Quyết định số 1419/2001/QĐ-TTg

Chia sẻ: Nguyen Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
46
lượt xem
3
download

Quyết định số 1419/2001/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1419/2001/QĐ-TTg về việc thành lập và phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Hố Nai, tỉnh Đồng Nai do Thủ tướng Chính phủ ban hành, để sửa đổi một số điều của Quyết định số 278/QĐ-TTg ngày 08 tháng 4 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập và phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Hố Nai, tỉnh Đồng Nai...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1419/2001/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 1419/2001/Q -TTG Hà N i, ngày 01 tháng 11 năm 2001 QUY T Đ NH V VI C S A Đ I M T S ĐI U C A QUY T Đ NH S 278/QĐ-TTG NGÀY 08 THÁNG 4 NĂM 1998 C A TH TƯ NG CHÍNH PH V VI C THÀNH L P VÀ PHÊ DUY T D ÁN Đ U TƯ XÂY D NG VÀ KINH DOANH H T NG K THU T KHU CÔNG NGHI P H NAI, T NH Đ NG NAI TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Căn c Ngh nh s 36/CP ngày 24 tháng 4 năm 1997 c a Chính ph v ban hành Quy ch Khu công nghi p, Khu ch xu t, Khu công ngh cao; Căn c Quy t nh s 278/Q -TTg ngày 08 tháng 4 năm 1998 c a Th tư ng Chính ph v vi c thành l p và phê duy t D án u tư xây d ng và kinh doanh h t ng k thu t Khu công nghi p H Nai, t nh ng Nai; Xét ngh c a T ng công ty Cao su Vi t Nam (công văn s 1591/CV-TCT ngày 13 tháng 9 năm 2001) và ý ki n c a B K ho ch và u tư (công văn s 6992/BKH- KCN ngày 17 tháng 10 năm 2001), QUY T NNH: i u 1. S a i m t s i u c a Quy t nh s 278/Q -TTg ngày 08 tháng 4 năm 1998 c a Th tư ng Chính ph v vi c thành l p và phê duy t D án u tư xây d ng và kinh doanh h t ng k thu t Khu công nghi p H Nai, t nh ng Nai như sau : 1. Kho n 2 i u 2 ư c s a i như sau : Ch u tư : Công ty Xây d ng và Tư v n u tư - T ng công ty Cao su Vi t Nam ư c thay b ng Công ty u tư và Phát tri n Khu công nghi p H Nai - T ng công ty Cao su Vi t Nam. 2. i u 3 ư c s a i như sau : Công ty u tư và Phát tri n Khu công nghi p H Nai ư c hư ng các ưu ãi theo Lu t Khuy n khích u tư trong nư c. i u 2. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký. i u 3. Ch t ch y ban nhân dân t nh ng Nai, B trư ng các B : K ho ch và u tư, Tài chính, Xây d ng, Qu c phòng, Công nghi p, Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng, Th ng c Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam, T ng c c trư ng T ng c c a chính, Ch t ch H i ng Qu n tr và T ng giám c T ng công ty Cao su Vi t
  2. Nam, Trư ng Ban Qu n lý các Khu công nghi p t nh ng Nai, Giám c Công ty Xây d ng và Tư v n u tư, Giám c Công ty u tư và Phát tri n Khu công nghi p H Nai và Th trư ng các cơ quan liên quan trong ph m vi ch c năng và quy n h n c a mình ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này ./. KT. TH TƯ NG CHÍNH PH Nơi nh n: PHÓ TH TƯ NG - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph , - Các B : KH& T, TC, XD, CN, QP, Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng, - Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam, - y ban nhân dân t nh ng Nai, - Văn phòng Qu c h i, - Văn phòng Ch t ch nư c, - Văn phòng Trung ương ng, Nguy n T n Dũng - Ban Kinh t Trung ương, - Các T ng c c : a chính, H i quan, - Toà án nhân dân t i cao, - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao, - T ng công ty Cao su Vi t Nam, - Ban Qu n lý các KCN t nh ng Nai, - Công ty Xây d ng và Tư v n u tư, - Công ty u tư và Phát tri n KCN H Nai, - Công báo, - VPCP : BTCN, PCN Văn Tr ng Lý, các V : KTTH, NN, TH, PC, P2, - Lưu : CN (3), VT.
Đồng bộ tài khoản