intTypePromotion=3

Quyết định số 146/2005/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
67
lượt xem
5
download

Quyết định số 146/2005/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 146/2005/QĐ-TTg về chính sách thu hồi đất sản xuất của các nông trường, lâm trường để giao cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 146/2005/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 146/2005/Q -TTg Hà N i, ngày 15 tháng 6 năm 2005 QUY T NNH V CHÍNH SÁCH THU H I T S N XU T C A CÁC NÔNG TRƯ NG, LÂM TRƯ NG GIAO CHO H NG BÀO DÂN T C THI U S NGHÈO TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Ngh nh s 181/2004/N -CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 c a Chính ph v thi hành Lu t t ai; Theo ngh c a B trư ng B Tài chính QUY T NNH: i u 1.Ban hành chính sách thu h i t s n xu t c a các nông trư ng, lâm trư ng (k c vư n cây lâu năm, r ng tr ng) giao cho h ng bào dân t c thi u s nghèo theo Quy t nh s 134/2004/Q -TTg ngày 20 tháng 7 năm 2004 c a Th tư ng Chính ph v m t s chính sách h tr t s n xu t, t , nhà và nư c sinh ho t cho h ng bào dân t c thi u s nghèo, i s ng khó khăn. i u 2.Vi c thu h i t s n xu t, vư n cây lâu năm, r ng tr ng c a các nông trư ng, lâm trư ng ch ư c th c hi n sau khi ã th c hi n rà soát hi n tr ng s d ng t và i u ch nh quy ho ch s d ng t c a các nông trư ng, lâm trư ng ư c cơ quan nhà nư c có thNm quy n phê duy t theo Quy t nh s 264/2003/Q -TTg ngày 16 tháng 12 năm 2003 c a Th tư ng Chính ph v m t s gi i pháp qu n lý, s d ng t trong các nông, lâm trư ng qu c doanh. i u 3.U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương (sau ây g i chung là U ban nhân dân c p t nh) quy t nh thu h i t s n xu t c a nông trư ng, lâm trư ng giao cho U ban nhân dân qu n, huy n, thành ph , th xã thu c t nh (sau ây g i chung là U ban nhân dân c p huy n) giao cho h ng bào dân t c thi u s nghèo. Vi c b i thư ng t và tài s n ư c th c hi n như sau: 1. V t: a) t s n xu t c a nông trư ng, lâm trư ng ư c giao t trư c ngày 01 tháng 01 năm 1999; khi thu h i, không ư c b i thư ng; b) t s n xu t c a nông trư ng, lâm trư ng ã chuy n sang thuê t ho c ư c nhà nư c cho thuê t sau ngày 01 tháng 01 năm 1999, ã tr ti n thuê t cho nhi u năm ho c tr ti n thuê t cho c th i h n thuê t, khi nhà nư c thu h i ư c b i thư ng chi phí u tư vào t còn l i (g m: ti n thuê t tr trư c còn l i, chi phí san l p m t
  2. b ng và m t s chi phí khác liên quan tr c ti p có căn c ch ng minh ã u tư vào t mà n th i i m Nhà nư c thu h i t còn chưa thu h i ư c). Ti n thuê t ã tr cho th i gian thuê t còn l i ư c xác nh theo th i gian ã tr ti n thuê t còn l i nhân v i ơn giá thuê t c a lo i t ang s d ng ( t s n xu t) t i th i i m thu h i t do U ban nhân dân c p t nh ban hành theo quy nh c a Chính ph nhân v i di n tích t thuê. 2. V vư n cây lâu năm, r ng tr ng trên t b thu h i. a) Vư n cây lâu năm, r ng tr ng c a nông trư ng, lâm trư ng bao g m: cây công nghi p, cây ăn qu , cây l y g , cây l y lá, cây r ng ư c hình thành t ngu n v n vay ho c t ngu n v n u tư c a h gia ình, cá nhân nh n khoán c a nông trư ng, lâm trư ng thì khi Nhà nư c thu h i t ư c b i thư ng theo giá tr hi n có c a vư n cây; giá tr này không bao g m giá tr quy n s d ng t. Giá tr vư n cây lâu năm, r ng tr ng ư c xác nh theo quy nh t i Ngh nh s 197/2004/N -CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 c a Chính ph v b i thư ng, h tr và tái nh cư khi Nhà nư c thu h i t; b) Vư n cây lâu năm, r ng tr ng c a nông trư ng, lâm trư ng ư c hình thành t các ngu n v n khác không thu c quy nh t i i m a kho n này khi Nhà nư c thu h i thì không ư c b i thư ng; c) Cây r ng tái sinh, cây r ng ư c tr ng t ngu n v n ngân sách nhà nư c (k c t ngu n v n c a các d án u tư phát tri n r ng) mà nông trư ng, lâm trư ng ã giao khoán cho h gia ình, cá nhân tr ng, khoanh nuôi, b o v , tái sinh r ng, khi Nhà nư c thu h i ư c b i thư ng v cây r ng tr ng trên t. M c b i thư ng tương ương v i m c phân chia s n phNm do B Tài chính, B Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn quy nh t i Quy t nh s 178/2001/Q -TTg ngày 12 tháng 11 năm 2001 c a Th tư ng Chính ph v quy n hư ng l i, nghĩa v c a h gia ình, cá nhân ư c giao, ư c thuê, nh n khoán r ng và t lâm nghi p. 3. V nhà, công trình xây d ng khác g n li n v i t: a) Nhà, công trình xây d ng khác và các tài s n khác g n li n v i t c a nông trư ng, lâm trư ng ư c u tư, xây d ng ph c v tr c ti p cho s n xu t c a th a (lô) t b thu h i; mà v n u tư các tài s n này ư c hình thành t ngu n v n vay ho c v n u tư h gia ình, cá nhân nh n khoán c a các nông trư ng, lâm trư ng; khi Nhà nư c thu h i t ư c b i thư ng theo quy nh t i Ngh nh s 197/2004/N -CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 c a Chính ph v b i thư ng, h tr và tái nh cư khi Nhà nư c thu h i t; b) Nhà, công trình xây d ng khác... g n li n v i t ư c u tư t các ngu n v n khác không thu c quy nh t i i m a kho n này khi Nhà nư c thu h i thì không ư c b i thư ng. i u 4.Ngu n v n b i thư ng theo quy nh t i i u 3 Quy t nh này bao g m: 1. Ngân sách trung ương m b o kinh phí chi tr ti n b i thư ng v i m c bình quân 5.000.000 ng/ha (năm tri u ng).
  3. 2. U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương quy t nh thu h i t c a nông trư ng, lâm trư ng giao cho h ng bào dân t c thi u s nghèo ph i m b o ph n kinh phí b ng ngu n ngân sách a phương không th p hơn 20% so v i s v n c a ngân sách Trung ương m b o. 3. Ngu n v n h p pháp khác theo quy nh t i kho n 2 i u 5 Quy t nh s 134/2004/Q -TTg ngày 20 tháng 7 năm 2004 c a Th tư ng Chính ph v m t s chính sách h tr t s n xu t, t , nhà và nư c sinh ho t cho h ng bào dân t c thi u s nghèo, i s ng khó khăn. i u 5.Vi c ánh giá l i giá tr vư n cây, r ng tr ng bàn giao. 1. Thành l p H i ng ánh giá l i giá tr vư n cây lâu năm, r ng tr ng, xác nh giá tr tài s n là nhà, các công trình khác (n u có). Thành viên c a H i ng g m: lãnh o S Tài chính là Ch t ch H i ng, các thành viên là i di n S Tài nguyên và Môi trư ng, i di n S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn và các thành viên khác do Ch t ch U ban nhân dân c p t nh quy t nh cho phù h p v i th c t t i a phương. U ban nhân dân c p t nh ư c phép thuê t ch c c a Nhà nư c có ch c năng nh giá tài s n ánh giá l i giá tr vư n cây, r ng tr ng, xác nh giá tr tài s n là nhà, công trình xây d ng khác (n u có). 2. Căn c ánh giá l i giá tr vư n cây, r ng tr ng là th c tr ng vư n cây, r ng tr ng tính theo giá bán vư n cây, r ng tr ng th trư ng a phương t i th i i m bàn giao, ng th i có xem xét giá tr u tư th c t cho vư n cây, r ng tr ng n th i i m bàn giao. i u 6.H ng bào dân t c thi u s nghèo ư c giao t s n xu t t ngu n thu h i t các nông trư ng, lâm trư ng do Ch t ch U ban nhân dân c p huy n quy t nh theo ngh c a Ch t ch U ban nhân dân c p xã và có tham kh o ý ki n c a M t tr n T qu c c p huy n, các cơ quan ch c năng c a huy n. i u 7.Bàn giao t s n xu t, vư n cây, r ng tr ng cho các h ng bào dân t c thi u s nghèo. 1. Vi c bàn giao ư c th c hi n tr c ti p gi a nông trư ng, lâm trư ng có t s n xu t b thu h i v i U ban nhân dân c p huy n và h ng bào dân t c thi u s nghèo. 2. t s n xu t, vư n cây, r ng tr ng ư c u tư không ph i t ngu n v n vay c a các t ch c, h gia ình, cá nhân ho c v n u tư c a h gia ình, cá nhân nh n khoán (bao g m kinh phí khai hoang, u tư vào t, tr ng, chăm sóc vư n cây, r ng) thì bàn giao theo úng quy t nh c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n. 3. t s n xu t, vư n cây, r ng tr ng ư c u tư t ngu n v n vay c a các t ch c, h gia ình, cá nhân ho c u tư t ngu n v n c a h gia ình, cá nhân nh n khoán thì khi thu h i t ph i th c hi n b i thư ng theo quy nh t i i u 3, i u 5 Quy t nh này; ng th i th c hi n bàn giao t, vư n cây, r ng tr ng cho h ng bào dân t c thi u s nghèo theo quy t nh c a U ban nhân dân c p huy n.
  4. 4. N i dung biên b n bàn giao t s n xu t g m: a) Bên giao, nh n và i di n các cơ quan có ch c năng c a a phương; b) V trí, a i m, di n tích, lo i t, th i h n s d ng t (các trích l c b n ); c) Hi n tr ng vư n cây, r ng tr ng; d) T ng giá tr tài s n, vư n cây, r ng tr ng giao cho h gia ình, trong ó: - Giá tr vư n cây, r ng tr ng theo giá ánh giá l i; - Giá tr tài s n là nhà, công trình xây d ng khác g n li n v i t s n xu t. ) Các thông tin khác có liên quan. i u 8.Ghi tăng, gi m tài s n ư c th c hi n như sau: 1. Nông trư ng, lâm trư ng có t s n xu t b Nhà nư c thu h i th c hi n ghi gi m tài s n: nhà, công trình xây d ng khác (n u có)... vư n cây lâu năm, r ng tr ng ã bàn giao theo quy t nh thu h i t và ghi gi m v n ngân sách nhà nư c theo giá tr ghi trên s sách k toán. 2. Ngân sách a phương thanh toán các kho n b i thư ng ti n thuê t tr trư c cho th i gian thuê t còn l i; b i thư ng công trình, nhà t m, vư n cây lâu năm, r ng tr ng ư c u tư t ngu n v n vay ho c u tư t ngu n v n c a h gia ình, cá nhân nh n khoán quy nh t i kho n 3 i u 7 Quy t nh này. i u 9.Quy n l i và nghĩa v c a h ng bào dân t c thi u s nghèo ư c giao t s n xu t do thu h i c a nông trư ng, lâm trư ng. 1.V quy n l i: a) V t s n xu t: có quy n s d ng t và các quy n l i khác theo quy nh c a pháp lu t v t ai; b) V vư n cây, r ng tr ng: ư c qu n lý chăm sóc và ư c hư ng l i t vư n cây, r ng tr ng. 2. V nghĩa v : a) V t s n xu t: S d ng t theo úng m c ích s d ng khi ư c giao ho c cho phép chuy n m c ích s d ng t cùng v i chuy n i cơ c u cây tr ng, v t nuôi theo quy ho ch ư c cơ quan nhà nư c có thNm quy n phê duy t; b) Ch p hành quy nh c a Nhà nư c v qu n lý s d ng t ai, nghĩa v tài chính v t ai và pháp lu t v b o v r ng và lâm nghi p. 3. Không ư c chuy n i, chuy n như ng vư n cây, r ng tr ng do Nhà nư c giao trong th i h n 10 năm, k t ngày ư c giao t. Trư ng h p không còn nhu c u ti p
  5. t c s d ng t s n xu t, vư n cây, r ng tr ng do Nhà nư c giao thì Nhà nư c thu h i và không ư c b i thư ng. i u 10.Trách nhi m c a các cơ quan nhà nư c. 1. B Tài chính ch trì, ph i h p v i B Tài nguyên và Môi trư ng, B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn: a) T ng h p báo cáo c a U ban nhân dân c p t nh v tình hình, k t qu thi hành Quy t nh này; b) Hư ng d n, ki m tra vi c th c hi n c a các a phương và nông trư ng, lâm trư ng; c) Ph i h p v i B K ho ch và u tư b trí, k t h p v i ngu n kinh phí ph c v cho các chương trình, m c tiêu mb o kinh phí th c hi n Quy t nh này. 2. Ch t ch U ban nhân dân c p t nh căn c k t qu rà soát hi n tr ng s d ng t và i u ch nh quy ho ch s d ng t c a các nông trư ng, lâm trư ng; k t qu s p x p, i m i và phát tri n nông trư ng qu c doanh theo quy nh t i Ngh nh s 170/2004/N -CP ngày 22 tháng 9 năm 2004 c a Chính ph v s p x p, i m i và phát tri n nông trư ng qu c doanh và Quy t nh s 264/2003/Q -TTg ngày 16 tháng 12 năm 2003 c a Th tư ng Chính ph v m t s gi i pháp qu n lý, s d ng t trong các nông, lâm trư ng qu c doanh, quy ho ch, k ho ch s d ng t c a a phương ã ư c cơ quan nhà nư c có thNm quy n phê duy t : a) Quy t nh thu h i t s n xu t c a các nông trư ng, lâm trư ng; b) Thành l p H i ng nh giá tài s n ho c giao cho các ơn v , cơ quan có ch c năng xác nh giá tr tài s n nh giá tr tài s n khi thu h i t s n xu t c a nông trư ng, lâm trư ng; c) Ti p nh n, qu n lý và s d ng ngu n v n do ngân sách trung ương b trí t i kho n 1 i u 4 Quy t nh này th c hi n; d) nh kỳ 6 tháng m t l n l p báo cáo tình hình th c hi n thu h i t s n xu t c a các nông trư ng, lâm trư ng, giao cho các h ng bào dân t c thi u s nghèo g i Th tư ng Chính ph , U ban Dân t c, B Tài chính và B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn. 3. B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, B Tài nguyên và Môi trư ng căn c vào ch c năng, nhi m v c a mình hư ng d n các a phương, t ch c có liên quan thi hành Quy t nh này. i u 11.Hi u l c thi hành. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo.
  6. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Phan Văn Kh i ( ã ký)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản