Quyết định số 1460/QĐ-BNV

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
53
lượt xem
2
download

Quyết định số 1460/QĐ-BNV

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1460/QĐ-BNV về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức ngành thể dục thể thao do Bộ Nội vụ ban hành để thu hồi và hủy bỏ Quyết định số 09/2007/QĐ-BNV ngày 05 tháng 12 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Vội vụ về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức ngành thể dục thể thao

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1460/QĐ-BNV

  1. B N IV C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------ NAM c l p – T do – H nh phúc ------------- S : 1460/Q -BNV Hà N i, ngày 31 tháng 12 năm 2007 QUY T NNH V VI C THU H I VÀ H Y B QUY T NNH S 09/2007/Q -BNV NGÀY 05 THÁNG 12 NĂM 2007 C A B TRƯ NG B N I V V VI C BAN HÀNH TIÊU CHU N NGHI P V CÁC NG CH VIÊN CH C NGÀNH TH D C TH THAO Căn c Lu t t ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t ban hành văn b n quy ph m pháp lu t ngày 12 tháng 11 năm 1996 và Lu t s 02/2002/QH11 ngày 16 tháng 12 năm 2002 s a i, b sung m t s i u c a Lu t ban hành văn b n quy ph m pháp lu t; Căn c Ngh nh s 178/2007/N -CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B , cơ quan ngang B ; Căn c Ngh nh s 45/2003/N -CP ngày 09 tháng 05 năm 2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B N i V ; Xét ngh c a V trư ng V Công ch c – Viên ch c và V trư ng V Pháp ch , QUY T NNH: i u 1. Nay thu h i và h y b Quy t nh s 09/2007/Q -BNV ngày 05 tháng 12 năm 2007 c a B trư ng B N i v v vi c ban hành tiêu chuNn nghi p v c a các ng ch viên ch c ngành Th d c th thao. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký. i u 3. B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. B TRƯ NG Tr n Văn Tu n
Đồng bộ tài khoản