Quyết định số 148/2004/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
19
lượt xem
1
download

Quyết định số 148/2004/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 148/2004/QĐ-UB về việc Phê duyệt Quy hoạch chi tiết Khu Đô thị mới Thịnh Liệt, tỷ lệ 1/500 Địa điểm: tại các Phường: Thịnh Liệt, Hoàng Văn Thụ, Tương Mai, Quận Hoàng Mai - Hà Nội do Ủy ban Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hàmh

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 148/2004/QĐ-UB

 1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH HÀ N I c l p - T do - H nh phúc ****** ******** Sô: 148/2004/Q -UB Hà N i, ngày 23 tháng 09 năm 2004 QUY T NNH C A UBND THÀNH PH V VI C PHÊ DUY T QUY HO CH CHI TI T KHU Ô THN M I THNNH LI T, T L 1/500 NA I M: T I CÁC PHƯ NG: THNNH LI T, HOÀNG VĂN TH , TƯƠNG MAI, QU N HOÀNG MAI - HÀ N I. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và U ban nhân dân; Căn c Pháp l nh Th ô Hà N i; Căn c Ngh nh s 91/CP ngày 17/8/1994 c a Chính ph ban hành i u l Qu n lý quy ho ch ô th ; Căn c Quy t nh s 332/BXD- T ngày 28/12/1993 c a B trư ng B Xây d ng v vi c ban hành Quy nh l p các án quy ho ch xây d ng ô th ; Căn c Quy t nh s 108/1998/Q -TTg ngày 20/6/1998 c a Th tư ng Chính ph v vi c phê duy t i u ch nh Quy ho ch chung Th ô Hà N i n năm 2020; Căn c quy t nh s 111/2003/Q -UB ngày 11 tháng 09 năm 2003 c a U ban nhân dân Thành ph Hà N i v vi c phê duy t Quy ho ch chi ti t Khu ô th m i Th nh Li t, t l 1/2000; Xét ngh c a Giám c S Quy ho ch Ki n trúc t i T trình s 1655/TTr-QHKT ngày 13/8/2004, QUY T NNH i u 1: Phê duy t Quy ho ch chi ti t Khu ô th m i Th nh Li t, qu n Hoàng Mai, t l 1/500, do Vi n Quy ho ch xây d ng Hà N i l p và hoàn thành tháng 7/2004, v i nh ng n i dung ch y u như sau: 1- V trí, ranh gi i và quy mô: 1.1- V trí: Khu ô th m i Th nh Li t n m v phía ông Nam Thành ph Hà N i, thu c a gi i hành chính các phư ng: Th nh Li t, Hoàng Văn Th , Tương Mai, qu n Hoàng Mai, thành ph Hà N i. 1.2- Ranh gi i: * Khu v c l p Quy ho ch chi ti t bao g m: Khu ô th m i Th nh Li t, Khu Di dân n L III và Khu Công c ng c p Thành ph , có ranh gi i như sau: - Phía B c giáp khu n L II
 2. - Phía ông giáp ư ng quy ho ch và khu ô th d ki n xây d ng m i. - Phía Tây giáp khu dân cư Phư ng Tương Mai và Phư ng Th nh Li t. - Phía Nam giáp Công viên Yên S . * Trong ó Khu ô th m i Th nh Li t có ranh gi i: - Phía B c giáp Khu di dân n L III và Khu Công c ng c p Thành ph . - Phía ông trùng tim ư ng quy ho ch. - Phía Tây giáp khu dân cư Phư ng Tương Mai và Phư ng Th nh Li t. - Phía Nam giáp Công viên Yên S . 1.3- Quy mô: T ng di n tích t trong ranh gi i l p quy ho ch chi ti t: 407.842m2 (~40,78ha). V i t ng s dân theo quy ho ch: kho ng 10.000 ngư i. - T ng di n tích t trong ranh gi i l p d án Khu ô th m i Th nh Li t: 351.422m2 (~35,14ha). V i t ng s dân theo quy ho ch: kho ng 8.100 ngư i. 2- M c tiêu: - C th hoá Quy ho ch chung Th ô Hà N i, Quy ho ch chi ti t Khu v c B c H Yên S t l 1/2000 ã ư c Chính ph và UBND Thành ph Hà N i phê duy t. - Hình thành m t khu ô th m i n nh, ng b c v h t ng k thu t và h t ng xã h i, m b o cho s phát tri n n nh, b n v ng và th c hi n Chương trình Phát tri n nhà c a Thành u và UBND Thành ph Hà N i. - Khai thác có hi u qu qu t ô th , tăng thêm qu nhà ph c v nhu c u ng b v nhà cho ngư i dân Th ô, qu nhà di dân gi i phóng m t b ng, qu nhà cho cán b viên ch c, ng th i t o môi trư ng s ng thích h p cho dân cư hi n có trong khu v c. - Quy ho ch chi ti t ư c duy t là căn c Ch u tư l p d án u tư xây d ng và chính quy n a phương cũng như các ơn v có ch c năng qu n lý xây d ng theo quy ho ch. 3- N i dung quy ho ch chi ti t: 3.1- Quy ho ch s d ng t: Khu v c nghiên c u Quy ho ch chi ti t có di n tích t 407 842m2 v i các ch c năng s d ng t như sau: a/ t công c ng thành ph : (ký hi u: CC1) Công trình công c ng c p Thành ph ư c b trí t i góc ư ng khu v c 40m và ư ng phân khu v c 30m, i di n v i Khu công viên n L II, thu c d án Khu di dân n L III. ư c th c hi n theo d án riêng. Di n tích kho ng: 10 628m2.
 3. b/ t h n h p: (ký hi u: HH) T i góc ư ng phân khu v c phía Tây và ư ng phân khu v c phía Nam, b trí c m h n h p (Văn phòng, d ch v - thương m i, cao c p), ư c th c hi n v i 30% di n tích sàn dành cho cao c p. Di n tích kho ng 10 487m2. c/ Công c ng ơn v : (ký hi u: CC2, CC3, CC4, CC5) Công c ng ơn v (Thương m i, hành chính, tr s ) ư c b trí t i phía Tây và phía ông góc ư ng phân khu v c có m t c t 37m, 30m và ư ng 22,2m. N m t i v trí thu n l i m b o bán kính ph c v cho khu ô th . T ng di n tích t công c ng ơn v : 22517m2. d/ t trư ng h c: (ký hi u: MN1, MN2, TH1, TH2) t xây d ng Trư ng M m non, Ti u h c và Trung h c cơ s ư c b trí t i trung tâm các nhóm . T ng di n tích t trư ng h c: 46 220m2. e/ t : (T ng di n tích theo quy ho ch: 178 220m2). * t thu c D án Khu di dân n L III (ký hi u: NO1, NO2): ư c th c hi n theo d án riêng. Có di n tích kho ng 21 648m2. * t khu v c l p D án Khu ô th m i Th nh Li t có t ng di n tích: 156572m2, bao g m: - t cao t ng: (ký hi u: CT3, CT4, CT5, CT6, CT7, CT8): ư c b trí d c theo các tr c ư ng chính, t n d ng l i th m t ư ng, ti t ki m t xây d ng, t o m t ph cho khu ô th m i. Ngoài ra còn ư c t ch c thành t ng c m nhà cao t ng, t o i u ki n thu n l i cho u tư xây d ng. K t h p d ch v công c ng và d ch v cho khu nhà cao t ng t i các t ng dư i c a công trình. T ng di n tích t cao t ng: 95 100m2. - t th p t ng: (ký hi u: BT1, BT2, BT3, NV1, NV2, NV3): B trí phía Tây và phía Nam, liên k t v i các khu cây xanh ơn v , t o thành lõi xanh t ng nhóm , k t n i v i khu công viên và khu nhà Th nh Li t và Phư ng Hoàng Văn Th giúp c i thi n vi khí h u. Có 2 lo i: Nhà vư n và Bi t th . T ng di n tích: 61 472m2. g/ t cây xanh + TDTT: (ký hi u: CX1, CX2, CX3, CX4): Cây xanh, các công trình TDTT ư c b trí t i trung tâm nhóm t o vùng vi khí h u và ph c v cho nhu c u dân cư trong các khu nhà và vùng ph c n. K t h p b trí các công trình h t ng k thu t như tr m i n, nư c, t cáp i n tho i... T ng di n tích: 20 318m2. h/ t hành lang b o v tuy n i n cao th : (ký hi u: CL1, CL2): Bám d c theo tr c ư ng có m t c t 22,2m là tuy n i n 110KV theo hư ng ông - Tây t Tr m trung gian Mai ng i Tr m Phương Li t có hành lang b o v , t o thành tr c xanh xuyên su t qua khu v c nghiên c u, góp ph n c i t o khí h u cũng như c nh quan d c ư ng. T ng di n tích: 3674m2. i/ Bãi xe: (ký hi u: P1, P2, P3): ư c b trí phù h p v i kh năng s d ng t m t cách hi u qu , b trí g n v i khu cây xanh t p trung trong t ng nhóm . Bãi xe t p 2 trung. T ng di n tích kho ng: 11 174m .
 4. Ngòai ra, t ch c gara trong t ng dư i c a công trình công c ng, công trình h n h p và các khu nhà cao t ng và trong t ng khu t. B NG T NG H P QUY HO CH S D NG T S Ch c năng Khu v c nghiên c u Khu v c d án TT s d ng t Di n tích T l Di n T l (m2) tích (%) (m2) (%) 1 Công c ng Thành ph 10628 2.61 0 0 2 th nh p 10487 2.57 10487 2.98 3 t hành lang b o v 3674 0.9 3674 1.05 tuy n i n cao th 4 t ư ng khu v c 75405 18.49 52611 14.97 và phân khu v c 22,2 £ B £ 40,0m 5 t ơn v 307648 75.43 100.00 284650 81.00 100.00 a - t công c ng ơn 22517 7.32 22517 7.91 v b - t trư ng h c, nhà 46220 15.03 46220 16.24 tr , m u giáo c - t cây xanh+ 20318 6.6 20318 7.14 TDTT d - t ư ng+ Bãi 40373 13.12 39023 13.71 xe e - t 178220 57.93 156572 55.01 T ng c ng 407842 100.00 351422 100.00 Trong ó: t (D án Khu ô th m i Th nh Li t) 156572 m2 Chi m 100,00% - t cao t ng 95100 m2 --- 60,7% - t th p t ng (nhà vư n và bi t th ) 61472 m2 --- 39,3% * Các s li u c th quy nh cho t ng ô t ư c th ng kê trong b ng sau: B NG TH NG KÊ S LI U QUY HO CH S D NG T S Ch c năng Ký Ch tiêu cơ b n t ư c Ghi T.T ô t hi u chú
 5. Di n tích Di n tích M t Di n tích sàn (m2) T ng H S S t XD XD cao s h ngư i TB SD (m2) (m2) (%) CC, Nhà (t ng) (l n) (h ) (ngư i) D ch v I- t công 10628 c ng T. ph 1 - Công c ng CC1 10628 2580 24.3 27890 10.8 2.6 ư c thương m i+ th c D ch v hi n (N m trong theo d d án khu di án dân n L riêng III) II- t h n 10487 h p 2 - Công c ng HH 10487 2408 23 20164 8642 12 2.7 62 247 30% h nh p di n tích sàn dành cho căn h III- t 3674 hành lang b ov tuy n i n cao th 3 - t hành CL1 2564 lang b o v tuy n i n cao th 4 - t hành CL2 1110 lang b o v tuy n i n cao th IV- t 75405 ư ng khu v c và phân khu v c 22,2
 6. 9 - Trư ng MN1 8908 1600 18 3200 2 0.4 m m non 10 - Trư ng MN2 8160 1600 19.6 3200 2 0.4 m m non 11 - Trư ng TH1 13190 3280 24.8 9840 3 0.7 Ti u h c 12 - Trư ng TH2 15962 3280 20.5 9840 3 0.6 Trung h c cơ s C- t 178220 13 - Nhà NO1 11117 4188 37.7 5994 28456 8.2 3.1 237 949 ư c (N m trong th c d án khu hi n T di dân theo d n L 3) án riêng 14 - Nhà NO2 10531 4188 39.8 5994 28456 8.2 3.3 237 949 (N m trong d án khu T di dân n L 3) C.1- t 95100 204515 cao t ng 15 - Nhà cao CT3 17988 5573 31 12546 35938 8.7 2.7 299 1198 t ng 16 - Nhà cao CT4 11696 3017 25.8 6007 23456 9.8 2.5 195 782 t ng 17 - Nhà cao CT5 18261 5481 30 9280 37450 8.5 2.6 312 1248 t ng 18 - Nhà cao CT6 12410 3540 28.5 7080 27946 9.9 2.8 233 932 t ng 19 - Nhà cao CT7 15987 4693 29.4 5921 35710 8.9 2.6 298 1190 t ng 20 - Nhà cao CT8 18758 4332 23.1 8664 44015 12.2 2.8 367 1467 t ng C.2- Nhà 61472 50580 vư n, bi t th 21 - Nhà bi t BT1 17562 4600 26.2 13800 3 0.8 46 230 th 22 - Nhà bi t BT2 9877 2400 24.3 7200 3 0.7 24 120 th 23 - Nhà bi t BT3 9981 2700 27.1 8100 3 0.8 30 150 th 24 - Nhà vư n NV1 7182 2160 30.1 6480 3 0.9 36 180 25 - Nhà vư n NV2 8976 2660 29.6 7980 3 0.9 38 190 26 - Nhà vư n NV3 7894 2340 29.6 7020 3 0.9 36 180 D- t cây 20318 xanh- TDTT 27 - t cây CX1 1830 xanh t p trung
 7. 28 - t cây CX2 10597 530 5 795 1.5 0.1 xanh, th thao 29 - t cây CX3 2951 xanh t p trung 30 - t cây CX4 4940 xanh t p trung E- t 40373 ư ng nhánh + Bãi xe 31 - t ư ng 29199 nhánh - t bãi 11174 xe t p trung 32 - Bãi xe P1 2441 Ngoài ra bãi 33 - Bãi xe P2 3264 xe ư c 34 - Bãi xe P3 5469 b trí trong các khu v c xây d ng công trình T ng c ng 407842 74113 160778 320649 2450 10012 * Ghi chú: - Trong khu v c nhà cao t ng, t ng 1 ư c s d ng cho m c ích d ch v công c ng k t h p ph c v khu nhà và cư dân khu v c, theo úng Quy t nh s 123/2001/Q -UB ngày 06/12/2001 c a UBND Thành ph Hà N i. - Qu t b xung vào qu nhà c a Thành ph : + Theo Quy t nh s 123/2001/Q -UB ngày 06/12/2001 c a UBND Thành ph Hà N i, trong D án Khu ô th m i Th nh Li t d ki n dành qu t cho nhu c u c a 2 Thành ph t i ô t ký hi u: CT7 và CT8, có di n tích 34.745m (Chi m 22,2% t ng di n tích t trong d án); v sàn nhà có di n tích: 79.725m2 (Chi m 31,25% t ng di n tích sàn nhà trong d án). + Theo Quy t nh s 76/2004/Q -UB ngày 19/5/2004 c a UBND Thành ph Hà N i, trong D án Khu ô th m i Th nh Li t: qu t th p t ng Thành ph bán cho các i tư ng theo quy nh ư c xác nh n m m t ph n trong ô t có ký hi u BT1 (bao g m các ô t: BT1a, BT1b, BT1c, BT1d), có di n tích: 15.438m2 (Chi m 25,1% t ng di n tích t th p t ng). 3.2- T ch c không gian quy ho ch ki n trúc và c nh quan: T ch c quy ho ch không gian ki n trúc c nh quan ư c th c hi n trên cơ s t n d ng không gian khu cây xanh Công viên H Yên S , Công viên Khu di dân n L
 8. II, tuy n ư ng khu v c và phân khu v c bao quanh Khu ô th , c th ư c b trí như sau: * T i tr c ư ng khu v c có m t c t ngang 40m: B trí công trình công c ng c p Thành ph n m t i góc ư ng khu v c và phân khu v c. Ti p n i khu công c ng Thành ph là khu c a Khu ô th Di dân n L 3 (th c hi n theo d án riêng). * D c theo tr c ư ng phân khu v c có m t c t ngang r ng 37m: Tuy n ư ng này liên h t phía B c xu ng phía Nam, n i khu dân cư Phư ng Hoàng Văn Th , Khu n L II v i Công viên H Yên S . Quy mô khu nhà t 9 - 15 t ng. T i góc giao l v i tr c ư ng m t c t 22,2m v phía B c b trí c m công trình công c ng c p ơn v bao g m các cơ quan oàn th , qu n lý, câu l c b , t ng cao trung bình t 3 - 5 t ng, * D c tr c ư ng phân khu v c có m t c t ngang 30m, phía Tây Khu ô th : T i góc ư ng giao c t v i ư ng khu v c và ư ng nhánh chính có m t c t ngang 22,2m b trí công trình công c ng h n h p và nhà cao t ng c p Thành ph , t ng cao t 9 - 20 t ng, t n d ng không gian góc giao l và công viên. Khu nhà th p t ng (2-3 t ng), khu công c ng, cây xanh + Th thao, trư ng h c b trí gi a các kh i cao t ng, t o không gian liên h v i khu dân cư Phư ng Tương Mai và Phư ng Th nh Li t. * D c ư ng phân khu v c m t c t 30m phía Nam khu ô th : Khu nhà cao t ng và công trình h n h p b trí t i góc ư ng giao v i ư ng phân khu v c phía Tây và phía ông. Khu bi t th , t ng cao trung bình (3 t ng) b trí gi a hai công trình cao t ng, k t h p v i khu cây xanh t o không gian thoáng t Công viên H Yên S vào khu ô th m i. * D c ư ng nhánh chính có m t c t 22,2m: T i các góc giao v i ư ng phân khu v c là các công trình cao t ng, t i kho ng gi a ư ng này là khu nhà bi t th v i t ng cao trung bình là 3 t ng, bãi xe, trư ng m m non t o hành lang liên k t không gian xanh gi a hai nhóm . * T i trung tâm hai nhóm : B trí Nhà tr , Trư ng h c (t ng cao t 2 - 3 t ng), nhà vư n, bi t th (t ng cao 3 t ng), cây xanh - th d c th thao, bãi xe t o không gian thoáng cho các nhóm và góp ph n c i t o vi khí h u trong khu ô th m i. Các lô t xây d ng công trình ư c b trí k t h p v i cây xanh, sân ư ng và bãi xe ngoài tr i, hài hoà v i c nh quan, gi i quy t ư c nhu c u bãi xe cũng như c i thi n vi khí h u c a t ng khu v c.
 9. 3.3- Quy ho ch h tâng k thu t: 3.3.1- Quy ho ch giao thông: - phía B c khu t là ư ng khu v c v i m t c t ngang B = 40m; thành ph n m t c t l a ch n theo 2 phương án sau: + Phương án không có ư ng s t ô th ch y trên tuy n: bao g m: Hai lòng ư ng xe ch y r ng 11,25m. Hè ph m i bên r ng 7,25m. Gi a các làn xe ch y có d i phân cách r ng 3,0m. + Phương án có ư ng s t ô th ch y trên tuy n, bao g m: Hai lòng ư ng xe ch y r ng 11,25m. Hè ph m i bên r ng 6,0m. Gi a các làn xe ch y có d i phân cách r ng 5,50m. - Tuy n ư ng phân khu v c c p Thành ph có b r ng m t c t ngang B = 30m phía Tây và Nam và B = 37m phía ông ô t (k t h p v i d i cây xanh). gi a ô t có tuy n ư ng n i t Tây sang ông v i quy mô m t c t ngang ư ng r ng 22,2m (Tính c kho ng cách ly tuy n i n 110KV). - M ng lư i ư ng nhánh có b r ng m t c t ngang r ng 13,5m. - ư ng vào nhà có b r ng m t c t ngang ư ng r ng 11,5m. - i v i hè có b r ng ³ 5m tr lên s b trí tr ng cây c hai bên hè. ư ng có b r ng 13,5m có hè r ng 3,0m b trí tr ng cây 1 bên hè. Cây tr ng cách mép bó v a 1,2m. Kho ng cách gi a 2 cây là 7m. - Trong khu v c nghiên c u b trí ba bãi xe chính. Ký hi u P1, P2, P3 v i t ng di n tích là 11.174m2. - Ngoài ra còn các bãi xe nh ơc b trí t i chân các công trình cao t ng và d c theo d i cách ly tuy n i n cao th 110KV. Như v y, có th áp ng ư c di n tích xe theo yêu c u tính toán trong khu v c quy ho ch. 3.3.2- Quy ho ch san n n và thoát nư c mưa : Cao thi t k n n m b o yêu c u thoát nư c c a công trình. H th ng thoát nư c khu ô th m i Th nh Li t ư c thoát vào mương bao H Yên S b ng tuy n c ng b n 2(B´H) = 2(3m´2,5m) và các tuy n D = 400mm ¸ 1000mm ¸ 1250mm ¸ 1500mm. M t tuy n c ng D =1.250mm thoát ch y u cho khu v c lân c n, ph i h p v i d án li n k phía ông. Cao t c ng ư c xác nh theo cao m c nư c tính toán t i mương bao H Yên S và m c nư c cao nh t t i Sông Tô L ch là +4,50m. Các c ng ư c n i theo phương pháp n i nh. 3.3.3- Qui ho ch c p nư c :
 10. Ngu n nư c cung c p cho Khu ô th m i Th nh Li t ư c l y t Nhà máy Nư c Nam Dư thông qua các tuy n ng truy n d n D600mm n m phía B c và phía Nam ô t. Hai tuy n ng phân ph i chính D225mm phía Tây và phía ông và các tuy n D160mm, D110mm t o thành m ng lư i vòng khép kín m b o cung c p nư c y và liên t c cho toàn b Khu ô th m i Th nh Li t. ư ng ng phân ph i nhánh d n t i chân công trình có ư ng kính tuy n ng D50mm- D63mm và ch ư c u m t i m vào tuy n ng phân ph i chính, thi t k k thu t s i u ch nh phù h p yêu c u th c t . Tr m bơm b ch a ư c thi t k theo nguyên t c t p trung. M t s nhà cao t ng b trí tr m bơm, b ch a ngay trong công trình. B trí m t s h ng c u ho trên các tuy n ng truy n d n D600mm và các tuy n ng phân ph i chính D225mm. i v i công trình d ch v công c ng l n, xây d ng b ch a và m ng lư i ng c p nư c ch a cháy riêng. 3.3.4- Quy ho ch c p i n: Ngu n i n cao th ư c l y t tr m 110/35/22/6KV Mai ng. Các tuy n i n cao th d n vào các tr m bi n th , i b ng cáp ng m có i n áp chuNn 22KV. Lư i h th có c p i n áp 380/220V. T các tr m bi n th có các l h th 0,4KV n c p i n cho công trình (các l cáp tr c có ti t di n t XLPE-95 tr lên) và chi u sáng ư ng ph . T ng s tr m bi n th trong khu v c là 13 tr m bi n th c p i n cho khu ô th (tr m N1, N2, ...., N13) v i t ng công su t 15230KVA. Các tr m bi n th ư c xây kín. V trí, công su t tr m bi n th s ư c xác nh c th giai o n thi t k k thu t sau. Công su t tr m bi n th N-1, N-2, N-3 ch là d báo, s ư c xác nh c th theo d án d án riêng. T các tr m bi n th có các l h th 0,4KV n các ph t i c p i n cho công trình (các l cáp tr c có ti t di n t XLPE- 95 tr lên). Các tuy n h th trong b n v là hư ng tuy n sơ b , ư c xác inh c th giai o n thi t k chi ti t. M ng lư i ư ng giao thông c a khu v c ư c chi u sáng b ng èn thu ngân cao áp. 3.3.5- Quy ho ch m ng lư i thông tin bưu i n T ng ài v tinh ph c v các thuê bao khu v c (7000 s ), xây d ng phía Tây ô t (ô t xây d ng công trình công c ng CC4), thông qua 8 t cáp d ki n. Trư c m t, t ng ài v tinh chưa xây d ng thì ph c v các thuê bao c a Khu ô thi m i ư c s d ng t T ng ài Giáp Bát hi n có phía Tây B c cách kho ng 1,5km. M ng lư i thông tin trong khu v c i b ng cáp ng m. 3.3.6- Thoát nư c b n và v sinh môi trư ng. H th ng thoát nư c mưa và nư c bNn ư c thi t k riêng. Nư c th i t các công trình ư c x lý c c b và ư c thoát vào h th ng c ng nư c th i c a Thành ph ,
 11. sau ó t p trung v tr m x lý và ư c làm s ch trư c khi x vào h th ng sông mương c a Thành ph . Giai o n u nư c bNn sau khi ư c s lý c c b ư c un it mt im ts i m v i h th ng thoát nư c mưa. Rác th i t các công trình cao t ng ư c thu gom t các t ng xu ng t ng 1, nhà th p t ng s d ng thùng rác công c ng t t i v trí thích h p và thu n ti n cho xe thu gom rác v n chuy n ho c ư c thu gom theo gi . Ngoài ra c n b trí thêm các thùng rác công c ng áp ng nhu c u sinh ho t công c ng Thành ph . Rác th i ư c phân lo i: Rác vô cơ và rác h u cơ. i u2 - S Quy ho ch Ki n trúc ch u trách nhi m ki m tra, xác nh n các b n v kèm theo Quy t nh phê duy t Quy ho ch chi ti t Khu ô th m i Th nh Li t, t l 1/500 trong vòng 15 ngày k t ngày ký Quy t nh này; Ch trì ph i h p v i ch u tư là T ng Công ty Xây d ng và Phát tri n H t ng, UBND Qu n Hoàng Mai t ch c công b công khai quy ho ch chi ti t ư c duy t cho các t ch c, cơ quan và nhân dân bi t, th c hi n. T ng Giám c T ng Công ty Xây d ng và Phát tri n H t ng (LICOGI)- B Xây d ng t ch c l p D án u tư xây d ng Khu ô th m i Th nh Li t, l p báo cáo ánh giá tác ng môi trư ng i v i án Quy ho ch chi ti t Khu ô th m i này trình c p có thNm quy n xem xét, thNm nh và phê duy t theo quy nh c a pháp lu t v b o v môi trư ng. - Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký. i u 3 Chánh văn phòng HDND, UBND Thành ph , Giám c các S : K ho ch và u tư, Xây d ng, Quy ho ch Ki n trúc, Giao thông Công chính, Tài nguyên Môi trư ng và Nhà t; Ch t ch UBND Qu n Hoàng Mai; Ch t ch UBND các Phư ng: Hoàng Văn Th , Tương Mai, Th nh Li t; Giám c, th trư ng các S , Ban, Ngành, các t ch c cơ quan và cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. TM/ U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I CH TNCH Nguy n Qu c Tri u
Đồng bộ tài khoản