intTypePromotion=1

Quyết định số 1445/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
49
lượt xem
4
download

Quyết định số 1445/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1445/QĐ-TTg về việc định mức đầu tư các dự án thuộc chương trình 135 kế hoạch năm 2007 và năm 2008 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1445/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ****** NAM c l p - T do - H nh phúc ******* S : 1445/Q -TTg Hà N i, ngày 25 tháng 10 năm 2007 QUY T NNH V VI C NNH M C U TƯ CÁC D ÁN THU C CHƯƠNG TRÌNH 135 K HO CH NĂM 2007 VÀ NĂM 2008 TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Xét ngh c a y ban Dân t c t i văn b n s 17/TTr-UBDT ngày 10 tháng 9 năm 2007, c a B Tài chính t i văn b n s 12599/BTC-NSNN ngày 19 tháng 9 năm 2007, c a B K ho ch và u tư t i các văn b n s 6677/BKH-KT P&LT ngày 14 tháng 9 năm 2007, s 7265/BKH-KT P&LT ngày 5 tháng 10 năm 2007 và s 6428/BKH- KT P&LT ngày 5 tháng 9 năm 2007 v vi c nh m c u tư và phân b v n u tư th c hi n Chương trình 135, QUY T NNH: i u 1. nh m c u tư các d án thu c Chương trình 135 năm 2007 ư c i u ch nh như sau: 1. i v i các thôn, b n c bi t khó khăn thu c các xã khu v c II: a) D án H tr Phát tri n s n xu t: 30 tri u ng/thôn, b n. b) D án Cơ s h t ng: 150 tri u ng/thôn, b n. c) D án ào t o cán b xã, c ng ng: 15 tri u ng/thôn, b n. d) Chính sách H tr nâng cao i s ng nhân dân: th c hi n trên cơ s s i tư ng ư c hư ng chính sách theo quy nh. 2. i v i các xã thu c di n ư c th c hi n Chương trình 135 giai o n II: áp d ng nh m c u tư quy nh t i Quy t nh s 1102/Q -TTg ngày 18 tháng 8 năm 2006 c a Th tư ng Chính ph . i u 2. nh m c u tư các d án thu c Chương trình 135 năm 2008 ư c áp d ng như sau: 1. i v i các xã thu c Chương trình 135 giai o n II:
  2. a) D án H tr Phát tri n s n xu t: 200 tri u ng/xã (v n u tư: 95 tri u ng/xã; v n s nghi p: 105 tri u ng/xã). b) D án Cơ s h t ng: 800 tri u ng/xã. c) D án ào t o cán b xã, c ng ng: 60 tri u ng/xã. d) Chính sách H tr nâng cao i s ng nhân dân: th c hi n trên cơ s s i tư ng ư c hư ng chính sách theo quy nh. 2. i v i các thôn, b n c bi t khó khăn thu c các xã khu v c II: a) D án H tr Phát tri n s n xu t: 30 tri u ng/thôn, b n. b) D án Cơ s h t ng: 150 tri u ng/thôn, b n. c) D án ào t o cán b xã, c ng ng: 15 tri u ng/thôn, b n. d) Chính sách H tr nâng cao i s ng nhân dân: th c hi n trên cơ s s i tư ng ư c hư ng chính sách theo quy nh. i u 3. Giao B K ho ch và u tư ch trì, ph i h p v i y ban Dân t c và B Chính tr căn c nh m c u tư quy nh t i Quy t nh này và s xã, thôn, b n ã có quy t nh ư c u tư Chương trình 135 giai o n II theo quy nh, phân b v n c th cho các a phương th c hi n. i u 4. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký. i u 5. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. KT. TH TƯ NG PHÓ TH TƯ NG Nơi nh n: - Như i u 5; - TTgCP, các PTTg; - VPCP: BTCN, các PCN; Website CP, các V : VX, NN, DP; - Lưu: Văn thư, KTTH (3b). Nguy n Sinh Hùng

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản