intTypePromotion=3

Quyết định số 1403/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
47
lượt xem
3
download

Quyết định số 1403/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1403/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án tổng thể về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để thực hiện dự án khu du lịch giải trí phức hợp Hồ Tràm, xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1403/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM T NH BÀ RNA - VŨNG c l p - T do - H nh phúc TÀU -------- ----- S : 1403/Q -UBND Vũng Tàu, ngày 16 tháng 4 năm 2008 QUY T NNH V VI C PHÊ DUY T PHƯƠNG ÁN T NG TH V B I THƯ NG, H TR VÀ TÁI NNH CƯ THU H I T TH C HI N U TƯ D ÁN KHU DU LNCH GI I TRÍ PH C H P H TRÀM, XÃ PHƯ C THU N, HUY N XUYÊN M C CH TNCH Y BAN NHÂN DÂN T NH BÀ RNA - VŨNG TÀU Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Lu t t ai năm 2003; Căn c Ngh nh 181/2004/N -CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 c a Chính ph v hư ng d n thi hành Lu t t ai; Căn c Ngh nh s 197/2004/N -CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 c a Chính ph v b i thư ng, h tr và tái nh cư khi Nhà nư c thu h i t; Căn c Ngh nh s 84/2007/N -CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 c a Chính ph quy nh b sung v vi c c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t, thu h i t, th c hi n quy n s d ng t, trình t , th t c b i thư ng, h tr , tái nh cư khi Nhà nư c thu h i t và gi i quy t khi u n i v t ai; Căn c Quy t nh s 51/2007/Q -UBND ngày 17 tháng 8 năm 2007 c a y ban nhân dân t nh Bà R a - Vũng Tàu v vi c ti p t c áp d ng kho n h tr tái nh cư b ng ti n khi Nhà nư c thu h i t trên a bàn t nh Bà R a - Vũng Tàu; Căn c Quy t nh s 71/2007/Q -UBND ngày 14 tháng 9 năm 2007 c a y ban nhân dân t nh Bà R a - Vũng Tàu v vi c ban hành quy nh m t s chính sách c th v b i thư ng, h tr , tái nh cư khi Nhà nư c thu h i t trên a bàn t nh Bà R a - Vũng Tàu; Căn c Quy t nh s 7596/2003/Q -UBND ngày 14 tháng 8 năm 2003 c a y ban nhân dân t nh Bà R a - Vũng Tàu v ban hành quy nh giá b i thư ng hoa màu, cây trái, diêm nghi p, nuôi tr ng th y s n khi Nhà nư c thu h i t s d ng vào m c ích an ninh qu c phòng, l i ích qu c gia, l i ích công c ng trên a bàn t nh Bà R a - Vũng Tàu và m t cây tr ng t i Quy t nh s 636/2006/Q -UBN ngày 01 tháng 3 năm 2006 c a y ban nhân dân t nh Bà R a – Vũng Tàu v ban hành b ng giá cây tr ng, v t nuôi, th y s n; Căn c Quy t nh s 96/2007/Q -UBND ngày 20 tháng 12 năm 2007 c a y ban nhân dân t nh Bà R a - Vũng Tàu v vi c ban hành b ng giá t các lo i trên a bàn t nh Bà R a - Vũng Tàu; Căn c Quy t nh s 1409/2006/Q -UBN ngày 11 tháng 5 năm 2006 c a y ban nhân dân t nh Bà R a - Vũng Tàu v vi c ban hành quy nh v c p nhà, h ng nhà, giá nhà, giá v t ki n trúc trên a bàn t nh Bà R a - Vũng Tàu;
