xây d ng danh m c các th c phNm ph i ăng ký ch t lư ng B trư ng B Y t ban hành và t ch c th c hi n vi c ăng ký ch t lư ng th c phNm.
  2. C p, thu h i gi y ăng ký ch t lư ng và gi y ch ng nh n v sinh an toàn th c phNm theo thNm quy n i v i th c phNm s n xu t trong nư c, bao g m c th c phNm qua s n xu t công nghi p. 4. T ch c ki m tra, thanh tra vi c th c hi n các quy nh c a pháp lu t v ch t lư ng, v sinh an toàn th c phNm. T ch c ki m tra ch t lư ng, v sinh an toàn i v i th c phNm nh p khNu theo quy nh c a pháp lu t. 5. Tham gia, ph i h p v i các cơ quan h u quan trong vi c phòng, ch ng s n xu t, lưu thông th c phNm không b o m ch t lư ng, v sinh an toàn th c phNm. 6. Ph i h p v i các t ch c liên quan c a B Văn hóa - Thông tin trong vi c qu n lý thông tin qu ng cáo i v i th c phNm dùng cho tr em, ngư i b nh, ngư i già, ph n có thai và nh ng th c phNm c n ư c qu n lý c bi t; t ch c vi c tuyên truy n, ph bi n v ch t lư ng, v sinh an toàn th c phNm. 7. Th c hi n h p tác Qu c t trong lĩnh v c ch t lư ng, v sinh an toàn th c phNm theo phân công c a B Y t . 8. Qu n lý t ch c, công ch c, tài s n, kinh phí ư c giao theo quy nh c a pháp lu t và phân c p c a B trư ng B Y t . i u 3. C c Qu n lý ch t lư ng v sinh an toàn th c phNm có C c trư ng và m t s Phó C c trư ng do B trư ng B Y t b nhi m. C c trư ng ch u trách nhi m trư c B trư ng B Y t v toàn b ho t ng c a C c. Các Phó C c trư ng giúp vi c C c trư ng và ch u trách nhi m trư c C c trư ng v các nhi m v ư c phân công. B trư ng B Y t có trách nhi m quy nh c th nhi m v , t ch c, biên ch c a C c Qu n lý ch t lư ng v sinh an toàn th c phNm sau khi có s th a thu n c a B trư ng, Trư ng ban T ch c - Cán b Chính ph . i u 4. Nhi m v qu n lý ch t lư ng v sinh an toàn th c phNm a phương do S Y t th c hi n. i u 5. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký. Các quy nh trư c ây trái v i Quy t nh này u bãi b . B trư ng B Y t , các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Phan Văn Kh i ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản