Quyết định số 14/2008/QĐ-BTNMT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:17

0
73
lượt xem
8
download

Quyết định số 14/2008/QĐ-BTNMT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 14/2008/QĐ-BTNMT về việc ban hành quy định về thăm dò, phân cấp trữ lượng và tài nguyên các mỏ sa khoáng thiếc, vàng và titan do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 14/2008/QĐ-BTNMT

 1. B TÀI NGUYÊN VÀ MÔI C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T TRƯ NG NAM ------ c l p - T do - H nh phúc ------------- S : 14/2008/Q -BTNMT Hà N i, ngày 30 tháng 12 năm 2008 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH QUY NNH V THĂM DÒ, PHÂN C P TR LƯ NG VÀ TÀI NGUYÊN CÁC M SA KHOÁNG THI C, VÀNG VÀ TITAN B TRƯ NG B TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯ NG Căn c Ngh nh s 160/2005/N -CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 c a Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành Lu t khoáng s n và Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t khoáng s n; Căn c Ngh nh s 25/2008/N -CP ngày 04 tháng 03 năm 2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Tài nguyên và Môi trư ng; Theo ngh c a Chánh Văn phòng H i ng ánh giá tr lư ng khoáng s n, V trư ng V Pháp ch , QUY T NNH i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này Quy nh v thăm dò, phân c p tr lư ng và tài nguyên các m sa khoáng thi c, vàng và titan. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. i u 3. B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và t ch c, cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Nguy n Xuân Cư ng QUY NNH
 2. V THĂM DÒ, PHÂN C P TR LƯ NG VÀ TÀI NGUYÊN CÁC M SA KHOÁNG THI C, VÀNG VÀ TITAN (ban hành kèm theo Quy t nh s 14/2008/Q -BTNMT ngày 30 tháng 12 năm 2008 c a B trư ng B Tài nguyên và Môi trư ng) Chương 1. NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi i u ch nh Quy nh này quy nh công tác thăm dò, phân c p tr lư ng và tài nguyên các m sa khoáng thi c, vàng và titan. i u 2. i tư ng áp d ng Quy nh này ư c áp d ng i v i các cơ quan qu n lý Nhà nư c v khoáng s n; t ch c th c hi n công tác i u tra cơ b n a ch t v tài nguyên khoáng s n; t ch c, cá nhân kh o sát, thăm dò, khai thác khoáng s n và t ch c, cá nhân khác có liên quan. i u 3. Gi i thích t ng Trong Quy nh này các t ng dư i ây ư c hi u như sau: 1. M sa khoáng thi c, vàng và titan là m khoáng ư c hình thành do tích t các v t li u m nh v n d ng h t b r i ho c g n k t có ch a các khoáng v t caxiterit, vàng, nhóm khoáng v t ch a titan và zircon. 2. Sa khoáng eluvi là s n phNm ư c thành t o do qu ng g c phong hóa t i ch , thư ng phân b trên các thân qu ng g c. 3. Sa khoáng deluvi là s n phNm ư c thành t o do qu ng g c ho c qu ng eluvi b phá h y, v n chuy n, tích ng trên các sư n i, núi. 4. Sa khoáng proluvi là s n phNm ư c thành t o do tích ng các khoáng v t có ích cùng v i quá trình lũ tích, thư ng phân b trùng v i tr m tích nón phóng v t ho c v t g u lũ tích. 5. Sa khoáng aluvi là s n phNm ư c thành t o do tích ng các khoáng v t có ích cùng v i tr m tích sông, phân b trong các th m sông, bãi b i, lòng sông. 6. Sa khoáng ven bi n là s n phNm ư c thành t o do ho t ng c a dòng bi n, sóng bi n và gió, thư ng phân b trong các bãi cát và c n cát ven bi n. Chương 2. PHÂN C P TR LƯ NG VÀ TÀI NGUYÊN CÁC M SA KHOÁNG THI C, VÀNG VÀ TITAN i u 4. Phân nhóm tr lư ng và tài nguyên các m sa khoáng thi c, vàng và titan
 3. 1. Tài nguyên các m sa khoáng ư c phân thành hai nhóm: a. Nhóm tài nguyên xác nh; b. Nhóm tài nguyên d báo. 2. Nhóm tài nguyên xác nh ư c phân thành hai lo i: tr lư ng và tài nguyên. i u 5. Phân c p tr lư ng và tài nguyên các m sa khoáng thi c, vàng và titan 1. Cơ s phân c p tr lư ng và tài nguyên các m sa khoáng a. M c nghiên c u a ch t, bao g m: ch c ch n, tin c y, d tính và d báo; b. M c nghiên c u u tư xây d ng công trình m , bao g m: d án u tư xây d ng công trình m (nghiên c u kh thi), báo cáo u tư xây d ng công trình m (nghiên c u ti n kh thi) và nghiên c u khái quát; c. M c hi u qu kinh t , bao g m: có hi u qu kinh t , có ti m năng hi u qu kinh t và chưa rõ hi u qu kinh t . 2. Phân c p tr lư ng và tài nguyên các m sa khoáng a. Tr lư ng các m sa khoáng ư c phân thành ba c p: 111, 121 và 122; b. Tài nguyên các m sa khoáng ư c phân thành sáu c p: 211, 221, 222, 331, 332 và 333; c. Tài nguyên d báo các m sa khoáng ư c phân thành hai c p: 334a và 334b. 3. C p tr lư ng và tài nguyên các m sa khoáng ư c mã hóa như sau: a. Ch s u th hi n m c hi u qu kinh t : s 1 - có hi u qu kinh t ; s 2 - có ti m năng hi u qu kinh t ; s 3 - chưa rõ hi u qu kinh t ; b. Ch s th hai th hi n m c nghiên c u u tư xây d ng công trình m : s 1 - có d án u tư xây d ng công trình m ; s 2 - có báo cáo u tư xây d ng công trình m ; s 3 - nghiên c u khái quát; c. Ch s th ba th hi n m c tin c y nghiên c u a ch t: s 1 - ch c ch n; s 2 - tin c y; s 3 - d tính; s 4 - d báo. i v i m c d báo phân thành hai ph m c: suy oán (ký hi u là a) và ph ng oán (ký hi u là b). i u 6. Yêu c u v m c nghiên c u và khoanh n i c p tr lư ng 111 1. Yêu c u v m c nghiên c u a ch t a. Ph i xác nh chính xác hình thái, kích thư c, th n m và quy lu t bi n i hình dáng và c u trúc bên trong c a thân khoáng; khoanh nh chi ti t ranh gi i kho nh
 4. ho c th u kính á k p không ch a qu ng ho c ranh gi i qu ng không t ch tiêu tính tr lư ng; b. Ph i xác nh chính xác các ki u qu ng t nhiên; phân chia và khoanh nh chi ti t ranh gi i các lo i qu ng công nghi p; c. Tính ch t công ngh c a t ng lo i qu ng ph i ư c nghiên c u chi ti t, mb o s li u tin c y xác nh sơ công ngh ch bi n qu ng; d. Các i u ki n a ch t th y văn, a ch t công trình, i u ki n khai thác m và các y u t t nhiên khác có liên quan ã ư c nghiên c u chi ti t, m b o cung c p s li u, thông s tin c y c n thi t l p d án u tư xây d ng công trình m ; .M c tin c y c a tr lư ng m b o t i thi u 80%. 2. Yêu c u v khoanh n i ranh gi i tính tr lư ng Ranh gi i tr lư ng c p 111 ư c khoanh n i trong ph m vi t p, l p ch a qu ng, theo các công trình thăm dò t ch tiêu tính tr lư ng và có m t công trình thăm dò thích h p theo quy nh t i ph l c c a Quy t nh này. 3. Yêu c u v m c nghiên c u u tư xây d ng công trình m a. ã l p d án u tư xây d ng công trình m ; b. ã l a ch n ư c gi i pháp k thu t, công ngh khai thác và ch bi n s n phNm thi c, vàng và titan h p lý; c. Di n tích c p tr lư ng không n m trong khu v c c m, t m th i c m ho t ng khoáng s n; ho t ng khai thác và ch bi n khoáng s n trong ranh gi i c p tr lư ng không nh hư ng n môi trư ng sinh thái xung quanh ho c ã l a ch n ư c gi i pháp kh c ph c và gi m thi u t i a nh hư ng c a khai thác, ch bi n khoáng s n n môi trư ng sinh thái. 4. Yêu c u v m c hi u qu kinh t K t qu nghiên c u u tư xây d ng công trình m ã ch ng minh vi c khai thác và ch bi n khoáng s n m là có hi u qu kinh t vào th i i m ánh giá. i u 7. Yêu c u v m c nghiên c u và khoanh n i c p tr lư ng 121 1. Yêu c u v m c nghiên c u a ch t th c hi n theo quy nh t i kho n 1 i u 6 c a Quy nh này. 2. Yêu c u v khoanh n i ranh gi i tính tr lư ng th c hi n theo quy nh t i kho n 2 i u 6 c a Quy nh này. 3. Yêu c u v m c nghiên c u u tư xây d ng công trình m
 5. a. ã l p báo cáo u tư xây d ng công trình m ho c ã có ch tiêu t m th i tính tr lư ng ư c H i ng ánh giá tr lư ng khoáng s n công nh n; b. ã sơ b l a ch n ư c gi i pháp k thu t công ngh khai thác và ch bi n khoáng s n phù h p; c. Di n tích c p tr lư ng không n m trong khu v c c m, t m th i c m ho t ng khoáng s n; ho t ng khai thác và ch bi n khoáng s n trong ranh gi i c p tr lư ng không nh hư ng n môi trư ng sinh thái ho c sơ b l a ch n ư c gi i pháp kh c ph c và gi m thi u nh hư ng n môi trư ng. 4. Yêu c u v hi u qu kinh t Trên cơ s báo cáo u tư xây d ng công trình m và so sánh v i các m ang khai thác có i u ki n a ch t tương t ch ng minh ư c vi c khai thác và ch bi n khoáng s n m là có hi u qu kinh t t i th i i m ánh giá. i u 8. Yêu c u v m c nghiên c u và khoanh n i c p tr lư ng 122 1. Yêu c u v m c nghiên c u a ch t a. Ph i xác nh ư c kích thư c, c i m hình dáng thân qu ng, nh ng nét cơ b n v th n m, c u trúc bên trong; ánh giá ư c m c bi n i chi u dày, m c duy trì c a thân qu ng; b. Ph i sơ b xác nh ư c các lo i qu ng t nhiên và công nghi p, xác l p ư c quy lu t chung v s phân b , t l c a các lo i qu ng; d ng t n t i c a các thành ph n có ích, có h i trong qu ng. c tính công ngh c a qu ng ư c nghiên c u v i m c cho phép xác l p sơ làm gi u, ch bi n qu ng h p lý; c. c i m a ch t th y văn, a ch t công trình và i u ki n khai thác m ph i ư c nghiên c u t i m c cho phép ánh giá sơ b nh ng thông s cơ b n ph c v l p d án u tư xây d ng công trình m ; d. i v i c p tr lư ng 122 thu c nhóm m III và nhóm m IV, c i m ch t lư ng khoáng s n, tính ch t công ngh ch bi n khoáng s n, i u ki n a ch t th y văn, a ch t công trình, và các y u t nh hư ng n môi trư ng ph i ư c nghiên c u theo quy nh t i i m c và i m d kho n 1 i u 6 c a Quy nh này; .M c tin c y c a tr lư ng b o m t i thi u 50% 2. Yêu c u v khoanh n i ranh gi i tính tr lư ng Ranh gi i tính tr lư ng ư c khoanh nh trong ph m vi kh ng ch b i các công trình thăm dò. i v i các m có c u trúc a ch t không ph c t p, chi u dày và ch t lư ng n nh, ư c phép ngo i suy theo tài li u a ch t, a v t lý t công trình g p qu ng, ho c ranh gi i tr lư ng có c p cao hơn; kho ng cách ngo i suy không ư c vư t quá m t ph n hai kho ng cách gi a các công trình thăm dò ã xác nh cho c p tr lư ng này.
 6. 3. Yêu c u v m c nghiên c u u tư xây d ng công trình m và yêu c u v hi u qu kinh t th c hi n theo quy nh t i kho n 3 và kho n 4 i u 7 c a Quy nh này. i u 9. Yêu c u v m c nghiên c u và khoanh n i c p tài nguyên 211, 221 và 331 1. Yêu c u v m c nghiên c u a ch t và khoanh n i c p tài nguyên Yêu c u v m c nghiên c u a ch t và yêu c u v khoanh n i ranh gi i tính tài nguyên i v i các c p 211, 221 và 331 th c hi n theo quy nh t i kho n 1 và kho n 2 i u 6 c a Quy nh này. 2. Yêu c u v m c nghiên c u u tư xây d ng công trình m và hi u qu kinh t a. C p tài nguyên 211 ã l p d án u tư xây d ng công trình m ch ng minh trong i u ki n công ngh , kinh t - xã h i, môi trư ng và các i u ki n khác t i th i i m ánh giá vi c khai thác và ch bi n khoáng s n t ngu n tài nguyên này chưa có hi u qu kinh t . Tuy nhiên, trong tương lai có th khai thác có hi u qu kinh t do ti n b v khoa h c, công ngh , s thay i các i u ki n kinh t - xã h i, môi trư ng và pháp lu t. b. C p tài nguyên 221 ã l p báo cáo u tư xây d ng công trình m ch ng minh trong i u ki n công ngh , kinh t - xã h i, môi trư ng và các i u ki n khác t i th i i m ánh giá vi c khai thác và ch bi n khoáng s n t ngu n tài nguyên này chưa có hi u qu kinh t . Tuy nhiên, trong tương lai có th khai thác có hi u qu kinh t do ti n b v khoa h c, công ngh , s thay i các i u ki n kinh t - xã h i, môi trư ng và pháp lu t. c. C p tài nguyên 331 Chưa ti n hành nghiên c u u tư xây d ng công trình m , chưa xác nh vi c khai thác và ch bi n khoáng s n t ngu n tài nguyên có hi u qu kinh t hay có ti m năng hi u qu kinh t t i th i i m ánh giá, nhưng nghiên c u a ch t ã kh ng nh s t n t i ch c ch n ngu n tài nguyên này. i u 10. Yêu c u v m c nghiên c u và khoanh n i c p tài nguyên 222 và 332 1. Yêu c u v m c nghiên c u a ch t và khoanh n i c p tài nguyên Yêu c u v m c nghiên c u a ch t và yêu c u v khoanh n i ranh gi i tính tài nguyên i v i các c p 222 và 332 th c hi n theo quy nh t i kho n 1 và kho n 2 i u 8 c a Quy nh này. 2. Yêu c u v m c nghiên c u u tư xây d ng công trình m và hi u qu kinh t a. C p tài nguyên 222 Yêu c u v m c nghiên c u u tư xây d ng công trình m và hi u qu kinh t th c hi n theo quy nh t i i m b kho n 2 i u 9 c a Quy nh này.
 7. b. Tài nguyên c p 332 Chưa ti n hành nghiên c u u tư xây d ng công trình m , chưa xác nh vi c khai thác và ch bi n có hi u qu kinh t hay có ti m năng hi u qu kinh t t i th i i m ánh giá, nhưng nghiên c u a ch t ã xác nh s tin c y c a ngu n tài nguyên này. i u 11. Yêu c u v m c nghiên c u và khoanh n i c p tài nguyên 333 1. Yêu c u v m c nghiên c u a ch t a. Xác nh ư c nh ng nét cơ b n v hình d ng, th n m, s phân b các thân khoáng; b. Xác nh sơ b ư c chi u dày, c u t o và m c n nh c a thân khoáng; c. Ch t lư ng khoáng s n ư c xác nh sơ b theo k t qu l y m u các v t l t nhiên, công trình a ch t ho c ngo i suy theo tài li u c a khu v c k c n ã ư c nghiên c u chi ti t hơn; d. Các y u t t nhiên quy t nh i u ki n khai thác m chưa b t bu c nghiên c u chi ti t, ch y u ư c tìm hi u sơ b và l y tương t các vùng k c n ã ư c nghiên c u chi ti t hơn. 2. Yêu c u v khoanh n i ranh gi i tính tài nguyên Ranh gi i c p tài nguyên 333 ư c khoanh n i trong ph m vi t p, l p ch a qu ng, theo công trình thăm dò t ch tiêu tính tài nguyên, ư c phép ngo i suy theo tài li u a ch t, a m o, a v t lý, ho c ranh gi i kh i tr lư ng, tài nguyên c p cao hơn. 3. Yêu c u v m c nghiên c u u tư xây d ng công trình m và hi u qu kinh t Chưa ti n hành nghiên c u u tư xây d ng công trình m , chưa xác nh vi c khai thác và ch bi n có hi u qu kinh t hay có ti m năng hi u qu kinh t t i th i i m ánh giá. i u 12. Yêu c u v m c nghiên c u và khoanh n i c p tài nguyên d báo 334a 1. Yêu c u v m c nghiên c u a ch t a. Xác l p ư c các d u hi u qu ng và các ti n a ch t thu n l i cho vi c t o qu ng; b. V trí, chi u dày, ch t lư ng khoáng s n ư c phát hi n t các k t qu l y m u r i r c t i các v t l qu ng, ho c suy oán t nh ng m , i m l qu ng có i u ki n a ch t tương t ã ư c nghiên c u chi ti t hơn. 2. Yêu c u v khoanh n i ranh gi i tính tài nguyên
 8. Tài nguyên 334a ư c suy oán ch y u trên cơ s tài li u i u tra cơ b n a ch t v tài nguyên khoáng s n t l 1: 50 000 n t l 1: 25 000 (ho c l n hơn) trên cơ s các ti n và d u hi u a ch t thu n l i cho vi c thành t o t ng lo i khoáng s n. 3. Yêu c u v m c nghiên c u u tư xây d ng công trình m và hi u qu kinh t i v i c p tài nguyên này không òi h i ph i có các s li u v nghiên c u u tư xây d ng công trình m và ánh giá hi u qu kinh t i u 13. Yêu c u v m c nghiên c u và khoanh n i c p tài nguyên d báo 334b Tài nguyên suy oán 334b ư c d báo trong quá trình i u tra a ch t khu v c t l t 1: 200 000 n 1: 50 000 (ho c t l l n hơn) ho c ph ng oán trên cơ s so sánh v i nh ng khu v c có i u ki n a ch t tương t ã ư c nghiên c u chi ti t hơn. Chương 3. PHÂN CHIA NHÓM M THĂM DÒ i u 14. Cơ s phân chia nhóm m thăm dò 1. Căn c vào hình d ng, kích thư c các thân khoáng; m c ph c t p v c u trúc a ch t m , a hình áy sa khoáng; m c bi n i chi u dày và hàm lư ng các thành ph n có ích; i u ki n a ch t, khai thác. 2. Ch s nh lư ng ánh giá m c bi n i c a các i u ki n phân chia nhóm m . i u 15. Phân chia nhóm m thăm dò 1. Nhóm m ơn gi n (I). 2. Nhóm m tương i ph c t p (II). 3. Nhóm m ph c t p (III). 4. Nhóm m r t ph c t p (IV). i u 16. i u ki n x p nhóm m thăm dò 1. Nhóm m ơn gi n (I) G m các sa khoáng l n, c u t o a ch t ơn gi n. H s bi n i chu vi (µ) nh hơn 1,4; h s bi n i chi u dày (Vm) nh hơn 40%, h s bi n i hàm lư ng (Vc) các thành ph n có ích chính nh hơn 40% và h s ch a qu ng (Kp) t 0,8 n 1,0. áy sa khoáng tương i b ng ph ng. 2. Nhóm m tương i ph c t p (II) G m các m sa khoáng l n và trung bình, c u t o a ch t tương i ph c t p. H s bi n i chu vi (µ) t 1,4 n 1,6; h s bi n i chi u dày (Vm) t 40 n 100%; h
 9. s bi n i hàm lư ng (Vc) các thành ph n có ích chính t 40% n 100% và h s ch a qu ng (Kp) t 0,6 n 0,8. 3. Nhóm m ph c t p (III) G m các sa khoáng v a và nh , c u t o a ch t ph c t p. H s bi n i chu vi (µ) t 1,6 n 1,8; h s bi n i chi u dày (Vm) t 100 n 150%; h s bi n i hàm lư ng (Vc) các thành ph n có ích chính t 100 n 150% và h s ch a qu ng (Kp) t 0,4 n 0,6. Các thân qu ng h p, có s xen k các kho nh qu ng giàu và nghèo. 4. Nhóm m r t ph c t p (IV) G m các sa khoáng nh và r t nh có c u trúc a ch t c bi t ph c t p. Trên bình thân qu ng có hình d ng r t ph c t p v i h s bi n i chu vi (µ) l n hơn 1,8; h s bi n i chi u dày (Vm) trên 150%; h s bi n i hàm lư ng (Vc) các thành ph n có ích trên 150% và h s ch a qu ng (Kp) dư i 0,4. Trong ranh gi i công nghi p c a sa khoáng thư ng có m t lư ng áng k các kho nh qu ng nghèo ho c á k p. B m t áy sa khoáng l i lõm ph c t p và m t ph n áng k thành ph n có ích n m trong các khe n t, hang h c, h s t áy sa khoáng. Chương 4. NH NG YÊU C U V CÔNG TÁC THĂM DÒ i u 17. Nh ng yêu c u chung v công tác thăm dò 1. Vi c ti n hành i u tra cơ b n, kh o sát, thăm dò a ch t các m sa khoáng thi c, vàng và titan ph i tuân th nguyên t c tu n t t khái quát n chi ti t, t trên m t n dư i sâu, t thưa n dày, t o v b n t l nh n ov b n t l l n. 2. Ph i thu th p y các s li u, tài li u a ch t ph c v công tác ánh giá ch t lư ng, tr lư ng và i u ki n khai thác m làm cơ s nghiên c u d án u tư công trình xây d ng m . 3. Nhi m v c a thăm dò các m sa khoáng thi c, vàng và titan là xác nh chi ti t v c u trúc a ch t m , c i m phân b , hình d ng, c u trúc và th n m các thân sa khoáng; ánh giá chi ti t ch t lư ng và c tính công ngh c a t ng lo i qu ng theo các hư ng s d ng chính; ánh giá chi ti t i u ki n a ch t th y văn, a ch t công trình và i u ki n khai thác m . i u tra rõ các khoáng s n và thành ph n có ích i kèm trong các thân sa khoáng và l p ph và kh năng khai thác và thu h i chúng. ánh giá kh i lư ng t bóc; các y u t tác ng n môi trư ng. 4. Công tác thăm dò các m sa khoáng thi c, vàng và titan ư c th c hi n trên toàn b di n tích m và chi u sâu t n t i thân khoáng b i t h p các phương pháp a ch t, tr c a, a v t lý, a ch t th y văn, a ch t công trình, công trình khai ào, khoan, l y m u và gia công, phân tích các lo i m u th ch h c, hóa h c, cơ lý, công ngh tuy n khoáng ho c luy n n u c n thi t.
 10. 5. K t qu công tác thăm dò các m sa khoáng thi c, vàng và titan ph i th hi n trên các b n và các m t c t t l t 1: 5 000 n 1: 1 000, trên cơ s b n a hình o v theo quy nh hi n hành. i u 18. Yêu c u v cơ s a hình và công tác tr c a 1. Di n tích thi t k thăm dò ph i ư c o v b n a hình t l tương ng theo yêu c u c a công tác thăm dò. B n a hình ph i ư c thành l p theo quy nh hi n hành v công tác tr c a trong thăm dò khoáng s n. 2. T t c các công trình thăm dò u ph i xác nh t a , cao và ph i liên h v i m ng lư i t a Qu c gia theo quy nh tr c a a ch t hi n hành. 3. Tùy theo kích thư c, m c ph c t p v a hình c a m và m c ích s d ng, a hình m ph i ư c o v chi ti t t l 1: 5 000 n t l 1: 2 000 trư ng h p c n thi t ph i ư c o v chi ti t t l 1: 1 000. i u 19. Yêu c u v k thu t thăm dò 1. Yêu c u công tác nghiên c u a ch t Ph i m b o làm sáng t v c u t o a ch t m ; xác nh ư c di n phân b , hình dáng, kích thư c, i u ki n th n m, c u t o bên trong, tính ch t vát nh n, phân nhánh c a các thân sa khoáng; xác nh quan h gi a thân qu ng v i các y u t th ch h c, a m o c a khu m . B n a ch t m và các m t c t a ch t ư c thành l p t l t 1: 1000 n t l 1: 5 000. 2. Yêu c u v lo i hình công trình thăm dò a. Các công trình khai ào ư c s d ng l y m u, xác nh c i m th ch h c, hàm lư ng các khoáng v t có ích chính trong các sa khoáng; b. Các công trình thăm dò m sa khoáng thi c, vàng và titan tùy thu c vào c i m a ch t m , có th là hào, hào l n, gi ng và khoan. Khi s d ng khoan c n ki m tra b ng gi ng ho c l khoan ư ng kính l n hơn; trư ng h p không s d ng ư c các d ng công trình ki m tra nêu trên cho phép s d ng khoan chùm. S lư ng công trình ki m tra t i thi u t 5 n 10% s lư ng công trình khoan. 3. Yêu c u v b trí công trình thăm dò a. Yêu c u v m ng lư i các công trình M t nh hư ng các công trình thăm dò các m sa khoáng thi c, vàng và titan tham kh o Ph l c c a Quy t nh này. b. Yêu c u v tài li u thăm dò Các công trình a ch t ã thi công trong ph m vi thăm dò u ph i ti n hành mô t , o v a ch t và l p tài li u nguyên th y k p th i, y và chính xác theo quy nh hi n hành v l p tài li u nguyên th y trong thăm dò a ch t.
 11. 4. Yêu c u v t l m u Yêu c u t l m u lõi khoan khi thăm dò các m sa khoáng thi c, vàng và titan ph i t trên 80%; vi c xác nh tin c y c a m u lõi khoan ph i ư c ki m tra m t cách có h th ng. i u 20. Yêu c u v công tác l y và gia công m u 1. Yêu c u v công tác l y m u: a. T t c các công trình thăm dò ph i ư c mô t chi ti t, các công trình g p i tư ng ch a qu ng ph i ư c l y m u nghiên c u ch t lư ng. K t qu l y m u ư c ưa vào tài li u nguyên th y và ph i ư c ki m tra i chi u v i mô t a ch t; b. M u tr ng sa cơ b n ph i l y cho t t c công trình g p t ng ch a qu ng. Khi thăm dò b ng gi ng, tùy thu c vào c i m phân b các khoáng v t có ích, ph i l y m u toàn kh i, m t ph n kh i ho c m u rãnh; c. Chi u dài m u l y trong t ng s n phNm ph thu c vào t ng lo i khoáng s n; thông thư ng i v i vàng, chi u dài m u không vư t quá 0,2m, i v i thi c 0,5m và v i titan 2,0m. Kho ng cách l y m u t ng ph ho c t ng s n phNm có chi u dày r t l n có th l n hơn; d. i v i m sa khoáng vàng hàm lư ng th p, phân b r t không ng u, kh i lư ng m u l y ph i b ng 100% m u l y lên t công trình thăm dò. i v i m sa khoáng thi c, lư ng m u có th rút g n n 20 - 40dm3, i v i m sa khoáng titan lư ng m u có th rút g n n 0,5 - 1,0 kg; . tin c y c a phương pháp l y m u c n ư c ki m tra b ng vi c l y m u i di n hơn, cũng như b ng s li u nghiên c u m u công ngh ho c so sánh v i s li u thu th p ư c trong quá trình khai thác. 2. Yêu c u v công tác gia công m u a. M u tr ng sa trong thăm dò các m sa khoáng thi c, vàng ư c r a ãi n màu xám. i v i m u sa khoáng titan ch ư c r a s ch sét g i phân lo i, phân tích; b. Công tác r a, ãi m u tr ng sa thi c, vàng c n ph i ư c ki m tra m t cách có h th ng và nh kỳ (theo tháng ho c quý); s lư ng m u ki m tra t i thi u ph i t 5% t ng kh i lư ng m u; c. M u tr ng sa nhóm c n ư c l y m t cách h th ng cho các thân qu ng theo công trình, m t c t và kh i tr lư ng. M i kh i, ho c thân qu ng t i thi u có t 5 n 10 m u nhóm. i u 21. Yêu c u v công tác phân tích và ki m tra m u 1. M u tr ng sa cơ b n
 12. Yêu c u phân tích thành ph n các khoáng v t có ích chính. i v i m sa khoáng vàng ph i xác nh hàm lư ng vàng (g/m3), m sa khoáng thi c ph i xác nh hàm lư ng caxiterit, vonframit (kg/m3) và m sa khoáng titan ph i xác nh hàm lư ng (%) các khoáng v t n ng có ích nhóm khoáng v t ch a titan, zircon và monazit. 2. M u tr ng sa nhóm Yêu c u phân tích thành ph n các khoáng v t có ích chính và khoáng v t i kèm. i v i m sa khoáng vàng ph i xác nh hàm lư ng vàng (g/m3) và các khoáng v t caxiterit, vonframit, ilmenit, rutil, zircon, monazit. i v i m sa khoáng thi c ph i xác nh hàm lư ng caxiterit, vàng (g/m3) và các khoáng v t sheelit, vonframit, ilmenit, rutil, zircon, monazit. i v i m sa khoáng titan ph i xác nh các khoáng v t nhóm titan, zircon, monazit và các khoáng v t turmalin, amphibol, stavolit, granat. 3. M u phân tích hóa Trong trư ng h p s d ng m u phân tích hóa xác nh hàm lư ng qu ng sa khoáng, yêu c u phân tích hóa cơ b n thành ph n nguyên t chính, như sau: i v i sa khoáng vàng ch tiêu phân tích là Au, v i sa khoáng thi c là Sn và WO3, v i sa khoáng titan là TiO2 và Zr2O3. Ngoài ra, c n phân tích hóa xác nh hàm lư ng các thành ph n chính trong qu ng nguyên khai, thành ph n có ích, có h i trong qu ng tinh: i v i qu ng tinh thi c, ph i xác nh hàm lư ng Sn, Ta, Nb, In, t ng TR2O3; ngoài ra phân tích hàm lư ng Sn trong ơn khoáng caxiterit. i v i qu ng tinh vàng ph i xác nh hàm lư ng Au và Ag. i v i qu ng sa khoáng titan, qu ng nguyên khai c n xác nh hàm lư ng các thành ph n (SiO2, TiO2, Al2O3, ZrO2, FeO, Fe2O3, Cr2O3, MnO, P2O5, V2O5, WO3, SO3). Qu ng tinh ilmenit, rutil và zircon c n xác nh hàm lư ng các thành ph n (SiO2, TiO2, Al2O3, Fe2O3, FeO, Cr2O3, ZrO2, MnO, P2O5, V2O5, S). Ngoài ra, i v i qu ng tinh ilmenit, rutil phân tích b sung (Hf, Se, Nb, Ta, V), qu ng tinh zircon phân tích (Hf, Sc, nhóm t hi m), qu ng tinh monazit xác nh thori. 4. Yêu c u v phân tích ki m tra n i b , ngo i b và tr ng tài a. Ph i ánh giá tin c y c a các k t qu phân tích tr ng sa, hóa h c b ng phân tích ki m tra n i b , ngo i b và tr ng tài; b. Công tác ki m tra phân tích m u ph i ư c th c hi n nh kỳ và có h th ng. Vi c ki m tra ti n hành i v i c thành ph n khoáng v t chính, i kèm, n u ch tiêu tính tr lư ng quy nh; c. M u s d ng ki m tra ngo i b chính là ph n lưu c a m u ã ư c ki m tra n i b . M u phân tích ki m tra n i và ngo i b ph i i di n cho t t c các lo i qu ng và các c p hàm lư ng theo t ng t phân tích; d. Khi phân chia c p hàm lư ng ki m tra, ph i chú ý n các c p hàm lư ng c a ch tiêu tính tr lư ng. S lư ng m u ki m tra b ng 5% t ng s m u cơ b n. Trư ng h p s lư ng m u cơ b n ít, yêu c u s lư ng m u ki m tra không nh hơn 30 m u cho m i c p hàm lư ng;
 13. . Trư ng h p phân tích ki m tra ngo i b phát hi n có sai s h th ng ph i ti n hành ki m tra phân tích tr ng tài t i phòng thí nghi m có trình phân tích cao hơn. M u g i i phân tích tr ng tài là m u lưu c a m u ơn; trư ng h p ngo i l có th dùng ph n còn l i c a m u ã phân tích. M u phân tích tr ng tài ph i là m u ã ư c phân tích ki m tra ngo i. S lư ng m u ki m tra tr ng tài t 30 n 40 m u cho m i c p hàm lư ng có sai s h th ng. Trư ng h p phân tích tr ng tài phát hi n sai s h th ng c n tìm rõ nguyên nhân và có bi n pháp kh c ph c, quy t nh vi c phân tích l i c p hàm lư ng có sai s h th ng ho c cho phép s d ng h s i u ch nh. Trư ng h p công tác phân tích ki m tra m u ư c th c hi n theo quy trình khác, thì ph i ư c H i ng ánh giá tr lư ng khoáng s n ch p nh n. e. Quy trình l y m u ki m tra, s lư ng m u ki m tra, cách th c phân tích ki m tra và vi c x lý các s li u phân tích ki m tra ph i tuân th theo các quy nh hi n hành. i u 22. Yêu c u v ánh giá các khoáng s n và các thành ph n có ích i kèm 1. Ph i l y các lo i m u phân tích y các khoáng v t và thành ph n i kèm ngay t giai o n u c a công tác thăm dò phát hi n và thu h i các khoáng v t và thành ph n có ích i kèm trong các m sa khoáng. 2. Ph i phân tích m u nhóm xác nh thành ph n có ích i kèm và t p ch t có h i. S lư ng m u nhóm ph i c trưng cho t ng ki u qu ng và h ng qu ng công nghi p. 3. Vi c ánh giá các khoáng s n i kèm th c hi n theo quy nh riêng. i u 24. Yêu c u v nghiên c u tính ch t công ngh c a qu ng 1. Tùy theo m c yêu c u, m u công ngh tuy n ph i ư c nghiên c u quy mô phòng thí nghi m ho c bán công nghi p. i v i lo i cát qu ng m i ho c khó tuy n, nghiên c u công ngh ph i ti n hành theo tu n t nghiên c u trong phòng thí nghi m n nghiên c u bán công nghi p do ơn v chuyên ngành th c hi n. 2. Ph i nghiên c u c tính công ngh cho t ng ki u qu ng các m sa khoáng có các ki u cát qu ng công nghi p khác nhau. M c nghiên c u ph i cung c p các ch tiêu c n thi t xác nh sơ công ngh tuy n khoáng h p lý, m b o thu h i toàn b và t ng h p các thành ph n có ích chính và i kèm. Trư ng h p các khoáng v t có ích còn n m trong các k t h ch, ph i xác nh ư c tính kinh t c a vi c p nghi n gi i phóng và thu h i chúng cũng như c h t p nghi n t i ưu. 3. i v i các thành ph n có ích i kèm, c n làm sáng t d ng t n t i, hàm lư ng trong cát qu ng và trong tinh qu ng. Xác nh kh năng làm giàu và thu h i. i u 25. Yêu c u v công tác a ch t th y văn và a ch t công trình 1. Yêu c u v nghiên c u a ch t th y văn a. Nghiên c u a ch t th y văn ph i làm sáng t ngu n nư c m t và nư c ng m nh hư ng t i khai trư ng khai thác m . Xác nh h s th m, kh năng xây p gi nư c, tính toán lư ng nư c ch y vào công trình khai thác, ánh giá ch t lư ng nư c m t, nư c ng m liên quan t i yêu c u nư c sinh ho t và nư c công nghi p;
 14. b. i v i t ng t ng ch a nư c ph i xác nh chi u dày, thành ph n tr m tích, i u ki n c p nư c, quan h v i các t ng ch a nư c khác, nư c m t, m c nư c ng m và các thông s liên quan khác. c. Ph i nghiên c u thành ph n hóa h c và vi khuNn c a nư c; xem xét kh năng ăn mòn bê tông, kim lo i, polyme, hàm lư ng các thành ph n có ích, c h i trong nư c; ánh giá kh năng thu h i nh ng thành ph n có ích, cũng như nh hư ng c a vi c bơm thoát nư c m i v i các công trình s d ng nư c ng m trong vùng m . Ki n ngh v công tác nghiên c u chuyên ánh giá s nh hư ng c a vi c thoát nư c m i v i môi trư ng xung quanh. 2. Yêu c u v nghiên c u a ch t công trình a. Nghiên c u a ch t công trình ph i xác nh ư c tính ch t cơ lý c a toàn b các t ng tr m tích phân b trên m (t ng cát qu ng, l p ph ), c trưng cho b n v ng tr ng thái t nhiên và bão hòa nư c. Nghiên c u thành ph n th ch h c và khoáng v t c a l p cát qu ng, áy sa khoáng; tính toán các thông s chính c a moong khai thác. ánh giá kh năng xu t hi n trư t l , lũ bùn á và các hi n tư ng v t lý - a ch t khác làm ph c t p hóa quá trình khai thác; b. K t qu nghiên c u c n ph i có ư c nh ng s li u ánh giá b n v ng c a các công trình m và tính toán nh ng thông s cơ b n c a moong khai thác. 3. Toàn b các i u ki n a ch t th y văn, a ch t công trình, sinh thái, i u ki n a ch t - m và các y u t t nhiên khác c n ư c nghiên c u áp ng yêu c u l p Báo cáo u tư xây d ng công trình m ho c D án u tư xây d ng công trình m . Trư ng h p i u ki n a ch t th y văn, a ch t công trình c c kỳ ph c t p c n ph i có nh ng án nghiên c u, i u tra chuyên ngành. Công tác nghiên c u i u ki n a ch t th y văn, a ch t công trình ph i tuân th theo quy nh hi n hành. i u 26. Yêu c u v ánh giá m c ô nhi m và tác ng môi trư ng 1. Ph i ti n hành thu th p các d li u v a lý t nhiên, a ch t môi trư ng d báo và ánh giá các y u t chính tác ng n môi trư ng. 2. Ph i ánh giá các tai bi n a ch t, các tác ng tiêu c c n môi trư ng do ho t ng thăm dò m sa khoáng gây ra và th c hi n các gi i pháp nh m ngăn ng a, gi m thi u. N i dung và m c ánh giá tác ng môi trư ng ph i ư c c p trong án thăm dò. i u 27. Yêu c u v công tác nghiên c u i u ki n k thu t khai thác 1. Ph i xác nh sơ b ranh gi i khai trư ng, góc d c sư n t ng, góc d c b moong k t thúc khai thác, h s bóc và kh i lư ng t bóc, v trí bãi th i. 2. Sơ b xác nh v trí, ph m vi di n tích không ch a khoáng s n có ích b trí các h ng m c công trình xây d ng công nghi p và bãi th i. i u 28. Công tác tính tr lư ng và tài nguyên các m sa khoáng thi c, vàng và titan
 15. 1. Phương pháp tính tr lư ng, tài nguyên các m sa khoáng thi c, vàng và titan ph i ư c l a ch n phù h p v i c i m a ch t m và trên cơ s phân tích các y u t nh hư ng quy nh t i kho n 2 i u này. 2. Các y u t nh hư ng n vi c l a ch n phương pháp tính tr lư ng, tài nguyên các m sa khoáng thi c, vàng và titan. a. Hình thái thân qu ng; b. Chi u dày và m c bi n i c a chúng; c. Hàm lư ng các thành ph n chính c a qu ng cũng như m c bi n i c a chúng; d. Các y u t ki n t o và th n m thân qu ng; . M ng lư i công trình thăm dò; e. Phương pháp khai thác d ki n. 3. Căn c vào c i m a ch t và các y u t nh hư ng, các phương pháp tính tr lư ng và tài nguyên các m sa khoáng thi c, vàng và titan ph i ư c áp d ng, bao g m: kh i a ch t và m t c t song song th ng ng. i u 29. Yêu c u v c p tr lư ng cao nh t và t l các c p tr lư ng 1. Yêu c u v c p tr lư ng cao nh t a. i v i nhóm m I và II, c p tr lư ng cao nh t ph i thăm dò là c p tr lư ng 121; b. i v i nhóm m III và IV, c p tr lư ng cao nh t ph i thăm dò là c p tr lư ng 122. 2. Yêu c u v t l các c p tr lư ng Tr lư ng thăm dò c a t ng c p và t l h p lý gi a các c p tr lư ng 121, 122 cho ch u tư quy t nh trên cơ s c i m a ch t m , kh năng tài chính, i u ki n k thu t khai thác, công su t thi t k khai thác, nhưng ph i ư c th hi n trong án thăm dò. i u 30. N i dung, hình th c trình bày các tài li u c a báo cáo thăm dò m sa khoáng thi c, vàng và titan. N i dung, hình th c trình bày các tài li u c a báo cáo thăm dò các m sa khoáng thi c, vàng và titan th c hi n theo Quy nh v trình t , th t c trình duy t, thNm nh, xét và phê duy t tr lư ng khoáng s n trong báo cáo thăm dò khoáng s n ban hành kèm theo Quy t nh s 14/2006/Q -BTNMT ngày 08 tháng 9 năm 2006 c a B trư ng B Tài nguyên và Môi trư ng. Chương 5.
 16. I U KHO N THI HÀNH i u 31. Chuy n i c p tr lư ng và c p tài nguyên các m sa khoáng thi c, vàng và titan 1. C p tr lư ng và c p tài nguyên các m sa khoáng thi c, vàng và titan phân theo các quy nh trư c ây ph i ư c chuy n i sang c p tr lư ng và c p tài nguyên m i theo Quy nh này. 2. Công tác chuy n i c p tr lư ng và c p tài nguyên các m sa khoáng thi c, vàng và titan th c hi n theo quy nh t i i u 10 c a Quy nh v phân c p tr lư ng và tài nguyên khoáng s n r n ban hành kèm theo Quy t nh s 06/2006/Q -BTNMT ngày 07 tháng 6 năm 2006 c a B trư ng B Tài nguyên và Môi trư ng. i u 32. T ch c th c hi n 1. Văn phòng H i ng ánh giá tr lư ng khoáng s n có trách nhi m theo dõi, ki m tra vi c th c hi n Quy nh này; nh kỳ hàng năm báo cáo B trư ng v tình hình th c hi n. 2. Thanh tra B Tài nguyên và Môi trư ng có trách nhi m ph i h p v i các ơn v liên quan ki m tra, phát hi n vi ph m; k p th i thanh tra, x lý theo thNm quy n ho c ki n ngh x lý i v i các vi ph m theo quy nh. 3. Trong quá trình th c hi n Quy nh này, n u phát sinh khó khăn, vư ng m c, các B , ngành, a phương các t ch c và cá nhân k p th i ph n ánh v B Tài nguyên và Môi trư ng xem xét, gi i quy t. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Nguy n Xuân Cư ng PH L C NNH HƯ NG M T CÔNG TRÌNH THĂM DÒ CÁC M SA KHOÁNG THI C, VÀNG VÀ TITAN (kèm theo Quy nh v thăm dò, phân c p tr lư ng và tài nguyên các m sa khoáng thi c, vàng và titan ban hành kèm theo Quy t nh s 14/2008/Q -BTNMT ngày 30 tháng 12 năm 2008 c a B trư ng B Tài nguyên và Môi trư ng) Nhóm Ki u m D ng công Kho ng cách i v i các c p tr lư ng và tài nguyên (m) m trình thăm dò C p 121 C p 122 C p 333
 17. Gi a các Gi a Gi a các Gi a Gi a các Gi a tuy n các tuy n các tuy n các công công công trình trình trình I Titan ven bi n Hào, gi ng, 200 - 20 - 40 400 - 600 40 - 80 800 - 80 - 160 L khoan 300 1200 II Vàng, thi c Hào, LK, 150 - 10 - 20 200 - 300 20 - 40 400 - 600 40 - 80 aluvi gi ng 200 20 - 40 200 - 300 40 - 80 400 - 600 80 - 160 Titan ven bi n LK, gi ng 150 - 200 III Vàng, thi c Hào, LK, 100 - 150 20 - 40 200 - 300 40 - 80 aluvi gi ng 200 - 300 20 - 40 400 - 600 40 - 80 Titan ven bi n LK, gi ng IV Vàng, thi c Hào, LK, 50 - 100 10 - 20 100 - 200 20 - 40 aluvi, deluvi gi ng Ghi chú: 1. i v i các sa khoáng nhóm m III và IV có hình dáng tương i ng thư c (ki u xâm th c - karst, eluvi, deluvi, aluvi…), áp d ng m ng lư i thăm dò ô vuông, m t m ng lư i ph thu c vào di n tích c a sa khoáng. 3. i v i m i thân qu ng, ít nh t có 3 tuy n công trình thăm dò. 4. M ng lư i thăm dò các m sa khoáng eluvi ph thu c vào c i m a ch t m , thân, i qu ng g c.
Đồng bộ tài khoản