Quyết định số 147/2004/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
64
lượt xem
4
download

Quyết định số 147/2004/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 147/2004/QĐ-TTg về việc chuyển Công ty Xuất nhập khẩu và Hợp tác đầu tư giao thông vận tải sang tổ chức và hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 147/2004/QĐ-TTg

  1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 147/2004/Q -TTG Hà N i, ngày 13 tháng 08 năm 2004 QUY T Đ NH V VI C CHUY N CÔNG TY XU T NH P KH U VÀ H P TÁC U TƯ GIAO THÔNG V N T I SANG T CH C VÀ HO T NG THEO MÔ HÌNH CÔNG TY M - CÔNG TY CON TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t Doanh nghi p nhà nư c ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Lu t Doanh nghi p ngày 12 tháng 6 năm 1999; Xét ngh c a B trư ng B Giao thông v n t i và ý ki n các B : K ho ch và u tư, Tài chính, N i v , Ban Kinh t Trung ương, QUY T NNH: i u 1. Phê duy t án chuy n Công ty Xu t nh p khNu và H p tác u tư giao thông v n t i tr c thu c T ng công ty Công nghi p ô tô Vi t Nam sang t ch c và ho t ng theo mô hình Công ty m - Công ty con, v i nh ng n i dung chính như sau: a) Công ty m (Công ty Xu t nh p khNu và H p tác u tư giao thông v n t i) là công ty nhà nư c c l p, có tư cách pháp nhân, tr c ti p th c hi n các ho t ng s n xu t - kinh doanh và có v n u tư vào các Công ty con; ch u trách nhi m b o toàn và phát tri n v n nhà nư c t i Công ty và v n u tư vào các Công ty con. Công ty m ư c hình thành trên cơ s t ch c l i Văn phòng Công ty Xu t nh p khNu và H p tác u tư giao thông v n t i, Nhà máy S n xu t và L p ráp ô tô Bình Dương, Trung tâm Xu t khNu lao ng, Trung tâm ào t o d y ngh , Chi nhánh Tracimexco Hà N i, Chi nhánh Tracimexco C n Thơ, Chi nhánh Tracimexco Hàn Qu c, Văn phòng i di n t i Nh t B n, Văn phòng i di n t i Malaysia, Văn phòng i di n t i ài Loan. Công ty m có trách nhi m k th a các quy n và nghĩa v pháp lý c a Công ty Xu t nh p khNu và H p tác u tư giao thông v n t i. Cơ c u t ch c qu n lý c a Công ty m g m: T ng giám c, các Phó T ng giám c, K toán trư ng và b máy giúp vi c.
  2. b) Công ty con có tư cách pháp nhân, tài s n, tên g i, b máy qu n lý riêng, t ch u trách nhi m dân s trong ph m vi s tài s n c a doanh nghi p; ư c t ch c và ho t ng theo các quy nh pháp lu t tương ng v i hình th c pháp lý c a Công ty con. Công ty con là các công ty c ph n, công ty trách nhi m h u h n t hai thành viên tr lên mà Công ty m gi c ph n ho c v n góp chi ph i (trên 50% v n i u l ). c) Cơ c u v n i u l , ngành ngh kinh doanh c a Công ty m và Công ty con; t ch c, qu n lý Công ty m ; quan h gi a Công ty m v i ch s h u Nhà nư c và v i các Công ty con ư c quy nh trong i u l t ch c và ho t ng c a Công ty m . i u 2. L trình chuy n Công ty Xu t nh p khNu và H p tác u tư giao thông v n t i sang ho t ng theo mô hình Công ty m – Công ty con như sau: a) Năm 2004: Thành l p Công ty m và hình thành 3 Công ty con trên cơ s c ph n hoá Nhà máy S n xu t l p ráp và óng m i xe ô tô Hà Giang; Chi nhánh Tracimexco à N ng; Xí nghi p V n t i bi n và D ch v hàng h i. b) Năm 2005: Hình thành 3 công ty con trên cơ s c ph n hoá Nhà máy S n xu t l p ráp và óng m i xe ô tô B c C n; Xí nghi p Khai thác á và Xây d ng công trình giao thông; Nhà máy ô tô Tracimexco Trư ng H i. i u 3. 1. Giao B trư ng B Giao thông v n t i: a) Ch o tri n khai th c hi n án này. b) Quy t nh thành l p Công ty m , Công ty con nói t i i u 2 Quy t nh này theo quy nh hi n hành. c) Phê duy t i u l t ch c và ho t ng c a Công ty m . d) Theo dõi tình hình ho t ng c a mô hình này, k p th i báo cáo Th tư ng Chính ph nh ng v n c n u n n n. 2. Giao B trư ng B Tài chính phê duy t Quy ch tài chính c a Công ty m và theo dõi vi c th c hi n ch qu n lý tài chính, h ch toán kinh doanh, công khai tài chính c a Công ty m . i u 4. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. B trư ng các B : Giao thông v n t i, Tài chính, K ho ch và u tư, N i v và Th trư ng các cơ quan liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./.
  3. Nơi nh n: KT. TH TƯ NG CHÍNH PH - Th tư ng, các PTT Chính ph , - Văn phòng Qu c h i, PHÓ TH TƯ NG - Văn phòng Ch t ch nư c, - Các B : Giao thông v n t i, N i v , Tài chính, K ho ch và u tư, - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao, - Toà án nhân dân t i cao, - Ban Kinh t Trung ương, - Ban Ch o i m i và PTDN, Nguy n T n Dũng - Công ty Xu t nh p khNu và H p tác u tư giao thông v n t i, - Công báo, - VPCP: BTCN, TBNC, các PCN, BNC, Ngư i phát ngôn c a Th tư ng CP, V CN, - Lưu: MDN (5b),VT. PH L C DANH SÁCH CÔNG TY CON, CÔNG TY LIÊN K T C A CÔNG TY M (CÔNG TY XU T NH P KH U VÀ H P TÁC U TƯ GIAO THÔNG V N T I) (Ban hành kèm theo Quy t nh s : 147/2004/Q -TTg ngày 13tháng 8 năm 2004 c a Th tư ng Chính ph ) I. DANH SÁCH CÔNG TY CON (CÔNG TY C PH N DO CÔNG TY M GI C PH N CHI PH I): 1. Công ty c ph n Ô tô Hà Giang, 2. Công ty c ph n Ô tô B c K n, 3. Công ty c ph n V n t i à N ng, 4. Công ty c ph n Khai thác á Nha Trang, 5. Công ty c ph n D ch v giao nh n Sài Gòn II, 6. Công ty c ph n Ô tô Tracimexco Trư ng H i. II. DANH SÁCH CÔNG TY LIÊN K T: 1. Công ty c ph n Ô tô ng Nai (trên cơ s c ph n hoá Chi nhánh Tracimexco ng Nai vào năm 2004), 2. Công ty c ph n Kinh doanh t ng h p Sài Gòn 1 (trên cơ s sáp nh p và c ph n hoá Xí nghi p Kho v n và i lý v n chuy n, Xí nghi p V n t i và Kinh doanh t ng h p, Xí nghi p Kinh doanh t ng h p và H p tác lao ng vào năm 2005), 3. Công ty c ph n Kinh doanh thương m i Hà N i (trên cơ s sáp nh p và ti n hành c ph n hoá Trung tâm H p tác lao ng v i nư c ngoài, Chi nhánh Tracimexco H i Phòng, Trung tâm Thương m i và D ch v u tư vào năm 2005), 4. Công ty liên doanh S n xu t ô tô Ngôi Sao,
  4. 5. Công ty liên doanh Bê tông Ngôi Sao./.
Đồng bộ tài khoản