Quyết định số 14/2001/QĐ-BGDĐT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
240
lượt xem
39
download

Quyết định số 14/2001/QĐ-BGDĐT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 14/2001/QĐ-BGDĐT về việc ban hành quy chế giáo dục thể chất và y tế trường học do Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 14/2001/QĐ-BGDĐT

  1. B GIÁO D C VÀ ÀO C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T T O NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 14/2001/Q -BGD T Hà N i, ngày 03 tháng 5 năm 2001 QUY T NNH C A B TRƯ NG B GIÁO D C VÀ ÀO T O S 14/2001/Q -BGD T NGÀY 03 THÁNG 5 NĂM 2001 V VI C BAN HÀNH QUY CH GIÁO D C TH CHÁT VÀ Y T TRƯ NG H C B TRƯ NG B GIÁO D C VÀ ÀO T O Căn c Ngh nh s 15/CP ngày 02/3/1993 c a Chính ph v nhi m v , quy n h n và trách nhi m qu n lý nhà nư c c a B , cơ quan ngang B ; Căn c Ngh nh s 29/CP ngày 30/3/1994 c a Chính ph v nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a B Giáo d c và ào t o; Căn c Pháp l nh th d c, th thao ngày 25-9-2000; Căn c Ngh nh s 43/2000/N -CP ngày 30-8-2000 c a Chính ph qui nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s i u c a Lu t Giáo d c; Theo ngh c a V trư ng V Giáo d c Th ch t; QUY T NNH i u 1: Ban hành kèm theo Quy t nh này Quy ch Giáo d c Th ch t và Y t trư ng h c. i u 2: Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký. Quy t nh này thay th Quy t nh s 931/RLTC ngày 29-4-1993 c a B trư ng B Giáo d c và ào t o v vi c ban hành Qui ch v công tác giáo d c th ch t trong nhà trư ng các c p. i u 3: Ch t ch U ban Nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; Chánh Văn phòng, V trư ng V Giáo d c Th ch t, Th trư ng các ơn v có liên quan thu c cơ quan B Giáo d c và ào t o, Giám c các S Giáo d c và ào t o, Giám c các i h c Qu c gia, Hi u trư ng các trư ng i h c, Cao ng, Trung h c chuyên nghi p, Trung h c ph thông, Trung h c cơ s , Ti u h c, M m non ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Nguy n Văn Hi n ( ã ký) QUY CH
  2. GIÁO D C TH CH T VÀ Y T TRƯ NG H C (Ban hành theo Quy t nh s 14/2001/Q -BGD& T ngày 03 tháng 5 năm 2001 c a B trư ng B Giáo d c và ào t o) Chương 1 NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi i u ch nh. Qui ch này qui nh v công tác giáo d c th ch t và y t trư ng h c trong các nhà trư ng thu c h th ng giáo d c qu c dân. i u 2. V trí c a công tác giáo d c th ch t và y t trư ng h c. Giáo d c th ch t và y t trong trư ng h c là ho t ng giáo d c b t bu c nh m giáo d c, b o v và tăng cư ng s c kho , phát tri n th ch t góp ph n hình thành và b i dư ng nhân cách, áp ng yêu c u giáo d c toàn di n cho h c sinh, sinh viên. i u 3. Các hình th c ho t ng giáo d c th ch t và y t trư ng h c. Giáo d c th ch t ư c th c hi n trong gi h c môn th d c, s c kho và các ho t ng th d c, th thao, y t trong trư ng h c; bao g m: 1. Gi h c n i khoá: Gi h c môn th d c, s c kho theo chương trình quy nh c a B Giáo d c và ào t o i v i các b c h c, c p h c. 2. Ho t ng th d c, th thao ngo i khoá theo k ho ch c a nhà trư ng và các c p qu n lý giáo d c: a) T luy n t p, luy n t p có hư ng d n, luy n t p theo n i dung tiêu chuNn rèn luy n thân th áp d ng cho t ng l a tu i, luy n t p các môn th thao có trong chương trình thi u c a H i kho Phù ng, i h i Th d c Th thao, sinh viên, h c sinh chuyên nghi p trong và ngoài nư c; b) Luy n t p trong các câu l c b th d c, th thao ho c các trung tâm th d c, th thao trong và ngoài nhà trư ng; c) Luy n t p và thi u trong các i tuy n th d c, th thao c a trư ng, a phương, ngành và qu c gia. 3. Ho t ng y t trư ng h c: a) Thông tin, truy n thông, giáo d c v chăm sóc và b o v s c kho h c sinh, sinh viên; b) Các ho t ng chăm sóc s c kho ban u cho h c sinh, sinh viên. c) Phòng ch ng các b nh h c ư ng, các b nh truy n nhi m, các tai n n và thương tích, phòng ch ng HIV/AIDS, ma tuý và các t n n xã h i khác;
  3. d) T ch c cho h c sinh, sinh viên tham gia các ho t ng c u tr , b o v môi trư ng, an toàn cu c s ng và công tác t thi n, nhân o. Chương 2 QUI NNH I V I H C SINH, SINH VIÊN i u 4. Trách nhi m c a h c sinh, sinh viên. 1. H c sinh, sinh viên có trách nhi m hoàn thành t t nhi m v h c t p môn th d c và môn s c kho . Sinh viên các trư ng cao ng và i h c ph i có ch ng ch giáo d c th ch t m i i u ki n thi t t nghi p. 2. H c sinh, sinh viên ph i thư ng xuyên tham gia luy n t p và ki m tra tiêu chuNn rèn luy n thân th ( i v i h c sinh ph thông) và tiêu chuNn ánh giá th l c ( i v i sinh viên, h c sinh i h c và chuyên nghi p). H c sinh, sinh viên t tiêu chuNn ư c c p gi y ch ng nh n. 3. H c sinh, sinh viên có nhi m v tham gia các ho t ng th d c, th thao theo k ho ch c a nhà trư ng, c a ngành. N u tham gia các ho t ng thi u th thao do các t ch c khác ngh thì ph i ư c nhà trư ng cho phép. 4. H c sinh, sinh viên ph i t rèn luy n có n p s ng lành m nh, tham gia phòng ch ng AIDS và các t n n xã h i. H c sinh, sinh viên tuy t i không s d ng ma tuý, không hút thu c lá, không u ng rư u, không ánh b c, không tham gia ho t ng m i dâm, ng th i có trách nhi m phát hi n ngư i tham gia các t n n trên v i nhà trư ng ho c cơ quan ch c năng x lý. 5. H c sinh, sinh viên t nguy n tham gia các ho t ng v sinh phòng b nh, b o v môi trư ng, ho t ng t thi n, nhân o, h i Ch th p trong nhà trư ng và trong c ng ng do nhà trư ng, ho c các cơ quan, oàn th trong trư ng và a phương t ch c. Khuy n khích h c sinh, sinh viên t nguy n tham gia các lo i hình b o hi m. i u 5. Quy n l i c a h c sinh, sinh viên. 1. H c sinh, sinh viên có thành tích th thao ư c tuy n ch n và c tham gia thi u t i các cu c thi t cơ s n toàn qu c và qu c t ; 2. H c sinh có năng khi u th d c th thao ư c ưu tiên tuy n ch n ào t o t i các trư ng, l p năng khi u th d c th thao; 3. H c sinh có thành tích xu t s c trong các cu c thi h c sinh gi i th d c th thao hàng năm và các gi i th thao do ngành Giáo d c và ào t o ch trì ho c ph i h p v i ngành Th d c Th thao t ch c ư c hư ng ch ưu tiên, khuy n khích trong các kỳ thi t t nghi p và thi tuy n vào các trư ng i h c, cao ng, trung h c chuyên nghi p theo quy ch thi t t nghi p và quy ch tuy n sinh c a B Giáo d c và ào t o; 4. H c sinh, sinh viên ư c phép c a các c p qu n lý giáo d c tham gia các gi i thi u th thao mà ph i ngh h c quá 45 ngày thì ư c nhà trư ng b i dư ng ph o thêm m b o ki n th c và v n ư c thi t t nghi p.
  4. 5. H c sinh là v n ng viên xu t s c t p trung t p luy n i tuy n ho c trong các Trung tâm hu n luy n th d c th thao t nh, thành và qu c gia ư c các cơ quan qu n lý th d c th thao và giáo d c ào t o các c p t o i u ki n thu n l i ti p t c ư c h c t p thư ng xuyên nh m m b o trình h c v n ph thông và chuyên nghi p theo tu i v i hình th c phù h p; 6. H c sinh, sinh viên ư c chăm sóc s c kho ban u: a) ư c khám và ki m tra nh kỳ s c kho ; b) ư c giáo d c s c kho và m b o các d ch v y t như sơ c p c u khi b tai n n, thương tích, m au; c) ư c tiêm ch ng phòng b nh và m b o an toàn v sinh ăn u ng, v sinh phòng b nh, phòng d ch. Chương 3 QUY NNH I V I GI NG VIÊN, GIÁO VIÊN TH D C TH THAO VÀ CÁN B Y T TRƯ NG H C i u 6. Nhi m v chung. Giáo viên, gi ng viên là ngư i làm nhi m v gi ng d y, giáo d c trong nhà trư ng theo qui nh c a Pháp l nh công ch c và i u l nhà trư ng c a các b c h c. i u 7: Tiêu chu n gi ng viên, giáo viên th d c th thao và cán b y t trư ng h c. Ngoài các tiêu chuNn gi ng viên, giáo viên qui nh trong các i u l nhà trư ng, gi ng viên, giáo viên th d c th thao, cán b y t ph i qua ào t o v chuyên môn, nghi p v theo qui nh v trình chuNn c a giáo viên i v i t ng b c h c và có s c kho theo yêu c u ngh nghi p. i u 8: Nhi m v c a gi ng viên, giáo viên th d c th thao. 1. Giáo d c, gi ng d y nghiêm túc theo n i dung, chương trình môn h c ã ư c B trư ng phê duy t; 2. Gương m u th c hi n nghĩa v công dân, các qui nh c a pháp lu t và i u l nhà trư ng; 3. Gi gìn phNm ch t, uy tín danh d c a nhà giáo, tôn tr ng nhân cách và i x công b ng v i h c sinh, sinh viên; b o v các quy n l i, l i ích chính áng c a h c sinh, sinh viên; 4. Không ng ng h c t p, rèn luy n nâng cao phNm ch t chính tr , o c, s c kho , trình chuyên môn, nghi p v , nêu gương t t cho h c sinh, sinh viên;
  5. 5. ChuNn b chu áo n i dung, phương pháp, hình th c, các i u ki n m b o th c hi n gi ng d y môn Th d c và môn S c kho có ch t lư ng; 6. xu t k ho ch, t ch c hư ng d n h c sinh, sinh viên t p luy n th d c, th thao ngo i khoá và tham gia các cu c thi u, H i kho Ph ng và các i h i th thao h c sinh, sinh viên; 7. Tri n khai các bi n pháp m b o an toàn, gi gìn s c kho cho h c sinh, sinh viên trong quá trình t p luy n và thi u th d c th thao; 8. Phát hi n và b i dư ng tài năng th thao trong h c sinh, sinh viên. Có các bi n pháp giúp các h c sinh, sinh viên th l c y u, có khuy t t t ư c tham gia t p luy n v i n i dung và hình th c phù h p; 9. ánh giá k t qu h c t p môn Th d c. Hư ng d n t p luy n và ki m tra tiêu chuNn rèn luy n thân th theo l a tu i. i u 9: Quy n l i c a gi ng viên, giáo viên th d c th thao. 1. ư c hư ng các ch ãi ng theo chính sách hi n hành qui nh cho cán b , giáo viên nói chung và i v i giáo viên th d c th thao nói riêng; 2. ư c tham gia các tài nghiên c u khoa h c, phát huy sáng ki n c i ti n nâng cao ch t lư ng, hi u qu gi ng d y; 3. ư c t p luy n, b i dư ng, ào t o chuyên môn nâng cao trình nghi p v theo trình chuNn giáo viên các c p h c, b c h c; 4. ư c tham gia h i gi ng thi ch n giáo viên gi i như giáo viên các môn h c khác; 5. ư c t o i u ki n làm hu n luy n viên, tr ng tài các cu c thi u th d c th thao trong và ngoài ngành n u ư c m i, nhưng ph i s p x p k ho ch gi ng d y h p lý, không nh hư ng n nhi m v và ph i ư c b môn và lãnh o nhà trư ng ng ý; 6. ư c xét khen thư ng theo quy nh hi n hành c a ngành Giáo d c ào t o và ngành Th d c th thao. i u 10: Nhi m v c a cán b y t trư ng h c. 1. Tham mưu cho Hi u trư ng nhà trư ng trong vi c xây d ng k ho ch, ch o và t ch c th c hi n công tác y t trư ng h c hàng năm; 2. Theo dõi và khám s c kho nh kỳ cho h c sinh, sinh viên; 3. Sơ c p c u và s lý các trư ng h p tai n n, thương tích và b nh t t khi x y ra trư ng h c; 4. T ch c các bi n pháp gi gìn v sinh, góp ph n b o v môi trư ng trư ng h c xanh-s ch- p.
  6. 5. Ki m tra v sinh, an toàn các cơ s h c t p, phương ti n dùng d y h c, nhà ăn, ký túc xá, các công trình v sinh, nư c s ch...; 6. Tri n khai các chương trình d án v giáo d c chăm sóc và b o v s c kho , v sinh môi trư ng trong nhà trư ng; 7. Qu n lý s y b và các tài s n c a phòng, tr m y t ; 8. Tham gia ánh giá tình tr ng s c kho c a h c sinh, sinh viên. i u 11: Quy n l i c a cán b y t trư ng h c. 1. ư c hư ng ch ãi ng theo chính sách hi n hành quy nh cho cán b y t cơ s ho c hư ng ch h p ng tho thu n gi a nhà trư ng v i b n thân; 2. ư c tham d các l p hu n luy n, b i dư ng chuyên môn nâng cao trình nghi p v ; 3. ư c tham gia các tài nghiên c u khoa h c, phát huy sáng ki n c i ti n, nâng cao ch t lư ng, hi u qu công tác; 4. ư c tham gia các bu i sinh ho t và các ho t ng khác như cán b , giáo viên nhà trư ng; 5. ư c m i gi ng môn s c kho , tham gia tuyên truy n phòng d ch b nh cho h c sinh, sinh viên và cán b giáo viên toàn trư ng v các ch chăm sóc, b o v s c kho . 6. ư c xét khen thư ng theo qui nh hi n hành c a ngành Giáo d c- ào t o và ngành Y t . Chương 4 T CH C VÀ QU N LÝ CH O CÔNG TÁC GIÁO D C TH CH T VÀ Y T TRƯ NG H C i u 12: H th ng qu n lý giáo d c th ch t và y t trư ng h c. 1. Các c p qu n lý giáo d c t B Giáo d c và ào t o, S Giáo d c và ào t o n Phòng Giáo d c có các t ch c chuyên trách giúp th trư ng th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c v công tác giáo d c th ch t và y t trư ng h c. 2. Các trư ng i h c và cao ng sư ph m có Khoa Giáo d c Th ch t. Các trư ng i h c, cao ng, trung h c chuyên nghi p và các trư ng ph thông có b môn, t giáo viên giáo d c th ch t tr c thu c Ban giám hi u. i u 13: Nhi m v c a t ch c chuyên trách công tác giáo d c th ch t và y t trư ng h c c a B Giáo d c và ào t o. T ch c chuyên trách công tác giáo d c th ch t và y t trư ng h c có nhi m v :
  7. 1. Tham mưu giúp B trư ng có k ho ch ph i h p v i các cơ quan c a U ban Th d c th thao, B Y t và các B , Ngành liên quan t o i u ki n h c sinh, sinh viên ư c rèn luy n nâng cao s c kho , th l c, thông qua các ho t ng giáo d c th ch t, s c kho , th thao và y t trư ng h c phù h p v i c i m sinh lý, tâm lý, l a tu i và gi i tính; 2. Tham mưu giúp B trư ng xây d ng, ch o và t ch c th c hi n chính sách, qui ho ch, k ho ch, Ny m nh công tác giáo d c th ch t, s c kho phát tri n th thao và y t trư ng h c trong nhà trư ng các c p; 3. Ch o và t ch c th c hi n các văn b n qui ph m pháp lu t v giáo d c th ch t, ho t ng th thao và ho t ng b o v tăng cư ng s c kho cho h c sinh, sinh viên; 4. Ph i h p v i các cơ quan liên quan trình B trư ng các quy nh v m c tiêu n i dung chương trình và phương pháp môn h c Th d c, S c kho , các ho t ng th d c th thao và y t trư ng h c; xây d ng tiêu chuNn, ch chính sách i v i giáo viên, cán b th d c th thao và y t trư ng h c. Xây d ng tiêu chuNn cơ s v t ch t và trang thi t b , d ng c ph c v giáo d c th ch t và y t trư ng h c; 5. Trình B trư ng ban hành ch ng ch rèn luy n thân th cho h c sinh ph thông, ch ng ch giáo d c th ch t cho sinh viên, cho h c sinh i h c và chuyên nghi p toàn qu c; 6. Ch o và t ch c thi h c sinh gi i th d c th thao hàng năm; ch o và t ch c H i kho Phù ng cho h c sinh ph thông và i h i Th d c Th thao sinh viên, h c sinh theo nh kỳ 4 năm m t l n; 7. ngh B khen thư ng các ơn v , cá nhân có thành tích xu t s c v công tác giáo d c th ch t và y t trư ng h c. 8. Ch o tri n khai các chương trình d án qu c gia và qu c t v v sinh, môi trư ng, giáo d c th ch t và s c kho cho h c sinh, sinh viên các c p; 9. T ng k t ánh giá công tác giáo d c th ch t và y t trư ng h c theo tiêu chí thi ua c a B ban hành. 10. Ki m tra vi c th c hi n công tác giáo d c th ch t và y t trư ng h c t i các cơ s giáo d c, nha trư ng trong toàn ngành; 11. Tri n khai th c hi n vi c b o tr nhà nư c c a B Giáo d c và ào t o i v i các t ch c xã h i và qu n chúng v th d c th thao c a sinh viên, h c sinh chuyên nghi p và h c sinh ph thông Vi t Nam. 12. Ph i h p v i các cơ quan liên quan xu t trình B trư ng k ho ch m r ng quan h qu c t trong lĩnh v c th d c th thao và y t trư ng h c ph c v m c tiêu giáo d c toàn di n. i u 14: Nhi m v c a t ch c chuyên trách giáo d c th ch t và y t trư ng h c c a S Giáo d c và ào t o.
  8. T ch c chuyên trách giáo d c th ch t và y t trư ng h c tham mưu cho lãnh oS Giáo d c và ào t o th c hi n các công vi c sau: 1. Tri n khai th c các ch trương, chính sách, các văn b n pháp qui c a Nhà nư c và B Giáo d c và ào t o ban hành; 2. Xây d ng k ho ch, quy ho ch, ki m tra vi c th c hi n giáo d c th ch t, ho t ng th thao, y t trư ng h c trong các cơ s giáo d c, nhà trư ng các c p a phương; 3. Tham gia các chương trình, d án qu c gia và qu c t v v sinh, môi trư ng, giáo d c th ch t, s c kho cho h c sinh, sinh viên khi ư c phân công; 4. T o các i u ki n m b o các cơ s giáo d c tri n khai có hi u qu và ch t lư ng công tác giáo d c th ch t, ho t ng th thao và y t trư ng h c; 5. Báo cáo B Giáo d c và ào t o v vi c th c hi n công tác giáo d c th ch t và y t trư ng h c theo yêu c u và vào d p t ng k t năm h c. 6. Ch o, ki m tra, t ch c H i kho Phù ng theo nh kỳ: a) C p trư ng: hàng năm t ch c vào d p k ni m các ngày l ; b) C p qu n, huy n, t nh, thành ph : t ch c 2 năm/m t l n. c) ChuNn b l c lư ng tham gia và H i kho Phù ng toàn qu c: t ch c 4 năm/m t l n. i u 15: Nhi m v c a t ch c chuyên trách công tác giáo d c th ch t và y t trư ng h c c a Phòng Giáo d c và ào t o T ch c chuyên trách công tác giáo d c th ch t và y t trư ng h c tham mưu cho lãnh d o Phòng Giáo d c và ào t o th c hi n: 1. Ch o và t ch c th c hi n công tác giáo d c th ch t, y t trư ng h c thu c ph m vi qu n lý; 2. T o các i u ki n m b o (cơ s v t ch t, tài chính, cán b , giáo viên) nhà trư ng th c hi n có hi u qu và ch t lư ng công tác giáo d c th ch t và y t trư ng h c; 3. Có k ho ch tri n khai các ho t ng giáo d c th ch t và y t trư ng h c trong các trư ng h c do Phòng Giáo d c và ào t o qu n lý theo ch trương, k ho ch c a B , S và chính quy n a phương; 4. T ch c H i kho Phù ng c p qu n, huy n theo nh kỳ 2 năm m t l n, ch o t ch c H i kho Phù ng c p trư ng h c m i năm 1 l n; 5. Hư ng d n ki m tra, sơ k t, t ng k t và báo cáo công tác giáo d c th ch t m i h c kỳ và c năm h c.
  9. i u 16: Nhi m v c a nhà trư ng. Ngoài các nhi m v quy nh trong i u l nhà trư ng các b c h c; v công tác giáo d c th ch t và y t trư ng h c. Nhà trư ng còn có nhi m v : 1. T ch c d y và h c chương trình môn th d c và môn s c kho ; 2. Có k ho ch tri n khai các ho t ng th d c, th thao ngo i khoá và rèn luy n thân th , t ch c cho h c sinh, sinh viên tham gia các cu c thi u th thao, các ho t ng b o v tăng cư ng s c kho cho h c sinh, sinh viên, ho t ng h i Ch th p trong nhà trư ng; 3. Nhà trư ng ph i có giáo viên th d c th c hi n chương trình gi ng d y môn th d c và các ho t ng th thao; 4. Hàng năm t ch c H i kho Phù ng trong toàn trư ng, tham gia các cu c thi h c sinh gi i th d c th thao, h i gi ng giáo viên th d c gi i các c p; 5. Các nhà trư ng có phòng y t và cán b y t trư ng h c chuyên trách ho c kiêm nhi m làm công tác y t trư ng h c; 6. Xây d ng k ho ch b i dư ng chuyên môn nghi p v cho giáo viên, cán b làm công tác giáo d c th ch t và y t trư ng h c; 7. Xây d ng ch tiêu c th v vi c ph n u trong h c t p, rèn luy n, chăm sóc b o v và nâng cao s c kho , th l c và thành tích th thao h c sinh sinh viên c a toàn trư ng; 8. Hàng năm có k ho ch xây d ng, tu s a, b o qu n và s d ng các cơ s v t ch t, phương ti n, trang thi t b d y và h c th d c, th thao, y t trư ng h c, tr ng cây bóng mát và phát tri n h th ng vư n sinh v t, sinh v t c nh, xây d ng trư ng h c xanh, s ch, p và an toàn; 9. B o v và s d ng có hi u qu , úng ch quy nh c a Nhà nư c, n i quy c a nhà trư ng v nh ng tài s n, cơ s v t ch t c a trư ng h c nói chung và c a giáo d c th ch t, y t trư ng h c nói riêng. Chương 5 I U KI N M B O CÔNG TÁC GIÁO D C TH CH T VÀ Y T TRƯ NG H C i u 17: Cơ s v t ch t. Các trư ng h c ph i m b o các i u ki n ph c v cho vi c d y và h c: 1. Có sân t p, nhà t p, trang thi t b , d ng c th d c th thao ph c v cho vi c d y và h c môn th d c và các ho t ng th thao h c sinh, sinh viên các c p h c, b c h c.
  10. 2. Có phòng riêng chăm sóc s c kho và y t trư ng h c; có m t s d ng c y t , m t s thu c men thi t y u và m t s giư ng b nh sơ c u ban u trư c khi ưa ngư i b nh lên tuy n trên. i v i trư ng i h c, cao ng, trung h c chuyên nghi p có tr m y t riêng; 3. Có công trình v sinh s ch s h p v sinh (h tiêu, h ti u...), có h th ng nư c s ch và nư c u ng an toàn cho h c sinh, sinh viên. m b o c nh quan môi trư ng nhà trư ng mang tính sư ph m và s ch, p. i u 18: Kinh phí. 1. Ngành Giáo d c và ào t o ph i h p v i ngành Tài chính và các ngành h u quan th ng nh t có n i dung chi h p lý cho các ho t ng giáo d c th ch t và y t trư ng h c t ngu n ngân sách ư c c p, h c phí và ngu n b o hi m h c sinh... 2. Tranh th ngu n tài tr c a các t ch c, cá nhân trong và ngoài nư c cho giáo d c th ch t và y t trư ng h c. Chương 6 KHEN THƯ NG VÀ X LÝ VI PH M i u 19: Khen thư ng 1. Các t p th và cá nhân có thành tích xu t s c trong công tác giáo d c th ch t và y t trư ng h c ư c xét khen thư ng theo quy nh hi n hành c a Nhà nư c. 2. B Giáo d c và ào t o xét và ngh U ban Th d c th thao, B Y t t ng huy chương "Vì s nghi p th d c th thao", "Vì s c kho nhân dân" cho các cá nhân có nhi u công lao c ng hi n cho s nghi p xây d ng và phát tri n th d c th thao, y t trư ng h c theo quy ch hi n hành c a U ban Th d c th thao và B Y t ; 3. Các c p qu n lý giáo d c xét khen thư ng i v i ơn v và cá nhân có thành tích v giáo d c th ch t và y t trư ng h c theo quy ch khen thư ng hi n hành c a B Giáo d c và ào t o; 4. H c sinh, sinh viên t thành tích cao trong các gi i thi u th d c th thao c a h c sinh, sinh viên qu c t và qu c gia, ư c xét khen thư ng và ư c hư ng các ch ưu tiên, khuy n khích theo các quy nh hi n hành. i u 20: X lý vi ph m Các cá nhân, ơn v vi ph m quy ch này, tuỳ theo tính ch t, m c vi ph m mà b x lý k lu t, x ph t vi ph m hành chính ho c truy c u trách nhi m hình s ; n u gây thi t h i v t ch t thì ph i b i thư ng theo quy nh c a pháp lu t.
Đồng bộ tài khoản