Quyết định số 14/2008/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
65
lượt xem
3
download

Quyết định số 14/2008/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 14/2008/QĐ-TTg về việc phê duyệt “kế hoạch tổng thể phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học ở Việt Nam đến năm 2020” do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 14/2008/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------ c l p - T do - H nh phúc ------------- S : 14/2008/Q -TTg Hà N i, ngày 22 tháng 01 năm 2008 QUY T NNH V VI C PHÊ DUY T “K HO CH T NG TH PHÁT TRI N VÀ NG D NG CÔNG NGH SINH H C VI T NAM N NĂM 2020” TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Quy t nh s 188/2005/Q -TTg ngày 22 tháng 7 năm 2005 c a Th tư ng Chính ph v vi c ban hành Chương trình hành ng c a Chính ph th c hi n Ch th s 50-CT/TW ngày 04 tháng 3 năm 2005 c a Ban Bí thư Trung ương ng v vi c y m nh phát tri n và ng d ng công ngh sinh h c ph c v s nghi p công nghi p hóa, hi n i hóa t nư c; Xét ngh c a B trư ng B Khoa h c và Công ngh , QUY T NNH: i u 1. Phê duy t “K ho ch t ng th phát tri n và ng d ng công ngh sinh h c Vi t Nam n năm 2020” (sau ây g i t t là K ho ch t ng th ) v i nh ng n i dung ch y u sau ây: I. QUAN I M CH O: 1. Nghiên c u khoa h c, phát tri n và ng d ng công ngh sinh h c ph i áp ng yêu c u v phát tri n m t hư ng khoa h c và công ngh tr ng i m; xây d ng và phát tri n công nghi p sinh h c nư c ta tr thành m t ngành kinh t - k thu t mũi nh n, có vai trò quan tr ng, ph c v c l c s nghi p công nghi p hóa, hi n i hóa t nư c. 2. Phát tri n và ng d ng công ngh sinh h c t p trung ch y u trong các lĩnh v c: nông - lâm - ngư nghi p, công nghi p ch bi n th c phNm, v sinh an toàn th c phNm, y - dư c và b o v s c kh e con ngư i, b o v môi trư ng, ng th i thúc Ny s hình thành và phát tri n các doanh nghi p s n xu t, kinh doanh, d ch v v công ngh sinh h c, ho t ng t hi u qu cao. 3. Phát tri n công ngh sinh h c trên cơ s xây d ng và phát huy m nh m n i l c, k t h p v i vi c ti p thu có ch n l c, nhanh chóng ti p c n và làm ch các thành t u khoa h c, công ngh sinh h c tiên ti n c a th gi i, ng th i hi n i hóa các công ngh truy n th ng.
  2. 4. Phát tri n công ngh sinh h c òi h i u tư cao, thi t b hi n i, do v y c n có s l a ch n u tư úng hư ng, úng m c và ng b ; l a ch n m t s s n phNm ch l c, thi t y u u tư phát tri n. 5. ào t o ngu n nhân l c khoa h c và công ngh v công ngh sinh h c v s lư ng và có ch t lư ng cao là m t trong nh ng y u t quan tr ng b c nh t trong phát tri n công ngh sinh h c nư c ta. II. M C TIÊU PHÁT TRI N: 1. M c tiêu t ng quát: Nghiên c u khoa h c, phát tri n và ng d ng r ng rãi, có hi u qu công ngh sinh h c vào s n xu t và i s ng; xây d ng công nghi p sinh h c tr thành m t ngành kinh t - k thu t công ngh cao, s n xu t ư c các s n phNm ch l c, thi t y u và óng góp quan tr ng vào s tăng trư ng c a n n kinh t qu c dân; t p trung ngu n l c, a d ng hóa hình th c u tư và nâng cao hi u qu u tư i v i công ngh sinh h c, hình thành và phát tri n th trư ng công ngh sinh h c n năm 2020 công ngh sinh h c c a Vi t Nam t trình tiên ti n trong khu v c, m t s lĩnh v c thi t y u t trình , tiêu chuNn qu c t . 2. M c tiêu c th cho t ng giai o n: a) Giai o n n năm 2010: - Ti p nh n, làm ch và nghiên c u t o ra m t s công ngh quan tr ng; tri n khai ng d ng r ng kh p và có hi u qu các công ngh này vào các lĩnh v c: nông - lâm - ngư nghi p, y - dư c, công nghi p ch bi n, b o v môi trư ng, qu c phòng và an ninh. - Nghiên c u t o ra và ng d ng m nh m các s n phNm m i, có năng su t, ch t lư ng, s c c nh tranh và hi u qu kinh t cao v gi ng cây tr ng, v t nuôi, ch ng vi sinh v t, v c-xin, s n phNm ch bi n công nghi p… ph c v tiêu dùng và xu t khNu. - Xây d ng và tăng cư ng ư c m t bư c v ti m l c cho h th ng cơ quan nghiên c u khoa h c và phát tri n công ngh v công ngh sinh h c. - Xây d ng ư c m t s doanh nghi p công ngh sinh h c và t o l p th trư ng thu n l i, thông thoáng các doanh nghi p này s n xu t, kinh doanh và d ch v t hi u qu t t nh t. b) Giai o n 2011 - 2015: - Ti p nh n và làm ch ư c các công ngh n n c a công ngh sinh h c tiên ti n và hi n i c a th gi i, trên cơ s ó nghiên c u t o ra ư c nhi u công ngh có giá tr ph c v s n xu t và i s ng; ti p t c ng d ng m nh m , sâu, r ng công ngh sinh h c trong nhi u lĩnh v c, ph c v thi t th c cho s phát tri n kinh t - xã h i và b o v môi trư ng.
  3. - Xây d ng ư c m t s trung tâm nghiên c u khoa h c và phát tri n công ngh sinh h c t tiêu chuNn khu v c ASEAN. - Xây d ng ư c ngành công nghi p sinh h c phát tri n, b o m s n xu t ư c các s n phNm ch l c có ch t lư ng và s c c nh tranh cao, ph c v t t cho nhu c u tiêu dùng và xu t khNu. c) T m nhìn n năm 2020: - ào t o ngu n nhân l c khoa h c và công ngh v công ngh sinh h c có ch t lư ng cao, giàu năng l c sáng t o và làm ch công ngh , ph c v c l c cho phát tri n kinh t - xã h i, b o v s c kh e con ngư i và môi trư ng s ng. - Xây d ng ư c m t s trung tâm nghiên c u khoa h c và phát tri n công ngh v công ngh sinh h c tiên ti n, hi n i, t tiêu chuNn qu c t . - Phát tri n m nh ngành công nghi p sinh h c, áp ng năng l c s n xu t các s n phNm ch l c, thi t y u c a n n kinh t qu c dân. III. CÁC NHI M V CH Y U: 1. Nghiên c u khoa h c, phát tri n và ng d ng r ng rãi, có hi u qu công ngh sinh h c vào s n xu t và i s ng: a) Lĩnh v c nông - lâm - ngư nghi p và phát tri n nông thôn: - V cây nông nghi p: t p trung nghiên c u khoa h c, phát tri n và ng d ng công ngh gien (công ngh chuy n gien và phương pháp ch th phân t ) t o ra các gi ng cây tr ng m i, cây tr ng bi n i gien có các c tính nông h c ưu vi t, phù h p v i yêu c u c a th trư ng; công ngh vi nhân gi ng áp ng nhu c u cây gi ng có ch t lư ng cao, s ch b nh; ng d ng r ng rãi công ngh cao nh m t i ưu hóa năng su t, ch t lư ng cây tr ng nông nghi p. - V cây lâm nghi p: nghiên c u khoa h c, phát tri n và ng d ng r ng rãi công ngh t bào, công ngh vi nhân gi ng nhân nhanh các gi ng cây lâm nghi p có t c sinh trư ng cao, ch t lư ng g t t; nghiên c u khoa h c, phát tri n và ng d ng công ngh gien t o cây lâm nghi p ch ng sâu, b nh. - V gi ng v t nuôi nghiên c u c i ti n các công ngh sinh s n, c bi t là công ngh t bào ng v t trong ông l nh tinh, phôi và c y chuy n h p t , th tinh ng nghi m; áp d ng phương pháp ch th phân t , công ngh chuy n gien trong ch n, t o các gi ng v t nuôi m i có năng su t, ch t lư ng cao; ng d ng công ngh gien trong xác nh gi i tính phôi m t s lo i gia súc quan tr ng; nghiên c u và nâng cao năng l c s n xu t, b o m lư ng v c-xin thú y, c bi t là v c-xin phòng, ch ng b nh cúm gia c m, b nh l m m, long móng gia súc và các b nh nguy hi m khác. - V vi sinh v t: nghiên c u khoa h c, phát tri n và ng d ng công ngh vi sinh, công ngh enzym và protein s n xu t quy mô công nghi p các ch phNm vi sinh dùng trong b o v cây tr ng, c i t o t, ch bi n và b o qu n nông s n – th c phNm, s n
  4. xu t th c ăn chăn nuôi, làm s ch nư c sinh ho t và x lý các ph , ph phNm, ch t th i t s n xu t nông nghi p và sinh ho t nông thôn. - ng d ng có hi u qu công ngh di truy n trong vi c b o t n, lưu gi và khai thác h p lý, ngu n gien cây tr ng, v t nuôi, vi sinh v t ph c v cho công tác c i t o gi ng. - V nuôi tr ng th y s n: nghiên c u khoa h c, phát tri n và ng d ng công ngh sinh h c : i u khi n gi i tính nh m s n xu t con gi ng ơn tính quy mô công nghi p, t o gi ng th y s n có ch t lư ng cao, kháng b nh t t; ti n hành các phương pháp sinh s n nhân t o m t s lo i th y s n có giá tr kinh t cao ph c v xu t khNu; b o t n và khai thác có hi u qu ngu n gien các loài th y s n c h u ph c v cho công tác gi ng th y s n; s n xu t các ch phNm sinh h c ph c v nâng cao năng su t nuôi tr ng và x lý môi trư ng nuôi tr ng th y s n; s n xu t m t s lo i kit chNn oán nhanh b nh th y s n; nghiên c u ng d ng sinh h c phân t và mi n d ch h c, vi sinh v t h c trong phòng, tr m t s lo i d ch b nh nguy hi m i v i th y s n; s n xu t th c ăn th y s n ch t lư ng cao thay th th c ăn ngo i nh p. - V ch bi n th y s n: nghiên c u khoa h c, phát tri n và ng d ng công ngh enzym và protein nâng cao ch t lư ng và t o m t hàng m i trong công nghi p ch bi n th y s n, ng d ng phương pháp sinh h c phân t trong b o m v sinh, an toàn s n phNm th y s n; ng d ng công ngh sinh h c x lý ph th i, ch t th i trong ch bi n th y s n nh m b o v môi trư ng và s n xu t các ch phNm b o qu n s n phNm th y s n. b) Lĩnh v c y t và b o v s c kh e c ng ng: Nghiên c u, phát tri n và ng d ng m nh m công ngh sinh h c trong lĩnh v c y – dư c t o ra các s n phNm y – dư c m i, hi u qu ch a b nh cao, các d ch v y h c công ngh cao nh m phòng, ch ng h u hi u các lo i d ch b nh nguy hi m, áp ng ngày càng t t hơn nhu c u a d ng v chăm sóc s c kh e c a ngư i dân. -V yt : + Nghiên c u, phát tri n và ng d ng công ngh t bào g c ph c v ch a b nh; m r ng quy mô ng d ng công ngh th tinh trong ng nghi m gi i quy t v n vô sinh; phát tri n công ngh ơn dòng t bào và ng d ng vào vi c chNn oán và i u tr b nh. + Nghiên c u, phát tri n và ng d ng công ngh gien trong chNn oán và i u tr b nh, nâng cao ch t lư ng nòi gi ng con ngư i Vi t Nam. + Nghiên c u và s n xu t các lo i v c xin th h m i (v c-xin t bào, v c-xin tái t h p, v c-xin AND) b o m áp ng 80-90% nhu c u trong nư c và m t ph n cho xu t khNu. - V dư c phNm: + Nghiên c u các ch t có ho t tính sinh h c t ng v t, th c v t và vi sinh v t s n xu t quy mô công nghi p các lo i thu c, m phNm và th c phNm ch c năng.
  5. + Nghiên c u và s n xu t các lo i thu c kháng sinh, vitamin, axit amin, protein b ng công ngh lên men vi sinh và vi sinh tái t h p. + Nghiên c u, ng d ng công ngh t bào trong b o t n và phát tri n các ngu n dư c li u quý hi m. c) Lĩnh v c b o v môi trư ng và phát tri n b n v ng: - Nghiên c u, phát tri n và ng d ng công ngh sinh h c t o ra các công ngh , s n phNm thân thi n v i môi trư ng, s n xu t nhiên li u sinh h c (khí sinh h c, xăng sinh h c, diezel sinh h c …) ph c v m c tiêu s n xu t s ch hơn và b o m an ninh năng lư ng. - Nghiên c u, phát tri n và ng d ng công ngh sinh h c x lý các ch t th i gây ô nhi m, ph c h i và phát tri n các h sinh thái t nhiên, b o v môi trư ng. - Nghiên c u, phát tri n và ng d ng công ngh sinh h c lưu gi , b o t n và s d ng h p lý tài nguyên a d ng sinh h c, t ai, nư c, không khí vì m c tiêu phát tri n b n v ng t nư c. d) Lĩnh v c công nghi p ch bi n: - Nghiên c u, phát tri n và ng d ng các công ngh enzym, protein, vi sinh s n xu t quy mô công nghi p các axit amin, protein, axit h u cơ, dung môi h u cơ, ch phNm vi sinh ph c v công nghi p ch bi n th c phNm, s n xu t th c ăn chăn nuôi, nhiên li u sinh h c, thu c ch a b nh, x lý ô nhi m môi trư ng. - Nghiên c u ch t o dây chuy n, thi t b công ngh sinh h c ph c v công nghi p ch bi n th c phNm. ) Lĩnh v c qu c phòng và an ninh: - Nghiên c u, phát tri n và ng d ng các phương pháp phòng, ch ng các lo i vũ khí sinh h c. - Nghiên c u, xây d ng tàng thư gien ngư i trên m t s i tư ng c n qu n lý; nghiên c u, phát tri n và ng d ng công ngh sinh h c trong u tranh phòng, ch ng, truy tìm t i ph m, qu n lý ngu n nhân l c, ph c v công tác b o m an ninh, qu c phòng. 2. Xây d ng và phát tri n ti m l c cho công ngh sinh h c: a) Xây d ng cơ s v t ch t k thu t, hi n i hóa máy móc, thi t b : - Quy ho ch và u tư t p trung, úng m c và ng b hi n i hóa m ng lư i các vi n nghiên c u, trư ng i h c và phòng thí nghi m v công ngh sinh h c trong ph m vi c nư c.
  6. - Hoàn thi n vi c xây d ng và ưa vào ho t ng có hi u qu các phòng thí nghi m tr ng i m qu c gia, ng th i xây d ng và phát tri n thêm các phòng thí nghi m công ngh sinh h c m i, ư c trang b máy móc, thi t b hi n i và ng b . - Xây d ng m t s trung tâm công ngh sinh h c tiên ti n, hi n i mang tính ch t vùng, liên vùng, ngành, liên ngành nh m th c hi n nh ng nhi m v qu c gia, nhi m v liên vùng, liên ngành và nhi m v c thù c a ngành, vùng. - Xây d ng các phòng thí nghi m tr ng i m qu c gia v công ngh sinh h c t tiêu chuNn qu c t , các phòng thí nghi m khác chuNn hóa theo tiêu chuNn phòng thí nghi m ư c công nh n (VILAS). b) ào t o ngu n nhân l c: - Xây d ng và t ch c th c hi n quy ho ch ào t o ngu n nhân l c khoa h c áp ng nhu c u v lư ng và ch t c a vi c phát tri n công ngh sinh h c và ngành công nghi p sinh h c nư c ta. Chú tr ng ào t o i ngũ chuyên gia có trình cao, ti n sĩ và sau ti n sĩ, th c s , k sư công ngh , k thu t viên và ào t o theo nhóm nghiên c u v công ngh sinh h c. - Ch ng và thư ng xuyên nâng cao ch t lư ng ào t o cán b khoa h c thu c m i trình v công ngh sinh h c trong nư c. Khuy n khích các t ch c, cá nhân trong nư c và nư c ngoài tham gia ào t o ngu n nhân l c cho công ngh sinh h c c a Vi t Nam. Ti p t c g i ngư i i ào t o i h c và sau i h c nư c ngoài b ng v n ngân sách nhà nư c. Khuy n khích vi c du h c t túc b c h c i h c, sau i h c, sau ti n sĩ v công ngh sinh h c. - T ch c ào t o l i v công ngh sinh h c cho các cán b khoa h c k thu t ang làm vi c trong lĩnh v c công ngh sinh h c nhưng trư c ây không ư c ào t o chuyên sâu v công ngh sinh h c, i ôi v i vi c t ch c các l p t p hu n v chuy n giao công ngh và ti n b k thu t trong lĩnh v c công ngh sinh h c cho các cơ s s n xu t và a phương. - Th c hi n cơ ch liên k t gi a ào t o sau i h c v i nghiên c u khoa h c và phát tri n công ngh b o m các tài nghiên c u tri n khai c p b , c p nhà nư c góp ph n ào t o ư c nh ng cán b có trình cao v công ngh sinh h c. - Giai o n 2006 – 2010: ào t o ư c trên 8.000 cán b khoa h c có trình ih c và sau i h c v công ngh sinh h c, trong ó có: 200 ti n sĩ, 800 th c sĩ, g i i ào t o nư c ngoài kho ng 100 lư t ngư i; ào t o trong nư c ư c 3.000 k thu t viên. - Giai o n 2011-2015: ào t o ư c trên 12.000 cán b khoa h c có trình ih c và sau i h c v công ngh sinh h c, trong ó có: 300 ti n sĩ, 1.200 th c sĩ, g i i ào t o nư c ngoài kho ng 300 lư t ngư i; ào t o trong nư c ư c 4.500 k thu t viên. 3. Xây d ng và phát tri n ngành công nghi p sinh h c:
  7. a) Xây d ng quy ho ch t ng th phát tri n ngành công nghi p sinh h c Vi t Nam n năm 2020, trong ó chú tr ng quy ho ch phát tri n công nghi p sinh h c trong lĩnh v c: công nghi p ch bi n s n phNm nông- lâm – ngư nghi p, y – dư c v i quan i m, m c tiêu, nhi m v và gi i pháp th c hi n phù h p v i i u ki n c a nư c ta. b) Hình thành và phát tri n các doanh nghi p công nghi p sinh h c s n xu t, kinh doanh và d ch v trong lĩnh v c ch bi n nông, lâm, th y, h i s n; s n xu t rư u, bia, nư c gi i khát, nư c ch m; s n xu t các axit amin, axit h u cơ, enzym công nghi p, ph gia th c phNm; s n xu t các gi ng cây tr ng, v t nuôi, gi ng th y s n, phân bón, thu c tr sâu sinh h c, v c-xin thú y, v c-xin ph c v chương trình tiêm ch ng m r ng cho tr em, v c-xin cúm gia c m, thu c ch a b nh, kháng sinh và các lo i dư c phNm khác; s n xu t các ch phNm vi sinh x lý rác th i, nư c th i, khí th i, làm s ch nư c sinh ho t và các s c môi trư ng. c) T o l p th trư ng thông thoáng, thu n l i, phát tri n thêm các ngành công nghi p ph tr và khuy n khích các doanh nghi p thu c m i thành ph n kinh t u tư phát tri n ngành công nghi p sinh h c. 4. Xây d ng và hoàn thi n h th ng văn b n quy ph m pháp lu t, cơ ch , chính sách nh m thúc Ny nghiên c u khoa h c, phát tri n và ng d ng công ngh sinh h c vào s n xu t và i s ng: a) Xây d ng và ban hành các cơ ch , chính sách ưu ãi, khuy n khích nghiên c u khoa h c, phát tri n, chuy n giao và ng d ng công ngh sinh h c vào s n xu t và i s ng cũng như u tư và phát tri n ngành công nghi p sinh h c Vi t Nam; chính sách ưu ãi, khuy n khích các doanh nghi p nh và v a, c bi t là các doanh nghi p ho t ng trong lĩnh v c ch bi n nông, lâm, th y, h i s n u tư phát tri n công ngh sinh h c; chính sách thu hút và a d ng hóa các ngu n l c u tư cho phát tri n công ngh sinh h c; chính sách ưu ãi cán b khoa h c k thu t và tr ng d ng nhân tài v công ngh sinh h c. b) Xây d ng chính sách v qu n lý an toàn sinh h c i v i sinh v t bi n i gien, m t chương quan tr ng c a Lu t a d ng sinh h c và các ngh nh quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành chương này. c) Xây d ng, ban hành và th c thi các chính sách ưu ãi v thu , t ai, vay v n, h tr chuy n giao, nh p khNu công ngh và bí quy t công ngh , phát tri n th trư ng công ngh , h tr ào t o ngu n nhân l c … cho các doanh nghi p u tư cho nghiên c u khoa h c và phát tri n ngành công nghi p sinh h c. 5. H p tác qu c t trong lĩnh v c công ngh sinh h c: a) Ti n hành các h p tác song phương và a phương v i các nư c trong khu v c và th gi i có n n công ngh sinh h c tiên ti n h c h i kinh nghi m, thu hút u tư, tranh th s giúp nh m phát tri n nhanh, m nh và v ng ch c công ngh sinh h c nư c ta. b) Xây d ng và t ch c th c hi n các tài, d án h p tác nghiên c u khoa h c, phát tri n và ng d ng công ngh sinh h c; chuy n giao công ngh , dây chuy n s n xu t, máy móc thi t b v công ngh sinh h c gi a các vi n nghiên c u, trư ng i h c c a
  8. nư c ta v i các vi n nghiên c u, trư ng i h c c a các nư c có n n công ngh sinh h c tiên ti n trên th gi i. 6. Các chương trình, quy ho ch, án và d án tr ng i m: t ư c m c tiêu ã ra và tri n khai có hi u qu các n i dung c a K ho ch t ng th nêu trên, ti n hành xây d ng, phê duy t và t ch c th c hi n 10 chương trình, quy ho ch, án và d án tr ng i m sau ây: a) Chương trình khoa h c và công ngh tr ng i m c p nhà nư c v phát tri n và ng d ng các công ngh n n c a công ngh sinh h c: B Khoa h c và Công ngh ch trì xây d ng, phê duy t theo thNm quy n và t ch c th c hi n. b) Chương trình tr ng i m phát tri n và ng d ng công ngh sinh h c trong lĩnh v c nông nghi p và phát tri n nông thôn n năm 2020: B Nông nghi p và phát tri n nông thôn ch trì xây d ng, trình Th tư ng Chính ph phê duy t và t ch c th c hi n (ti p t c th c hi n theo Quy t nh s 11/2006/Q -TTg ngày 12 tháng 01 năm 2006 c a Th tư ng Chính ph ). c) án phát tri n và ng d ng công ngh sinh h c trong lĩnh v c công nghi p ch bi n n năm 2020: B Công nghi p (nay là B Công thương) ch trì xây d ng, trình Th tư ng Chính ph phê duy t và t ch c th c hi n (ti p t c th c hi n theo Quy t nh s 14/2007/Q -TTg ngày 25 tháng 01 năm 2007 c a Th tư ng Chính ph ). d) án phát tri n và ng d ng công ngh sinh h c trong lĩnh v c th y s n n năm 2020: B th y s n (nay là B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn) ch trì xây d ng, trình Th tư ng Chính ph phê duy t và t ch c th c hi n (ti p t c th c hi n theo Quy t nh s 97/2007/Q -TTg ngày 29 tháng 6 năm 2007 c a Th tư ng Chính ph ). ) án phát tri n và ng d ng công ngh sinh h c trong lĩnh v c y t n năm 2020: B Y t ch trì xây d ng, trình Th tư ng Chính ph phê duy t và t ch c th c hi n. e) án phát tri n và ng d ng công ngh sinh h c trong lĩnh v c b o v môi trư ng n năm 2020: B Tài nguyên và Môi trư ng ch trì xây d ng, trình Th tư ng Chính ph phê duy t và t ch c th c hi n. g) Quy ho ch ào t o ngu n nhân l c cho phát tri n công ngh sinh h c và ngành công nghi p sinh h c n năm 2020: B Giáo d c và ào t o ch trì xây d ng, trình Th tư ng Chính ph phê duy t và t ch c th c hi n. h) Quy ho ch m ng lư i và tăng cư ng cơ s v t ch t, k thu t cho các vi n, trung tâm nghiên c u và các phòng thí nghi m v công ngh sinh h c n năm 2020: B Khoa h c và Công ngh ch trì xây d ng, trình Th tư ng Chính ph phê duy t và t ch c th c hi n. i) Quy ho ch t ng th phát tri n ngành công nghi p sinh h c Vi t Nam n năm 2020: B Công thương ch trì xây d ng, trình Th tư ng Chính ph phê duy t và t ch c th c hi n.
  9. k) D án Lu t a d ng sinh h c, trong ó có chương v qu n lý an toàn sinh h c i v i sinh v t bi n i gien và các ngh nh quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành Chương này: B Tài nguyên và Môi trư ng ch trì xây d ng, trình Chính ph cho ý ki n trình Qu c h i thông qua và t ch c th c hi n. IV. CÁC GI I PHÁP CH Y U 1. Tăng cư ng s lãnh o, ch o thư ng xuyên c a các c p y ng, chính quy n i v i s phát tri n và ng d ng công ngh sinh h c trong s n xu t và i s ng. Hình thành h th ng ch o phát tri n và ng d ng công ngh sinh h c th ng nh t t Trung ương n a phương. Ny m nh và a d ng hóa các lo i hình tuyên truy n, ph bi n ki n th c v phát tri n và ng d ng công ngh sinh h c; ti p t c tuyên truy n sâu r ng Ch th c a Ban Bí thư Trung ương ng, Chương trình hành ng c a Chính ph và n i dung K ho ch t ng th v phát tri n và ng d ng công ngh sinh h c Vi t Nam n các c p, các ngành, a phương và c ng ng dân cư th c hi n. 2. Nhanh chóng hoàn thi n khung pháp lý, cơ ch , chính sách nh m t o i u ki n thu n l i, thông thoáng và ưu ãi cho phát tri n và ng d ng công ngh sinh h c, ng th i nâng cao năng l c qu n lý nhà nư c v ho t ng nghiên c u phát tri n, ng d ng và s d ng các s n phNm công ngh sinh h c Vi t Nam. 3. Ny m nh công tác ào t o ngu n nhân l c, tăng cư ng cơ s v t ch t k thu t máy móc, thi t b cho công ngh sinh h c. Chú tr ng u tư có tr ng tâm, tr ng i m, h th ng theo quy ho ch th ng nh t trong c nư c, trong t ng a phương, s d ng có hi u qu các máy móc, thi t b , các phòng thí nghi m ã ư c u tư. 4. Tăng cư ng và a d ng hóa các ngu n l c u tư cho phát tri n và ng d ng công ngh sinh h c. L a ch n u tư có tr ng tâm, tr ng i m, t ch c th c hi n có hi u qu , ng th i qu n lý ch t ch các chương trình, án, d án v phát tri n và ng d ng công ngh sinh h c. Chú tr ng huy ng ngu n v n u tư c a các doanh nghi p và ngư i s n xu t cho phát tri n công ngh sinh h c nư c ta. Nhà nư c ưu tiên b trí kinh phí cho nghiên c u khoa h c và phát tri n công ngh sinh h c trong t ng chi ngân sách nhà nư c hàng năm cho khoa h c và công ngh . Vi c ưu tiên b trí kinh phí cho các chương trình, quy ho ch, án và d án tr ng i m trong “K ho ch t ng th phát tri n và ng d ng công ngh sinh h c Vi t Nam n năm 2020” th c hi n theo quy nh c a Lu t Ngân sách nhà nư c. 5. Khôi ph c và phát tri n các kinh nghi m b n a, ng th i nhanh chóng áp d ng các công ngh tiên ti n Ny m nh vi c phát tri n và ng d ng công ngh sinh h c trong khôi ph c và phát tri n các ngành ngh truy n th ng, hình thành thêm ngành ngh m i phát tri n m nh ngành công nghi p sinh h c. 6. Tăng cư ng h p tác qu c t nhanh chóng ti p thu, gi i mã, làm ch m t s lĩnh v c quan tr ng c a công ngh sinh h c hi n i. Th c hi n vi c mua công ngh và thuê chuyên gia nư c ngoài trong nh ng trư ng h p nghiên c u khoa h c và phát tri n công ngh sinh h c c n thi t. V. T CH C TH C HI N
  10. 1. B Khoa h c và Công ngh ch trì, ph i h p v i các B , ngành, a phương và cơ quan liên quan t ch c th c hi n có hi u qu và úng ti n các n i dung c a “K ho ch t ng th phát tri n và ng d ng công ngh sinh h c Vi t Nam n năm 2020”, nh kỳ hàng năm báo cáo k t qu lên Th tư ng Chính ph . 2. Các B : Khoa h c và Công ngh , Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, Y t , Công thương, Giáo d c và ào t o, Tài nguyên và Môi trư ng, căn c nhi m v ư c giao ch trì trong K ho ch t ng th khNn trương xây d ng, thNm nh, phê duy t theo thNm quy n ho c trình c p có thNm quy n phê duy t và t ch c th c hi n có hi u qu , úng ti n các chương trình, quy ho ch, án và d án tr ng i m ã ư c phân công. 3. y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương căn c vào K ho ch t ng th này, xây d ng chương trình, k ho ch phát tri n công ngh sinh h c giai o n t nay n năm 2020 như là m t b ph n ưu tiên trong k ho ch phát tri n kinh t - xã h i 5 năm, hàng năm a phương. 4. B K ho ch và u tư, B Tài chính, B Khoa h c và Công ngh cân i, b trí và hư ng d n s d ng v n tri n khai, th c hi n có hi u qu và úng ti n các n i dung, nhi m v , chương trình, quy ho ch, án và d án trong K ho ch t ng th ư c c p có thNm quy n phê duy t. 5. Các t ch c và cá nhân có nhu c u tham gia th c hi n các n i dung, nhi m v , chương trình, quy ho ch, án và d án thu c K ho ch t ng th ti n hành ăng ký v i các B ư c giao ch trì nhi m v nêu trên ư c xem xét, gi i quy t. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. B trư ng B Khoa h c và Công ngh , các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và các t ch c, cá nhân liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. KT. TH TƯ NG PHÓ TH TƯ NG Nơi nh n: - Ban Bí thư Trung ương ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c CP; - VP BC TW v phòng, ch ng tham nhũng; - H ND, UBND các t nh, TP tr c thu c TW; - Văn phòng Trung ương và các Ban c a ng; Nguy n Thi n Nhân - Văn phòng Ch t ch nư c; - H i ng Dân t c và các y ban c a Qu c h i; - Văn phòng Qu c h i; - Tòa án nhân dân t i cao; - Vi n ki m sát nhân dân t i cao; - Ki m toán Nhà nư c; - UBTW M t tr n T qu c Vi t Nam; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - VPCP: BTCN, các PCN, Website Chính ph , Ngư i phát ngôn c a Th tư ng Chính ph , các V , C c, ơn v tr c thu c, Công báo; - Lưu: Văn thư, KG (5b)
Đồng bộ tài khoản