Quyết định số 141/2001/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
49
lượt xem
2
download

Quyết định số 141/2001/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 141/2001/QĐ-TTg về việc thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo Quốc gia khắc phục hậu quả chất độc hoá học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 141/2001/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 141/2001/Q -TTg Hà N i, ngày 25 tháng 9 năm 2001 QUY T NNH C A TH TƯ NG CHÍNH PH S 141/2001/Q -TTG NGÀY 25 THÁNG 9 NĂM 2001 V VI C THAY I THÀNH VIÊN BAN CH O QU C GIA KH C PH C H U QU CH T C HOÁ H C DO M S D NG TRONG CHI N TRANH VI T NAM TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Xét ngh c a B trư ng B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng - Trư ng ban ch o Qu c gia kh c ph c h u qu ch t c hoá h c do M s d ng trong chi n tranh Vi t Nam, QUY T NNH: i u 1. Thay i thành viên c a Ban Ch o Qu c gia kh c ph c h u qu ch t c hoá h c do M s d ng trong chi n tranh Vi t Nam nêu t i i u 3 Quy t nh s 33/1999/Q /TTg ngày 01 tháng 3 năm 1999 c a Th tư ng Chính ph như sau: a) Trư ng ban: B trư ng B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng; b) Phó Trư ng ban: Th trư ng B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng; c) Các U viên: - Th trư ng B Ngo i giao; - Th trư ng B Qu c phòng; - Th trư ng B Lao ng - Thương binh và Xã h i; - Th trư ng B Y t ; - Th trư ng B Tư pháp; - Phó Ch t ch H i ch th p Vi t Nam; - Giám c Trung tâm Khoa h c t nhiên và Công ngh Qu c gia.
  2. Trư ng ban th ng nh t v i Th trư ng các cơ quan nêu trên danh sách c th các thành viên c a Ban Ch o và báo cáo Th tư ng Chính ph . i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ký. Bãi b các quy nh trư c ây trái v i Quy t nh này. i u 3: Trư ng ban Ch o Qu c gia kh c ph c h u qu ch t c hoá h c do M s d ng trong chi n tranh Vi t Nam, các B trư ng, Th tư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và các cơ quan nêu t i i u 1 ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Ph m Gia Khiêm ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản