intTypePromotion=1

Quyết định số 140/QĐ-BGTVT

Chia sẻ: Dung Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
40
lượt xem
4
download

Quyết định số 140/QĐ-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 140/QĐ-BGTVT về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 217 đoạn km27-km94+500 tỉnh Thanh Hoá do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 140/QĐ-BGTVT

  1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p - T do - H nh phúc --------- S : 140/Q -BGTVT Hà N i, ngày 14 tháng 01 năm 2009 QUY T NNH V VI C PHÊ DUY T QUY T TOÁN V N U TƯ HOÀN THÀNH D ÁN C I T O, NÂNG C P QU C L 217 O N KM27-KM94+500 T NH THANH HOÁ B TRƯ NG B GIAO THÔNG V N T I Căn c Ngh nh s 51/2008/N -CP ngày 22/4/2008 c a Chính ph v vi c quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Giao thông v n t i; Căn c Thông tư s 33/2007/TT-BTC ngày 09/04/2007 c a B Tài chính hư ng d n quy t toán d án hoàn thành thu c ngu n v n Ngân sách Nhà nư c; Thông tư s 98/2007/TT-BTC ngày 09/8/2007 c a B Tài chính s a i, b sung m t s i m c a Thông tư s 33/2007/TT-BTC ngày 09/4/2007; Xét báo cáo quy t toán v n u tư d án hoàn thành c a S Giao thông v n t i t nh Thanh Hoá; báo cáo ki m toán s 217/IFC-KT-XD ngày 26/03/2007 c a Công ty TNHH ki m toán và Tư v n tài chính Qu c t ; Biên b n th m tra quy t toán v n u tư d án hoàn thành ngày 10/12/2008 c a T tư v n c a B Giao thông v n t i; Ý ki n c a các thành viên H i ng xét duy t quy t toán B Giao thông v n t i; Ý ki n c a Th trư ng ph trách d án và u quy n c a B trư ng B Giao thông v n t i ngày 08/01/2009; Xét ngh c a V trư ng V Tài chính, QUY T NNH: i u 1. Phê duy t quy t toán v n u tư hoàn thành: D án C i t o, nâng c p Qu c l 217 o n Km27-Km94+500 t nh Thanh Hoá. Ch u tư: S Giao thông v n t i Thanh Hoá. a i m xây d ng: Huy n Vĩnh L c, CNm Thu , Bá Thư c t nhThanh Hoá. Th i gian kh i công: T02/2001. Th i gian hoàn thành: T9/2004. i u 2. K t qu u tư: 1. Ngu n v n u tư:
  2. ơn v : ng Ngu n ư c duy t Th c hi n 1 2 3 T ng s 143.713.639.000 139.495.099.000 - V n Ngân sách Nhà nư c 43.713.639.000 39.495.099.000 - V n vay 100.000.000.000 100.000.000.000 2. Chi phí u tư: ơn v : ng N i dung T ng d toán Chi phí u tư ư c duy t ư c quy t toán 1 2 3 T ng s 143.414.799.268 137.912.699.947 - Xây l p 117.767.794.000 114.478.271.811 - Chi phí khác 25.647.005.268 23.434.428.136 - D phòng 298.000.000 0 (Chi ti t như ph l c s 01 kèm theo) 3. Chi phí u tư ư c phép không tính vào giá tr tài s n: Không 4. Giá tr tài s n hình thành qua u tư: ơn v : ng Công trình ( HMCT ) thu c Công trình ( HMCT ) giao ơn v N i dung ch u tư qu n lý khác qu n lý 1 2 3 4 5 T ng s 0 137.912.699.947 1. Tài s n c nh 0 137.912.699.947 2. Tài s n lưu ng 0 0 i u 3. Trách nhi m c a ch u tư và các ơn v liên quan: 1. Trách nhi m c a ch u tư: - ư c phép t t toán ngu n và chi phí u tư công trình theo úng quy nh.