  2. Căn c Quy t nh s 2518/2006/Q -UBND ngày 25 tháng 8 năm 2006 c a y ban nhân dân t nh Bà R a - Vũng Tàu v vi c s a i n i dung kho n 4, i u 4 và b sung kho n 23 i u 4 trong b ng quy nh v c p nhà, h ng nhà, giá nhà, giá v t ki n trúc trên a bàn t nh Bà R a - Vũng Tàu ban hành kèm theo Quy t nh s 1409/2006/Q -UBND ngày 11 tháng 5 năm 2006 c a y ban nhân dân t nh; Căn c Công văn s 707/TTg-NN ngày 09 tháng 5 năm 2006 c a Th tư ng Chính ph v vi c ch trương u tư Khu du l ch sinh thái và chuy n m c ích s d ng t lâm nghi p t i khu b o t n thiên nhiên Bình Châu - Phư c B u; Căn c Văn b n s 2825/UBND-XD ngày 14 tháng 5 năm 2007 c a y ban nhân dân t nh Bà R a - Vũng Tàu v vi c th a thu n a i m b sung kh o sát l p quy ho ch t l 1/500 và d án u tư xây d ng khu du l ch gi i trí ph c h p H Tràm t i xã Phư c Thu n, huy n Xuyên M c; Căn c Quy t nh s 2174/Q -UBND ngày 25 tháng 7 năm 2006 c a Ch t ch y ban nhân dân t nh Bà R a - Vũng Tàu v vi c phê duy t quy ho ch chi ti t t ng m t b ng s d ng t và ki n trúc c nh quan t l 1/2000 khu du l ch sinh thái gi i trí ph c h p H Tràm t i xã Phư c Thu n, huy n Xuyên M c; Xét ngh c a H i ng b i thư ng h tr và tái nh cư huy n Xuyên M c t i T trình s 39/TTr-H -BTTH ngày 14 tháng 4 năm 2008 và T trình s 805/TTr-STC ngày 16 tháng 4 năm 2008 c a S Tài chính v vi c ngh y ban nhân dân t nh phê duy t phương án t ng th v b i thư ng, h tr và tái nh cư thu h i t th c hi n d án u tư khu du l ch gi i trí ph c h p H Tràm, xã Phư c Thu n, huy n Xuyên M c, QUY T NNH: i u 1. Phê duy t phương án t ng th v b i thư ng, h tr và tái nh cư th c hi n d án khu du l ch gi i trí ph c h p H Tràm, xã Phư c Thu n, huy n Xuyên M c, v i các n i dung c th như sau: 1. Nguyên t c b i thư ng c a phương án v t: Là phương án b i thư ng h tr t b ng ti n có xem xét h tr giao t tái nh cư cho các h gia ình, cá nhân b thu h i h t nhà t . Không ph i là phương án hoán i t. 2. T ng di n tích t d ki n thu h i : 1.693.176,60 m2. Trong ó: - Di n tích t th cư : 0 m2 . - Di n tích t r ng phòng h : 1.688.372,00 m2. - Di n tích t giao thông ( ư ng ven bi n) : 4.804,60 m2. 3. T ng s h gia ình, cá nhân và t ch c b nh hư ng thu h i: 01 ơn v , trong ó: - H gia ình cá nhân :0h ; + T ng s nhân khNu : 0 khNu; + T ng s lao ng : 0 lao ng;
  3. + S lao ng ph i chuy n i ngành ngh : 0 lao ng; + T ch c : 01 ơn v ; +S h ư c b trí tái nh cư :0h ; + S h ph i giao t m i :0h . 4. B i thư ng h tr v t: Di n tích 1.688.372,00 m2 t d ki n thu h i thu c quy n qu n lý c a Ban Qu n lý khu b o t n thiên nhiên Bình Châu - Phư c B u và Ban Qu n lý khu b o t n ký h p ng khoán b o v r ng, gây tr ng r ng i v i khu ph c h i h sinh thái thu c khu r ng c d ng Bình Châu - Phư c B u v i 07 h gia ình, cá nhân; di n tích 4.804,60 m2 t còn l i là ư ng giao thông ( ư ng ven bi n). Do ó trong phương án không tính b i thư ng h tr v t. 5. B i thư ng h tr nhà v t ki n trúc: theo biên b n kh o sát ngày 14 tháng 4 năm 2008, trên t d ki n thu h i có nhà t m, v t ki n trúc v i s ti n b i thư ng h tr d ki n là: 72.307.500 ng. 6. B i thư ng h tr hoa màu, cây c i: - T i phương án xác nh m t s hoa màu, cây trái b gi i t a, trong ó có m t s cây Tràm, Dương (phi lao) ư ng kính 25-30 cm v i ơn giá b i thư ng 30.000 ng/cây. Tuy nhiên t i Quy t nh s 7596/2003/Q -UBND ngày 14 tháng 8 năm 2003 c a y ban nhân dân t nh quy nh: '' i v i nhóm Tràm, B ch àn, Phi Lao...: '' cây phi 16 cm tr lên ư c tính h tr công ch t và v n chuy n b ng cây phi 15 cm '', nên i u ch nh l i ơn giá theo quy nh là 10.500 ng/cây. Do ó s ti n b i thư ng h tr hoa màu cây c i cho các h dân d ki n s là: 227.579.700 ng. Do ó t ng s ti n b i thư ng hoa màu, cây c i d ki n s là: 7.617.579.700 ng - T i phương án xác nh cây r ng t nhiên do khu b o t n thiên nhiên Bình Châu - Phư c B u qu n lý v i s lư ng t m tính là 7.390.000.000 ng, sau khi ki m kê s tính toán chính xác trong phương án b i thư ng h tr chi ti t; m t khác t i phương án xác nh theo ơn giá b i thư ng công ch t, do ó theo quy nh i m 8 i u 1 Quy t nh s 7596/2003/Q -UBND quy nh: ''sau khi ã tính b i thư ng mà ch d án c n s d ng nh ng cây t o c nh quan, cây phòng h (các h gia ình, cá nhân, t ch c có tài s n không ư c t n thu tài s n trên t) thì ch d án ph i tính h tr thêm cho ch tài s n b ng 0,7 l n m c giá b i thư ng cây cùng lo i ó''. Do ó, trư ng h p ch u tư có nhu c u ti p t c s d ng thì ph i thông báo cho ch tài s n ư c bi t và tính h tr chính xác trong phương án b i thư ng h tr chi ti t. 7. H tr b trí tái nh cư và giao t m i: Do các h không i u ki n b i thư ng h tr v t và không sinh s ng t i nơi d ki n gi i t a, nên không i u ki n xét tái nh cư ho c giao t m i. 8. Tr giúp gi i quy t vi c làm và ào t o chuy n i ngành ngh :
  4. Do các h không i u ki n b i thư ng h tr v t, nên không i u ki n xét h tr chuy n i ngành ngh . 9. Các công trình ph i di d i: 9.1. Công trình c a Nhà nư c, t ch c, cơ s tôn giáo: không có. 9.2. Công trình c a h gia ình, cá nhân: theo biên b n kh o sát ngày 14 tháng 4 năm 2008, trên di n tích t d ki n thu h i có nhà t m A4 b gi i t a. 10. S lư ng m m ph i di d i và a i m di d i: 0. 11. D toán kinh phí th c hi n phương án: - B i thư ng, h tr v t :0 ng; - B i thư ng, h tr hoa màu, cây trái : 7.617.579.700 ng; - B i thư ng, h tr nhà v t ki n trúc : 72.307.500 ng; - Các kho n h tr khác :0 ng; - Kinh phí ph c v b i thư ng gi i phóng m t b ng (2%) : 153.797.744 ng; - Kinh phí d phòng 10% : 768.988.720 ng. - D toán t ng kinh phí b i thư ng, h tr : 8.612.673.664 ng T ng m c b i thư ng, h tr này s thay i n u các chính sách áp d ng nêu trên t i th i i m th c hi n có thay i. 12. Ngu n kinh phí th c hi n phương: do Công ty Asian Coast Development Inc ng trư c chi tr và ư c tr vào ti n thuê t, giao t (n u có). 13. Th i gian th c hi n phương án: 100 ngày tính t ngày có quy t nh phê duy t phương án b i thư ng t ng th và Quy t nh thu h i t c a y ban nhân dân t nh. i u 2. Quy t nh có hi u l c k t ngày ký. i u 3. Chánh Văn phòng y ban nhân dân t nh; Giám c các S : Tài chính, Tài nguyên và Môi trư ng, Xây d ng; Ch t ch y ban nhân dân huy n Xuyên M c; Giám c Công ty Asian Coast Development Inc và Th trư ng các cơ quan có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. KT. CH TNCH PHÓ CH TNCH
  5. H Văn Niên

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản