Quyết định số 1432/QĐ-BNN-TY

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
69
lượt xem
1
download

Quyết định số 1432/QĐ-BNN-TY

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1432/QĐ-BNN-TY về việc phê duyệt bổ sung nội dung dự án sử dụng vắc xin nhằm khống chế và thanh toán bệnh cúm gia cầm thể độc lực cao giai đoạn III (2009-2010) do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1432/QĐ-BNN-TY

  1. B NÔNG NGHI P C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN c l p – T do – H nh phúc ------- -------------- S : 1432/Q -BNN-TY Hà N i, ngày 20 tháng 05 năm 2009 QUY T NNH V VI C PHÊ DUY T B SUNG N I DUNG D ÁN S D NG V C XIN NH M KH NG CH VÀ THANH TOÁN B NH CÚM GIA C M TH C L C CAO GIAI O N III (2009-2010) B TRƯ NG B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN Căn c Pháp l nh Thú y ban hành ngày 29/4/2004; Căn c Ngh nh s 33/2005/N -CP ngày 15/3/2005 c a Chính ph Quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Pháp l nh Thú y; Căn c Ngh nh s 01/2008/N -CP ngày 03/01/2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn; Căn c Quy t nh s 47/Q -BNN-TY ngày 07 tháng 01 năm 2009 c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn v vi c phê duy t D án s d ng v c xin nh m kh ng ch và thanh toán b nh cúm gia c m th c l c cao giai o n III (2009-2010); Căn c các công văn: 2378/BKH-KTNN ngày 10 tháng 4 năm 2009 c a B K ho ch và u tư, 5642/BTC-HCSN ngày 17 tháng 4 năm 2009 c a B Tài chính và 2786/VPCP-KTN ngày 29 tháng 4 năm 2009 c a Văn phòng Chính ph v vi c i u ch nh d án s d ng v c xin cúm gia c m giai o n III (2009-2010); Theo ngh c a C c trư ng C c Thú y – Trư ng ban Ban ch o tiêm phòng v c xin cúm gia c m Trung ương, QUY T NNH: i u 1. B sung m t s n i dung c a D án s d ng v c xin nh m kh ng ch và thanh toán b nh cúm gia c m th c l c cao giai o n III (2009-2010) ã ư c B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn phê duy t t i Quy t nh s 47/Q -BNN-TY ngày 07 tháng 01 năm 2009, c th : - B sung i tư ng tiêm phòng là v t th t ch y ng và àn gia c m c a h gia ình chăn nuôi quy mô t 500 n dư i 2000 con vào d án, theo ó lư ng v c xin H5N1 b sung th c hi n tiêm phòng cho các i tư ng nêu trên là 270 tri u li u. - B sung kinh phí 52.650.000.000 ng (khái toán) t ngu n Ngân sách Nhà nư c mua 270 tri u li u v c xin tiêm phòng cho các i tư ng nêu trên. i u 2. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký, C c Thú y ch ng ph i h p v i các V , C c liên quan thu c B và các V ch c năng c a B Tài chính, B K ho ch và u tư t ch c th c hi n và s d ng ngu n kinh phí này theo úng các quy nh c a pháp lu t. i u 3. Chánh Văn phòng B , C c trư ng C c Thú y, V trư ng V Tài chính, V trư ng V K ho ch và Th trư ng các ơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. B TRƯ NG Nơi nh n: - Như i u 3; - Văn phòng Chính ph ; - Lãnh o B NN-PTNT;
  2. - Các B : Tài chính, K ho ch và u tư, Y t , Công an, Tài Cao c Phát nguyên và Môi trư ng, Qu c phòng, Khoa h c công ngh , Thương m i, Ngo i giao, Giao thông v n t i, Thông tin và Truy n thông; - UBND, S Nông nghi p-PTNT các t nh, thành ph tr c thu c TW; - Các ơn v có liên quan thu c B ; - Lưu: VT, C c TY.
Đồng bộ tài khoản