Quyết định số 14/2002/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
49
lượt xem
2
download

Quyết định số 14/2002/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 14/2002/QĐ-UB về việc ban hành Quy định tạm thời quản lý tôm giống, thức ăn nuôi thủy sản, thuốc thú y thủy sản và môi trường nuôi tôm trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 14/2002/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** S : 14/2002/Q -UB TP.H Chí Minh, ngày 19 tháng 02 năm 2002 QUY T NNH C A Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH V BAN HÀNH QUY NNH T M TH I QU N LÝ TÔM GI NG, TH C ĂN NUÔI TH Y S N, THU C THÚ Y TH Y S N VÀ MÔI TRƯ NG NUÔI TÔM TRÊN NA BÀN THÀNH PH H CHÍ MINH. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t t ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ; Căn c Pháp l nh b o v và phát tri n ngu n l i th y s n ngày 25 tháng 4 năm 1989 ; Căn c Ngh nh s 86/2001/N -CP ngày 16 tháng 11 năm 2001 c a Chính ph v i u ki n kinh doanh các ngành ngh th y s n và Ngh nh s 30/2000/N -CP ngày 11 tháng 8 năm 2000 c a Chính ph v bãi b m t s gi y phép và i u ki n kinh doanh ; Theo Thông tư s 02/TS-TT ngày 25 tháng 6 năm 1994 c a B Th y s n v công tác thú y i v i ng v t và s n ph m ng v t th y s n, Thông tư s 05/TT-NC ngày 10 tháng 10 năm 1996 c a B Th y s n v qu n lý gi ng v t nuôi, Thông tư s 02/1998/TT-BTS ngày 13 tháng 3 năm 1998 c a B Th y s n v qu n lý th c ăn chăn nuôi và Thông tư s 03/2000/TT-BTS ngày 22 tháng 9 năm 2000 v ban hành quy ch nhãn hàng hóa lưu thông trong nư c và hàng hóa xu t kh u, nh p kh u c a B Th y s n; Theo Quy t nh s 425/2001/Q -BTS ngày 25 tháng 5 năm 2001 c a B Th y s n quy nh t m th i v công b tiêu chu n ch t lư ng hàng hóa chuyên ngành th y s n; Xét ngh c a Giám c S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn t i T trình s 40/NN&PTNT-TS ngày 14 tháng 01 năm 2002 ; QUY T NNH i u 1. Nay ban hành Quy t nh này kèm theo Quy nh t m th i qu n lý tôm gi ng, th c ăn nuôi th y s n, thu c thú y th y s n và môi trư ng nuôi tôm trên a bàn thành ph H Chí Minh. i u 2. Giao Giám c S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ch trì ph i h p v i các s - ngành có liên quan và Ch t ch y ban nhân dân các qu n - huy n tri n khai th c hi n Quy t nh này. i u 3. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ký ban hành. i u 4. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Giám c S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, Giám c S K ho ch và u tư, Giám c S Khoa h c-Công ngh và Môi trư ng, Th trư ng các s - ngành có liên quan
  2. và Ch t ch y ban nhân dân các qu n-huy n ch u trách nhi m th c hi n Quy t nh này.- TM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH CH TNCH Lê Thanh H i QUY NNH T M TH I V QU N LÝ TÔM GI NG, TH C ĂN NUÔI TH Y S N, THU C THÚ Y TH Y S N VÀ MÔI TRƯ NG NUÔI TÔM TRÊN NA BÀN THÀNH PH H CHÍ MINH (Ban hành kèm theo Quy t nh s : 14/2002/Q -UB ngày 19 tháng 02 năm 2002 c a y ban nhân dân thành ph ) Chương 1: QUY NNH CHUNG i u 1. Quy nh áp d ng i v i vi c qu n lý Nhà nư c v tôm gi ng, th c ăn nuôi th y s n, thu c thú y th y s n, môi trư ng nuôi tôm nh m m b o ch t lư ng, g n v i b o v s n xu t, môi trư ng sinh thái, n nh i s ng c a nhân dân thành ph . i u 2. Các tôm gi ng, th c ăn nuôi th y s n và thu c thú y th y s n trong quy nh này g m : 2.1. Các tôm gi ng g m : tôm bi n gi ng t u trùng n PL30, tôm càng xanh gi ng t u trùng n PL30. 2.2. Th c ăn nuôi th y s n g m : th c ăn h n h p d ng viên cho tôm, th c ăn chăn nuôi, b t cá m n, nguyên li u s n xu t th c ăn cho tôm cá (d u gan m c, b t u nành...). 2.3. Thu c thú y th y s n g m : các l ai thu c, hóa ch t, ch phNm sinh h c, nguyên v t li u s n xu t thu c và hóa ch t dùng trong nuôi tr ng th y s n ã ư c B Th y s n cho phép s d ng. i u 3. Ph m vi qu n lý c a quy nh g m : 3.1. Qu n lý cơ s s n xu t, kinh doanh tôm gi ng nhân t o và ki m d ch tôm gi ng. 3.2. Qu n lý môi trư ng nuôi tôm. 3.3. Qu n lý các cơ s s n xu t, kinh doanh th c ăn nuôi th y s n, thu c thú y th y s n.
  3. 3.4. Công b tiêu chuNn ch t lư ng và ghi nhãn hàng hóa i v i tôm gi ng, th c ăn nuôi th y s n, thu c thú y th y s n. 3.5. Thanh tra, ki m tra. i u 4. M t s thu t ng dùng trong quy nh này ư c hi u như sau : 4.1. Cơ s s n xu t, kinh doanh tôm gi ng nhân t o : cơ s th c hi n ch c năng cho tôm b m sinh s n nhân t o ho c cơ s mua tôm u trùng, h u u trùng v ương nuôi. 4.2. Cơ s s n xu t th c ăn nuôi th y s n và thu c thú y th y s n : cơ s có trang thi t b máy móc, quy trình công ngh chuyên s n xu t các lo i th c ăn nuôi tr ng th y s n và thu c thú y th y s n. 4.3. Cơ s kinh doanh thu c thú y th y s n : c a hàng, i lý bán các lo i thu c, hóa ch t, ch phNm sinh h c dùng cho nuôi tr ng th y s n. 4.4. Thu c thú y th y s n: ch phNm có ngu n g c t ng v t, th c v t, hóa ch t, v c xin và ch phNm sinh h c khác dùng trong nuôi tr ng th y s n. 4.5. Th c ăn nuôi th y s n : s n phNm ã qua ch bi n công nghi p là th c v t, ng v t, vi sinh v t, hóa ch t, khoáng ch t cung c p cho ng v t th y s n các ch t dinh dư ng m b o cho ho t ng s ng, sinh trư ng, phát tri n và sinh s n. Chương 2: QU N LÝ CƠ S S N XU T, KINH DOANH TÔM GI NG NHÂN T O VÀ KI M DNCH TÔM GI NG. i u 5. S n xu t kinh doanh tôm gi ng nhân t o : 5.1. Các t ch c, cá nhân tham gia s n xu t, kinh doanh tôm gi ng nhân t o ph i theo úng quy ho ch t ng th c a ngành th y s n thành ph v phát tri n gi ng th y s n nói chung và tôm gi ng nói riêng. 5.2. i u ki n s n xu t, kinh doanh tôm gi ng nhân t o : 5.2.1. T ch c, cá nhân s n xu t, kinh doanh tôm gi ng nhân t o ph i có các i u ki n quy nh t i i u 9 Ngh nh s 86/2001/N -CP ngày 16 tháng 11 năm 2001 c a Chính ph quy nh v i u ki n kinh doanh các ngành ngh th y s n. 5.2.2. Ch cơ s ph i n p h sơ ăng ký ki m tra i u ki n theo quy nh cho Chi c c B o v ngu n l i th y s n thành ph H Chí Minh ki m tra i u ki n sau khi ã ư c c p gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh. i u 6. Th t c xét và c p gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh : 6.1. Chi c c B o v ngu n l i th y s n thành ph có nhi m v ki m tra và c p gi y ch ng nh n i u ki n s n xu t, kinh doanh theo Ngh nh s 30/CP ngày 11 tháng 8 năm 2000 c a Chính ph cho các t ch c, cá nhân có nhu c u s n xu t, kinh doanh tôm gi ng nhân t o m b o th t c ăng ký v i các cơ quan có thNm quy n c p gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh theo quy nh sau : 6.2. Phòng ăng ký kinh doanh thu c S K ho ch và u tư thành ph có nhi m v c p gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh cho các t ch c doanh nghi p s n xu t kinh doanh tôm gi ng nhân t o trên a bàn thành ph và sau ó thì Chi c c B o v ngu n
  4. l i th y s n thành ph c p gi y ch ng nh n i u ki n s n xu t kinh doanh tôm gi ng. 6.3. Chi c c B o v ngu n l i th y s n thành ph c p gi y ch ng nh n i u ki n s n xu t kinh doanh tôm gi ng sau khi ư c Phòng Kinh t các huy n - qu n có nhi m v c p gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh cho h kinh doanh cá th trên a bàn. i u 7. Ki m d ch tôm gi ng : 7.1. Các t ch c, cá nhân có cơ s s n xu t tôm gi ng nhân t o t i thành ph khi s n xu t ra tôm gi ng ưa vào lưu thông nuôi ho c bán ph i ch u trách nhi m v ch t lư ng và ph i ư c Chi c c B o v ngu n l i th y s n thành ph ki m d ch. Lô hàng tôm gi ng t yêu c u ư c c p gi y ch ng nh n ki m d ch ng v t th y s n và ngư c l i thì cán b ki m d ch yêu c u x lý lô hàng. 7.2. i v i tôm gi ng c a các t ch c, cá nhân (ch hàng) mua các t nh v thành ph s n xu t, kinh doanh ph i ư c Chi c c B o v ngu n l i th y s n nơi xu t bán ki m d ch và c p gi y ch ng nh n ki m d ch ng v t th y s n. ng th i ch hàng ph i khai báo v i Chi c c B o v ngu n l i th y s n thành ph trư c ít nh t m t ngày khi lô hàng tôm gi ng n thành ph , Chi c c ki m tra i ch ng lô hàng ; trư ng h p nghi ng lô hàng tôm gi ng b nhi m b nh Chi c c B o v ngu n l i th y s n thành ph ti n hành ki m d ch t yêu c u thì cho phép ch hàng phát tán lô hàng tôm gi ng nuôi ho c bán ; k t qu ki m d ch l i không t yêu0 c u thì bu c ch hàng ph i th c hi n các bi n pháp x lý úng theo quy nh c a ngành th y s n. 7.3. Ch cơ s s n xu t, kinh doanh tôm gi ng nhân t o và ch hàng ph i tuân theo s hư ng d n c a cán b ki m d ch, thanh tra viên c a Chi c c B o v ngu n l i th y s n và t o i u ki n cho cán b ki m d ch làm t t công tác ki m d ch. i u 8. Trách nhi m c a cơ s s n xu t, kinh doanh gi ng tôm nhân t o: 8.1. Các cơ s s n xu t, kinh doanh tôm gi ng nhân t o ph i tuân th các quy nh v i u ki n v sinh thú y th y s n. Khi phát hi n tôm gi ng cơ s có d u hi u b nh ph i nhanh chóng cách ly các cá th ho c qu n th b nhi m b nh ng th i ph i báo ngay cho Chi c c B o v ngu n l i th y s n thành ph và cơ quan qu n lý th y s n c p huy n-qu n có bi n pháp x lý k p th i, ngăn ch n không b nh lây lan phát sinh thành d ch. 8.2. Không ư c cho thuê ho c mư n gi y ch ng nh n và b ng c p k thu t ng tên ăng ký s n xu t, kinh doanh tôm gi ng nhân t o. Nghiêm c m s d ng các l ai ch t kích thích tăng s c kh e và ch ng b nh gi t o nh m t m th i cho con tôm gi ng. i u 9. i v i thanh tra viên B o v ngu n l i th y s n và cán b ki m d ch : 9.1. Thanh tra viên B o v ngu n l i th y s n khi làm nhi m v ph i m c trang ph c, eo bi n hi u úng quy nh, Thanh tra viên trình th khi ti n hành ki m tra, ki m soát. 9.2. Thanh tra viên B o v ngu n l i th y s n, cán b ki m d ch có tác phong làm vi c nhanh g n, nghiêm ch nh, trung th c và chính xác t hi u qu cao (k c lúc làm êm, ngòai gi , ngày ngh ).
  5. 9.3. Trong công tác ki m d ch, khi ti n hành ki m d ch cán b ki m d ch ph i t tay l y m u tôm gi ng theo phương pháp ng u nhiên, không ư c nh n m u c a ch cơ s ho c ch hàng v n chuy n t ý em n. 9.4. Th t c ki m d ch và c p gi y ch ng nh n ph i nhanh g n, không gây phi n hà cho dân, i v i àn gi ng t t th i gian ki m d ch ph i nhanh, i v i àn gi ng x u, có m m b nh, tùy theo m c c a t ng lo i b nh và th i gian công b k t qu khác nhau nhưng th i gian ch m nh t không quá 07 ngày. Chương 3: QU N LÝ MÔI TRƯ NG NUÔI TÔM i u 10. Các quy nh i v i ho t ng nuôi tôm : 10.1. Các t ch c cá nhân tham gia nuôi tôm thương phNm t i các vùng t p trung, theo úng quy ho ch c a ngành th y s n thành ph . 10.2. Tôm gi ng thu n th nuôi ph i m b o ch t lư ng t t. Trư ng h p tôm gi ng th nuôi là s n phNm m i ph i th c hi n theo quy ch kh o nghi m gi ng, th c ăn, thu c thú y, hóa ch t và ch phNm sinh h c dùng trong nuôi tr ng th y s n c a B Th y s n. 10.3. Ch s d ng th c ăn nuôi th y s n, thu c thú y th y s n cho tôm gi ng và tôm nuôi thu c danh m c cho phép c a B Th y s n, li u lư ng s d ng theo hư ng d n trên nhãn c a nhà s n xu t và cơ quan chuyên môn. 10.4. Không ư c x ch t th i t ho t ng c a cơ s tôm gi ng và nuôi tôm chưa qua x lý ra môi trư ng xung quanh. 10.5. Nuôi tôm theo úng th i v , tránh gây ô nhi m môi trư ng. 10.6. Ng ng vi c dùng thu c kháng sinh cho tôm nuôi thương phNm trư c khi thu ho ch t i thi u là 04 tu n. 10.7. Tôm gi ng trư c khi ưa vào vùng nuôi ph i ư c ki m d ch. Trong quá trình nuôi dư ng, phát hi n tôm có hi n tư ng nhi m b nh, ng ng ngày vi c tháo nư c ra môi trư ng xung quanh, ng th i cơ s ph i báo ngay cho cơ quan ch c năng (Chi c c B o v ngu n l i th y s n, cơ quan qu n lý th y s n c p huy n), cơ quan nghiên c u óng trên a bàn tìm gi i pháp x lý, kh c ph c. i u 11. S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn thành ph H Chí Minh có trách nhi m : 11.1. Ph i h p v i S Khoa h c-Công ngh và Môi trư ng thành ph , cơ quan nghiên c u khoa h c thi t l p h th ng quan tr c môi trư ng t i các i m u ngu n cung c p nư c vào vùng nuôi tôm t p trung. C p nh t hóa các thông tin v ch t lư ng nư c, thư ng xuyên c nh báo v môi trư ng, d ch b nh b ng nhi u hình th c như : l y m u tôm, nư c xét nghi m hàng tháng và thông báo n ngư i nuôi tôm ư c bi t theo dõi, có bi n pháp phòng ng a và ti n hành x lý k p th i khi có s c gây ô nhi m môi trư ng nư c. Ch o các ơn v chuyên môn tr c thu c ph i h p v i cơ quan ch c năng a phương t ch c t p hu n, hư ng d n v qu n lý môi trư ng vùng
  6. nuôi tôm t p trung, thư ng xuyên giáo d c nâng cao ý th c c ng ng b o v môi trư ng. 11.2. Ph i h p v i y ban nhân dân các huy n - qu n ch u trách nhi m hư ng d n các cơ s nuôi tôm th tôm nuôi theo úng th i v nh m qu n lý ư c môi trư ng theo hư ng phát tri n b n v ng, ngăn ch n d ch b nh tôm nuôi m i phát sinh. i u 12. Các cơ s nuôi tôm có trách nhi m sau : 12.1. Cơ s nuôi tôm ph i : + Lưu gi h sơ ki m d ch gi ng xu t trình cho cơ quan có thNm quy n ki m tra. + Ph i có h th ng c p thoát nư c riêng bi t, có ao l ng (di n tích ít nh t b ng 30% di n tích ao nuôi), ao x lý nư c th i (di n tích ít nh t b ng 20% di n tích ao nuôi) và ch ư c phép th i nư c khi ã x lý thành nư c s ch theo quy nh. Bùn áy ao n o vét và nư c th i trong quá trình s n xu t không ư c th i tr c ti p ra sông ho c h th ng th y l i mà ph i ư c x lý s ch không làm ô nhi m cho môi trư ng xung quanh. C m s d ng các lo i hóa ch t, th c ăn th y s n, thu c thú y th y s n làm nh hư ng n ch t lư ng nư c. 12.2. Th c hi n nghiêm ch nh các quy nh v b o v môi trư ng. 12.3. Cung c p trung th c và y thông tin di n bi n môi trư ng, b nh tôm c a cơ s cho các cơ quan ch c năng có thNm quy n khi có yêu c u. 12.4. Ph i h p v i cơ quan nghiên c u c a ngành và cơ quan có ch c năng c a a phương trong vi c tìm phương án x lý môi trư ng và b nh tôm khi có s c và trao i xu t ý ki n trong quá trình th c hi n quy nh v qu n lý môi trư ng vùng nuôi tôm. Chương 4: QU N LÝ CÁC CƠ S S N XU T KINH DOANH TH C ĂN NUÔI TH Y S N, THU C THÚ Y TH Y S N. i u 13. i u ki n s n xu t th c ăn nuôi th y s n : 13.1. T ch c, cá nhân s n xu t th c ăn nuôi th y s n kinh doanh ph i có các i u ki n quy nh t i i u 12 Ngh nh s 86/2001/N -CP ngày 16 tháng 11 năm 2001 c a Chính ph quy nh v i u ki n kinh doanh các ngành ngh th y s n. 13.2. Chi c c B o v ngu n l i th y s n thành ph ki m tra và c p gi y ch ng nh n i u ki n s n xu t các cơ quan có thNm quy n xét c p gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh. i u 14. i u ki n s n xu t và kinh doanh thu c thú y th y s n : 14.1. i u ki n s n xu t thu c thú y th y s n :
  7. - T ch c, cá nhân s n xu t thu c thú y th y s n ph i có các i u ki n quy nh t i i u 13 Ngh nh s 86/2001/N -CP ngày 16 tháng 11 năm 2001 c a Chính ph quy nh v i u ki n kinh doanh các ngành ngh th y s n. - Chi c c B o v ngu n l i th y s n thành ph hư ng d n th t c các cơ quan có thNm quy n ki m tra c p gi y ch ng nh n i u ki n s n xu t sau khi S K ho ch và u tư c p gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh. 14.2. i u ki n kinh doanh thu c thú y th y s n : - Có a i m, trang thi t b , cơ s v t ch t k thu t b o qu n, bán hàng tiêu chuNn v sinh thú y. - Ngư i qu n lý cơ s kinh doanh ph i có b ng c p chuyên môn v th y s n t trung c p tr lên, ngư i bán hàng ph i qua ào t o c a cơ quan qu n lý ngành thu c thú y th y s n. - Chi c c B o v ngu n l i th y s n thành ph ki m tra i u ki n và c p gi y ch ng nh n i u ki n kinh doanh xin phép các cơ quan ch c năng có thNm quy n c p gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh. i u 15. Trách nhi m c a cơ s s n xu t, kinh doanh th c ăn nuôi th y s n, thu c thú y th y s n : 15.1. S n phNm s n xu t ra ph i m b o ch t lư ng như ã công b , không ư c phép s n xu t các s n phNm thu c danh m c c m c a B Th y s n. 15.2. C m lưu hành trên th trư ng các lo i th c ăn nuôi th y s n, thu c thú y th y s n không ư c B Th y s n cho phép, ng th i c m s n xu t, kinh doanh th c ăn nuôi tr ng th y s n, thu c thú y th y s n kém phNm ch t ho c quá h n s d ng, không có mã s công b ch t lư ng, không ghi nhãn hàng hóa. Chương 5: CÔNG B TIÊU CHU N CH T LƯ NG VÀ GHI NHÃN HÀNG HÓA I V I TÔM GI NG, TH C ĂN NUÔI TH Y S N, THU C THÚ Y TH Y S N. i u 16. Công b tiêu chuNn ch t lư ng : 16.1. Các t ch c, cá nhân s n xu t, kinh doanh tôm gi ng nhân t o, th c ăn nuôi th y s n, thu c thú y th y s n óng trên ph m vi a bàn thành ph H Chí Minh (k c cơ s ho t ng theo Lu t u tư nư c ngoài) u ph i công b ch t lư ng hàng hóa theo Quy t nh s 425/2001/Q -BTS ngày 25 tháng 5 năm 2001 c a B trư ng B Th y s n v vi c quy nh t m th i v công b tiêu chuNn ch t lư ng hàng hóa chuyên ngành th y s n. 16.2. Chi c c B o v ngu n l i th y s n thành ph có trách nhi m ti p nh n h sơ, ki m tra ch t lư ng hàng hóa c a các t ch c, cá nhân, công b tiêu chuNn k t qu ki m tra, ký tên óng d u và công nh n theo quy nh c a Nhà nư c.
  8. i u 17. Ghi nhãn hàng hóa Các lo i tôm gi ng, th c ăn nuôi th y s n, thu c thú y th y s n (thu c, hóa ch t, ch phNm sinh h c...) có bao gói s n phNm khi tham gia lưu thông trên th trư ng tiêu th trong nư c k c hàng s n xu t trong nư c và hàng nh p khNu t nư c ngòai u ph i ghi nhãn hàng hóa theo quy nh c a Thông tư s 03/2000/TT-BTS ngày 22 tháng 9 năm 2000 c a B Th y s n hư ng d n th c hi n Quy t nh s 178/1999/Q -TTg ngày 30/8/1999 c a Th tư ng Chính ph . Chương 6: THANH TRA KI M TRA i u 18. L c lư ng Thanh tra chuyên ngành thu c Chi c c B o v ngu n l i th y s n thành ph H Chí Minh tr c ti p và ph i h p v i l c lư ng c a các ngành, các c p có liên quan ti n hàng ki m tra, thanh tra nh kỳ và t xu t vi c th c hi n qu n lý Nhà nư c v tôm gi ng, th c ăn nuôi th y s n, thu c thú y th y s n trên a bàn thành ph theo Ngh nh s 61/1998/N -CP ngày 15 tháng 8 năm 1998 c a Chính ph v công tác thanh tra, ki m tra i v i các doanh nghi p. V n i dung ki m tra, thanh tra g m : xem xét ánh giá vi c s n xu t kinh doanh tôm gi ng nhân t o, v n chuy n tôm gi ng ; s n xu t kinh doanh th c ăn nuôi th y s n, thu c thú y th y s n m b o ch t lu ng theo quy nh hi n hành c a Nhà nư c. Ki m tra vi c th c hi n các ch trương chính sách c a Nhà nư c và c a ngành v công tác qu n lý tôm gi ng th c ăn nuôi th y s n, thu c thú y th y s n. K t qu thanh tra, ki m tra và x lý ư c ghi thành biên b n g i cho cơ s ki m tra, thanh tra, g i các cơ quan liên quan và lưu t i cơ quan ki m tra. Sau t thanh tra ki m tra ph i l p báo cáo v k t qu thanh tra ki m tra g i cho cơ quan lãnh o c p trên (S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn thành ph , C c B o v ngu n l i th y s n). Chương 7: KHEN THƯ NG VÀ X LÝ VI PH M i u 19. V khen thư ng Các T ch c, cá nhân tích c c tham gia s n xu t, kinh doanh tôm gi ng, nuôi tôm, th c ăn nuôi th y s n, thu c thú y th y s n ch p hành t t các quy nh và ho t ng s n xu t, kinh doanh có hi u q a cao qu n lý t t ư c khen thư ng theo quy nh hi n hành c a Nhà nư c. i u 20. V x lý vi ph m Các T ch c, cá nhân tham gia s n xu t, kinh doanh tôm gi ng, nuôi tôm, th c ăn nuôi th y s n, thu c thú y th y s n vi ph m các quy nh thì b x lý theo Ngh nh s 48/CP ngày 12 tháng 8 năm 1996 c a Chính ph v x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c B o v ngu n l i th y s n ; Ngh nh s 57/CP ngày 31 tháng 5 năm 1997 c a Chính ph v x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c o lư ng ch t lư ng và Ngh nh s 26/CP ngày 26/4/1996 c a Chính ph quy nh x ph t hành chính v b o v môi trư ng. Chương 8:
  9. I U KHO N THI HÀNH i u 21. T ch c, cá nhân tham gia s n xu t, kinh doanh tôm gi ng, nuôi tôm, th c ăn nuôi th y s n, thu c thú y th y s n óng trên a bàn thành ph ph i tuân th theo quy nh này. i u 22. Giao trách nhi m S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn thành ph ph i h p các S K ho ch và u tư thành ph , S Khoa h c-Công ngh và Môi trư ng thành ph và các ngành a phương liên quan, theo ch c năng, nhi m v quy n h n hư ng d n, ôn c, ki m tra và t ch c th c hi n t t quy nh này. Trong quá trình th c hi n n u có v n vư ng m c chưa phù h p ph i báo cáo k p th i v y ban nhân dân thành ph xem xét và gi i quy t./. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH
Đồng bộ tài khoản