Quyết định số 14/2005/QĐ-UB

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

0
49
lượt xem
4
download

Quyết định số 14/2005/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 14/2005/QĐ-UB về việc ban hành Điều lệ Quản lý xây dựng theo Quy hoạch chi tiết Khu Đô thị mới Tây Hồ Tây, tỉ lệ 1/2000 (Phần Quy hoạch Sử dụng đất và Giao thông) Địa điểm: Quận Cầu Giấy, Quận Tây Hồ, Huyện Từ Liêm- Thành phố Hà Nội do Ủy ban Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 14/2005/QĐ-UB

 1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH HÀ N I c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 14/2005/Q -UB Hà N i, ngày 01 tháng 02 năm 2005 QUY T NNH C A UBND THÀNH PH V VI C BAN HÀNH I U L QU N LÝ XÂY D NG THEO QUY HO CH CHI TI T KHU Ô THN M I TÂY H TÂY, T L 1/2000 (PH N QUY HO CH S D NG T VÀ GIAO THÔNG) a i m: Qu n C u Gi y, Qu n Tây H , Huy n T Liêm - Thành ph Hà N i U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và U ban nhân dân; Căn c Pháp L nh Th ô Hà N i; Căn c Ngh nh s 91/CP ngày 17 tháng 8 năm 1994 c a Chính ph ban hành i u l Qu n lý quy ho ch ô th ; Căn c Quy t nh s 13/2005/Q -UB ngày 01 tháng 2 năm 2005 c a U ban Nhân dân Thành ph v vi c phê duy t Quy ho ch chi ti t Khu ô th m i Tây H Tây, t l 1/2000 (Ph n Quy ho ch s d ng t và giao thông). a i m: Qu n C u Gi y, Qu n Tây H , Huy n T Liêm - Thành ph Hà N i; Xét ngh c a S Quy ho ch Ki n trúc, QUY T NNH i u 1: Ban hành kèm theo Quy t nh này i u l Qu n lý xây d ng theo Quy ho ch chi ti t Khu ô th m i Tây H Tây, t l 1/2000. a i m: Qu n C u Gi y, Qu n Tây H , Huy n T Liêm - Thành ph Hà N i. i u 2: Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký. i u 3: Chánh Văn phòng UBND Thành ph , Giám c các S : Quy ho ch Ki n trúc, Xây d ng, Giao thông Công chính, K ho ch và u tư, Tài nguyên Môi trư ng và Nhà t, Tài chính, Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn; Giám c Ban Qu n lý u tư và Xây d ng Khu ô th m i Hà N i; Ch t ch UBND Qu n C u Gi y và Ch t ch UBND các Phư ng: Nghĩa ô, Nghiã Tân; Ch t ch UBND Qu n Tây H và Ch t ch UBND các Phư ng: Bư i, Nh t Tân, Xuân La; Ch t ch UBND Huy n T Liêm và Ch t ch UBND các Xã: C Nhu , Xuân nh; Giám c, Th trư ng các S , Ban, Ngành, các t ch c, cơ quan và cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. T/M U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I CH TNCH
 2. Nguy n Qu c Tri u I UL QU N LÝ XÂY D NG THEO QUY HO CH CHI TI T KHU Ô THN M I TÂY H TÂY, T L 1/2000 (PH N QUY HO CH S D NG T VÀ GIAO THÔNG) a i m: Qu n C u Gi y, Qu n Tây H , Huy n T Liêm - Thành ph Hà N i (Ban hành theo Quy t nh s 14/2005/Q -UB ngày 01 tháng 02 năm 2005 c a UBND Thành ph Hà N i) Chương 1: QUY NNH CHUNG i u 1: i u l này hư ng d n vi c qu n lý xây d ng, s d ng các công trình theo úng án Quy ho ch chi ti t Khu ô th m i Tây H Tây (Ph n Quy ho ch s d ng t và giao thông) ã ư c phê duy t theo Quy t nh s 13/2005/Q -UB ngày 01 tháng 02 năm 2005 c a UBND Thành ph Hà N i. i u 2: Ngoài nh ng quy nh nêu trong i u l này, vi c qu n lý xây d ng trong khu v c nghiên c u Quy ho ch chi ti t Khu ô th m i Tây H Tây còn ph i tuân th các quy nh khác c a pháp lu t Nhà nư c có liên quan. i u 3: Vi c i u ch nh, b sung ho c thay i i u l này ph i ư c UBND Thành ph xem xét, quy t nh. i u 4: Giám c S Quy ho ch Ki n trúc, Giám c S Xây d ng, Ch t ch UBND các Qu n: C u Gi y, Tây H , Ch t ch UBND Huy n T Liêm ch u trách nhi m trư c Ch t ch UBND Thành ph Hà N i v vi c qu n lý xây d ng t i Khu ô th m i Tây H Tây theo úng quy ho ch ư c duy t và quy nh c a pháp lu t. Chương 2: QUY NNH C TH i u 5: Ranh gi i và ph m vi l p quy ho ch chi ti t Khu ô th m i Tây H Tây: Khu ô th m i Tây H Tây thu c a gi i hành chính các Phư ng: Nh t Tân, Bư i, Xuân La - Qu n Tây H ; các Phư ng Nghĩa ô, Nghĩa Tân - Qu n C u Gi y; các Xã C Nhu , Xuân nh - Huy n T Liêm, Thành ph Hà N i. + Phía ông giáp ư ng L c Long Quân và b H Tây.
 3. + Phía Tây giáp ư ng Ph m Văn ng ( ư ng Vành ai 3). + Phía B c giáp ê phân lũ ( ư ng Nguy n Hoàng Tôn). + Phía Nam giáp ư ng Hoàng Qu c Vi t. i u 6: 1/ T ng di n tích quy ho ch: 847,41Ha Bao g m : 1/ t an ninh qu c phòng 12,79 ha 2/ t cơ quan, vi n nghiên c u, trư ng ào t o 36,90 ha 3/ t công nghi p, kho tàng 2,30 ha 4/ t h t ng k thu t um i 3,37 ha 5/ t cây xanh cách ly 6,40 ha 6/ t cây xanh, công viên thành ph , khu v c 42,02 ha 7/ H i u hòa 28,73 ha 8/ t di tích, tôn giáo 10,67 ha 9/ t công c ng thành ph , khu v c 87,88 ha 10/ th nh p 20,24 ha 11/ t các d án ã ư c l p quy ho ch 89,83 ha 12/ t ư ng giao thông thành ph , liên khu v c, khu v c, phân khu v c, nhánh (ngoài ơn v ) 164,19 ha 13/ t trư ng trung h c ph thông 4,12 ha 14/ t ơn v 337,97 ha 2/ Trong 337,97ha di n tích t ơn v bao g m các ch c năng s d ng t như sau: 1/ t ư ng giao thông, bãi xe ơn v 35,40 HA Bao g m: t ư ng nhánh (trong ơn v ) 33,47 HA t bãi xe 1,93 HA 2/ t cây xanh, th d c th thao ơn v 21,74 HA 3/ t công trình công c ng, hành chính, gi i quy t chuy n i lao ng vi c làm cho a phương 10,54 HA
 4. 4/ t trư ng h c, nhà tr , m u giáo 25,54 HA 5/ t 244,75 HA (Các thành ph n, ch tiêu s d ng t quy nh trong Khu ô th m i Tây H Tây tuân th theo quy ho ch ã ư c UBND Thành ph Hà N i phê duy t). 3/Toàn b t trong ranh gi i nghiên c u ư c chia thành 17 ô l n. Trong m i ô l n ư c chia thành các lô nh theo ch c năng s d ng t chi ti t và t ư ng giao thông. Các ô t l n ư c xác nh trên cơ s gi i h n b i các tuy n ư ng c p thành ph khu v c, phân khu v c tr lên. Các lô t nh ư c xác nh chi ti t v i các ch c năng như sau: - t xây d ng nhà g m: + t xây d ng nhà cao t ng có ký hi u CT. + t xây d ng nhà th p t ng, làng xóm, bi t th , nhà vư n có ký hi u TT. - t công c ng thành ph , khu v c có ký hi u CC. - t cơ quan, vi n nghiên c u, trư ng ào t o có ký hi u CQ. - t h n h p có ký hi u HH - t công c ng, hành chính ơn v , gi i quy t chuy n i lao ng vi c làm và gi i quy t nhu c u m t cân i cho a phương có ký hi u HC. - t xây d ng trư ng h c nhà tr m u giáo, g m: + t trư ng ti u h c và trung h c cơ s - Ký hi u TH + t nhà tr , m u giáo - Ký hi u NT + t trư ng trung h c ph thông - Ký hi u THPT - t cây xanh, công viên, th d c th thao và - Ký hi u CX vui chơi gi i trí k t h p cây xanh sân vư n -H i u hòa - Ký hi u H - t hành lang cách ly - Ký hi u CL - t công trình k thu t u m i - Ký hi u KT - t công nghi p, kho tàng - Ký hi u CN - t an ninh, qu c phòng - Ký hi u AN
 5. - t di tích, tôn giáo - Ký hi u DT - t các d án ã l p quy ho ch chi ti t và - Ký hi u DA ư c c p thNm quy n phê duy t - t xây d ng bãi xe t p trung - Ký hi u P 4/ Các ký hi u, di n tích (ha), m t xây d ng (%), h s s d ng t (l n), t ng cao bình quân (t ng) c a t ng ô t ư c th hi n và quy nh c th trên b n v Quy ho ch s d ng t (QH05) c a h sơ quy ho ch chi ti t Khu ô th m i Tây H Tây, t l 1/2000. i u 7: - t có t ng di n tích 244,75ha g m các ch c năng t cao t ng (CT), t th p t ng, làng xóm, bi t th nhà vư n (TT). - Các ch tiêu cho t ng ô t ư c quy nh c th t i b n v Quy ho ch s d ng t, t l 1/2000 (QH05). * Các yêu c u v quy ho ch ki n trúc và h t ng k thu t : - Khi thi t k công trình c n tuân th các ch tiêu kinh t k thu t ã kh ng ch v ch gi i ư ng , m t xây d ng, h s s d ng t, t ng cao bình quân. - i v i các công trình nhà cao t ng, t ng 1 ư c s d ng làm d ch v công c ng k t h p ch xe, ph c v cho b n thân công trình. Di n tích các căn h s ư c th c hi n theo t ng d án và thi t k c th c a t ng công trình ư c c p thNm quy n phê duy t. - Các công trình nhà th p t ng, m t ph có th k t h p làm c a hàng, văn phòng giao d ch ... v i quy mô nh , s ch, yên tĩnh. - Các cơ s s n xu t nh , không c h i và các công trình d ch v có th ư c phép t trong khu v c t làng xóm. - Hình th c ki n trúc các công trình ư c nghiên c u v i dáng d p p, hi n i, màu s c hài hoà, phù h p v i ch c năng s d ng. Vi c t ch c cây xanh, sân vư n và ư ng n i b k t h p b trí nơi xe, c p i n, c p nư c... m b o yêu c u s d ng c a dân cư khu v c. - Công trình nhà cao t ng ư c xây d ng theo d ng h p kh i, ki n trúc hi n i, t o n tư ng, song ph i hài hoà v i công trình xung quanh. - Công trình bi t th , nhà vư n có hình th c ki n trúc p, hi n i, hài hoà v i công trình xung quanh.
 6. - Kho ng lùi t i thi u c a công trình: 6m i v i nhà cao t ng và 3m i v i bi t th , nhà vư n. Ch gi i c th s ph thu c vào án thi t k chi ti t c a t ng h ng m c công trình và do các c p có thNm quy n phê duy t. - M t ngoài nhà không ư c sơn quét các màu en, màu t i s m và trang trí các chi ti t ph n m thu t. Nh ng trư ng h p c bi t ph i có tho thu n c a cơ quan ch c năng có thNm quy n. i u 8: - t công c ng thành ph và khu v c có t ng di n tích 87,88ha; Ký hi u CC. - Các ch tiêu cho t ng ô t ư c quy nh c th t i b n v Quy ho ch s d ng t, t l 1/2000 (QH05). * Các yêu c u v quy ho ch ki n trúc và h t ng k thu t: - Ch gi i ư ng , ch gi i xây d ng, m t xây d ng, h s s d ng t... Chi u cao công trình có th cao hơn quy nh, nhưng c n ư c xem xét theo thi t k c th và có ý ki n tho thu n c a cơ quan qu n lý, ư c c p có thNm quy n phê duy t. - Ch c năng s d ng t, quy mô... c th c a t ng công trình trong các ô t này ph i ư c cơ quan có thNm quy n ch p thu n. - Công trình ư c xây d ng theo d ng h p kh i, ki n trúc hi n i song ph i hài hoà v i công trình xung quanh. K t c u nhà khung ch u l c ho c tư ng ch u l c. - Kho ng lùi t i thi u c a công trình là 6m, ch gi i c th s ph thu c vào án thi t k chi ti t và do các c p có thNm quy n phê duy t. - M t ngoài nhà không ư c sơn quét các màu en, màu t i s m và trang trí các chi ti t ph n m thu t. Nh ng trư ng h p c bi t ph i có tho thu n c a cơ quan ch c năng có thNm quy n. - Khi thi t k và thi công các công trình c n chú ý các i tư ng là nh ng ngư i tàn t t, thương binh, tr nh ... ư c ti p c n, d dàng s d ng. - Khi thi t k và xây d ng ph i ư c các c p có thNm quy n duy t và cho phép. - Trong khuôn viên t c a công trình c n ph i b trí bãi xe, sân bãi ph c v riêng cho công trình theo Quy chuNn Xây d ng Vi t Nam. - m b o phòng ho và thi t b phòng ho theo úng quy nh hi n hành. i u 9: - t cơ quan, vi n nghiên c u, trư ng ào t o v i t ng di n tích 36,90ha; Ký hi u CQ.
 7. - Các ch tiêu cho t ng ô t ư c quy nh c th trên b n v Quy ho ch s d ng t, t l 1/2000 (QH05). * Các yêu c u v quy ho ch ki n trúc và h t ng k thu t: - Ch gi i ư ng , ch gi i xây d ng, m t xây d ng, h s s d ng t… Chi u cao công trình có th thay i khác v i quy nh t i b n v Quy ho ch s d ng t (QH05), nhưng c n ư c xem xét theo thi t k c th và có ý ki n tho thu n c a cơ quan qu n lý, ư c c p có thNm quy n phê duy t. - Kho ng lùi t i thi u c a công trình là 6m, ch gi i c th s ph thu c vào án thi t k chi ti t và do các c p có thNm quy n phê duy t. - M t ngoài nhà không ư c sơn quét các màu en, màu t i s m và trang trí các chi ti t ph n m thu t. Nh ng trư ng h p c bi t ph i có tho thu n c a cơ quan ch c năng có thNm quy n. - Trong khuôn viên t c a công trình c n ph i b trí bãi xe, sân bãi ph c v riêng cho công trình theo Quy chuNn Xây d ng Vi t Nam. - m b o phòng ho và thi t b phòng ho theo úng quy nh hi n hành. i u 10: - t h n h p có t ng di n tích 20,24ha; Ký hi u HH ch y u dành xây d ng tr s , văn phòng, công trình công c ng, h n ch phát tri n nhà . - Các ch tiêu cho t ng ô t ư c quy nh c th trên b n v Quy ho ch s d ng t, t l 1/2000 (QH05). * Các yêu c u v quy ho ch ki n trúc và h t ng k thu t: - Ch gi i ư ng , ch gi i xây d ng, m t xây d ng, h s s d ng t... Chi u cao công trình có th cao hơn quy nh, nhưng c n ư c xem xét theo thi t k c th và có ý ki n tho thu n c a cơ quan qu n lý, ư c c p có thNm quy n phê duy t. - Ch c năng s d ng t, quy mô... c th c a t ng công trình trong các ô t này ph i ư c cơ quan có thNm quy n ch p thu n. - Công trình ư c xây d ng theo d ng h p kh i, ki n trúc hi n i. K t c u nhà khung ch u l c, ho c tư ng ch u l c. - Kho ng lùi t i thi u c a công trình là 6m, ch gi i c th s ph thu c vào án thi t k chi ti t và do các c p có thNm quy n phê duy t. - M t ngoài nhà không ư c sơn quét các màu en, màu t i s m và trang trí các chi ti t ph n m thu t. Tr nh ng trư ng h p c bi t c n có tho thu n c a cơ quan ch c năng có thNm quy n. - Khi thi t k và xây d ng ph i ư c các c p có thNm quy n duy t và cho phép.
 8. - Trong khuôn viên t c a công trình c n ph i b trí bãi xe, sân bãi ph c v riêng cho công trình theo Quy chuNn xây d ng Vi t Nam. - m b o phòng ho và thi t b phòng ho theo úng quy nh hi n hành. i u 11: - t công c ng, hành chính ơn v , gi i quy t chuy n i lao ng vi c làm cho a phương có t ng di n tích 10,54ha; Ký hi u HC g m các công trình như Tr m y t , câu l c b , ch , d ch v , cơ quan hành chính, công an c p phư ng, bãi xe... - Các ch tiêu cho t ng ô t ư c quy nh c th trên b n v Quy ho ch s d ng t t l 1/2000 (QH05). * Các yêu c u v quy ho ch ki n trúc và h t ng k thu t: - Khi thi t k xây d ng công trình c n tuân th các ch tiêu kinh t k thu t ã kh ng ch v ch gi i ư ng , ch gi i xây d ng, m t xây d ng, h s s d ng t... Chi u cao công trình có th cao hơn quy nh, nhưng c n ư c xem xét theo thi t k c th ư c c p có thNm quy n phê duy t. Hình th c công trình ph i p, hi n i. - Kho ng lùi t i thi u c a công trình là 6m, ch gi i c th s ph thu c vào án thi t k chi ti t và do các c p có thNm quy n phê duy t. - M t ngoài nhà không ư c sơn quét các màu en, màu t i s m và trang trí các chi ti t ph n m thu t. Nh ng trư ng h p c bi t ph i có tho thu n c a cơ quan ch c năng có thNm quy n. - Các công trình khi thi t k và thi công c n chú ý cho các i tư ng s d ng là nh ng ngư i tàn t t, thương binh, tr nh ... - Khi thi t k và xây d ng ph i ư c các c p có thNm quy n duy t và cho phép. i u 12: - t trư ng h c, nhà tr m u giáo và t trư ng trung h c ph thông có t ng di n tích 29,66Ha, trong ó: t trư ng ti u h c và trung h c cơ s có ký hi u TH, t nhà tr , m u giáo có ký hi u NT, t trư ng trung h c ph thông có ký hi u THPT. - Các ch tiêu cho t ng ô t ư c quy nh c th trên b n v quy ho ch s d ng t t l 1/2000 (QH05) * Các yêu c u v quy ho ch ki n trúc và h t ng k thu t: - Khi thi t k xây d ng công trình c n tuân th các ch tiêu kinh t k thu t ã kh ng ch v ch gi i ư ng , ch gi i xây d ng, m t xây d ng, h s s d ng t... Chi u cao công trình có th cao hơn quy nh, nhưng c n ư c xem xét theo thi t k c th ư c c p có thNm quy n phê duy t. Hình th c công trình ph i p và m b o hài hoà v i các công trình lân c n, c bi t phù h p v i t ng c p h c, óng góp b m t ki n trúc cho khu trung tâm công c ng c a khu dân cư.
 9. - Kho ng lùi t i thi u c a công trình là 6m, ch gi i c th s ph thu c vào án thi t k chi ti t và do các c p có thNm quy n phê duy t. - Tuân th theo Quy chuNn xây d ng Vi t Nam và Quy ho ch m ng lư i trư ng h c ã oc U ban nhân dân Thành ph Hà N i phê duy t v i các yêu c u k thu t ki n trúc v trư ng h c ph thông, nhà tr m u giáo. - Khi thi t k và thi công các công trình c n chú ý các i tư ng là nh ng ngư i tàn t t, thương binh, tr nh ... ư c ti p c n, d dàng s d ng. i u 13: - t cây xanh, công viên, th d c th thao, vui chơi gi i trí k t h p cây xanh sân vư n t ng di n tích 63,76Ha; Ký hi u CX. - Các ch tiêu cho t ng ô t ư c quy nh c th trên b n v Quy ho ch s d ng t t l 1/2000 (QH05). - ây là khu cây xanh ngh ngơi ph c v dân cư Thành ph , khu v c và ơn v t ch c các ho t ng th d c th thao, bi u di n văn hoá văn ngh , ho t ng vui chơi gi i trí và khai thác m t nư c... - Yêu c u v quy ho ch ki n trúc và h t ng k thu t: Ngoài các công trình ph c v , không xây d ng công trình có ch c năng khác. Khi thi t k c th ph i m b o h th ng thoát nư c hoàn ch nh cùng v i h th ng chi u sáng và ư ng d o, b trí cây bóng mát, cây c nh k t h p v i sân luy n t p, sân chơi, t o c nh quan và c i thi n i u ki n vi khí h u cho khu dân cư. - Khi thi t k và xây d ng các công trình trong khu v c này ph i ư c các c p có thNm quy n duy t và cho phép. i u 14: -H i u hòa có t ng di n tích 28,73ha; Ký hi u H. - V trí t ng ô t ư c quy nh c th trên b n v Quy ho ch s d ng t, t l 1/2000 (QH05). - Là h i u hòa thoát nư c chung cho khu v c, do v y tuy t i không thay i di n tích và kh i tích c a các h i u hòa này. - H i u hòa ư c b trí k t h p v i không gian cây xanh, công viên t o c nh quan cho khu v c. - Vi c khai thác s d ng trên và trong lòng h ph i ư c c p có thNm quy n cho phép và ch ư c khai thác s d ng m c ích công c ng. i u 15:
 10. - t hành lang cách ly có t ng di n tích 6,4ha; Ký hi u CL bao g m các hành lang cách ly tuy n i n cao th , b o v mương cũng như b n thân ph n t xây d ng nó. - Các ch tiêu cho t ng ô t ư c quy nh c th trên b n v Quy ho ch s d ng t t l 1/2000 (QH05). - Ch y u tr ng cây xanh, th m c óng góp c nh quan cho khu v c. Tuân th theo úng quy nh hi n hành c a Nhà nư c i v i t ng lo i hành lang cách ly. i u 16: - t công trình k thu t u m i có t ng di n tích 3,37ha; Ký hi u KT bao g m nhà máy nư c, tr m c p i n, tr m bơm thoát nư c bNn u m i. - Các ch tiêu cho t ng ô t ư c quy nh c th trên b n v Quy ho ch s d ng t t l 1/2000 (QH05). - Ch y u tr ng cây xanh, th m c óng góp c nh quan cho khu v c. Tuân th theo úng quy nh hi n hành c a Nhà nư c i v i t ng lo i hành lang cách ly. i u 17: - t công nghi p, kho tàng có ký hi u CN v i t ng di n tích 2,30ha. - Các ch tiêu cho t ng ô t ư c quy nh c th trên b n v Quy ho ch s d ng t t l 1/2000 (QH05). - Khi c i t o xây d ng cũng như thi t k công trình xây d ng m i ph i tuân th các ch tiêu chính ã kh ng ch v ch gi i, m t xây d ng, t ng cao bình quân, h s s d ng t và ph i ư c cơ quan có thNm quy n phê duy t. - Ph i m b o kho ng cách gi a các công trình, cách ly ti ng n, i u ki n v sinh môi trư ng, phòng ch ng cháy n ... theo úng các quy nh c a pháp lu t hi n hành, ph i ư c tho thu n c a cơ quan có thNm quy n theo quy nh. - Các ch c năng ph tr ph c v cho công trình c a t ng nhà máy, xí nghi p như: bãi xe, sân vư n, ư ng n i b , c p i n, c p nư c... ph i ư c b trí ngay trong khuôn viên ô t c a t ng nhà máy xí nghi p, cơ s s n xu t theo quy nh c a cơ quan qu n lý. i u 18: - t an ninh, qu c phòng có t ng di n tích 12,79ha; Ký hi u AN. - Vi c thi t k , xây d ng công trình ph i ư c s ch p thu n c a cơ quan có thNm quy n. - V kho ng cách gi a các công trình an ninh, qu c phòng v i các khu xung quanh ph i m b o s an toàn cho các công trình này.
 11. i u 19: - t di tích, tôn giáo có t ng di n tích kho ng 10,67ha; Ký hi u DT bao g m di tích tôn giáo và hành lang b o v theo quy nh. - Vi c xây d ng, khai thác, s d ng tuân theo úng quy nh hi n hành c a Nhà nư c. - Tuy t i không xâm ph m trong ph m vi di tích. - Các hành lang b o v di tích do cơ quan qu n lý có thNm quy n quy t nh. i u 20: t các d án ã ư c l p quy ho ch chi ti t và ư c c p có thNm quy n phê duy t có ký hi u DA ư c th c hi n theo úng theo quy ho ch và d án ã ư c duy t. Ngoài các d án chính ư c nêu trong b n v QH05, các d án nh l khác n m trong ranh gi i nghiên c u c a án này ã ư c duy t ph i tuân th úng theo quy t nh c a cơ quan có thNm quy n. i u 21: Khu trung tâm Tây H Tây ư c th c hi n theo d án riêng và tuân th úng h sơ và quy t nh phê duy t c a cơ quan có thNm quy n. i u 22: Trong khu v c có các h th ng công trình h t ng k thu t u m i c p thành ph và khu v c ư c qui ho ch xác nh, c n ph i tuân th các i u ki n b o v sau: - H th ng h i u hòa và mương thoát nư c trong khu v c n m trong m ng lư i thoát nư c c a thành ph . Khi xây d ng ph i m b o di n tích m t nư c và lưu lư ng thoát. Không ư c thu h p di n tích m t h , i v i các tuy n mương thoát nư c trư ng h p thay b ng c ng ph i m b o lưu lư ng tương ng c a mương. - Tr m x lý nư c th i khu v c không nư c bNn vào sông Tô L ch ho c ra Sông Nhu . - Trong quá trình tri n khai xây d ng trong khu v c ph i m b o hành lang b o v an toàn i n cao th theo các ngh nh, quy chuNn và tiêu chuNn hi n hành qui nh. i u 23: * M ng ư ng thành ph và khu v c : - Tuy n ư ng Ph m Văn ng (Vành ai 3) giáp phía Tây khu ô th có m t c t ngang i n hình B = 68m - Tuy n ư ng Vành ai 2 ( o n Bư i - Nh t Tân) chia làm 2 o n: o n Bư i - ư ng quy ho ch H Tây-Nam Thăng Long có m t c t ngang i n hình B= 57,50m và o n ư ng quy ho ch H Tây-Nam Thăng Long n ư ng Nguy n Hoàng Tôn có m t c t ngang i n hình B= 64m. - Tuy n ư ng H Tây-Nam Thăng Long có m t c t ngang i n hình B= 60,50m - 64,5m.
 12. - Tuy n ư ng Hoàng Qu c Vi t phía Nam khu v c nghiên c u có m t c t ngang i n hình B= 50m. - Tuy n ư ng Nguy n Hoàng Tôn phía B c khu v c nghiên c u có m t c t ngang i n hình B= 64 m. - Tuy n ư ng Nguy n Văn Huyên kéo dài n khu ô th Ciputra có m t c t ngang i n hình B= 50 m. Ngoài ra có m t s tuy n ư ng khu v c có m t c t ngang i n hình B=40m như tuy n ư ng Xuân La- C Nhu - Xuân Phương- ư ng 70B; tuy n ư ng Vành ai 2,5; tuy n ư ng Xuân La - Vành ai 3... * M ng lư i ư ng phân khu v c: M t c t ngang ư ng áp d ng có b r ng t 25m n 30m, lòng ư ng 4 làn xe (4´3,75m), v a hè m i bên r ng 5-7,5m. * M ng lư i ư ng nhánh: M ng lư i các ư ng nhánh s ư c ti n hành giai o n l p d án xây d ng cho t ng ô t. * Các bãi xe : + i v i các công trình công c ng, các chung cư cao t ng và các bi t th cao c p thì yêu c u khi thi t k ph i m b o nhu c u xe cho b n thân các công trình này, ch tiêu t dành cho nhu c u này ư c tính vào t xây d ng công trình. + i v i nhu c u xe công c ng t nơi khác n v i th i gian ng n (£ 6 ti ng) thì t dành xây d ng các bãi này ư c tính là t bãi xe công c ng. + i v i khu v c xây d ng m i: khu v c nào có d án ã ư c phê duy t thì di n tích bãi xe s tuân th theo quy ho ch ư c duy t. Trong khu v c trung tâm Khu ô th m i Tây H Tây b trí bãi xe ng m ho c cao t ng, ph i m b o quy mô theo quy nh t i Quy t nh s 165/2003/Q -UB ngày 02/12/2003 c a UBND Thành ph Hà N i. + i v i khu v c làng xóm c i t o c n khai thác qu t tr ng, nh , l làm bãi xe, ưu tiên xây d ng gara cao t ng. * ư ng c a m ng ư ng trong qui ho ch tuy t i không ư c t ý i u ch nh trong quá trình tri n khai xây d ng. N u c n ph i ièu ch nh cho phù h p v i tình hình th c t ph i có s cho phép c a c p có thNm quy n. Chương 3: I U KHO N THI HÀNH i u 24: i u l này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký. i u 25: Các cơ quan có trách nhi m qu n lý xây d ng căn c án Quy ho ch chi ti t Khu ô th m i Tây H Tây, t l 1/2000 và quy nh c th c a i u l này hư ng d n th c hi n xây d ng theo quy ho ch và quy nh c a pháp lu t.
 13. i u 26: M i hành vi vi ph m các i u kho n c a i u l này, tuỳ theo hình th c và m c vi ph m s b x ph t vi ph m hành chính ho c truy c u trách nhi m hình s theo quy nh c a pháp lu t. i u 27: án Quy ho ch chi ti t Khu ô th m i Tây H Tây, t l 1/2000 (Ph n Quy ho ch s d ng t và giao thông) và b n i u l này ư c lưu tr t i các cơ quan sau ây các t ch c, cơ quan và nhân dân ư c bi t và th c hi n: - UBND Thành ph Hà N i. - S Xây d ng. - S Quy ho ch Ki n trúc. - S Tài nguyên Môi trư ng và Nhà t. - Ban Qu n lý u tư và Xây d ng Khu ô th m i Hà N i. - UBND Qu n C u Gi y. - UBND Qu n Tây H . - UBND Huy n T Liêm. - Vi n Quy ho ch Xây d ng Hà N i.
Đồng bộ tài khoản