  3. - Thu h i n ph i thu và thanh toán n ph i tr v i các ơn v có liên quan tính n ngày 15/6/2008 là: + T ng n ph i thu: 1.635.142.811 ng. + T ng n ph i tr : 52.743.758 ng. (Chi ti t các kho n công n như ph l c s 02 kèm theo). 2.Trách nhi m c a ơn v ti p nh n tài s n: ơn v ti p nh n tài s n có trách nhi m ghi tăng tài s n, ngu n v n hình thành tài s n và qu n lý khai thác theo qui nh. i u 4. V trư ng V Tài chính, V trư ng V K ho ch u tư, C c trư ng C c Qu n lý xây d ng và Ch t lư ng công trình giao thông, Chánh Thanh tra B , C c trư ng C c ư ng b Vi t Nam, Giám c S Giao thông v n t i Thanh Hoá và Th trư ng các ơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Nơi nh n: - Như i u 4; - B trư ng ( b/c); - Cơ quan c p phát v n; - Ban QLDA giao thông 2 Thanh Hoá; - Lưu : VT, TC. Nguy n H ng Trư ng PH L C S 01 CHI PHÍ U TƯ Ư C DUY T QUY T TOÁN Kèm theo Quy t nh s 140/Q -BGTVT ngày 14/01/2009 c a B trư ng B Giao thông v n t i. ơn v tính : ng TT N i dung Quy t toán ư c duy t A Xây l p 114.478.271.811 1 Gói th u s 01 (Km27 - Km40) 13.752.339.194 2 Gói th u s 02 (Km40-Km52) 16.074.223.607 3 Gói th u s 03 (Km52 - Km63) 15.148.156.118 4 Gói th u s 04 (Km63 - Km73) 21.317.630.124 5 Gói th u s 05 (Km73 - Km87) 13.862.614.035
  4. 6 Gói th u s 06 (Km87 - Km94+500) 20.218.847.567 7 Gói th u s 07 (Km87 - Km94+500) 14.104.461.166 B Chi phí khác 23.434.428.136 I Giai o n chuNn b u tư 854.543.204 1 Kh o sát, l p BCNCKT 854.543.204 II Giai o n th c hi n u tư 22.491.722.132 1 Chi phí kh o sát TKKT 2.142.784.562 2 Kh o sát thi t k b n v thi công 450.388.254 3 Kh o sát TKKT thi công b sung 172.220.294 4 Rà phá bom mìn 2.525.949.135 5 Giám sát thi công 188.216.913 6 Chi phí QLDA 952.743.000 7 L p HSMT và ánh giá HSDT 25.667.000 8 B o hi m công trình 417.344.000 9 Nhà h t s 04 634.000.961 10 Nhà h t s 06 665.209.548 KSTK và giám sát k thu t nhà và ư ng vào nhà 11 h t 29.548.000 12 Thi công c c l gi i 354.147.910 12.1 Kh o sát thi t k l p d toán 4.869.000 13 n bù GPMB 13.427.646.055 13.1 n bù cho dân 10.055.083.476 13.2 Chi phí ho t ng 449.878.400 13.3 Di chuy n ư ng i n+bưu i n 2.922.684.179 14 Thí nghi m ki m nh ch t lư ng công trình 333.222.000 15 ThNm nh i u ch nh d án +T ng m c u tư 23.000.000 16 Trang thi t b văn phòng 144.765.500 III Giai o n k t th c d án 88.162.800 1 Phí ki m toán 83.615.000 2 ThNm tra phê duy t quy t toán 4.547.800 C ng (A + B) 137.912.699.947 PH L C S 02
  5. TÌNH HÌNH CÔNG N Kèm theo Quy t nh s 140/Q -BGTVT ngày 14/01/2009 c a B trư ng B Giao thông v n t i. ơn v tính: ng TT N i dung N ph i tr N ph i thu 1 2 3 4 A Xây l p 0 967.728.189 1 Gói th u s 01 (Km27 - Km40) 0 127.490.806 2 Gói th u s 02 (Km40-Km52) 0 64.156.393 3 Gói th u s 03 (Km52 - Km63) 0 504.763.882 4 Gói th u s 04 (Km63 - Km73) 0 77.849.876 5 Gói th u s 05 (Km73 - Km87) 0 72.385.965 6 Gói th u s 06 (Km87-Km94+500) 0 92.102.433 7 Gói th u s 07 (Km87 - Km94+500) 0 28.978.834 B Chi phí khác 52.743.758 667.414.622 I Giai o n chuNn b u tư 0 55.456.796 1 Kh o sát, l p BCNCKT 0 55.456.796 II Giai o n th c hi n u tư 48.195.958 611.957.826 1 Chi phí kh o sát TKKT 0 6.827.438 2 Kh o sát thi t k b n v thi công 254 0 3 Kh o sát TKKT thi công b sung 48.146.294 0 4 Rà phá bom mìn 0 504.050.865 5 Giám sát thi công 0 11.503.087 6 Chi phí QLDA 0 19.226.000 7 L p HSMT và ánh giá HSDT 2.000 0 8 Nhà h t s 04 0 67.243.491 9 Nhà h t s 06 10 Thi công c c l gi i 910 0 11 Kh o sát thi t k l p d toán 0 0 12 Giám sát thi công 0 0 13 Qu n lý d án 0 14 n bù GPMB 0 3.106.945 15 Trang thi t b văn phòng 46.500 0
  6. III Giai o n k t th c d án 4.547.800 0 1 ThNm tra phê duy t quy t toán 4.547.800 0 C ng (A + B) 52.743.758 1.635.142.811

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản