Quyết định số 1415/QĐ-BKHCN

Chia sẻ: Trương Kiện | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
93
lượt xem
8
download

Quyết định số 1415/QĐ-BKHCN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1415/QĐ-BKHCN về việc phê duyệt Danh mục các dự án thuộc Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ của doanh nghiệp để chỉ định đơn vị chủ trì thực hiện trong 2 năm 2007-2008 do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1415/QĐ-BKHCN

  1. BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NGHỆ NAM ----- Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 1415/QĐ-BKHCN Hà Nội, ngày 12 tháng 7 năm 2007 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DANH MỤC CÁC THUỘC CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN TÀI SẢN TRÍ TUỆ CỦA DOANH NGHIỆP ĐỂ CHỈ ĐỊNH ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ THỰC HIỆN TRONG 2 NĂM 2007-2008 BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ Căn cứ Nghị định số 54/2003/NĐ-CP ngày 19/5/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ và Nghị định số 28/2004/NĐ-CP ngày 16/01/2004 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 54/2003/NĐ-CP; Căn cứ Quyết định số 68/2005/QĐ-TTg ngày 04/4/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ của doanh nghiệp; Căn cứ Quyết định số 36/2006/QĐ-TTg ngày 08/02/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ của doanh nghiệp; Căn cứ theo Quyết định số 11/2006/QĐ-BKHCN ngày 01/6/2006 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành Quy chế tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện dự án thuộc Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ của doanh nghiệp; Căn cứ Quyết định số 2856/QĐ-BKHCN ngày 29/12/2006 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt Danh mục các dự án để tuyển chọn bổ sung các tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện dự án trong 2 năm 2007-2008; Theo kết luận của Ban Chỉ đạo Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ của doanh nghiệp ngày 04/7/2007; Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Phê duyệt Danh mục các dự án thuộc Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ của doanh nghiệp để chỉ định đơn vị chủ trì thực hiện trong 2 năm 2007-2008 (Danh mục kèm theo). Điều 2. Giao Cục Sở hữu trí tuệ chủ động chủ trì, phối hợp với các tổ chức, cá nhân có năng lực để xây dựng và đăng ký chủ trì thực hiện các dự án nêu tại Điều 1 Quyết định này.
  2. Điều 3. Trưởng ban Chỉ đạo, Trưởng ban Thư ký, Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ, Chánh Văn phòng Chương trình, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. KT. BỘ TRƯỞNG Nơi nhận: THỨ TRƯỞNG - Như Điều 3; - Lưu: VP, SHTT. Trần Quốc Thắng DANH MỤC CÁC DỰ ÁN THUỘC CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN TÀI SẢN TRÍ TUỆ CỦA DOANH NGHIỆP ĐỂ CHỈ ĐỊNH ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ THỰC HIỆN TRONG 2 NĂM 2007-2008 (Ban hành theo Quyết định số 1415/QĐ-BKHCN ngày 12 tháng 7 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ) Tóm tắt Tên Ký mã Loại dự Tóm tắt nội Kết quả/ sản phẩm mục TT dự án hiệu án dung dự án dự kiến tiêu/yêu cầu của dự án I Dự án tập huấn, đào tạo về sở hữu trí tuệ
  3. Tóm tắt Tên Ký mã Loại dự Tóm tắt nội Kết quả/ sản phẩm mục TT dự án hiệu án dung dự án dự kiến tiêu/yêu cầu của dự án Tập CT68/TĐ- Trung - Cung cấp - Xây dựng nội - Tài liệu, chương huấn, 01/ 2007- ương thông tin cơ dung và chương trình tập huấn, đào đào tạo 2008/TW quản lý bản cho lãnh trình đào tạo, tạo cho từng đối về sở đạo doanh tập huấn phù tượng; hữu trí nghiệp (mới hợp với các đối tuệ thành lập, tượng; - 500-600 đối tượng các ngành được đào tạo thí chủ lực và - Triển khai thí điểm theo chương doanh điểm tổ chức trình. nghiệp khoa chương trình đã học và công xây dựng. nghệ), cán bộ quản 1 lý...; - Các khoá đào tạo, tập huấn với nội dung từ cơ bản đến chuyên sâu và phục vụ nhu cầu của từng nhóm đối tượng. II Các loại dự án hỗ trợ khai thác thông tin sở hữu trí tuệ
  4. Tóm tắt Tên Ký mã Loại dự Tóm tắt nội Kết quả/ sản phẩm mục TT dự án hiệu án dung dự án dự kiến tiêu/yêu cầu của dự án Khai CT68/TT - Trung Cung cấp - Khảo sát nhu - Báo cáo khảo sát; thác 01/ 2007- ương cho doanh cầu sử dụng thông 2008/TW quản lý nghiệp thông tin sở - Báo cáo công tác tin sở thuộc các hữu trí tuệ của xây dựng và quản lý hữu trí ngành hàng các doanh cơ sở dữ liệu về sở tuệ chủ lực các nghiệp thuộc hữu trí tuệ; phục thông tin về ngành hàng chủ vụ sở hữu trí lực; - Cơ sở dữ liệu và hoạt tuệ phục vụ phần mềm quản lý động hoạt động - Xây dựng và được xây dựng và sả n nghiên cứu, chuẩn bị các có thể đưa vào vận xuất, triển khai, điều kiện để hành. 2 kinh sản xuất, khai thác hệ doanh kinh doanh thống cơ sở dữ của và phát triển liệu về các đối các tài sản trí tượng sở hữu trí doanh tuệ. tuệ đang được nghiệp bảo hộ liên thuộc quan đến lĩnh các vực sản xuất, ngành kinh doanh của hàng doanh nghiệp chủ thuộc ngành lực hàng chủ lực.
  5. Tóm tắt Tên Ký mã Loại dự Tóm tắt nội Kết quả/ sản phẩm mục TT dự án hiệu án dung dự án dự kiến tiêu/yêu cầu của dự án Khai CT8/TT - Trung Cung cấp - Khảo sát nhu - Báo cáo khảo sát; thác 02/ 2007- ương thông tin về cầu thông tin sở thông 2008/TW quản lý sở hữu trí hữu trí tuệ của - Báo cáo công tác tin sở tuệ phục vụ các trường, xây dựng và quản lý hữu trí hoạt động viện nghiên cơ sở dữ liệu và tuệ nghiên cứu, cứu; phần mềm quản lý phục triển khai cơ sở dữ liệu; vụ của các - Xây dựng và hoạt trường, viện chuẩn bị các - Cơ sở dữ liệu và động thuộc các điều kiện để phần mềm quản lý 3 nghiên lĩnh vực khai thác hệ được xây dựng và cứu, khác nhau. thống cơ sở dữ có thể đưa vào vận triển liệu về các đối hành. khai tượng sở hữu trí trong tuệ liên quan các đến lĩnh vực trường, nghiên cứu, viện triển khai. nghiên cứu III Các loại dự án khác Nghiên CT68/KH Trung Xác định giá - Nghiên cứu - Báo cáo về kinh cứu, - 01/ ương trị tài sản trí kinh nghiệm về nghiệm định giá tài xây 2007- quản tuệ của định giá tài sản sản trí tuệ của một dựng 2008/TW lý doanh trí tuệ của một số nước; phương nghiệp phục số nước; pháp vụ hoạt - Báo cáo về định động cổ - Xây dựng phương pháp định giá tài phần hoá, phương pháp giá tài sản trí tuệ: cơ sản trí chia tách, định giá tài sản sở lý luận, cơ sở 4 tuệ sáp trí tuệ; thực tiễn; nhập...doanh nghiệp. - Tiến hành áp - Báo cáo kết quả dụng thử tại tiến hành áp dụng một số doanh thử ở các doanh nghiệp; nghiệp; - Phương pháp định giá tài sản trí tuệ.
  6. Tóm tắt Tên Ký mã Loại dự Tóm tắt nội Kết quả/ sản phẩm mục TT dự án hiệu án dung dự án dự kiến tiêu/yêu cầu của dự án Nghiên CT68/KH- Trung Phát triển - Nghiên cứu - Báo cáo về các mô cứu, 02/ 2007- ương loại hình các mô hình hỗ hình hoạt động xây 2008/TW quản dịch vụ trợ, thúc đẩy chuyển giao tài sản dựng lý Khoa học và hoạt động trí tuệ (công nghệ, mô Công nghệ chuyển giao tài bí quyết công hình hỗ (môi giới, sản trí tuệ ở nghệ,…) ở một số t r ợ, trung gian, một số nước; nước; thúc sàn giao đẩy dịch,…) liên - Xây dựng và - Một số mô hình 5 hoạt quan đến tài vận hành thí mẫu về hỗ trợ, thúc động sản trí tuệ điểm một số mô đẩy hoạt động chuyển (đặc biệt là hình thúc đẩy chuyển giao tài sản giao tài các đối hoạt động trí tuệ phù hợp với sản trí tượng sở chuyển giao tài điều kiện của Việt tuệ hữu công sản trí tuệ phù Nam. nghiệp). hợp với điều kiện thực tế ở Việt Nam.
Đồng bộ tài khoản