intTypePromotion=3

Quyết định số 141/2005/QĐ- TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:17

0
49
lượt xem
2
download

Quyết định số 141/2005/QĐ- TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 141/2005/QĐ- TTg về việc thành lập và ban hành Quy chế hoạt động Khu kinh tế Nhơn Hội, tỉnh Bình Định do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 141/2005/QĐ- TTg

 1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 141/2005/Q -TTg Hà N i, ngày 14 tháng 6 năm 2005 QUY T NNH V VI C THÀNH L P VÀ BAN HÀNH QUY CH HO T NG KHU KINH T NHƠN H I, T NH BÌNH NNH TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Ngh quy t s 39-NQ/TW ngày 16 tháng 8 năm 2004 c a B Chính tr ; Căn c Quy t nh s 148/2004/Q -TTg ngày 13 tháng 8 năm 2004 c a Th tư ng Chính ph v phương hư ng ch y u phát tri n kinh t - xã h i vùng kinh t tr ng i m mi n Trung n năm 2010 và t m nhìn n năm 2020; Xét ngh c a B trư ng B K ho ch và u tư, QUY T NNH: i u 1. Thành l p Khu kinh t Nhơn H i, t nh Bình nh. i u 2. Ban hành kèm theo Quy t nh này Quy ch ho t ng c a Khu kinh t Nhơn H i, t nh Bình nh. i u 3. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. i u 4. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân t nh Bình nh và Trư ng Ban Qu n lý Khu kinh t Nhơn H i ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Phan Văn Kh i ( ã ký) QUY CH HO T NG C A KHU KINH T NHƠN H I, T NH BÌNH NNH (Ban hành kèm theo Quy t nh s 141/2005/Q -TTg ngày 14 tháng 6 năm 2005 c a Th tư ng Chính ph )
 2. Chương 1: NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. Quy ch này quy nh ho t ng, m t s chính sách và qu n lý nhà nư c i v i Khu kinh t Nhơn H i, t nh Bình nh (sau ây vi t t t là KKT Nhơn H i); quy n và nghĩa v c a các t ch c, cá nhân trong nư c và nư c ngoài có ho t ng s n xu t, kinh doanh hàng hoá, d ch v và các doanh nghi p u tư xây d ng và kinh doanh k t c u h t ng t i KKT Nhơn H i. i u 2. 1. KKT Nhơn H i là khu v c có ranh gi i a lý xác nh thu c lãnh th và ch quy n c a qu c gia nhưng có không gian kinh t riêng bi t, v i môi trư ng u tư và kinh doanh thu n l i và bình ng bao g m: các khu ch c năng, các công trình h t ng k thu t - xã h i, các công trình d ch v và ti n ích công c ng, v i các chính sách ưu ãi, khuy n khích, n nh lâu dài và cơ ch qu n lý thông thoáng t o i u ki n thu n l i cho các nhà u tư trong nư c và nư c ngoài yên tâm u tư phát tri n s n xu t, kinh doanh hàng hóa, d ch v . 2. KKT Nhơn H i n m trên bán o Phương Mai, t nh Bình nh có di n tích t t nhiên kho ng 12.000 ha, bao g m các xã: Nhơn H i, Nhơn Lý, Nhơn H i và khu v c 9 c a phư ng H i C ng thu c thành ph Quy Nhơn; m t ph n các xã Phư c Hoà, Phư c Sơn thu c huy n Tuy Phư c; m t ph n các xã Cát Ti n, Cát Chánh, Cát H i thu c huy n Phù Cát; có ranh gi i a lý ư c xác nh trong kho ng t a a lý t 109o11' n 109o17' kinh ông và t 13o45' n 14o01' vĩ B c, ư c gi i h n như sau: a) Phía B c giáp Núi Bà, xã Cát H i, huy n Phù Cát; b) Phía Nam giáp bi n ông; c) Phía ông giáp bi n ông; d) Phía Tây giáp m Th N i. i u 3. M c tiêu phát tri n ch y u c a KKT Nhơn H i: 1. Xây d ng và phát tri n KKT Nhơn H i tr thành khu kinh t t ng h p, a ngành, a lĩnh v c, v i tr ng tâm là: a) Phát tri n các ngành công nghi p có quy mô l n bao g m: công nghi p ch bi n nông, lâm, th y s n, công nghi p s n xu t v t li u xây d ng, cơ khí óng m i và s a ch a tàu bi n, hóa d u, công nghi p s n xu t hàng i n t và v t li u i n; công nghi p d t, da, may m c xu t khNu; b) Xây d ng và kinh doanh kho trung chuy n g n v i vi c u tư và khai thác có hi u qu khu c ng bi n nư c sâu và các công trình d ch v h u c n c ng Nhơn H i cùng v i Qu c l 19, c a khNu c Cơ, B Y t o thành c a ngõ quan tr ng thông thương ra bi n c a vùng Nam Trung B , Tây Nguyên và ti u vùng sông Mê Kông m r ng;
 3. c) Xây d ng khu ô th m i Nhơn H i, khu ô th - d ch v Cát Ti n và Nhơn Lý, ng th i ưu tiên phát tri n các khu du l ch sinh thái g n v i m - núi - bi n trong KKT Nhơn H i tr thành khu du l ch qu c gia v i vai trò là m t trong nh ng trung tâm du l ch c a vùng duyên h i Nam Trung B . 2. Ny m nh t c u tư xây d ng và phát tri n KKT Nhơn H i cùng v i Khu kinh t m Chu lai, Khu kinh t Dung Qu t, Khu kinh t Vân Phong sau năm 2010, t o thành chu i các khu kinh t có m i liên k t ch t ch v i nhau và t ng bư c tr thành nh ng h t nhân tăng trư ng, trung tâm ô th - công nghi p - d ch v - du l ch c a khu v c Nam Trung B và vùng kinh t tr ng i m mi n Trung; là m t u m i giao lưu qu c t quan tr ng, góp ph n m r ng th trư ng khu v c Nam Trung B , Tây Nguyên và tr thành c u n i v i th trư ng ông B c Cam-pu-chia, Nam Lào và mi n Trung Thái Lan. 3. T o vi c làm, thúc Ny ào t o và nâng cao ch t lư ng ngu n nhân l c c a khu v c; góp ph n t o ra nh ng s n phNm có thương hi u, ch t lư ng và kh năng c nh tranh cao. 4. Khai thác có hi u qu các l i th v i u ki n t nhiên, v trí a lý kinh t và chính tr trong giao thương, d ch v qu c t và trong nư c thúc Ny phát tri n kinh t - xã h i khu v c Nam Trung B , ti n t i thu h p kho ng cách phát tri n gi a khu v c này v i các khu v c khác trong c nư c. i u 4. Chính ph nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam khuy n khích và b o h các t ch c, cá nhân Vi t Nam thu c m i thành ph n kinh t , ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài và các t ch c, cá nhân nư c ngoài tham gia u tư và ho t ng kinh doanh t i KKT Nhơn H i trong các lĩnh v c: u tư kinh doanh k t c u h t ng khu công nghi p và ô th , phát tri n công nghi p, phát tri n ô th ; kinh doanh thương m i, tài chính, ngân hàng, d ch v , du l ch, v n t i, b o hi m, vui chơi, gi i trí, giáo d c - ào t o, y t , nhà , c ng bi n, xu t khNu, nh p khNu hàng hoá và các ho t ng s n xu t, kinh doanh khác theo quy nh c a Quy ch này và các quy nh khác c a pháp lu t Vi t Nam và các i u ư c qu c t mà Vi t Nam là thành viên. i u 5. 1. Các t ch c kinh t , h gia ình, cá nhân trong nư c, ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài; t ch c, cá nhân nư c ngoài, doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài, các bên tham gia h p ng h p tác kinh doanh theo Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam có ho t ng s n xu t, kinh doanh hàng hoá, d ch v (g i chung là doanh nghi p s n xu t, kinh doanh hàng hóa, d ch v ) t i KKT Nhơn H i có quy n: a) Nh n chuy n như ng quy n s d ng t, thuê t, thuê l i t ã xây d ng k t c u h t ng k thu t trong KKT Nhơn H i c a doanh nghi p u tư xây d ng và kinh doanh k t c u h t ng theo quy nh tương ng c a pháp lu t v t ai xây d ng nhà xư ng và các công trình ki n trúc ph c v s n xu t, kinh doanh hàng hoá, d ch v ; b) Thuê ho c mua nhà xư ng, kho bãi xây s n trong KKT Nhơn H i ph c v s n xu t, kinh doanh hàng hoá, d ch v theo h p ng ký k t v i doanh nghi p u tư xây d ng và kinh doanh k t c u h t ng;
 4. c) S d ng có tr ti n i v i các công trình k t c u h t ng k thu t, các công trình d ch v và ti n ích công c ng trong KKT Nhơn H i bao g m: h th ng ư ng giao thông, c ng bi n, c p i n, c p nư c, thoát nư c, thông tin liên l c, x lý nư c th i và ch t th i... và các d ch v chung khác trong KKT Nhơn H i theo h p ng ký k t v i các doanh nghi p u tư xây d ng và kinh doanh k t c u h t ng; d) ư c hư ng các chính sách ưu ãi u tư theo quy nh t i Quy ch này; ) ư c hư ng các quy n l i h p pháp khác theo quy nh c a pháp lu t v t ai, khuy n khích u tư trong nư c, u tư nư c ngoài và các văn b n quy ph m pháp lu t khác c a pháp lu t Vi t Nam và theo quy nh c a các i u ư c qu c t mà Vi t Nam là thành viên. 2. Doanh nghi p s n xu t, kinh doanh hàng hóa, d ch v t i KKT Nhơn H i có nghĩa v : a) Tuân th các quy nh c a Quy ch này, quy ho ch chi ti t t i các khu ch c năng ã ư c cơ quan nhà nư c có thNm quy n phê duy t và các quy nh t i Gi y ch ng nh n ăng ký u tư, Gi y ch ng nh n ưu ãi u tư ho c Gi y phép u tư, Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh, i u l doanh nghi p; s d ng t úng m c ích ư c giao ho c ư c thuê, ư c thuê l i; b) T o i u ki n các doanh nghi p u tư xây d ng và kinh doanh k t c u h t ng th c hi n công tác duy tu, b o dư ng, nâng c p các công trình k t c u h t ng các khu ch c năng, các công trình k t c u h t ng k thu t và các công trình d ch v và ti n ích công c ng trên di n tích t do t ch c và cá nhân trong KKT Nhơn H i s d ng; c) Tr ti n thuê t, ti n thuê l i t, ti n thuê ho c mua nhà xư ng, kho bãi, ti n s d ng các công trình k t c u h t ng các khu ch c năng, các công trình k t c u h t ng k thu t và các công trình d ch v và ti n ích công c ng trong KKT Nhơn H i cho các doanh nghi p u tư xây d ng và kinh doanh k t c u h t ng theo h p ng ký k t; d) Th c hi n các nghĩa v v thu , h i quan, b o v môi trư ng và các nghĩa v khác theo quy nh c a pháp lu t; ) T ch c kinh t , h gia ình, cá nhân trong nư c u tư vào s n xu t, kinh doanh trong KKT Nhơn H i ăng ký ho t ng v i Ban Qu n lý KKT Nhơn H i; e) Th c hi n ch báo cáo tình hình ho t ng nh kỳ hàng tháng, hàng quý và hàng năm cho Ban Qu n lý KKT Nhơn H i. i u 6. 1. Các t ch c kinh t trong nư c, ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài, t ch c và cá nhân nư c ngoài, doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài u tư xây d ng và kinh doanh k t c u h t ng các khu ch c năng, các công trình k t c u h t ng k thu t, các công trình d ch v và ti n ích công c ng (g i chung là doanh nghi p u tư xây d ng và kinh doanh k t c u h t ng) trong KKT Nhơn H i có quy n:
 5. a) ư c Ban Qu n lý KKT Nhơn H i cho thuê t ho c giao l i t có thu ti n s d ng t, giao l i t không thu ti n s d ng t theo quy nh tương ng c a pháp lu t v t ai u tư xây d ng và kinh doanh k t c u h t ng các khu ch c năng, các công trình k t c u h t ng k thu t, các công trình d ch v và ti n ích công c ng trong KKT Nhơn H i; b) ư c chuy n như ng quy n s d ng t, cho thuê l i t ã xây d ng k t c u h t ng k thu t trong KKT Nhơn H i cho các t ch c và cá nhân trong nư c, ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài, t ch c, cá nhân nư c ngoài, doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài, các bên tham gia h p ng h p tác kinh doanh theo Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam u tư vào s n xu t, kinh doanh hàng hoá, d ch v trong KKT Nhơn H i theo quy nh tương ng c a pháp lu t v t ai; c) Thu ti n s d ng các công trình k t c u h t ng các khu ch c năng, các công trình k t c u h t ng k thu t, các công trình d ch v và ti n ích công c ng trong KKT Nhơn H i do doanh nghi p u tư xây d ng và kinh doanh k t c u h t ng u tư theo h p ng ký k t v i bên thuê; d) Xây d ng nhà xư ng, kho bãi trong KKT Nhơn H i bán ho c cho thuê; ) nh giá cho thuê l i t ã xây d ng k t c u h t ng k thu t, ti n s d ng các công trình k t c u h t ng k thu t, các công trình d ch v và ti n ích công c ng trong KKT Nhơn H i theo tho thu n c a Ban Qu n lý KKT Nhơn H i; nh giá cho thuê ho c bán nhà xư ng, kho bãi và ti n d ch v ; e) ư c phép cho các t ch c kinh t trong nư c, ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài, t ch c, cá nhân nư c ngoài, doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài có kh năng v tài chính và kinh nghi m g i v n u tư thuê l i m t ph n ho c toàn b di n tích t chưa cho thuê các t ch c này cho thuê l i t, g i v n u tư theo quy nh tương ng c a pháp lu t v t ai; g) ư c hư ng các quy n l i h p pháp khác theo quy nh c a pháp lu t. 2. Doanh nghi p u tư xây d ng và kinh doanh k t c u h t ng trong KKT Nhơn H i có nghĩa v : a) Xây d ng các công trình k t c u h t ng các khu ch c năng, các công trình k t c u h t ng k thu t, các công trình d ch v và ti n ích công c ng trong KKT Nhơn H i theo úng quy ho ch chi ti t, thi t k và ti n ã ư c phê duy t. Trư ng h p ư c Ban Qu n lý KKT Nhơn H i giao l i t có thu ti n s d ng t, giao l i t không thu ti n s d ng t ho c cho thuê t theo quy nh tương ng c a pháp lu t v t ai th c hi n d án u tư xây d ng và kinh doanh k t c u h t ng các khu ch c năng, các công trình k t c u h t ng k thu t, các công trình d ch v và ti n ích công c ng trong KKT Nhơn H i mà không ư c s d ng trong th i h n 12 tháng liên t c ho c ti n s d ng t ch m hơn 24 tháng so v i ti n ã ư c xác nh trong d án u tư, k t khi nh n bàn giao t trên th c a mà không ư c Ban Qu n lý KKT Nhơn H i cho phép gia h n thì Ban Qu n lý KKT Nhơn H i quy t nh thu h i t mà không b i thư ng v t;
 6. b) Duy tu, b o dư ng các công trình k t c u h t ng các khu ch c năng, các công trình k t c u h t ng k thu t, các công trình d ch v và ti n ích công c ng trong KKT Nhơn H i nh m m b o ch t lư ng công trình; c) Tuân th các quy nh c a Quy ch này, Quy ho ch chi ti t t i các khu ch c năng ã ư c cơ quan có thNm quy n phê duy t; s d ng t úng m c ích ư c giao ho c ư c thuê; d) Th c hi n các nghĩa v v thu , h i quan và các nghĩa v khác theo quy nh c a pháp lu t; ) Th c hi n ch báo cáo nh kỳ hàng tháng, hàng quý, hàng năm cho Ban Qu n lý KKT Nhơn H i. Chương 2: T CH C VÀ HO T NG C A KHU KINH T NHƠN H I i u 7. 1. KKT Nhơn H i g m hai khu ch c năng chính: Khu phi thu quan và Khu thu quan. Khu phi thu quan thu c KKT Nhơn H i là khu v c ư c xác nh trong quy ho ch chung g n v i m t ph n c ng bi n nư c sâu Nhơn H i (Khu c ng phi thu quan). Khu thu quan là khu v c còn l i c a KKT Nhơn H i ngoài Khu phi thu quan. Trong Khu thu quan có các khu ch c năng khác như các khu công nghi p, khu ch xu t, khu vui chơi - gi i trí, khu d ch v - du l ch, khu ô th , khu dân cư và khu hành chính. Quy mô, v trí c a t ng khu ch c năng ư c xác nh trong Quy ho ch chung KKT Nhơn H i do Th tư ng Chính ph phê duy t. 2. m b o ch t lư ng quy ho ch phát tri n dài h n phù h p v i yêu c u h i nh p kinh t qu c t , Ban Qu n lý KKT Nhơn H i ư c phép thuê công ty tư v n nư c ngoài tham gia quy ho ch chi ti t các khu ch c năng như: khu ô th , Khu phi thu quan. i u 8. 1. Khu phi thu quan thu c KKT Nhơn H i là khu v c ư c xác nh trong Quy ho ch chung KKT Nhơn H i và Quy ho ch s d ng t chi ti t. 2. Khu phi thu quan ư c ngăn cách v i Khu thu quan trong KKT Nhơn H i và n i a Vi t Nam b ng h th ng tư ng rào, có c ng và c a ra, vào, m b o s ki m soát c a các cơ quan ch c năng có liên quan. Khu phi thu quan có cơ quan h i quan giám sát, ki m tra, làm th t c h i quan hàng hoá ra, vào. Trong Khu phi thu quan không có khu dân cư, không có dân cư cư trú thư ng xuyên ho c t m trú (k c ngư i nư c ngoài).
 7. 3. Ho t ng c a Khu phi thu quan bao g m các lo i hình s n xu t, kinh doanh ch y u như: a) S n xu t, gia công, tái ch , l p ráp hàng xu t khNu, hàng nh p khNu và hàng ph c v t i ch ; b) Thương m i hàng hóa (bao g m c xu t khNu, nh p khNu, chuy n khNu, t m nh p - tái xu t, phân ph i, c a hàng và siêu th bán l , c a hàng và siêu th mi n thu ); c) Thương m i d ch v (phân lo i, óng gói, v n chuy n giao nh n hàng hoá quá c nh, b o qu n, kho tàng, kho ngo i quan, bưu chính, vi n thông, tài chính, ngân hàng, v n t i, b o hi m, vui chơi, gi i trí, nhà hàng ăn u ng); d) Xúc ti n thương m i (h i ch tri n lãm, các c a hàng gi i thi u s n phNm, các chi nhánh và văn phòng i di n c a các công ty trong nư c và nư c ngoài và các t ch c tài chính - ngân hàng); và các ho t ng thương m i khác. i u 9. 1. Quan h trao i hàng hoá, d ch v gi a Khu phi thu quan v i nư c ngoài và gi a các t ch c kinh t trong Khu phi thu quan v i nhau ư c áp d ng theo quy nh v quan h trao i gi a nư c ngoài v i nư c ngoài và không ph i làm th t c h i quan. Các t ch c kinh t ho t ng trong Khu phi thu quan ư c xu t khNu ra nư c ngoài và nh p khNu t nư c ngoài t t c hàng hoá, d ch v mà pháp lu t Vi t Nam không c m xu t khNu và nh p khNu. 2. Vi c lưu tr hàng hoá trong Khu phi thu quan không b h n ch v th i gian. 3. Tàu nư c ngoài ư c phép tr c ti p vào Khu c ng phi thu quan thu c c ng Nhơn H i l y hàng và giao hàng, không ph i làm th t c xu t nh p c nh i v i ngư i, ch làm th t c xu t nh p c nh i v i tàu t i phao s 0. i u 10. 1. Quan h trao i hàng hoá, d ch v gi a Khu phi thu quan v i Khu thu quan (tr Khu ch xu t) trong KKT Nhơn H i và n i a Vi t Nam ư c áp d ng theo quy nh v quan h trao i gi a nư c ngoài v i Vi t Nam và ph i tuân theo các quy nh hi n hành c a pháp lu t v h i quan và v thu xu t, nh p khNu. Quan h trao i hàng hoá, d ch v gi a Khu phi thu quan v i Khu ch xu t trong KKT Nhơn H i ư c áp d ng theo quy nh v quan h trao i gi a nư c ngoài v i nư c ngoài. 2. Các t ch c và cá nhân trong nư c và nư c ngoài có ho t ng s n xu t, kinh doanh hàng hoá, d ch v t i Khu thu quan trong KKT Nhơn H i và n i a Vi t Nam ch ư c nh p t Khu phi thu quan hàng hoá, d ch v mà Vi t Nam không c m nh p khNu ho c không h n ch nh p khNu và ư c bán vào Khu phi thu quan nh ng hàng hoá, d ch v mà Vi t Nam không c m xu t khNu. 3. Hàng hoá ư c t do lưu thông gi a Khu thu quan và n i a Vi t Nam. i u 11.
 8. 1. Hàng hoá xu t khNu, nh p khNu trong các trư ng h p sau ây không thu c di n ch u thu xu t khNu, thu nh p khNu: a) Hàng hoá t nư c ngoài nh p khNu vào Khu phi thu quan; b) Hàng hoá t Khu phi thu quan xu t khNu ra nư c ngoài; c) Hàng hoá t Khu phi thu quan chuy n sang ho c bán cho khu ch xu t ho c doanh nghi p ch xu t trong lãnh th Vi t Nam; d) Hàng hoá không thu c di n ch u thu xu t khNu có xu t x t n i a Vi t Nam ưa vào Khu phi thu quan (tr hàng hoá quy nh t i kho n 2 i u này). 2. Hàng hoá thu c di n ch u thu xu t khNu có xu t x t Khu thu quan trong KKT Nhơn H i và n i a Vi t Nam ưa vào Khu phi thu quan xu t khNu ra nư c ngoài mà không qua s n xu t, gia công, tái ch , l p ráp thành s n phNm t i Khu phi thu quan ph i n p thu xu t khNu, làm th t c xu t khNu theo quy nh hi n hành và ch u s ki m tra, giám sát c a cơ quan h i quan. 3. Hàng hoá có xu t x t nư c ngoài và không thu c danh m c hàng hoá c m nh p khNu ho c h n ch nh p khNu t Khu phi thu quan nh p vào Khu thu quan (tr Khu ch xu t) trong KKT Nhơn H i và n i a Vi t Nam ph i n p thu nh p khNu, làm th t c nh p khNu theo quy nh hi n hành và ch u s ki m tra, giám sát c a cơ quan h i quan. 4. Hàng hoá ư c s n xu t, gia công, tái ch , l p ráp t i Khu phi thu quan có s d ng nguyên li u, linh ki n nh p khNu t nư c ngoài khi nh p vào Khu thu quan (tr Khu ch xu t) trong KKT Nhơn H i và n i a Vi t Nam ch ph i n p thu nh p khNu i v i ph n nguyên li u, linh ki n nh p khNu t nư c ngoài c u thành trong s n phNm, hàng hoá ó và ph i làm th t c nh p khNu theo quy nh hi n hành và ch u s ki m tra, giám sát c a Cơ quan h i quan. 5. Hàng hoá, d ch v ư c s n xu t, tiêu th trong Khu phi thu quan và hàng hoá, d ch v nh p khNu t nư c ngoài vào Khu phi thu quan không ph i ch u thu giá tr gia tăng. Hàng hóa, d ch v t n i a Vi t Nam và Khu thu quan trong KKT Nhơn H i ưa vào Khu phi thu quan ư c áp d ng thu su t thu giá tr gia tăng là 0%. Hàng hoá, d ch v t Khu phi thu quan ưa vào n i a Vi t Nam và Khu thu quan (tr Khu ch xu t) trong KKT Nhơn H i ph i ch u thu giá tr gia tăng v i thu su t theo quy nh hi n hành. 6. Hàng hoá, d ch v thu c di n ch u thu tiêu th c bi t ư c s n xu t, tiêu th trong Khu phi thu quan ho c ư c nh p khNu t nư c ngoài vào Khu phi thu quan không ph i ch u thu tiêu th c bi t. 7. Hàng hoá, d ch v thu c di n ch u thu tiêu th c bi t t Khu phi thu quan ưa vào Khu thu quan (tr Khu ch xu t) trong KKT Nhơn H i và n i a Vi t Nam ph i ch u thu tiêu th c bi t. 8. Nguyên li u s n xu t, v t tư hàng hoá do các t ch c và cá nhân trong nư c và nư c ngoài có ho t ng s n xu t, kinh doanh hàng hoá, d ch v trong Khu phi thu
 9. quan nh p t nư c ngoài nhưng không s d ng h t và các th phNm còn có giá tr thương m i ư c phép bán vào Khu thu quan (tr Khu ch xu t) trong KKT Nhơn H i và n i a Vi t Nam sau khi hoàn t t th t c h i quan và n p thu nh p khNu theo quy nh hi n hành. 9. Các d án u tư s n xu t hàng hoá xu t khNu và v n chuy n hàng hoá quá c nh th c hi n theo các quy nh chung. Chương 3: ƯU ÃI U TƯ i u 12. 1. Các t ch c và cá nhân trong nư c và nư c ngoài ư c quy n l a ch n th c hi n các d án u tư t i KKT Nhơn H i (tr nh ng d án thu c danh m c lĩnh v c c m u tư, nh ng d án có nh hư ng x u v an ninh qu c gia, văn hoá xã h i, gây ô nhi m môi trư ng nghiêm tr ng theo quy nh c a pháp lu t Vi t Nam). Các d án u tư có i u ki n trong Khu thu quan (ngoài Khu phi thu quan) thu c KKT Nhơn H i th c hi n theo các quy nh hi n hành. 2. Khuy n khích các nhà u tư nư c ngoài u tư xây d ng h t ng Khu phi thu quan và c ng Nhơn H i. i u 13. Các d án u tư vào KKT Nhơn H i ư c hư ng các ưu ãi áp d ng i v i a bàn có i u ki n kinh t - xã h i c bi t khó khăn theo quy nh c a Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam, Lu t Khuy n khích u tư trong nư c, Lu t Thu thu nh p doanh nghi p và các quy nh c a pháp lu t khác. i u 14. 1. T t c các d án u tư c a các t ch c và cá nhân trong nư c và nư c ngoài trong KKT Nhơn H i ư c hư ng m c thu su t thu thu nh p doanh nghi p 10% ư c áp d ng trong 15 năm, k t khi d án u tư b t u ho t ng kinh doanh và ư c mi n thu thu nh p doanh nghi p 04 năm, k t khi có thu nh p ch u thu và gi m 50% s thu ph i n p cho 09 năm ti p theo; ư c hư ng các ưu ãi v các lo i thu khác áp d ng i v i a bàn có i u ki n kinh t - xã h i c bi t khó khăn theo quy nh c a Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam, Lu t Khuy n khích u tư trong nư c, các pháp lu t thu khác và các ưu ãi khác theo i u ư c qu c t mà Vi t Nam là thành viên. 2. Các d án u tư s n xu t trong KKT Nhơn H i c a các t ch c và cá nhân trong nư c và nư c ngoài ư c mi n thu nh p khNu i v i nguyên li u s n xu t, v t tư, linh ki n và bán thành phNm mà trong nư c chưa s n xu t ư c ho c s n xu t không t tiêu chuNn ch t lư ng trong 05 năm, k t khi b t u s n xu t. 3. Gi m 50% thu thu nh p i v i ngư i có thu nh p cao, k c ngư i Vi t Nam và ngư i nư c ngoài làm vi c t i KKT Nhơn H i.
 10. 4. Ngoài nh ng ưu ãi ư c hư ng theo quy nh t i Quy ch này, các d án u tư c a các t ch c và cá nhân trong nư c và nư c ngoài trong KKT Nhơn H i sau ây ư c hư ng thu su t thu thu nh p doanh nghi p 10% trong su t th i gian th c hi n d án: a) D án thu c các lĩnh v c công ngh cao áp ng quy nh t i kho n 2 i u 5 c a Quy ch khu công ngh cao ban hành kèm theo Ngh nh s 99/2003/N -CP ngày 28 tháng 8 năm 2003 c a Chính ph ; b) D án có quy mô l n và có ý nghĩa quan tr ng i v i phát tri n ngành, lĩnh v c ho c phát tri n kinh t - xã h i c a khu v c sau khi ư c Th tư ng Chính ph ch p thu n. i u 15. Các doanh nghi p trong nư c thu c các thành ph n kinh t có d án u tư s n xu t, kinh doanh t i KKT Nhơn H i thu c i tư ng ư c hư ng các lo i hình tín d ng ưu ãi c a Nhà nư c th c hi n theo quy nh c a pháp lu t hi n hành v tín d ng u tư phát tri n c a Nhà nư c. i u 16. Các t ch c kinh t trong nư c, ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài, ngư i nư c ngoài thư ng trú t i Vi t Nam, doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài, các t ch c và cá nhân nư c ngoài ư c u tư xây d ng nhà bán ho c cho thuê; u tư xây d ng k t c u h t ng các khu ch c năng cho thuê, cho thuê l i ho c chuy n như ng quy n s d ng t ã xây d ng h t ng trong KKT Nhơn H i theo quy nh tương ng c a pháp lu t v t ai. Ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài ư c mua nhà g n li n v i quy n s d ng t trong KKT Nhơn H i theo quy nh c a pháp lu t v t ai. Ngư i nư c ngoài thư ng trú t i Vi t Nam và các nhà u tư nư c ngoài ư c mua nhà và ư c thuê t trong KKT Nhơn H i. i u 17. áp d ng chính sách m t giá i v i hàng hoá, d ch v và ti n thuê t cho các t ch c và cá nhân, không phân bi t trong nư c và nư c ngoài có ho t ng s n xu t, kinh doanh t i KKT Nhơn H i. Chương 4: S D NG T TRONG KHU KINH T NHƠN H I i u 18. 1. Toàn b di n tích t, m t nư c dành cho u tư xây d ng và phát tri n các khu công nghi p, khu ch xu t, khu c ng và d ch v h u c n c ng và Khu phi thu quan trong KKT Nhơn H i ã ư c xác nh trong Quy ho ch chung KKT Nhơn H i do Th tư ng Chính ph phê duy t và Quy ho ch s d ng t chi ti t do U ban nhân dân t nh Bình nh phê duy t ư c U ban nhân dân t nh Bình nh giao m t l n cho Ban Qu n lý KKT Nhơn H i t ch c tri n khai xây d ng và phát tri n. U ban nhân dân t nh Bình nh ch o th c hi n vi c thu h i t i v i di n tích t ư c quy ho ch xây d ng các khu công nghi p, khu ch xu t, khu c ng và d ch v h u c n c ng và Khu phi thu quan trong KKT Nhơn H i.
 11. 2. U ban nhân dân t nh Bình nh ch o th c hi n vi c thu h i di n tích t, m t nư c theo k ho ch s d ng t chi ti t ã ư c phê duy t i v i di n tích t, m t nư c s d ng cho các khu ch c năng còn l i và các m c ích khác trong KKT Nhơn H i giao cho Ban Qu n lý KKT Nhơn H i theo k ho ch s d ng t chi ti t hàng năm và 5 năm c a KKT Nhơn H i ã ư c phê duy t t ch c tri n khai xây d ng và phát tri n KKT Nhơn H i. 3. U ban nhân dân t nh Bình nh ch o Ban Qu n lý KKT Nhơn H i ph i h p v i chính quy n a phương th c hi n vi c b i thư ng, gi i phóng m t b ng và tái nh cư cho các h gia ình b thu h i t ( i v i di n tích t, m t nư c ã ư c cơ quan nhà nư c có thNm quy n thu h i) giao cho Ban Qu n lý KKT Nhơn H i th c hi n vi c giao l i t có thu ti n s d ng t, giao l i t không thu ti n s d ng t và cho thuê t cho ngư i có nhu c u s d ng t theo quy nh tương ng c a pháp lu t v t ai. Ban Qu n lý KKT Nhơn H i ch u trách nhi m qu n lý và s d ng có hi u qu qu t, m t nư c ã ư c giao theo úng m c ích s d ng t và phù h p v i Quy ho ch chung KKT Nhơn H i ã ư c Th tư ng Chính ph phê duy t và quy ho ch, k ho ch s d ng t chi ti t ã ư c U ban nhân dân t nh Bình nh phê duy t. 4. i v i trư ng h p giao l i t và cho thuê t mà không thông qua u giá quy n s d ng t ho c u th u d án có s d ng t: Trên cơ s giá t và m c mi n, gi m ti n s d ng t; m c mi n, gi m ti n thuê t do U ban nhân dân t nh Bình nh quy nh và các quy nh c a pháp lu t v khuy n khích u tư trong nư c và u tư nư c ngoài, Ban Qu n lý KKT Nhơn H i quy t nh m c thu ti n s d ng t, m t nư c; ti n thuê t, m t nư c; m c mi n, gi m ti n s d ng t, m t nư c; m c mi n, gi m ti n thuê t, m t nư c theo t ng d án u tư nh m b o m khuy n khích u tư. 5. i v i trư ng h p giao l i t có thu ti n s d ng t và cho thuê t theo hình th c u giá quy n s d ng t ho c u th u d án có s d ng t: Trên cơ s phương án tài chính và giá t ư c U ban nhân dân t nh Bình nh phê duy t, Ban Qu n lý KKT Nhơn H i quy t nh giao l i t và cho thuê t ã ư c b i thư ng, gi i phóng m t b ng cho ngư i có nhu c u s d ng t theo quy nh c a pháp lu t v t ai. 6. Các t ch c và cá nhân trong nư c, ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài ư c giao t ho c thuê t; các t ch c và cá nhân nư c ngoài, các doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài, các bên tham gia h p ng h p tác kinh doanh theo Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam ư c thuê t th c hi n d án u tư trong KKT Nhơn H i và có các quy n, nghĩa v tương ng v i hình th c ư c giao t, thuê t theo quy nh c a pháp lu t v t ai. i u 19. Nhà nư c h tr u tư xây d ng các công trình h t ng k thu t n hàng rào các khu ch c năng trong KKT Nhơn H i; h tr b i thư ng, gi i phóng m t b ng trong các khu ch c năng và tái nh cư cho các h gia ình b thu h i t; h tr u tư xây d ng các công trình x lý nư c th i và ch t th i t p trung c a các khu ch c năng theo các chương trình m c tiêu h tr u tư qu c gia.
 12. i u 20. 1. Các t ch c và cá nhân trong nư c và nư c ngoài trư c khi xây d ng các công trình ph c v s n xu t, kinh doanh, các công trình k t c u h t ng các khu ch c năng, các công trình k t c u h t ng k thu t và các công trình d ch v và ti n ích công c ng trong KKT Nhơn H i ph i có h sơ xin phép Ban Qu n lý KKT Nhơn H i theo quy nh c a pháp lu t v xây d ng. Th i gian xem xét, quy t nh c a Ban Qu n lý KKT Nhơn H i t i a trong 07 ngày làm vi c, k t ngày nh n h sơ h p l . 2. Vi c qu n lý xây d ng các công trình ph c v s n xu t, kinh doanh, các công trình k t c u h t ng các khu ch c năng, các công trình k t c u h t ng k thu t và các công trình d ch v và ti n ích công c ng trong KKT Nhơn H i ư c th c hi n theo quy nh c a pháp lu t v xây d ng. Chương 5: M TS CHÍNH SÁCH KHÁC i u 21. 1. Nhà nư c dành v n u tư t ngân sách nhà nư c và tín d ng ưu ãi h tr cho u tư phát tri n h th ng k t c u h t ng k thu t - xã h i và các công trình d ch v và ti n ích công c ng quan tr ng c n thi t, m b o cho s ho t ng và phát tri n c a KKT Nhơn H i. 2. Vi c chi v n u tư xây d ng cơ b n xây d ng h th ng k t c u h t ng k thu t - xã h i và các công trình d ch v và ti n ích công c ng quy nh t i kho n 1 i u này do Trung ương qu n lý và cân i t nhi m v chi u tư phát tri n c a ngân sách trung ương theo các chương trình m c tiêu theo quy nh c a Lu t Ngân sách nhà nư c. 3. Cho phép áp d ng các phương th c huy ng v n sau ây u tư và phát tri n KKT Nhơn H i: a) Trong th i h n 15 năm u k t khi Quy t nh này có hi u l c thi hành, ngân sách nhà nư c cân i hàng năm không th p hơn toàn b ngu n thu ngân sách trên a bàn KKT Nhơn H i cho yêu c u u tư phát tri n cơ s h t ng k thu t - xã h i và các công trình d ch v và ti n ích công c ng quan tr ng, ph c v chung cho KKT Nhơn H i theo các chương trình m c tiêu; b) Phát hành trái phi u Chính ph i v i nh ng d án u tư xây d ng h t ng có quy mô l n, có vai trò then ch t i v i s phát tri n c a KKT Nhơn H i theo quy nh v phát hành trái phi u Chính ph huy ng v n u tư; c) Ưu tiên vi c s d ng các ngu n v n ODA và v n tín d ng ưu ãi u tư i v i vi c xây d ng các công trình k t c u h t ng k thu t - xã h i, các công trình d ch v và ti n ích công c ng c n thi t c a KKT Nhơn H i và các tr giúp k thu t khác; d) ư c phép thu hút v n u tư theo các hình th c BOT, BT, BTO và các hình th c khác phù h p v i quy nh hi n hành;
 13. ) ư c phép huy ng v n t qu t theo quy nh c a pháp lu t v t ai u tư phát tri n cơ s h t ng k thu t - xã h i ph c v chung cho KKT Nhơn H i; e) Huy ng v n u tư tr c ti p c a các t ch c, cá nhân trong nư c và nư c ngoài; v n ng trư c c a các i tư ng có nhu c u s d ng h t ng, v n c a các doanh nghi p có ch c năng xây d ng và kinh doanh công trình h t ng k thu t. M r ng hình th c tín d ng ng tài tr c a các t ch c tín d ng và huy ng m i ngu n v n dư i các hình th c khác, phù h p v i quy nh c a pháp lu t. i u 22. Cho phép các ngân hàng thương m i nhà nư c, ngân hàng thương m i c ph n, ngân hàng liên doanh v i nư c ngoài, ngân hàng nư c ngoài và các t ch c tín d ng khác ư c thành l p và ho t ng theo Lu t các T ch c tín d ng ư c m chi nhánh trong KKT Nhơn H i th c hi n các ch c năng tín d ng b ng ng Vi t Nam và ngo i t i v i các ho t ng kinh t trong KKT Nhơn H i theo quy nh hi n hành. i u 23. Vi c mua bán, thanh toán, chuy n như ng và các quan h giao d ch khác gi a các t ch c kinh t , cá nhân trong Khu phi thu quan v i nhau ư c phép th c hi n b ng ng ti n t do chuy n i thông qua tài kho n m t i ngân hàng. Vi c mua bán hàng hóa thông thư ng ph c v sinh ho t ư c thanh toán b ng ng Vi t Nam. i u 24. 1. Ngư i nư c ngoài, ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài làm vi c, ho t ng u tư kinh doanh t i KKT Nhơn H i và các thành viên gia ình h ư c c p th th c xu t nh p c nh có giá tr nhi u l n có th i h n phù h p v i th i h n làm vi c, ho t ng u tư và kinh doanh t i KKT Nhơn H i và ư c cư trú, t m trú có th i h n trong KKT Nhơn H i. 2. Khách du l ch nư c ngoài n th ng c ng bi n c a KKT Nhơn H i b ng tàu bi n theo h p ng v i các công ty du l ch trong nư c thì ư c cơ quan qu n lý xu t nh p c nh làm th t c xu t nh p c nh t i c ng và ư c phép tham quan du l ch t i KKT Nhơn H i. B Công an hư ng d n th c hi n các kho n 1 và 2 i u này. 3. Ban Qu n lý KKT Nhơn H i ư c c p Gi y phép lao ng cho ngư i nư c ngoài, ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài n làm vi c, ho t ng u tư kinh doanh t i KKT Nhơn H i theo úng quy nh c a pháp lu t Vi t Nam. B Lao ng - Thương binh và Xã h i hư ng d n Ban Qu n lý KKT Nhơn H i th c hi n vi c c p Gi y phép lao ng quy nh t i kho n này. i u 25. 1. Nhà nư c h tr xúc ti n u tư vào KKT Nhơn H i và qu ng bá môi trư ng u tư t i KKT Nhơn H i cho các nhà u tư ti m năng trong nư c và nư c ngoài.
 14. 2. Ban Qu n lý KKT Nhơn H i và các cơ quan nhà nư c có liên quan th c hi n c i cách các th t c hành chính liên quan t i các lĩnh v c qu n lý t ai, u tư, xây d ng, u th u, thu , h i quan, qu n lý lao ng và doanh nghi p trong KKT Nhơn H i. 3. Ban Qu n lý KKT Nhơn H i ph i h p v i chính quy n a phương t ch c tuyên truy n, giáo d c nh n th c tư tư ng cho cán b , nhân dân a phương v v trí, vai trò c a KKT Nhơn H i t o s ng h , tham gia vào quá trình xây d ng và phát tri n KKT Nhơn H i. i u 26. Các t ch c và cá nhân có công v n ng ngu n v n h tr phát tri n chính th c, v n ng các d án u tư tr c ti p nư c ngoài và các d án u tư trong nư c vào KKT Nhơn H i ư c thư ng theo Quy ch do U ban nhân dân t nh Bình nh ban hành sau khi có ý ki n ch p thu n c a B Tài chính. Chương 6: QU N LÝ NHÀ NƯ C I V I KHU KINH T NHƠN H I i u 27. Các B : K ho ch và u tư, Tài chính, Thương m i, Xây d ng, Giao thông v n t i, Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam, T ng c c Du l ch và các cơ quan có liên quan ban hành các quy nh hư ng d n v ho t ng c a các khu ch c năng trong KKT Nhơn H i thu c ph m vi ch c năng, nhi m v và quy n h n c a mình. i u 28. 1. Ban Qu n lý KKT Nhơn H i do Th tư ng Chính ph quy t nh thành l p theo ngh c a Ch t ch U ban nhân dân t nh Bình nh và B trư ng B N i v . 2. Ban Qu n lý KKT Nhơn H i là cơ quan qu n lý nhà nư c tr c thu c U ban nhân dân t nh Bình nh th c hi n vi c qu n lý t p trung, th ng nh t ho t ng trên các lĩnh v c u tư xây d ng và phát tri n kinh t t i KKT Nhơn H i theo Quy ch ho t ng, quy ho ch, k ho ch và ti n ã ư c cơ quan nhà nư c có thNm quy n phê duy t. 3. Ban Qu n lý KKT Nhơn H i có tư cách pháp nhân, có tài kho n và con d u mang hình qu c huy, có tr s làm vi c, có biên ch , có kinh phí ho t ng s nghi p và v n u tư phát tri n do ngân sách t nh Bình nh c p theo k ho ch hàng năm; là u m i k ho ch và ngân sách ư c cân i riêng v n u tư phát tri n t ngu n ngân sách trung ương. 4. Trư ng Ban Qu n lý KKT Nhơn H i do Th tư ng Chính ph b nhi m theo ngh c a Ch t ch U ban nhân dân t nh Bình nh và B trư ng B N i v . Các Phó Trư ng ban do Ch t ch U ban nhân dân t nh Bình nh b nhi m. i u 29. Ban Qu n lý KKT Nhơn H i th c hi n các nhi m v và quy n h n quy nh i v i Ban Qu n lý khu công nghi p c p t nh, Ban Qu n lý khu kinh t c a khNu và các quy nh t i Quy ch này; có các nhi m v và quy n h n sau:
 15. 1. Ch trì, ph i h p v i các cơ quan ch c năng c a t nh Bình nh l p quy ho ch chung U ban nhân dân t nh Bình nh trình Th tư ng Chính ph phê duy t; l p quy ho ch chi ti t các phân khu ch c năng, quy ho ch, k ho ch s d ng t chi ti t trong KKT Nhơn H i trình U ban nhân dân t nh Bình nh phê duy t; t ch c qu n lý, ph bi n, hư ng d n, ki m tra và thanh tra vi c th c hi n Quy ch ho t ng, quy ho ch, k ho ch ã ư c cơ quan nhà nư c có thNm quy n phê duy t. 2. Xây d ng các danh m c d án u tư và k ho ch v n u tư phát tri n hàng năm trình cơ quan có thNm quy n phê duy t và t ch c th c hi n. 3. C p, i u ch nh và thu h i Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh, Gi y phép thành l p văn phòng i di n thương m i, chi nhánh c a các t ch c và thương nhân nư c ngoài; Gi y phép u tư; Gi y ch ng nh n ưu ãi u tư; Gi y phép lao ng cho ngư i nư c ngoài, ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài n làm vi c, ho t ng u tư kinh doanh; Ch ng ch xu t x hàng hoá t i KKT Nhơn H i; thNm nh và phê duy t báo cáo ánh giá tác ng môi trư ng ho c xác nh n b ng ăng ký t tiêu chuNn môi trư ng c a các d án u tư trong KKT Nhơn H i và các gi y phép, ch ng ch khác theo u quy n c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n. 4. Giao t có thu ti n s d ng t, giao t không thu ti n s d ng t, cho thuê t, m t nư c cho t ch c, cá nhân có nhu c u s d ng t trong KKT Nhơn H i theo úng m c ích s d ng theo quy nh tương ng c a pháp lu t v t ai. 5. Xây d ng các khung giá và m c phí, l phí th c hi n t i KKT Nhơn H i trình cơ quan có thNm quy n xem xét ban hành theo quy nh c a pháp lu t. 6. Làm u m i gi i quy t nh ng v n phát sinh trong quá trình hình thành, tri n khai và th c hi n các d án u tư, kinh doanh và ho t ng t i KKT Nhơn H i. 7. Ph i h p v i chính quy n a phương và các cơ quan liên quan trong vi c b o m m i ho t ng trong KKT Nhơn H i phù h p v i Quy ch ho t ng này, quy ho ch, k ho ch ã ư c cơ quan nhà nư c có thNm quy n phê duy t. 8. Th c hi n nhi m v qu n lý và s d ng các ngu n v n u tư phát tri n trên a bàn KKT Nhơn H i, qu n lý các d án xây d ng b ng ngu n v n ngân sách nhà nư c t i KKT Nhơn H i theo úng quy nh. 9. T ch c, tri n khai, gi i thi u, àm phán, xúc ti n u tư, thương m i, du l ch trong và ngoài nư c. Xây d ng các chương trình xúc ti n u tư, thương m i, du l ch trình cơ quan có thNm quy n phê duy t tri n khai th c hi n. 10. Báo cáo nh kỳ các B , ngành liên quan và U ban nhân dân t nh Bình nh v tình hình tri n khai quy ho ch, k ho ch xây d ng và phát tri n KKT Nhơn H i. 11. Th c hi n các nhi m v khác do U ban nhân dân t nh Bình nh giao trong t ng th i kỳ. i u 30. U ban nhân dân t nh Bình nh có trách nhi m :
 16. 1. T ch c l p quy ho ch chung c a KKT Nhơn H i trình Th tư ng Chính ph phê duy t và phê duy t quy ho ch chi ti t các phân khu ch c năng trong KKT Nhơn H i. 2. Phê duy t quy ho ch và k ho ch s d ng t chi ti t trong KKT Nhơn H i; ti n hành thu h i t và giao t cho Ban Qu n lý KKT Nhơn H i t ch c tri n khai xây d ng và phát tri n KKT Nhơn H i theo quy nh t i kho n 1 và kho n 2 i u 18 c a Quy ch này. 3. Quy nh giá t và m c mi n, gi m ti n s d ng t; m c mi n, gi m ti n thuê t trong KKT Nhơn H i i v i trư ng h p giao l i t, cho thuê t mà không thông qua u giá quy n s d ng t ho c u th u d án có s d ng t và phê duy t phương án tài chính và giá i v i trư ng h p u giá quy n s d ng t ho c u th u d án có s d ng t. 4. Th c hi n qu n lý nhà nư c i v i các d án u tư trong KKT Nhơn H i theo quy ho ch ư c duy t; u quy n cho Ban Qu n lý KKT Nhơn H i phê duy t các d án u tư trong nư c thu c thNm quy n; trình phê duy t ho c phê duy t theo thNm quy n danh m c các d án u tư phát tri n và k ho ch v n u tư phát tri n hàng năm t i KKT Nhơn H i. 5. Ban hành các chính sách ưu ãi và khuy n khích c th phù h p v i các quy nh hi n hành th c hi n vi c ưu tiên tuy n d ng và s d ng lao ng t i ch ; h tr ào t o ngh i v i l c lư ng lao ng a phương; t o i u ki n cho l c lư ng lao ng a phương có th vào làm vi c t i các doanh nghi p trong KKT Nhơn H i; khuy n khích và thu hút lao ng có chuyên môn cao, tay ngh gi i t các nơi khác v làm vi c t i KKT Nhơn H i; h tr xây d ng nhà cho công nhân; h tr xây d ng các khu tái nh cư; h tr u tư phát tri n h th ng k t c u h t ng k thu t - xã h i và các công trình d ch v và ti n ích công c ng theo quy nh c a Lu t Ngân sách nhà nư c; h tr xúc ti n u tư - thương m i; h tr b i thư ng, gi i phóng m t b ng Ny nhanh quá trình u tư và phát tri n KKT Nhơn H i. 6. Ch o U ban nhân dân thành ph Quy Nhơn, U ban nhân dân các huy n Tuy Phư c, Phù Cát th c hi n vi c b i thư ng, gi i phóng m t b ng và ch o các cơ quan ch c năng c a t nh ph i h p v i Ban Qu n lý KKT Nhơn H i th c hi n các bi n pháp b o m an ninh, tr t t an toàn xã h i, t o i u ki n cho các doanh nghi p KKT Nhơn H i ho t ng ư c thu n l i. 7. C p kinh phí ho t ng hành chính, s nghi p và v n u tư phát tri n cho Ban Qu n lý KKT Nhơn H i t ngân sách t nh Bình nh theo k ho ch hàng năm. 8. Ch o các cơ quan ch c năng c a t nh ph i h p và t o i u ki n cho Ban Qu n lý KKT Nhơn H i th c hi n y các quy nh t i Quy ch này; ph i h p v i các B , ngành liên quan t ch c qu n lý KKT Nhơn H i phát tri n nhanh và b n v ng. i u 31. 1. Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph và U ban nhân dân t nh Bình nh trong ph m vi ch c năng, nhi m v , quy n h n th c hi n nhi m v qu n lý nhà nư c v ngành, lĩnh v c và hành chính lãnh th i v i KKT Nhơn H i; u quy n và
 17. hư ng d n cho Ban Qu n lý KKT Nhơn H i th c hi n m t s nhi m v qu n lý nhà nư c v các lĩnh v c u tư xây d ng, quy ho ch, qu n lý tài nguyên và môi trư ng, qu n lý và phát tri n ô th , qu n lý t ai, lao ng, xu t nh p khNu và m t s lĩnh v c khác theo quy nh c a pháp lu t và theo Quy ch này trên cơ s ho t ng theo nguyên t c "m t c a, t i ch " nh m t o i u ki n thu n l i cho ho t ng u tư và s n xu t kinh doanh c a các t ch c và cá nhân trong nư c và nư c ngoài trong KKT Nhơn H i. 2. i v i nh ng lĩnh v c không phân c p, không u quy n cho Ban Qu n lý KKT Nhơn H i: các B , cơ quan ngang B và U ban nhân dân t nh Bình nh th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c i v i KKT Nhơn H i b ng cách t ch c các ơn v tr c thu c n m trong KKT Nhơn H i và có quy ch ph i h p v i Ban Qu n lý KKT Nhơn H i th c hi n thNm quy n ư c giao. i u 32. Cơ quan h i quan KKT Nhơn H i th c hi n vi c giám sát và qu n lý hàng hoá lưu thông gi a Khu thu quan, Khu phi thu quan v i nư c ngoài và hàng hóa lưu thông gi a Khu phi thu quan v i khu v c còn l i trên lãnh th Vi t Nam. Chương 7: I U KHO N THI HÀNH i u 33. Nh ng quy nh khác liên quan n ho t ng, quy n và nghĩa v c a các t ch c và cá nhân trong nư c và nư c ngoài có ho t ng s n xu t, kinh doanh hàng hoá, d ch v và các doanh nghi p u tư xây d ng và kinh doanh k t c u h t ng t i KKT Nhơn H i không quy nh trong Quy ch này thì ư c th c hi n theo các i u kho n tương ng c a Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam, Lu t Khuy n khích u tư trong nư c, Lu t Doanh nghi p, Lu t Doanh nghi p nhà nư c, Lu t H p tác xã, Lu t H i quan, Lu t t ai, Lu t Thương m i, các pháp lu t thu khác và các quy nh khác c a pháp lu t Vi t Nam và các i u ư c qu c t mà Vi t Nam là thành viên. i u 34. Nh ng ưu ãi dành cho các t ch c và cá nhân trong nư c và nư c ngoài có ho t ng s n xu t, kinh doanh hàng hoá, d ch v t i KKT Nhơn H i theo Quy ch này ư c phép áp d ng i v i các t ch c và cá nhân trong nư c và nư c ngoài ã có ho t ng s n xu t, kinh doanh hàng hoá, d ch v trên a bàn KKT Nhơn H i trư c ngày ban hành Quy ch này cho th i gian ưu ãi còn l i k t ngày Quy ch này có hi u l c thi hành.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản