Quyết định số 143/2006/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
37
lượt xem
2
download

Quyết định số 143/2006/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 143/2006/QĐ-UBND về việc bổ sung dự toán chi sự nghiệp y tế năm 2006 cho huyện Hóc Môn do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 143/2006/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ MINH Đ c l p - T do - H nh phúc ******** ******** S : 143/2006/QĐ-UBND TP. H Chí Minh, ngày 03 tháng 10 năm 2006 QUY T NNH V B SUNG D TOÁN CHI S NGHI P Y T NĂM 2006 CHO HUY N HÓC MÔN Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Lu t Ngân sách Nhà nư c ngày 16 tháng 12 năm 2002; Căn c Quy t nh s 4060/2005/Q -BTC ngày 10 tháng 11 năm 2005 c a B trư ng B Tài chính v giao d toán thu - chi ngân sách Nhà nư c năm 2006; Căn c Ngh quy t s 32/2005/NQ-H ngày 02 tháng 12 năm 2005 c a H i ng nhân dân thành ph khóa VII kỳ h p th 5 v tình hình th c hi n ngân sách thành ph năm 2005, d toán thu chi ngân sách thành ph năm 2006; Theo Quy t nh s 210/2005/Q -UBND ngày 09 tháng 12 năm 2005 c a y ban nhân dân thành ph v giao ch tiêu d toán thu - chi ngân sách Nhà nư c năm 2006; Xét ngh c a S Tài chính t i Công văn s 8299/TC-QHPX ngày 21 tháng 9 năm 2006 v b sung d toán chi s nghi p y t năm 2006 c a huy n Hóc Môn, QUY T NNH: i u 1. B sung d toán chi s nghi p y t năm 2006 cho ngân sách huy n Hóc Môn chi tăng 50 giư ng b nh cho Trung tâm Y t huy n Hóc Môn v i s ti n là 1.185 tri u ng (m t t m t trăm tám mươi lăm tri u ng). i u 2. Sau khi nh n ư c ch tiêu v i u ch nh b sung d toán chi năm 2006, y ban nhân dân huy n Hóc Môn th c hi n phân b ch tiêu ngân sách ư c giao cho ơn v s d ng ngân sách tr c thu c th c hi n nhi m v theo úng ch tiêu ư c giao. Ch t ch y ban nhân dân huy n Hóc Môn ch u trách nhi m trư c y ban nhân dân thành ph trong vi c m b o th c hi n ch tiêu ư c giao. i u 3. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Giám c S Tài chính, Giám c S Y t , Giám c Kho b c Nhà nư c thành ph , Ch t ch y ban nhân dân huy n Hóc Môn, Trung tâm Y t huy n Hóc Môn ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN KT. CH T CH
  2. PHÓ CH T CH Nguy n Thành Tài
Đồng bộ tài khoản