intTypePromotion=1

Quyết định số 146/2005/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
59
lượt xem
1
download

Quyết định số 146/2005/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 146/2005/QĐ-UBND về việc Ban hành Quy chế hoạt động của Tổ công tác liên ngành thông báo giá, kiểm soát giá vật liệu xây dựng trong lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn thành phố do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 146/2005/QĐ-UBND

  1. U BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** S : 146/2005/Q -UBND TP. H Chí Minh, ngày 18 tháng 08 năm 2005 QUY T NNH BAN HÀNH QUY CH HO T NG C A T CÔNG TÁC LIÊN NGÀNH THÔNG BÁO GIÁ, KI M SOÁT GIÁ V T LI U XÂY D NG TRONG LĨNH V C U TƯ XÂY D NG CƠ B N TRÊN NA BÀN THÀNH PH Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t t ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Pháp l nh Giá s 40/PL-UBTVQH10 ngày 26 tháng 4 năm 2004; Căn c Ngh nh s 170/2003/N -CP ngày 25 tháng 12 năm 2003 c a Chính ph v quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Pháp l nh Giá ; Căn c Ngh nh s 16/2005/N -CP ngày 07 tháng 02 năm 2005 c a Chính ph v qu n lý u tư xây d ng công trình ; Căn c Thông tư Liên t ch s 38/TTLT-BTC-BXD ngày 26 tháng 4 năm 2004 c a Liên B Tài chính - B Xây d ng v hư ng d n vi c thông báo, ki m soát giá v t li u xây d ng trong lĩnh v c u tư xây d ng; Ti p theo Quy t nh s 1922/Q -UB ngày 28 tháng 4 năm 2005 c a y ban nhân dân thành ph v thành l p T công tác liên ngành thông báo giá, ki m soát giá v t li u xây d ng trong lĩnh v c u tư xây d ng trên a bàn thành ph ; Xét ngh c a Liên S Tài chính - S Xây d ng t i Công văn s 4418/LSTC-XD- BVG ngày 24 tháng 6 năm 2005 v ban hành Quy ch ho t ng c a T công tác liên ngành thông báo giá, ki m soát giá v t li u xây d ng trong lĩnh v c u tư xây d ng trên a bàn thành ph ; QUY T NNH: Đi u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này Quy ch ho t ng c a T công tác liên ngành thông báo giá, ki m soát giá v t li u xây d ng trong lĩnh v c u tư xây d ng trên a bàn thành ph . Căn c Quy ch này, T công tác liên ngành tri n khai ho t ng thông báo giá, ki m soát giá v t li u xây d ng trong lĩnh v c u tư xây d ng trên a bàn thành ph . Đi u 2. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký và bãi b các quy nh trư c ây trái v i Quy ch ban hành kèm theo Quy t nh này. Đi u 3. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Giám c S N i v , Giám c S Tài chính, Giám c S Xây d ng, Giám c S Giao
  2. thông - Công chính, Giám c S Công nghi p, Giám c S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, Giám c Trung tâm K thu t tiêu chuNn o lư ng ch t lư ng III, các thành viên có tên t i i u 1, i u 2 Quy t nh s 1922/Q -UB ngày 28 th ng 4 năm 2005 c a y ban nhõn dõn thành ph và t ch c, cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. Nơi nh n : TM. Y BAN NHÂN DÂN - Như i u 3 ; - B Tài chính ; KT. CH TNCH - B Xây d ng ; PHÓ CH TNCH - Thư ng tr c Thành y ; - Thư ng tr c H ND thành ph ; - Thư ng tr c UBND thành ph ; - Ban Kinh t -Ngân sách H ND/TP ; - Các S - Ngành thành ph ; - y ban nhân dân các qu n-huy n ; - VP H -UB : PVP/KT, T ; - T TM ; Nguy n Văn ua - Các T NCTH ; - Lưu (TM/P) D. QUY CH HO T NG C A T CÔNG TÁC LIÊN NGÀNH THÔNG BÁO, KI M SOÁT GIÁ V T LI U XÂY D NG TRONG LĨNH V C U TƯ XÂY D NG TRÊN NA BÀN THÀNH PH (Kèm theo Quy t nh s : /2005/Q -UBND ngày tháng 8 năm 2005 c a y ban nhân dân thành ph ) Chương 1: QUY NNH CHUNG i u 1. Quy ch này áp d ng cho ho t ng c a T công tác liên ngành thông báo giá, ki m soát giá v t li u xây d ng trong lĩnh v c u tư xây d ng i v i các lo i v t li u xây d ng ch y u và ph bi n theo úng quy nh t i Ph l c 1 c a Thông tư liên t ch s 38/2004/TTLT-BTC-BXD ngày 26 tháng 4 năm 2004 c a B Tài chính và B Xây d ng, i v i các d án u tư xây d ng công trình s d ng v n ngân sách Nhà nư c, v n tín d ng do Nhà nư c b o lãnh, v n tín d ng u tư phát tri n c a Nhà nư c, v n tín d ng u tư phát tri n c a doanh nghi p Nhà nư c và các ngu n v n khác do doanh nghi p Nhà nư c t vay, t tr không có s b o lãnh c a Nhà nư c quy nh t i kho n I c a Thông tư s 38/2004/TTLT-BTC-BXD ngày 26 tháng 4 năm 2004, M c a, b, Kho n 3, i u 2 c a Ngh nh s 16/2005/N -CP ngày 07 tháng 02 năm 2005 c a Chính ph . T công tác liên ngành có nhi m v kh o sát, xây d ng m ng lư i báo giá; xây d ng thông báo giá v t li u xây d ng phù h p v i m t b ng giá t i a phương hàng quý i v i các lo i v t li u xây d ng ch y u và ph bi n theo úng quy nh t i Ph l c 1 c a Thông tư Liên t ch s 38/2004/TTLT-BTC-BXD ngày 26 tháng 4 năm 2004, trình Giám c S Tài chính và Giám c S Xây d ng ký ban hành. Trư ng h p c n
  3. thi t, hàng tháng Liên S Tài chính - S Xây d ng có th thông báo b sung và i u ch nh giá m t s lo i v t li u m i và các lo i v t li u xây d ng ch y u (s t thép, xi măng, ….) có giá bi n ng l n theo quy nh và theo ch o c a y ban nhân dân thành ph . i u 2. B n thông báo giá v t li u xây d ng dùng làm căn c l p d toán, tính bù tr chi phí v t li u, i u ch nh d toán, ph c v công tác u th u, ch nh th u, thanh toán, quy t toán kh i lư ng xây l p trong t ng th i kỳ. i u 3. M c giá thông báo là m c giá t i a ư c tính vào chi phí v t li u trong công trình xây d ng. Các công trình xây d ng trên a bàn thành ph H Chí Minh (k c các công trình xây d ng do Trung ương qu n lý trên a bàn thành ph ) u ph i th c hi n theo b n thông báo giá do T liên ngành trình Liên S Tài chính - S Xây d ng ký ban hành nh kỳ. i u 4. Các lo i v t li u xây d ng không có trong thông báo giá thì ch u tư và ơn v nh n th u xây l p căn c vào các ch ng t , hoá ơn theo quy nh c a B Tài chính, phù h p v i giá th trư ng t i th i i m mua bán xác nh giá v t li u cho công trình và ph i hoàn toàn ch u trách nhi m v tính trung th c, chính xác c a vi c này. i u 5. i v i giá thi t b trong u tư xây d ng ph i th c hi n theo các quy nh hi n hành c a Nhà nư c. i u 6. T công tác liên ngành có trách nhi m ki m tra, ki m soát thư ng xuyên vi c thông báo giá v t li u xây d ng n hi n trư ng xây l p ng th i b sung, c p nh t nh ng lo i v t li u xây d ng chưa có trong thông báo giá, th c hi n d n theo quy nh trên a bàn thành ph . Chương 2: T CH C VÀ PHÂN CÔNG NHI M V i u 7. Nhi m v c a T trư ng, T phó, các thành viên trong T công tác liên ngành và T chuyên viên giúp vi c : 7.1. S Tài chính : Phó Giám c S - T trư ng : Ch u trách nhi m chung trong i u hành ho t ng c a T , ch trì các phiên h p T , phân công trách nhi m cho các thành viên và x lý công vi c trong T . Ký các văn b n liên quan n vi c thNm nh giá v t li u xây d ng trình y ban nhân dân thành ph và g i các ơn v liên quan. 7.2. S Xây d ng : Phó Giám c S - T phó : Thay m t T trư ng i u hành công vi c khi T trư ng v ng m t và ký các văn b n trình y ban nhân dân thành ph và các cơ quan ch c năng có liên quan. Có ý ki n v ch ng lo i và giá c v t li u xây d ng thư ng xuyên s d ng và phê duy t trong d toán i v i các công trình trên a bàn thành ph .
  4. Có ý ki n v v t li u m i ư c ưa vào xây d ng, c bi t là v qui cách và s m b o tiêu chuNn, ch t lư ng c a t ng lo i v t li u xây d ng. 7.3. Các thành viên c a T : 7.3.1. S Giao thông - Công chính : Thành viên. Có ý ki n v giá c các lo i v t li u xây d ng chuyên ngành do S Giao thông - Công chính thư ng xuyên s d ng và phê duy t d toán. 7.3.2. S Công nghi p : Thành viên. Có ý ki n v danh m c, giá c các lo i v t li u, thi t b chuyên ngành i n thư ng xuyên s d ng trong thi công và phê duy t d toán. 7.3.3. S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn : Thành viên. Có ý ki n v danh m c, giá c các lo i v t li u, thi t b chuyên ngành do S qu n lý và thư ng xuyên s d ng trong thi công và phê duy t d toán. 7.3.4. Trung tâm K thu t tiêu chuNn o lư ng ch t lư ng III: Thành viên. Có ý ki n v danh m c các lo i v t li u xây d ng ch y u v i y ký, mã hi u, tiêu chuNn k thu t theo ph l c 1 c a Thông tư liên t ch s 38/2004/TTLT-BTC- BXD ngày 26 tháng 4 năm 2004 c a B Tài chính - B Xây d ng. 7.4. T chuyên viên giúp vi c : Có biên ch 5 ngư i thu c Ban V t giá-S Tài chính, theo Quy t nh c a S N i v và y ban nhân dân thành ph , làm nhi m v giúp vi c cho T công tác liên ngành trong vi c th c hi n thông báo giá, ki m soát giá v t li u xây d ng, công vi c c th như sau : - T ch c m ng lư i báo giá các cơ quan liên quan c p thành ph , các qu n, huy n, các doanh nghi p s n xu t, kinh doanh v t li u xây d ng và các i lý bán v t li u xây d ng trên a bàn thành ph . - Căn c vào các h sơ, tài li u, văn b n báo giá do các cơ quan, ơn v nói trên cung c p, T chuyên viên t ng h p, xây d ng b n thông báo giá, m i các thành viên d h p thông qua và l p biên b n cu c h p, l p t trình, trình T liên ngành. - Thu th p thông tin, kh o sát giá th trư ng v giá v t li u xây d ng và xu t giá, ng th i có bi n pháp xác nh chính xác giá, tránh lãng phí, th t thoát và chi t kh u Nn tàng trong báo giá c a các ơn v cung c p nh kỳ. - T ch c, s p x p th i gian h p hàng tháng, hàng quý. - T ng h p giá v t li u xây d ng trình T công tác liên ngành.
  5. - ưa lên Website c a y ban nhân dân thành ph , c a S Tài chính, S Xây d ng, S Giao thông - Công chính, S Công nghi p, S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn. - In thành Thông báo giá g i cho các cơ quan Nhà nư c có liên quan c p thành ph và các qu n-huy n. - Dán công khai t i S Tài chính, S Xây d ng, S Giao thông- Công chính, S Công nghi p, S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn. i u 8. Kinh phí ho t ng : Kinh phí ho t ng c a T công tác liên ngành s do ngân sách thành ph c p theo m c chi ư c y ban nhân dân thành ph phê duy t. Chương 3: CH LÀM VI C i u 9. nh kỳ hàng quý (tu n cu i cùng c a tháng cu i quý) T công tác liên ngành h p ít nh t m t l n rà soát l i b n giá v t li u, tu n l u c a tháng u c a quý sau trình Giám c S Tài chính và Giám c S Xây d ng ký phát hành b ng thông báo giá v t li u xây d ng trong lĩnh v c u tư xây d ng trên a bàn thành ph như ph l c 1- kèm theo Thông tư liên t ch s 38/2004/TTLT-BTC-BXD ngày 26 tháng 4 năm 2004 c a B Tài chính - B Xây d ng. Trong trư ng h p c n thi t thì T trư ng có th tri u t p các thành viên n d h p thông báo b sung và i u ch nh giá m t s v t li u m i và các lo i v t li u ch y u có giá bi n ng l n. i u 10. Nguyên t c làm vi c : - Các thành viên ư c c vào T là ngư i ư c giao thNm quy n thay m t cơ quan c a mình tham gia ý ki n tr c ti p quy t nh và ch u trách nhi m v quy t nh trong vi c thNm nh giá v t li u xây d ng. - M i l n h p ph i có trên 2/3 thành viên tham d . - Trư c m i l n h p ph i chuy n trư c cho các thành viên văn b n có ý ki n. - T công tác liên ngành làm vi c theo nguyên t c t p th th ng nh t ý ki n, các ý ki n c a các thành viên nêu u ư c tôn tr ng và ưa ra th o lu n i n th ng nh t. N u v ng m t ph i có ý ki n b ng văn b n chính th c và xem như có m t. - Trư ng h p sau khi th o lu n v n còn ý ki n khác nhau thì bi u quy t l y a s n u v n chưa th ng nh t thì ý ki n T trư ng là quy t nh, T chuyên viên giúp vi c s t ng h p trình T liên ngành T liên ngành trình lãnh o S Tài chính và S Xây d ng ký phát hành b n thông báo giá v t li u xây d ng. i u 11. Ch làm vi c :
  6. - T trư ng, T phó, các thành viên và T chuyên viên giúp vi c c a T công tác liên ngành làm vi c theo ch kiêm nhi m, nh kỳ h p m i quý t i S Tài chính. Trư ng h p có yêu c u t xu t theo ch o c a y ban nhân dân thành ph ph i công b ngay giá v t li u xây d ng tăng t bi n thì T trư ng tri u t p các thành viên c a T h p cho ý ki n v giá v t li u xây d ng c n thông báo hàng tháng. - Trư ng h p thành viên c a cơ quan ư c c tham gia vào T không th d h p thì ph i có gi y y quy n c a cơ quan c cán b tham gia vào T có quy n có ý ki n và ch u trách nhi m v ý ki n c a mình trong công tác thNm nh giá v t li u xây d ng. - Th trư ng các cơ quan thành viên T liên ngành ch u trách nhi m v s v ng m t ngư i c a cơ quan mình trong cu c h p và xem như ng ý k t lu n c a T trư ng ho c T phó. i u 12. Các thành viên c a T có trách nhi m nghiên c u trư c h sơ thu c ch c năng qu n lý c a mình, cũng như h sơ, tài li u do S Tài chính g i chuNn b ý ki n t i cu c h p. Trong cu c h p, các thành viên có quy n b o lưu ý ki n c a mình, n u trong cu c h p có nh ng ý ki n phát sinh m i do các thành viên khác cung c p mà thành viên d h p không th quy t nh ư c thì trong th i gian 01 ngày thành viên này ph i xin ý ki n c a lãnh o cơ quan mình và ph n h i l i cho T trư ng ghi vào biên b n cu c h p. Căn c vào ý ki n ph n h i c a thành viên này, n u th y c n thi t và h p lý T trư ng s t ch c h p l i, n u th y không c n thi t s ghi vào biên b n cu c h p và T trư ng xu t bi n pháp x lý. i u 13. Trong trư ng h p T trư ng v ng m t thì y quy n cho T phó ch trì h p ký các văn b n, báo cáo trình y ban nhân dân thành ph xem xét quy t nh. Chương 4: ĐI U KHO N THI HÀNH i u 14. T công tác liên ngành ph i h p v i các cơ quan có liên quan c p thành ph , các qu n-huy n, các doanh nghi p s n xu t - kinh doanh và các i lý bán v t li u xây d ng hàng tháng ho c quý có văn b n báo giá theo ngh c a T . i u 15. Th trư ng các S -Ngành, các t ch c, cá nhân có liên quan và các thành viên tham gia T công tác liên ngành thông báo giá, ki m soát giá v t li u xây d ng trong lĩnh v c u tư xây d ng cơ b n trên a bàn thành ph nghiêm túc th c hi n Quy ch này. Trong quá trình th c hi n, n u có gì vư ng m c thì báo cáo, xu t y ban nhân dân thành ph s a i, b sung Quy ch này cho phù h p./.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản