intTypePromotion=3

Quyết định số 1462/QĐ-UBND

Chia sẻ: Dung Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:19

0
45
lượt xem
3
download

Quyết định số 1462/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1462/QĐ-UBND về việc điều hòa kế hoạch vốn đầu tư XDCB, vốn CTMTQG, vốn vay kiên cố hóa kênh mương, CSHT và giao thông nông thôn năm 2008, tỉnh bình phước do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1462/QĐ-UBND

 1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM T NH BÌNH PHƯ C Đ c l p – T do – H nh phúc ------- -------------- S : 1462/QĐ-UBND Đ ng Xoài, ngày 26 tháng 05 năm 2009 QUY T Đ NH ĐI U HÒA K HO CH V N Đ U TƯ XDCB, V N CTMTQG, V N VAY KCH KÊNH MƯƠNG, CSHT VÀ GIAO THÔNG NÔNG THÔN NĂM 2008, T NH BÌNH PHƯ C CH T CH Y BAN NHÂN DÂN T NH Căn c Lu t T ch c HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Căn c Quy t đ nh s 2747/QĐ-UBND ngày 05/12/2007 c a UBND t nh giao ch tiêu kinh t - xã h i và đ u tư phát tri n năm 2008, t nh Bình Phư c; Căn c Quy t đ nh s 1519/QĐ-UBND ngày 04/8/2008 c a UBND t nh đi u ch nh, b sung v n đ u tư XDCB, v n CTMTQG, v n vay kiên c hóa kênh mương năm 2008; Căn c Quy t đ nh s 2452/QĐ-UBND ngày 12/11/2008 c a UBND t nh đi u ch nh, b sung v n đ u tư XDCB, v n CTMTQG, v n vay kiên c hóa kênh mương, CSHT và giao thông nông thôn năm 2008; Căn c Quy t đ nh s 368/QĐ-UBND ngày 24/2/2009 c a UBND t nh đi u hòa k ho ch v n đ u tư XDCB, v n CTMTQG, v n vay kiên c hóa kênh mương, CSHT và giao thông nông thôn năm 2008 c a S GTVT và BQL các KCN; Căn c Quy t đ nh s 608/QĐ-UBND ngày 12/3/2009 c a UBND t nh đi u hòa k ho ch v n đ u tư XDCB, v n CTMTQG, v n vay kiên c hóa kênh mương, CSHT và giao thông nông thôn năm 2008 c a Ban Dân t c và Chi c c Phát tri n nông thôn; Căn c Quy t đ nh s 610/QĐ-UBND ngày 12/3/2009 c a UBND t nh đi u hòa k ho ch v n đ u tư XDCB, v n CTMTQG; v n vay kiên c hóa kênh mương, CSHT và giao thông nông thôn năm 2008 c a Đài PTTH và S VHTT&DL; Xét đ ngh c a S K ho ch và Đ u tư t i T trình s 584/TTr-SKHĐT ngày 22/5/2009, QUY T Đ NH: Đi u 1. Đi u hòa k ho ch v n đ u tư XDCB, v n CTMTQG, v n vay kiên c hóa kênh mương, CSHT và giao thông nông thôn năm 2008 (B ng k ho ch chi ti t kèm theo). Đi u 2. 1. Quy t đ nh này thay th các Quy t đ nh s : 368/QĐ-UBND ngày 24/2/2009; 608/QĐ-UBND ngày 12/3/2009 và 610/QĐ-UBND ngày 12/3/2009 c a UBND t nh. 2. Các danh m c, k ho ch v n không đi u hòa v n th c hi n theo Quy t đ nh s 2452/QĐ- UBND ngày 12/11/2008 c a UBND t nh. Đi u 3. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND t nh; Giám đ c các s , ban, ngành, Ch t ch UBND các huy n, th xã và Th trư ng các đơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này k t ngày ký. CH T CH Nơi nh n: - VPCP, B KH&ĐT, B TC. - TTTU, TTHĐND t nh; - Ch t ch, các Phó Ch t ch; - Các Ban Đ ng, các Ban HĐND t nh; - UBMTTQVN, các h i, đoàn th t nh, Trương T n Thi u - Như Đi u 3; - LĐVP, CV: Các kh i; - Lưu VT.
 2. K HO CH ĐI U HÒA V N Đ U TƯ XDCB NĂM 2009 T NH BÌNH PHƯ C (Kèm theo Quy t đ nh 1462/QĐ-UBND ngày 26/5/2009 c a UBND t nh) Đơn v : Tri u đ ng K HO CH 2008 K HO CH ĐI U HÒA STT DANH M C D ÁN V n TW h V n TW CH Đ U TƯ T NG V n T NG V n tr theo h tr theo C NG XDCB C NG XDCB m c tiêu m c tiêu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 T NG C NG V N TRONG NƯ C 135,239 97,689 37,550 135,239 97,689 37,550 V N C P T NH QU N LÝ 135,239 97,689 37,550 135,239 97,689 37,550 I CÔNG NGHI P 4,120 2,470 1,650 3,603 2,047 1,556 D án chuy n ti p 4,120 2,470 1,650 3,603 2,047 1,556 1 Mương thoát nư c ngoài hàng rào KCN Minh 1,500 1,500 1,156 1,156 Ban QL các Khu công nghi p Hưng 2 Kênh tiêu nư c khu CN Chơn Thành 1,000 1,000 446 466 Ban QL các Khu công nghi p 3 H tr XD đư ng đi n t c a kh u Hoàng Di u 850 850 727 727 S Công Thương đ n trung tâm huy n Keosima t nh Munđunkiri - Vương qu c Campuchia 4 Đư ng s 5 Khu CN Chơn Thành (BTNN) 60 60 20 20 Ban QL các Khu công nghi p 5 Đư ng s 7 Khu CN Chơn Thành (BTNN) 60 60 20 20 Ban QL các Khu công nghi p 6 TTKL đư ng vào khu CN Tân Thành 300 300 211 211 Ban QL các Khu công nghi p 7 Đư ng s 4 Khu CN Chơn Thành 350 350 70 70 Ban QL các Khu công nghi p 8 B i thư ng, h tr GPMB khu đ t 218.307,5m2 15 15 Ban QL các Khu công nghi p giao cho Cty TNHH Word TecVina 9 B i thư ng, h tr b sung cho các h gia đình, 568 4 564 Ban QL các Khu công nghi p
 3. cá nhân thu c d án: Đư ng vào tr c chính KCN Tân Thành 10 San l p, nâng cao m t b ng khu đ t giao cho 290 40 250 Ban QL các Khu công nghi p Cty TNHH World TecVina 11 H th ng chi u sáng và rà phá bom mìn KCN 37 37 Ban QL các Khu công nghi p Chơn Thành (chi phí giám sát) 12 Chi phí quy t toán các d án 43 43 Ban QL các Khu công nghi p II NÔNG NGHI P-PHÁT TRI N NÔNG THÔN 26,233 6,923 19,310 25,958 7,648 18,310 D án chuy n ti p 5,650 5,650 0 5,606 5,606 0 1 Xây d ng tr s Vư n QG.BGM 5,650 5,650 4,926 4,926 Vư n QG Bù Gia M p 2 Tr i cá gi ng th y s n c p I (GĐ 2) 600 600 S Nông nghi p và PTNT 3 Đ i ng h ch a nư c Đ ng Xoài 80 80 S Nông nghi p và PTNT D án kh i công m i 20,583 1,273 19,310 20,352 2,042 18,310 1 Đ u tư theo Quy t đ nh 193/2006/QĐ-TTg ngày 4,273 273 4,000 4,273 273 4,000 Chi c c phát tri n nông thôn 24/8/2006 và Quy t đ nh s 33/2007/QĐ-TTg ngày 05/3/2007 c a Th tư ng Chính ph 1.1 D.A n đ nh dân DCTD Đak Nhau – Th Sơn 1,000 1,000 1,210 1,210 Chi c c phát tri n nông thôn (Bù Đăng) 1.2 DA n đ nh dân DCTD Tân Phư c – Đ ng Ti n 400 400 560 560 Chi c c phát tri n nông thôn (Đ ng Phú) 1.3 DA n đ nh dân DCTD Đak Ơ (Phư c Long) 2,600 2,600 2,230 0 2,230 Chi c c phát tri n nông thôn 1.4 TTKL hoàn thành các công trình năm 2007 253 253 253 253 Chi c c phát tri n nông thôn 1.5 Các công trình kh i công m i 20 20 20 20 Chi c c phát tri n nông thôn 2 D án n đ nh dân cư và D án di d i, n đ nh 3,600 1,000 2,600 3,000 3,000 S Nông nghi p và PTNT dân DCTD ra kh i lâm ph n r ng phòng h 2.1 D án n đ nh dân di cư t do trong lâm ph n 1,700 1,000 700 1,100 1,100 S Nông nghi p và PTNT Ban QL r ng phòng h Bù Gia Phúc
 4. 2.2 D án n đ nh dân di cư t do trong lâm ph n 400 400 400 400 UBND huy n Bù Đăng Ban QL r ng phòng h Bom Bo 2.3 D án n đ nh dân di cư t do trong lâm ph n 700 700 700 700 UBND huy n Bù Đăng Ban QL r ng phòng h Đ ng Nai 2.4 D án n đ nh dân di cư t do trong lâm ph n 800 800 800 800 UBND huy n Phư c Long Ban QL r ng phòng h Đ c Mai 3 D án giao thông vùng dân cư, s n xu t chương 8,210 8,210 8,010 0 8,010 Ban Dân t c t nh trình 134 3.1 Đư ng vào khu đ t thu c Chương trình 134 t i 1,670 1,670 1,669 1,669 Ban Dân t c t nh xã Thanh Lương – Bình Long 3.2 Đư ng giao thông đi vào khu đ t s n xu t 1,600 1,600 1,477 1,477 Ban Dân t c t nh Chương trình 134 t i xã Phư c Thi n – Bù Đ p 3.3 Đư ng giao thông đi vào khu đ t s n xu t 1,600 1,600 1,596 1,596 Ban Dân t c t nh Chương trình 134 t i xã L c Thành –L c Ninh 3.4 Đư ng giao thông NT t thôn 3 đi thôn 5 vào 1,400 1,400 877 877 Ban Dân t c t nh khu đ t s n xu t thu c CT 134 t i xã Bom Bo – Bù Đăng 3.5 XD đư ng vào khu đ t thu c chương trình 134 670 670 741 741 Ban Dân t c t nh t i xã Đak Nhau, huy n Bù Đăng dài 6357m 3.6 XD đư ng vào khu đ t s n xu t thu c chương 650 650 800 800 Ban Dân t c t nh trình 134 t i xã Phú Nghĩa, huy n Phư c Long dài 3881m 3.7 XD đư ng GTNT và c u vào khu đ t s n xu t 620 620 850 850 Ban Dân t c t nh thu c chương trình 134 t i xã Đ ng Tâm, huy n Đ ng Phú dài 5678,5m 4 XD thí đi m các mô hình trình di n nông – lâm 1,000 1,000 300 300 Trung tâm khuy n nông t nh k t h p trên vùng QH phòng h r t xung y u nhưng không còn r ng t nhiên 5 S a ch a, nâng c p h th ng th y l i M26 3,500 3,500 4,769 1,769 3,000 S Nông nghi p và PTNT
 5. III GIAO THÔNG 21,813 21,813 0 29,244 29,244 0 D án chuy n ti p 14,500 14,500 0 13,535 13,535 0 1 Đư ng Lê Du n t QL14 đ n đư ng Hùng 2,500 2,500 3,114 3,114 S Giao thông VT Vương 2 M r ng QL 14 t km937+110-km947+110 1,000 1,000 591 591 S Giao thông VT 3 Nâng c p đư ng Tr n Hưng Đ o (đo n t 1,000 1,000 670 670 S Giao thông VT Trư ng Chinh đ n đư ng Quy ho ch s 14A, th xã Đ ng Xoài) 4 Đư ng vành đai và khu dân cư h Sa Cát 10,000 10,000 9,160 9,160 S Nông nghi p và PTNT D án kh i công m i 7,313 7,313 0 15,709 15,709 0 1 XD đư ng Đ ng Phú - Bình Long 290 290 S Giao thông - VT 2 Đư ng Lê Quý Đôn - th xã ĐX 7,313 7,313 15,419 15,419 UBND th xã Đ ng Xoài IV H T NG CÔNG C NG 2,500 2,500 0 2,000 2,000 0 D án kh i công m i 2,500 2,500 0 2,000 2,000 0 1 V a hè, H th ng nư c đư ng Tr n Hưng Đ o 2,500 2,500 2,000 2,000 S Xây d ng (đo n t Nguy n Th Minh Khai đ n Trư ng Chinh) V THƯƠNG M I – DU L CH 4,000 0 4,000 30 30 0 D án chuy n ti p 0 0 0 30 30 0 1 Đư ng BT ciment khu du l ch tr ng c Bù L ch 30 30 S Công Thương D án kh i công m i 4,000 0 4,000 0 0 0 1 C p nư c khu du l ch Bà Rá – Thác Mơ 4,000 4,000 0 0 S VH-TT và Du l ch VI C P NƯ C 4,900 1,900 3,000 1,870 1,370 500 D án kh i công m i 4,900 1,900 3,000 1,870 1,370 500 1 Đ i ng D án h th ng c p nư c s ch Khu CN 3,000 3,000 500 500 Công ty c p thoát nư c Bình c p nư c Chơn Thành (GĐ 1) Phư c
 6. 2 H th ng tuy n phân ph i nư c khu TĐC m 1,900 1,900 1,370 1,370 Công ty c p thoát nư c Bình r ng thu c TTHC t nh Phư c VII GIÁO D C – ĐÀO T O 33,690 31,650 2,040 29,026 27,625 1,401 D án chuy n ti p 23,690 21,650 2,040 22,210 20,809 1,401 1 Đ i ng d án phát tri n giáo d c THCS 2 2,040 2,040 1,401 1,401 S Giáo d c – ĐT (ADB) 2 Trư ng PTTH Đ ng Phú 2,000 2,000 2,750 2,750 S Giáo d c – ĐT 3 Trư ng Đào t o ngh 4,500 4,500 3,500 3,500 S Lao đ ng - TBXH 4 Trang thi t b Trư ng PTTH Chuyên Quang 1,550 1,550 1,592 1,592 Trư ng PTTH chuyên Quang Trung Trung 5 10 phòng h c l u Trung tâm GDTX Đ ng Phú 3,000 3,000 2,750 2,750 S Giáo d c – ĐT 6 10 phòng h c l u Trung tâm GDTX Chơn Thành 3,000 3,000 2,650 2,650 S Giáo d c – ĐT 7 10 phòng h c l u Trung tâm GDTX Phư c Long 2,300 2,300 1,900 1,900 S Giáo d c – ĐT 8 10 phòng h c l u Trư ng c p 2, 3 Lương Th 2,700 2,700 2,300 2,300 S Giáo d c – ĐT Vinh – Bù Đăng 9 10 phòng h c l u Trư ng c p 2, 3 Bù Nho – 2,300 2,300 1,900 1,900 S Giáo d c – ĐT Phư c Long 10 Trư ng c p 2, 3 Đăc Ơ 300 300 15 15 UBND huy n Phư c Long 11 TTKL ký túc xá sinh viên Bình Phư c 1,452 1,452 S Giáo d c – ĐT D án kh i công m i 10,000 10,000 0 6,816 6,816 0 1 Trư ng THPT L c Thái 5,000 5,000 816 816 S Giáo d c – ĐT 2 Trư ng THPT Chơn Thành 5,000 5,000 6,000 6,000 S Giáo d c – ĐT VIII YT 6,900 6,900 0 8,928 5,739 3,189 D án chuy n ti p 6,900 6,900 0 8,928 5,739 3,189 1 TTKL D án y t nông thôn (ngoài t l v n đ i 2,850 2,850 5,245 2,056 3,189 S Yt ng)
 7. 2 TTKL Trung tâm Phòng ch ng s t rét 250 250 7 7 S Yt 3 H th ng thông tin và ch ng sét – B nh vi n ĐK 1,800 1,800 1,900 1,900 B nh vi n Đa khoa t nh t nh 4 C i t o c u n i và l p đ t thang máy - B nh 1,300 1,300 1,700 1,700 B nh vi n Đa khoa t nh vi n ĐK t nh 5 Trung tâm y t d phòng t nh (bao g m các 500 500 16 16 S Yt h ng m c còn l i) 6 S a ch a và trang thi t b Trung tâm châm c u 200 200 60 60 S Yt Đông y IX KHOA H C – CÔNG NGH 440 440 0 1,535 1,535 0 D án chuy n ti p 440 440 0 1,535 1,535 0 1 Đưa CNTT đ n các xã khó khăn 130 130 0 0 S Khoa h c – CN 2 Thi t b phòng ki m nghi m – Chi c c Tiêu 90 90 5 5 S Khoa h c – CN chu n- ĐLCL 3 Mua s m trang thi t b ph c v gi ng d y môn 180 180 0 0 S Khoa h c – CN tin h c trong các trư ng PT 4 TTKL phòng nuôi c y t bào th c v t và phát 40 40 30 30 S Khoa h c – CN tri n nuôi c y mô – Trung tâm ng d ng KHCN 5 ng d ng CNTT trong qu n lý GD-ĐT 1,500 1,500 S Giáo d c – ĐT X VĂN HÓA – XÃ H I 20,626 13,776 6,850 22,631 11,331 11,300 D án chuy n ti p 13,316 6,466 6,850 15,511 4,211 11,300 1 Sân v n đ ng t nh 1,650 1,650 1,300 1,300 S VH-TT và Du l ch 2 Sân qu n v t và h ng m c ph tr 5,200 5,200 3,000 3,000 S VH-TT và Du l ch 3 C ng, hàng rào khu Trung tâm TDTT 6,416 6,416 6,211 4,211 2,000 S VH-TT và Du l ch 4 Sân t p (bóng đá, bóng r , c u mây, bóng 50 50 1,000 1,000 S VH-TT và Du l ch chuy n) – Trung tâm TDTT
 8. 5 H tr huy n Bù Đ p (Nhà thi đ u đa năng) 4,000 4,000 UBND huy n Bù Đ p (V n phân c p) Chu n b th c hi n d án 7,310 7,310 0 7,120 7,120 0 1 D án Trung tâm Văn hóa t nh (GPMB) 3,860 3,860 3,780 3,780 S VH-TT và Du l ch 2 D án Thư vi n t nh (GPMB) 3,450 3,450 3,340 3,340 S VH-TT và Du l ch XI QU N LÝ NHÀ NƯ C 1,367 1,367 0 696 696 0 D án kh i công m i 1,367 1,367 0 696 696 0 1 C i t o, s a ch a Tr s Ban T ch c T nh y 90 90 0 0 Ban t ch c T nh y 2 Tr s ngành NN&PTNT 1,277 1,277 696 696 S Nông nghi p và PTNT XII QU C PHÒNG – AN NINH 0 0 0 920 920 0 D án kh i công m i 0 0 0 920 920 0 1 Nhà CB, chi n s đ i đ i thông tin – B CHQS 620 620 B Ch huy QS t nh t nh XIII QUY HO CH – CHU N B Đ U TƯ 8,650 7,950 700 8,798 7,504 1,294 Quy ho ch 600 600 0 627 277 350 1 Quy ho ch ngành giáo d c – đào t o 80 80 0 0 S Giáo d c – ĐT 2 Quy ho ch ngành y t 120 120 0 0 S Yt 3 D án quy ho ch đi u ch nh, b sung m t s 350 350 Ban QL các khu công nghi p khu công nghi p c a t nh Bình Phư c vào quy ho ch phát tri n các khu công nghi p Vi t Nam đ n năm 2020 4 Quy ho ch chăn nuôi gia súc 400 400 277 277 S Nông nghi p và PTNT Chu n b đ u tư 8,050 7,350 700 8,171 7,227 944 1 GTĐB Phân khu hành chính d ch v thu c d án 110 110 0 0 Vư n QG Bù Gia M p vư n qu c gia 2 GTĐB khu công nghi p Chơn Thành (500ha) và 700 700 444 444 Ban QL các khu công nghi p
 9. nhà công nhân (43ha) 3 CBĐT khách s n t nh Bình Phư c 400 400 860 860 Văn phòng UBND t nh 4 H th ng th y l i Sơn L i 450 450 363 363 S Nông nghi p và PTNT 5 H th ng th y l i Ba Veng 250 250 183 183 S Nông nghi p và PTNT 6 D án tái đ nh cư khu v c Đa Bông Cua – huy n 500 500 800 500 300 S Nông nghi p và PTNT Bù Đăng 7 CBĐT Qu c Môn 50 50 28 28 Ban QL khu KT c a kh u 8 M r ng m t đư ng s i đ đư ng ĐT 759 300 300 290 290 S Giao thông - VT 9 C u, đư ng h tr t nh Kratie (CPC) t ngã 3 300 300 284 284 S Giao thông - VT QL7 p Miên Chây, xã Sroc Cha, huy n Snoul đ n mũi Chiu Riu, xã L c Th nh, huy n L c Ninh 10 Nâng c p láng nh a đư ng Thanh Bình – Tân 300 300 278 278 S Giao thông - VT Hưng 11 Nâng c p láng nh a đư ng ĐT755 t ngã tư 300 300 282 282 S Giao thông - VT Th ng Nh t huy n Bù Đăng đ n huy n Đ ng Phú 12 H i trư ng B CH b đ i biên phòng 60 60 0 0 B CH b đ i biên phòng 13 Đư ng vào đ n biên phòng 783 – Đ c Ơ, huy n 400 400 636 636 B CH b đ i biên phòng Phư c Long (Đo n 1 và 2) 14 Xây d ng 12 phòng h c Trư ng c p 2, 3 Nha 100 100 135 135 S Giáo d c – ĐT Bích, huy n Chơn Thành 15 Xây d ng 12 phòng h c, nhà hi u b Trư ng 150 150 90 90 S Giáo d c – ĐT c p 2, 3 Đ ng Ti n, huy n Đ ng Phú. 16 Xây d ng 12 phòng h c trư ng c p 2, 3 L c 100 100 135 135 S Giáo d c – ĐT Hi p, huy n L c Ninh 17 Xây d ng 12 phòng h c trư ng c p 2, 3 Đa Kia 100 100 135 135 S Giáo d c – ĐT huy n Phư c Long
 10. 18 Xây d ng 06 phòng h c Trung tâm giáo d c 60 60 70 70 S Giáo d c – ĐT thư ng xuyên huy n Bù Đăng 19 Xây d ng 04 phòng ch c năng Trung tâm giáo 50 50 55 55 S Giáo d c – ĐT d c thư ng xuyên huy n L c Ninh 20 Xây d ng nhà hi u b Trư ng THPT Nguy n 70 70 55 55 S Giáo d c – ĐT Khuy n, huy n Phư c Long 21 Xây d ng nhà hi u b trư ng c p 2, 3 Lương 70 70 35 35 S Giáo d c – ĐT Th Vinh, huy n Bù Đăng 22 Xây d ng Nhà hi u b Trư ng THPT Nguy n 70 70 50 50 S Giáo d c – ĐT Du, th xã Đ ng Xoài 23 Xây d ng nhà hi u b Trư ng THPT Phư c 70 70 0 0 S Giáo d c – ĐT Bình, huy n Phư c Long 24 Xây d ng Trung tâm giáo d c thư ng xuyên t nh 100 100 170 170 S Giáo d c – ĐT (giai đo n 2) 25 Mua s m b lưu tr đi n cho máy phát hình 30 30 0 0 Đài PTTH (UPS) 26 Mua s m camera phim trư ng Đài PTTH 110 110 0 0 Đài PTTH 27 CBĐT Trung tâm phòng ch ng HIV-AIDS 140 140 80 80 S Yt 28 CBĐT Th m nh a, h th ng thoát nư c, v a hè, 200 200 71 71 S Xây d ng đi n chi u sáng đư ng Tr n Hưng Đ o t Hai Bà Trưng đ n đư ng Tr n Phú th xã Đ ng Xoài 29 CBĐT Th m nh a, h th ng thoát nư c, v a hè, 200 200 126 126 S Xây d ng đi n chi u sáng các tuy n đư ng trong khu quy ho ch Đông B c đư ng Hùng Vương th xã Đ ng Xoài 30 CBĐT Th m nh a, h th ng thoát nư c, v a hè, 200 200 118 118 S Xây d ng đi n chi u sáng các tuy n đư ng m t c t 23m, 28m thu c KP. Phú Thanh th xã Đ ng Xoài 31 CBĐT Th m nh a, h th ng thoát nư c, v a hè, 200 200 102 102 S Xây d ng
 11. đi n chi u sáng các tuy n đư ng m t c t 13m, 17m thu c khu ph Phú Thanh th xã Đ ng Xoài 32 CBĐT làng nh a đo n đư ng t Tr n Hưng 200 200 0 0 S Xây d ng Đ o đ n nhà khách t nh 33 Xây d ng chương trình phát tri n nhà t nh 120 120 55 55 S Xây d ng Bình Phư c giai đo n đ n năm 2010, t m nhìn đ n 2020 34 Tr s đ i qu n lý th trư ng s 3 huy n Bù 35 35 0 0 Chi c c Qu n lý th trư ng Đăng 35 Tr s đ i qu n lý th trư ng s 6 Th xã Đ ng 55 55 41 41 Chi c c Qu n lý th trư ng Xoài 36 CBĐT 10 d án phát tri n cơ s h t ng vùng 1,500 1,500 1,700 1,500 200 Ban Dân t c đ ng bào dân t c l ng ghép v i CT 134 37 CBĐT h th ng th y l i Bù Ka 500 500 S Nông nghi p và PTNT K HO CH ĐI U HÒA V N CHƯƠNG TRÌNH M C TIÊU QU C GIA NĂM 2008 (Kèm theo Quy t đ nh s 1462/QĐ-UBND ngày 26/5/2009 c a UBND t nh) K ho ch 2008 K ho ch đi u hòa STT Tên Chương trình m c tiêu V n V n Ch đ u tư Ghi chú T ng v n V n SN T ng v n V n SN ĐTPT ĐTPT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I Chương trình dân s - k ho ch hóa Gia đình 5.096 322 4.774 5.096 322 4.774 S Yt 1 Truy n thông giáo d c thay đ i hành vi 1.093 1.093 1.005 1.005 2 Nâng cao ch t lư ng thông tin qu n lý chuyên ngành 382 382 373 373 DA-KHHGĐ 3 Th nghi m, m r ng m t s mô hình, gi i pháp can 493 493 493 493 thi p, góp ph n nâng cao ch t lư ng dân s Vi t Nam
 12. 4 Nâng cao năng l c qu n lý, đi u hành và t ch c th c 1.425 1.425 1.416 1.416 hi n chương trình 5 Nâng cao ch t lư ng d ch v KHHGĐ 1.262 1.262 1.262 1.262 6 Đ m b o h u c n và đ y m ng ti p th xã h i các 119 119 225 225 phương pháp tránh thai 7 Nâng c p, c i t o Tr s làm vi c UB Dân s Gia đình 322 322 322 322 và Tr em t nh II Chương trình m c tiêu Qu c gia v vi c làm 1.110 1.000 110 1.110 1.000 110 S Lao đ ng – Thương binh & Xã h i III Chương trình m c tiêu qu c gia gi m nghèo 1.464 0 1.464 1.464 0 1.464 S Lao đ ng – Thương binh & Xã h i IV Chương trình phòng ch ng m t s b nh xã h i, b nh 3.692 0 3.692 3.692 0 3.692 S Yt d ch nguy hi m và HIV/AIDS V Chương trình Giáo d c – Đào t o 59.447 0 59.447 59.447 0 59.447 1 D án h tr th c hi n ph c p giáo d c trung h c cơ 4.000 4.000 4.000 4.000 S Giáo d c s , duy trì k t qu ph c p giáo d c ti u h c và ph và Đào t o c p giáo d c trung h c 2 D án đ i m i chương trình giáo d c, sách giáo khoa 4.630 4.630 4.630 4.630 “ và tài li u gi ng d y 3 D án đào t o cán b tin h c và đưa tin h c vào nhà 1.500 1.500 1.500 1.500 “ trư ng 4 D án đào t o b i dư ng giáo viên, gi ng d y và cán 500 500 500 500 “ b qu n lý giáo d c - B i dư ng giáo viên 500 500 500 500 5 D án h tr mi n núi, vùng dân t c 6.200 0 6.200 5.331 0 5.331 - B sung sách giáo khoa hàng năm cho h/s dân t c 500 500 500 500 “
 13. - Thi t b d y h c các trư ng PTDTNT 500 500 500 500 “ - Xây d ng ký túc xá trư ng PTDTNT Bình Long 2.620 2.620 2.000 2.000 “ SN mang tính ĐT - C i t o, s a ch a trư ng PTDTNT t nh 920 920 920 920 Trư ng PTDTNT t nh - Xây d ng nhà hi u b trư ng PTDTNT Bình Long 1.100 1.100 1.060 1.060 S Giáo d c SN mang và Đào t o tính ĐT - Xây d ng phòng h c ch c năng trư ng PTDTNT Bù 560 560 351 351 “ SN mang Đăng tính ĐT 6 D án tăng cư ng cơ s v t ch t các trư ng h c 23.967 0 23.967 24.836 0 24.836 - Xây d ng phòng làm vi c trư ng THPT Bình Long 1.780 1.780 1.700 1.700 S Giáo d c SN mang và Đào t o tính ĐT - Xây d ng kh i phòng h c b môn trư ng THPT Bù 3.080 3.080 2.000 2.000 “ SN mang Đăng tính ĐT - Xây d ng kh i phòng h c b môn trư ng THPT Phú 2.850 2.850 2.550 2.550 “ SN mang Ri ng tính ĐT - Xây d ng kh i phòng h c b môn trư ng THPT 2.850 2.850 2.530 2.530 “ SN mang Phư c Bình tính ĐT - Xây d ng kh i phòng h c b môn trư ng THPT Bán 2.800 2.800 2.500 2.500 “ SN mang công Đ ng Xoài tính ĐT - Xây d ng kh i phòng h c b môn trư ng THPT Bán 2.850 2.850 2.500 2.500 “ SN mang công An L c – Bình Long tính ĐT - Xây d ng kh i phòng h c b môn trư ng THPT L c 100 100 653 653 “ SN mang Ninh tính ĐT - Nhà h c đ c thù trư ng CĐSP 3.500 3.500 3.500 3.500 Trư ng Cao SN mang đ ng Sư tính ĐT ph m t nh - Nhà xây d ng nhà đa ch c năng trư ng CĐSP 3.593 3.593 3.593 3.593 Trư ng Cao SN mang đ ng Sư tính ĐT
 14. ph m t nh - Xây d ng 10 phòng h c l u trư ng THPT Th ng nh t, 12 12 14 14 S Giáo d c SN mang huy n Bù Đăng và Đào t o tính ĐT - Phòng làm vi c, phòng ch c năng trư ng PTTH Bù 12 12 17 17 “ SN mang Đăng tính ĐT - Xây d ng nhà h c đ c thù và gi ng đư ng trư ng 270 270 161 161 “ SN mang CĐSP (DA do SGDĐT ch đ u tư) tính ĐT - Xây d ng h t ng k thu t trư ng CĐSP 270 270 118 118 “ SN mang tính ĐT - Tư ng rào, đư ng n i b (ph n còn l i) – trư ng Cao 3.000 3.000 Trư ng Cao SN mang Đ ng sư ph m đ ng Sư tính ĐT ph m t nh 7 D án tăng cư ng năng l c đào t o ngh 18.650 0 18.650 18.650 0 18.650 7.1 Đ u tư các cơ s d y ngh 16.610 0 16.610 16.610 0 16.610 - Xây d ng nhà công v , nhà ăn cho Trư ng Trung c p 3.000 3.000 3.000 3.000 Trư ng TCN SN mang ngh Tôn Đ c Th ng Tôn Đ c tính ĐT Th ng - Mua s m thi t b d y ngh cho m t s trung tâm d y 2.000 2.000 2.000 2.000 S Lao đ ng ngh huy n – Thương binh & Xã h i - Mua s m thi t b d y ngh Trung tâm DVVL-HLHPN 1.200 1.200 1.200 1.200 Trung tâm t nh DVVL H i LHPN t nh - Trang thi t b d y ngh trung tâm d y ngh Chơn 580 580 580 580 S Lao đ ng Thành – Thương binh & Xã h i - Thanh toán kh i lư ng mua s m trang thi t b d y 30 30 30 30 “ ngh cho các trung tâm d y ngh huy n - H tr tăng cư ng d y ngh : Mua s m trang thi t b 9.800 9.800 9.800 9.800 “ d y ngh cho Trư ng Đào t o ngh t nh
 15. 7.2 H tr d y ngh cho lao đ ng nông thôn, ngư i dân 2.000 2.000 2.000 2.000 “ t c thi u s , ngư i tàn t t 7.3 Giám sát, đánh giá d án 40 40 40 40 “ VI Chương trình Văn hóa 10.035 2.412 7.623 10.035 2.412 7.623 S Văn hóa, Th thao & Du l ch VII Chương trình m c tiêu Qu c gia phòng ch ng t i ph m 550 550 550 550 Công an t nh VIII Chương trình m c tiêu Qu c gia phòng ch ng ma túy 1.000 1.000 1.000 1.000 “ IX Chương trình m c tiêu Qu c gia v sinh an toàn th c 575 575 575 575 S Yt ph m B V N M C TIÊU KHÁC 518 0 518 518 518 1 Ph sóng phát thanh: D án nâng c p, m r ng m ng 518 518 518 518 Đài PTTH lư i truy n thanh cơ s t nh
 16. K HO CH ĐI U HÒA V N VAY CHƯƠNG TRÌNH KCHKM, GTNT NĂM 2008 (Kèm theo Quy t đ nh s 1462/QĐ-UBND ngày 26/5/2009 c a UBND t nh) Đơn v : Tri u đ ng STT DANH M C D ÁN K HO CH GHI CHÚ K HO CH ĐÃ GIAO ĐI U HÒA 2008 1 2 3 4 5 T NG C NG (A + B) 30,694 30,694 A NÔNG NGHI P – TH Y L I 18,994 18,994 1 HTTL Đak Tôl 110 - S Nông nghi p và PTNT 2 HTTL Đak Liên 150 165 S Nông nghi p và PTNT 3 HTTL Đa Bo 110 45 S Nông nghi p và PTNT 4 HTTL Su i Lai 150 150 S Nông nghi p và PTNT 5 TTKL HTTL Tân L i 200 17 S Nông nghi p và PTNT 6 Kênh N1, N7, N11 HTTL L c 200 73 S Nông nghi p và PTNT Quang 7 Kênh N9, N13 HTTH L c 70 55 S Nông nghi p và PTNT Quang 8 HTTL Tà Thi t 270 43 S Nông nghi p và PTNT 9 HTTL Bàu sen 140 72 S Nông nghi p và PTNT 10 Đư ng vào nhà qu n lý HTTL 94 94 S Nông nghi p và PTNT Bàu Úm 11 Đ i ng đ n bù H ch a nư c 500 500 S Nông nghi p và PTNT Đ ng Xoài 12 Tr i cá gi ng th y s n nư c 8000 8000 S Nông nghi p và PTNT ng t c p I 13 H su i Cam II 2,500 2,500 S Nông nghi p và PTNT 14 HTTL Hưng Phú 2,500 2,500 S Nông nghi p và PTNT 16 HTTL H Su i Phèn 3,500 4,280 S Nông nghi p và PTNT 17 Kiên c hóa kênh mương c p 500 500 S Nông nghi p và PTNT 1: N2, N8 thu c kênh đông và N8, N12, N16 thu c kênh tây H ch a nư c Đ ng Xoài B GIAO THÔNG 11,700 11,700 V n c p t nh qu n lý 11,700 11,700 1 Đ i ng JBIC đư ng Đ ng 3,500 3,500 S Giao thông - VT Phú – Bình Long 2 C u Bù Na trên đư ng ĐT 759 1,450 1,450 S Giao thông - VT
 17. DANH M C ĐI U HÒA K HO CH V N XDCB NĂM 2008 (Kèm theo Quy t đ nh 1462/QĐ-UBND ngày 26/5/2009 c a UBND t nh Bình Phư c) Ch đ u tư: Chi c c Phát tri n Nông thôn t nh Bình Phư c ĐVT: Tri u đ ng K ho ch năm 2008 đã giao K ho ch đi u hòa năm 2008 Đ u tư theo quy t đ nh Đ u tư theo quy t đ nh 193/2006/QĐ-TTg ngày V n 193/2006/QĐ-TTg ngày V n STT Danh m c d án T ng 24/8/2006 và Quy t đ nh Chương T ng 24/8/2006 và Quy t đ nh Chương c ng 33/2007/QĐ-TTg ngày trình c ng 33/2007/QĐ-TTg ngày trình 05/3/2007 c a Th MTQG 05/3/2007 c a Th MTQG tư ng Chính ph tư ng Chính ph A K ho ch v n giao theo Quy t đ nh s 4.000 4.000 - 4.062 4.062 - 2474/QĐ-UBND ngày 05/12/2007 I D án n đ nh dân DCTD liên xã Đak Nhau – 1.000 1.000 - 1.210 1.210 - Th Sơn, huy n Bù Đăng 1 XD tuy n đư ng GTNT thôn Sơn Phú – Sơn 600 600 - 650 650 - Quý (tuy n 1 + tuy n 2 + tuy n 3) xã Phú Sơn (tách ra t xã Th Sơn c ) 2 XD 2 phòng h c ti u h c p Đăng Lang, xã Đak 400 400 - 560 560 Nhau II D án n đ nh dân DCTD liên xã Tân Phư c – 400 400 - 560 560 - Đ ng Ti n, huy n Đ ng Phú 1 XD 2 phòng h c ti u h c xã Đ ng Ti n 400 400 - 560 560 III D án n đ nh dân DCTD xã Đak Ơ, huy n 2,600 2,600 - 2.292 2.292 - Phư c Long 1 XD 2 phòng h c ti u h c thôn Đak U, xã Đăk Ơ 400 400 - 560 560 2 XD 2 phòng h c ti u h c p Đak Ơ, xã Đăk Ơ 400 400 - 560 560
 18. 3 XD h th ng th y l i nh (H Bù Xia) 1.800 1.800 - 1.172 1.172 B K ho ch v n b sung theo Quy t đ nh s 494 273 221 432 211 221 1519/QĐ-UBND ngày 04/8/2008 (T ngu n v n k t dư năm 2007) I Thanh toán kh i lư ng các công trình hoàn 307 253 54 222 191 31 thành năm 2007 1 Đư ng GTNT Sơn Hi p – Sơn Th (tuy n 1) xã 9 9 - 7 7 - Th Sơn, huy n Bù Đăng 2 Đư ng GTNT Sơn Hi p – Sơn Th (tuy n 2) xã 4 4 - 2 2 - Th Sơn, huy n Bù Đăng 3 Đư ng GTNT Sơn Th , xã Th Sơn, huy n Bù 9 9 - 7 7 - Đăng 4 XD 2 phòng h c p Đăng Lang, xã Đak Nhau, 22 22 6 6 - huy n Bù Đăng 5 Đư ng GTNT p Đak Wuý, xã Đăk Nhau, 5 5 5 5 - huy n Bù Đăng 6 Đư ng GTNT p Th ng Nh t, xã Đak Nhau, 8 - 8 7 - 7 huy n Bù Đăng 7 Đư ng GTNT p C u R t đi p Cây Đi p, xã 45 45 - 43 43 - Tân Phư c, huy n Đ ng Phú 8 Đư ng GTNT đ i 3 p Phư c Tân, xã Tân 10 10 - 5 5 - Phư c, huy n Đ ng Phú 9 Đư ng GTNT p C u Hai đi nhà văn hóa xã 35 35 - 52 52 - Tân Phư c, huy n Đ ng Phú 10 Đư ng GTNT p Su i Bình đi p 6, xã Đ ng 24 24 - 13 13 - Ti n, huy n Đ ng Phú 11 Đư ng GTNT p 3 đi p 5 xã Đ ng Ti n, huy n 40 40 - 28 28 - Đ ng Phú 12 Đư ng GTNT p 1 đi p Su i Đôi xã Đ ng Ti n, 8 - 8 4 - 4
 19. huy n Đ ng Phú 13 Đư ng TNXP ( p C u R t) đi n i đư ng Bàu 17 - 17 3 - 3 Cua, xã Tân Phư c, huy n Đ ng Phú 14 Đư ng GTNT QL 14 đi đ i 5 p 3 xã Đ ng Ti n, 12 - 12 11 - 11 huy n Đ ng Phú 15 Đư ng GTNT Bù Hưng đi thôn 9 xã Đak Ơ, 30 30 - 16 16 - huy n Phư c Long 16 Đư ng GTNT thôn 6 xã Đăk Ơ, huy n Phư c 4 4 - 4 4 - Long 17 Đư ng GTNT thôn Bù Khơn xã Đăk Ơ, huy n 5 5 - 1 1 - Phư c Long 18 Đư ng GTNT thôn Bù Xia 2 xã Đak Ơ, huy n 11 11 - 2 2 - Phư c Long 19 Đư ng GTNT thôn 7 (Đak Lim) xã Đak Ơ, 9 - 9 6 - 6 huy n Phư c Long 20 Thanh toán Chi phí chu n b đ u tư 04 d án n - - - 244 244 - đ nh dân DCTD II Công trình kh i công m i 187 20 167 210 20 190 1 XD 2 phòng h c ti u h c xã Đ ng Ti n, huy n 20 20 - 20 20 - Đ ng Phú 2 XD đư ng vào càu thôn Sơn Hòa (tuy n 1) xã 167 - 167 190 - 190 Th Sơn, huy n Bù Đăng T NG C NG 4.494 4.273 221 4.494 4.273 221

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản