Quyết định số 146/2002/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
49
lượt xem
5
download

Quyết định số 146/2002/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 146/2002/QĐ-UB về việc thành lập Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng Láng Hạ - Thanh Xuân thuộc Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội do Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 146/2002/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH HÀ N I c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 146/2002/Q -UB Hà N i, ngày 07 tháng 11 năm 2002 QUY T NNH “V VI C THÀNH L P BAN QU N LÝ D ÁN U TƯ VÀ XÂY D NG LÁNG H - THANH XUÂN THU THU C T NG CÔNG TY U TƯ VÀ PHÁT TRI N NHÀ HÀ N I” U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Căn c Lu t T ch c H ND và UBND; Căn c Ngh nh s 52/1999/N -CP ngày 08/7/2000 và Ngh nh s 12/2000/N - CP ngày 05/5/2000 c a Chính ph v vi c Quy ch qu n lý u tư và xây d ng; Thông tư s 15/2000/TT-BXD ngày 13//11/2000 c a B Xây D ng hư ng d n các hình th c qu n lý th c hi n d án và xây d ng: Xét T trình s 1251/TT-TCT ngày 31/10/2002 c a T ng công ty u tư và Phát tri n nhà Hà N i v vi c xin thành l p Ban qu n lý d án u tư và xây d ng khu ô th Nam- Trung - Yên và Ban qu n lý D án u tư và xây d ng Láng H - Thanh Xuân ph c v công tác phát tri n nhà và khu ô th ; Xét ngh c a Trư ng Ban T ch c chính quy n thành ph . QUY T NNH i u 1: Thành l p Ban qu n lý d án u tư và xây d ng Láng H - Thanh Xuân, tr c thu c T ng c ng ty u tư và Phát tri n nhà Hà N i (g i t t là Ban qu n lý d án) - Tên giao d ch qu c t : Project Management Unit of Lang Ha - Thanh Xuan Construction and Invesment. - Tr s ư c t t i s 34 ph Hai Bà Trưng, qu n Hoàn Ki m, Hà N i. - i n tho i: 04.9349892, Fax: 04.824977. Ban qu n lý d án u tư và xây d ng Láng H - Thanh Xuân là t ch c s nghi p kinh t , có tư cách pháp nhân, ư c s s ng con d u riêng, m tài kho n t i kho b c và ngân hàng theo quy nh c a nhà nư c và ch u trách nhi m trư c pháp lu t v m i ho t ng c a mình. - Ban qu n lý d án th c hi n các ch c năng, nhi m v c a u tư v qu n lý th c hi n d án t khi l p, phê duy t n khi bàn giao công trình vào khaI thác s d ng. - ư c nh n tr c ti p v n c a cơ quan có thNm quy n c p v n ho c huy ng v n t các ngu n trong nư c và nư c ngoài theo quy nh c a pháp lu t thanh quy t toán cho các nhà th u.
  2. - Ban qu n lý d án ho t ng theo Quy ch qu n lý u tư và xây d ng ban hành kèm theo Ngh nh s 52/1999/N - CP ngày 08/7/1999 và Ngh nh s 12/2000/N - CP ngày 05/5/2000 c a Chính ph và các văn b n quy nh hi n hành c a Nhà nư c và Thành ph v qu n lý u tư và xây d ng. i u 2: T ch c b máy và cán b : A- Ban qu n lý d án có Giám c và m t s Phó giám c. - Giám c Ban do UBND thành ph b nhi m theo ngh c a T ng công ty u tư và Phát tri n nhà Hà N i. - Phó giám c Ban do T ng công ty u tư và Phát tri n nhà Hà N i b nhi m theo quy nh c a Nhà nư c và Thành ph . Giám c, Phó giám c và lãnh o phòng chuyên môn nghi p v c a Ban ư c hư ng ph c p ch c v lãnh o theo ch hi n hành c a Nhà nư c. B- Cơ c u t ch c và cán b c a Ban qu n lý d án: Giao cho T ng công ty u tư và Phát tri n nhà Hà N i căn c vào tình hình th c t c a t ng giai o n tri n khai th c hi n d án b trí cán b , viên ch c và thành l p các phòng, ban ... chuyên môn nghi p v cho h p lý nh m hoàn thành t t nhi m v ư c giao. i u 3: Giao cho Ban qu n lý d án u tư và xây d ng Láng H - Thanh Xuân nghiên c u, xây d ng quy ch t ch c và ho t ng trình T ng công ty u tư và Phát tri n nhà Hà N i phê chuNn. i u 4: Chánh Văn phòng H ND và UBND thành ph , Trư ng Ban T ch c chính quy n thành ph , Th trư ng các S , Ban, Ngành có liên quan, T ng công ty u tư và Phát tri n nhà Hà N i và Ban qu n lý d án u tư và xây d ng Láng H - Thanh Xuân thi hành quy t nh này. T/M U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I K/T CH TNCH PHÓ CH TNCH Hoàng Ân
Đồng bộ tài khoản