Quyết định số 142/2007/QĐ-UBND

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
72
lượt xem
4
download

Quyết định số 142/2007/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 142/2007/QĐ-UBND về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý đường sắt đô thị thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 142/2007/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ------- ----- S : 142/2007/Q -UBND TP. H Chí Minh, ngày 25 tháng 12 năm 2007 QUY T NNH V BAN HÀNH QUY CH T CH C VÀ HO T NG C A BAN QU N LÝ Ư NG S T Ô THN THÀNH PH H CHÍ MINH Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Lu t Xây d ng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Lu t ư ng s t ngày 14 tháng 6 năm 2005; Căn c Ngh nh s 93/2001/N -CP ngày 12 tháng 12 năm 2001 c a Chính ph v phân c p qu n lý m t s lĩnh v c cho thành ph H Chí Minh; Căn c Ngh nh s 131/2006/N -CP ngày 09 tháng 11 năm 2006 c a Chính ph ban hành Quy ch qu n lý và s d ng ngu n h tr phát tri n chính th c; Căn c Ngh nh s 43/2006/N -CP ngày 25 tháng 4 năm 2006 c a Chính ph quy nh quy n t ch , t ch u trách nhi m v th c hi n nhi m v , t ch c b máy, biên ch và tài chính i v i ơn v s nghi p công l p; Căn c Quy t nh s 119/2007/Q -UBND ngày 13 tháng 9 năm 2007 c a y ban nhân dân thành ph v thành l p Ban Qu n lý ư ng s t ô th tr c thu c y ban nhân dân thành ph ; Xét ngh c a Trư ng Ban Qu n lý ư ng s t ô th t i Công văn s 11/BQL S T ngày 11 tháng 10 năm 2007, Công văn s 265/BQL S T ngày 20 tháng 10 năm 2007 và Giám c S N i v t i T trình s 826/TTr-SNV ngày 29 tháng 11 năm 2007, QUY T NNH: i u 1. Nay ban hành kèm theo Quy t nh này Quy ch t ch c và ho t ng c a Ban Qu n lý ư ng s t ô th thành ph H Chí Minh. i u 2. Quy t nh có hi u l c thi hành sau 10 ngày, k t ngày ký. i u 3. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Giám c S N i v , Giám c S Tài chính, Giám c S K ho ch và u tư, Trư ng Ban Qu n lý ư ng s t ô th , Th trư ng các s - ngành thành ph , Ch t ch y ban nhân dân các qu n - huy n ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN
  2. CH TNCH Lê Hoàng Quân QUY CH T CH C VÀ HO T NG C A BAN QU N LÝ Ư NG S T Ô THN (Ban hành kèm theo Quy t nh s 142/2007/Q -UBND ngày 25 tháng 12 năm 2007 c a y ban nhân dân thành ph ) Chương 1: QUY NNH CHUNG i u 1. Ban Qu n lý ư ng s t ô th ư c thành l p theo Quy t nh s 119/2007/Q -UBND ngày 13 tháng 9 năm 2007 c a y ban nhân dân thành ph . Ban Qu n lý ư ng s t ô th th c hi n ch c năng, nhi m v c a ch u tư v qu n lý u tư xây d ng và khai thác, v n hành h th ng h t ng ư ng s t ô th c a thành ph . i u 2. Ban Qu n lý ư ng s t ô th là ơn v tr c thu c y ban nhân dân thành ph , ch u s ch o tr c ti p c a Ch t ch y ban nhân dân thành ph , ng th i ch u s hư ng d n v chuyên môn nghi p v có liên quan c a các B - ngành Trung ương và c a các s - ngành thành ph . i u 3. Ban Qu n lý ư ng s t ô th là ơn v s nghi p t m b o m t ph n chi phí ho t ng, có tư cách pháp nhân, có con d u riêng, ư c m tài kho n t i Kho b c Nhà nư c. Tên giao d ch qu c t là: MANAGEMENT AUTHORITY FOR URBAN RAILWAYS (MAUR) Tr s t t i s : 23 - 25 ư ng Hàm Nghi, phư ng Nguy n Thái Bình, qu n 1, thành ph H Chí Minh. Chương 2: NHI M V VÀ QUY N H N i u 4. Ban Qu n lý ư ng s t ô th có nhi m v và quy n h n 1. Tham mưu cho y ban nhân dân thành ph v k ho ch t ng th cho vi c xây d ng, v n hành và khai thác các tuy n ư ng s t ô th c a thành ph , phát tri n m ng lư i ư ng s t ô th theo quy ho ch giao thông v n t i n năm 2020.
  3. 2. Làm ch u tư và qu n lý v n hành, khai thác các tuy n ư ng s t ô th c a thành ph . 3. Th c hi n vai trò và ch c năng i tác tr c ti p v i các i tác nư c ngoài trong các quan h giao d ch liên quan n d án. 4. ChuNn b văn ki n, tài li u, n i dung àm phán và cùng các cơ quan liên quan giúp y ban nhân dân thành ph tham gia àm phán các i u ư c và các văn b n th a thu n khác v i nhà tài tr liên quan n các d án xây d ng các tuy n ư ng s t ô th c a thành ph . 5. Xây d ng chương trình, k ho ch chi ti t và ti n th c hi n các d án thành ph n; t ch c qu n lý i u hành, s d ng hi u qu các ngu n l c c a d án và x lý các phát sinh khi th c hi n các d án. 6. m b o y các cơ s d li u thông tin theo yêu c u ã th a thu n v i i tác nư c ngoài qu n lý, i u hành d án theo chương trình, k ho ch ư c cơ quan có thNm quy n phê duy t. 7. Ch p hành y các quy nh c a Nhà nư c trong quá trình qu n lý i u hành d án u tư và nh ng v n có liên quan theo thông l qu c t , quy nh c a pháp lu t Vi t Nam và Hi p nh vay. 8. Ch p hành nghiêm ch nh ch báo cáo tài chính, các ch v k toán, th ng kê, ki m toán, quy t toán theo quy nh hi n hành và theo yêu c u c a i tác nư c ngoài phù h p v i nh ng n i dung ã ư c ký k t. 9. m b o ch quan h ph i h p v i các cơ quan ch c năng, các d án có liên quan khác c a thành ph tri n khai có hi u qu trên nhi u lĩnh v c c a d án. 10. Th c hi n công tác xu t nh p khNu v t tư, thi t b ph c v cho công tác xây d ng và v n hành khai thác các d án. 11. Hàng năm, Ban Qu n lý ư ng s t ô th l p k ho ch s d ng v n, k ho ch gi i ngân (v n trong nư c và ngu n v n vay nư c ngoài) theo yêu c u ti n th c hi n các d án phù h p v i cơ ch tài chính trong nư c và quy nh c a i tác nư c ngoài m b o ti n th c hi n d án. 12. m b o t p h p và th c hi n y các n i dung, quy trình liên quan công tác v n hành, i u ch y tàu, qu n lý khai thác, s d ng sau khi giai o n xây d ng hoàn thi n. 13. Ban Qu n lý ư ng s t ô th ư c phép thành l p các Ban Qu n lý d án và các ơn v tr c thu c qu n lý d án và v n hành khai thác sau khi giai o n xây d ng hoàn thành ưa vào s d ng ho c thuê các t ch c có năng l c v kinh nghi m và tài chính qu n lý, v n hành, khai thác các tuy n ư ng s t ô th khi hoàn t t giai o n xây d ng. 14. Liên k t ho c liên doanh v i các t ch c trong nư c ho c nư c ngoài, thuê các chuyên gia có kinh nghi m nh m ào t o, b i dư ng nghi p v trong lĩnh v c chuyên
  4. ngành v qu n lý i u hành d án, t ch c v n hành khai thác s d ng các tuy n ư ng s t ô th c a thành ph . 15. T o i u ki n và môi trư ng thu n l i cho các nhà u tư; công b công khai quy ho ch m ng lư i v n t i hành khách kh i lư ng l n c a Thành ph . 16. Ph i h p v i Chính quy n a phương, các t ch c, cá nhân có liên quan gi i quy t các v n v b i thư ng, h tr , gi i phóng m t b ng, tái nh cư. 17. m b o th c hi n ch thông tin lưu tr , b o m t và báo cáo theo quy nh. 18. Th c hi n các nhi m v khác do Ch t ch y ban nhân dân thành ph phân công ho c y quy n b ng văn b n. Chương 3: CƠ C U T CH C B MÁY i u 5. Nguyên t c chung 1. Ban Qu n lý ư ng s t ô th do Trư ng ban qu n lý và i u hành theo ch th trư ng, có các Phó Trư ng ban giúp vi c và các Trư ng, Phó phòng ph trách chuyên môn, nghi p v . 2. Trư ng Ban Qu n lý ư ng s t ô th do Ch t ch y ban nhân dân thành ph b nhi m, mi n nhi m. Phó Trư ng ban và K toán trư ng Ban Qu n lý do Ch t ch y ban nhân dân thành ph b nhi m, mi n nhi m theo ngh c a Trư ng Ban Qu n lý ư ng s t ô th . Trư ng Ban Qu n lý ư ng s t ô th ch u trách nhi m trư c Ch t ch y ban nhân dân thành ph và trư c pháp lu t v toàn b ho t ng c a Ban; Phó Trư ng ban ch u trách nhi m trư c Trư ng ban và trư c pháp lu t v k t qu th c hi n nh ng nhi m v ã ư c giao. i u 6. Cơ c u t ch c b máy, biên ch c a Ban Qu n lý ư ng s t ô th 1. Ban Qu n lý ư ng s t ô th có các phòng, ban chuyên môn nghi p v . Trư ng Ban Qu n lý ư ng s t ô th có quy n quy t nh thành l p, gi i th , xác nh s lư ng, tên g i và giao ch c năng cho các phòng, ban chuyên môn c a Ban. 2. Theo yêu c u công tác, Trư ng ban có trách nhi m trình y ban nhân dân thành ph quy t nh thành l p các ơn v s nghi p tr c thu c th c hi n các nhi m v ư c giao. 3. Biên ch s nghi p c a Ban Qu n lý ư ng s t ô th ư c y ban nhân dân thành ph giao hàng năm. 4. Trư ng Ban Qu n lý ư ng s t ô th có trách nhi m tuy n d ng, b trí cán b , viên ch c; s p x p, s d ng biên ch ư c giao phù h p v i yêu c u công tác và theo úng quy nh c a pháp lu t.
  5. Xét nhu c u th c t , Trư ng Ban Qu n lý ư ng s t ô th có quy n ký h p ng lao ng ngoài ch tiêu biên ch ư c giao ph c v cho yêu c u tri n khai th c hi n các d án ã ư c phê duy t; kinh phí tr lương và các kho n ph c p (n u có) ư c Ban Qu n lý ư ng s t ô th t cân i t ngu n chi phí qu n lý d án, theo úng quy nh c a pháp lu t. Chương 4: M I QUAN H CÔNG TÁC i u 7. i v i y ban nhân dân thành ph , Ban Qu n lý ư ng s t ô th có trách nhi m báo cáo nh kỳ v k t qu ho t ng theo ch quy nh và báo cáo t xu t khi có yêu c u c a y ban nhân dân thành ph . i u 8. i v i các các s - ngành thành ph , y ban nhân dân các qu n - huy n 1. M i quan h gi a Ban Qu n lý ư ng s t ô th v i S Giao thông - Công chính là quan h ngang c p, có s ph i h p ch t ch và th ng nh t trong các m t công tác qu n lý Nhà nư c v lĩnh v c ư ng s t ô th (quy ho ch và k ho ch phát tri n, tiêu chuNn k thu t và quy trình quy ph m xây d ng, ch t lư ng xây d ng và d ch v ph c v , quy ch khai thác và qu n lý s d ng h th ng ư ng s t ô th ) theo úng pháp lu t c a Nhà nư c và quy nh c a B qu n lý chuyên ngành. 2. M i quan h gi a Ban Qu n lý ư ng s t ô th v i các s - ngành thành ph là quan h trao i thông tin và ph i h p ho t ng ngang c p theo ch c năng, nhi m v , quy n h n và trách nhi m ư c y ban nhân dân thành ph quy nh. 3. M i quan h gi a Ban Qu n lý ư ng s t ô th v i y ban nhân dân các qu n - huy n, phư ng - xã, th tr n là m i quan h gi a cơ quan tr c thu c y ban nhân dân thành ph v i cơ quan hành chính a phương. 4. Ban Qu n lý ư ng s t ô th và các s - ngành c a thành ph , y ban nhân dân các qu n - huy n có trách nhi m ph h p ch t ch gi i quy t các v n có liên quan trong quá trình th c hi n d án xây d ng các tuy n ư ng s t ô th c a thành ph m b o hoàn thành theo ti n quy nh; trư ng h p vư t thNm quy n, có báo cáo xu t y ban nhân dân thành ph gi i quy t k p th i. 5. Các s - ngành thành ph , y ban nhân dân các qu n - huy n có trách nhi m gi i quy t nhanh, k p th i các ngh c a Ban theo quy nh pháp lu t; h tr , t o m i i u ki n thu n l i Ban Qu n lý ư ng s t ô th hoàn thành t t nhi m v ư c giao. Chương 5: I U KHO N THI HÀNH i u 9. Căn c vào n i dung Quy ch này, Trư ng Ban Qu n lý ư ng s t ô th có trách nhi m ban hành quy ch làm vi c c a Ban, quy nh c th v ch làm vi c, ch qu n lý theo t ng lĩnh v c, phân công nhi m v cho t ng cán b , công ch c c a Ban.
  6. i u 10. Trong quá trình th c hi n, n u có khó khăn vư ng m c ho c có nh ng i m không còn phù h p v i quy nh c a Nhà nư c, Trư ng Ban Qu n lý ư ng s t ô th có trách nhi m k p th i báo cáo xu t y ban nhân dân thành ph xem xét, i u ch nh s a i, b sung Quy ch này cho phù h p./.
Đồng bộ tài khoản